Cảm ứng ở động vật ( tiết 2)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
595
lượt xem
115
download

Cảm ứng ở động vật ( tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển hoạt động của các cơ quan trong hệ vận động ( các hoạt động có ý khác) - Điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội cơ quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảm ứng ở động vật ( tiết 2)

 1. TR−êNG THPt lôc nam GV: bïi thÞ huyÒn Tiết 27:
 2. 2. ë ®éng vËt cã tæ chøc thÇn kinh c. C¶m øng ë ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh d¹ng èng Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ hÖ thÇn kinh d¹ng èng ë ®éng vËt
 3. c. C¶m øng ë ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh d¹ng èng * CÊu t¹o: Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh sau vμ cho biÕt hÖ thÇn kinh d¹ng èng ë ®éng vËt cã nh÷ng thμnh phÇn cÊu t¹o nμo?
 4. * CÊu t¹o: TËp trung ë phÝa l−ng Cã nguån gèc tõ l¸ ph«i ngoμi Gåm cã 2 phÇn: ThÇn kinh trung −¬ng ThÇn kinh ngo¹i biªn
 5. ThÇn kinh trung −¬ng: N·o Tuû sèng
 6. ThÇn kinh ngo¹i biªn: Bao gåm: D©y thÇn kinh n·o D©y thÇn kinh tuû C¸c h¹ch thÇn kinh Nèi gi÷a trung −¬ng thÇn kinh víi c¬ quan thô c¶m vμ c¬ quan ph¶n øng
 7. * Chøc n¨ng: HÖ thÇn kinh vËn ®éng: Quan s¸t tranh vμ nghiªn cøu néi dung SGK cho biÕt: §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c c¬ Chøc n¨ng cña hÖ trong kinh vËn ®éng vμ v©n thÇn hÖ vËn ®éng(C¸c ho¹t ®éng cã ý thøc) hÖ thÇn kinh −¬ng d−ìng? Vá n·o, Trung sinh phô tr¸ch: chÊt x¸m tuû sèng HÖ thÇn kinh sinh d−ìng: §iÒu khiÓn vμ ®iÒu hoμ ho¹t ®éng cña c¸c néi c¬ quan(C¸c ho¹t ®éng kh«ng theo ý muèn) Trung −¬ng phô tr¸ch n»m trong trô n·o vμ ®o¹n cïng tuû Bao gåm: - ThÇn kinh giao c¶m:Tăng hoạt động tim - ThÇn kinh ®èi giao c¶m: Giảm h.đ tim
 8. Qua c¸c néi dung trªn h·y hoμn thiÖn s¬ ®å sau ®©y: C¸c bé phËn Trung −¬ng Ngo¹i biªn
 9. HÖ thÇn kinh C¸c bé phËn VËn ®éng Sinh d−ìng ®èi Giao c¶m Giao c¶m -Vá n·o -Trô n·o Trung −¬ng -ChÊt x¸m -§o¹n cïng ChÊt x¸m tuû tuû sèng tuû sèng sèng -D©y thÇn kinh - D©y thÇn kinh Ngo¹i biªn n·o -D©y thÇn kinh - H¹ch thÇn kinh tuû
 10. III. Ph¶n x¹-Mét thuéc tÝnh c¬ b¶n cña mäi c¬ thÓ cã tæ chøc thÇn kinh H·y thμnh phÇn dô vÒ gia thùc hiÖn ph¶n x¹: C¸c lÊy c¸c vÝ tham ph¶n x¹? MäiphËn ph¶i nhËntõ ®¬n gi¶n ®Õn tay l¹i t¹p ho¹t ®éng kÝch Rôt phøc Ch¹m tiÕp vËt nãng thÝch - Bé cña ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh ®Òu ®−îc (thô thÓ thó thêi tiÕt l¹nh c¶m) Chim, hoÆc c¬ quan thô Xï l«ng thùc hiÖn nhê c¬ chÕ ph¶n x¹. Ph¶n x¹ lμ Gâ-xoong Gâcho gμb¶n μ tæng Bé phËn ph©n tÝch nhiÒu lÇn vμ xoong ¨n v cña mäi c¬Gμ vÒ cã hÖ x¹ thuéc tÝnh c¬ thÓ Cung ph¶n hîp kÝch thÝch (HÖ thÇn kinh) Trong c¸c vÝ dô trªn, cã mÊy thμnh phÇn tham thÇn kinh - Bé phËn thùc hiÖn ph¶n øng ph¶n x¹? gia vμo viÖc thùc hiÖn (c¬, tuyÕn).
 11. III. Ph¶n x¹-Mét thuéc tÝnh c¬ b¶n cña mäi c¬ thÓ cã tæ chøc thÇn kinh CÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh cã liªn quan nh− thÕ CÊu®Õn viÖc thùc hiÖn ph¶n x¹ ë μng phøc nμo t¹o cña hÖ thÇn kinh c ®éng vËt? t¹p th× ph¶n x¹ cμng chÝnh x¸c, sè l−îng ph¶n x¹ cμng nhiÒu. Cã mÊy lo¹i ph¶n x¹, ®ã lμ nh÷ng ph¶n x¹ nμo?
 12. Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn kiÖn - H×nh thμnh trong qu¸ tr×nh - BÈm sinh,cã tÝnh chÊt bÒn sèng, kh«ng bÒn v÷ng, dÔ v÷ng mÊt. - Di truyÒn, mang tÝnh chñng - Kh«ng di truyÒn,mang tÝnh lo¹i. c¸ thÓ - Sè l−îng h¹n chÕ - Sè l−îng kh«ng h¹n chÕ - ChØ tr¶ lêi nh÷ng kÝch thÝch - Tr¶ lêi c¸c kÝch thÝch bÊt k× ®−îc kÕt hîp víi kÝch thÝch t−¬ng øng. kh«ng ®iÒu kiÖn. - Trung −¬ng: trô n·o, tuû - Trung −¬ng: cã sù tham gia sèng. cña vá n·o.
 13. H·y nªu 3 vÝ dô cho mçi lo¹i ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vμ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn? :
 14. ý nghÜa cña ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn? ý nghÜa: Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn cßn gäi lμ ph¶n x¹ häc ®−îc, cã tÝnh mÒm dÎo, thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng gióp c¬ thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc :
 15. Cñng cè: Nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c h×nh thøc c¶m øng ë ®éng vËt cã liªn quan ®Õn sù tiÕn ho¸ cña hÖ thÇn kinh tõ líp ®éng vËt bËc thÊp ®Õn c¸c líp ®éng vËt bËc cao?
 16. HÖ thÇn kinh cã sù tËp trung dÇn: Ch−a cã hÖ thÇn kinh ë C¶m øng b»ng sù co rót ®éng vËt nguyªn sinh cña chÊt nguyªn sinh Ph¶n øng toμn th©n, ThÇn kinh d¹ng l−íi ë thiÕu chÝnh x¸c. ruét khoang ThÇn kinh d¹ng Ph¶n øng ®Þnh khu, chuçi h¹ch ë giun thiÕu chÝnh x¸c. HÖ thÇn kinh tËp trung Ph¶n øng ®Þnh khu, thμnh 3 khèi: h¹ch n·o, chÝnh x¸c h¬n. h¹ch ngùc,h¹ch bông(s©u bä) Ph¶n øng chÝnh x¸c, ThÇn kinh d¹ng èng mau lÑ, phøc t¹p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản