intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế về tỷ giá hối đoái

Chia sẻ: Lê Anh Thư | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
327
lượt xem
56
download

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế về tỷ giá hối đoái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tủ giá hối đối danh nghĩa: Là giá tương đối giữa hai đồng tiền của hai quốc gia,không xét đến sự tương quan giá cả, tương quan lạm phát và các nhân tố khác giữa hai quốc gia. Tỷ giá hối đoái thực tế: Là tỷ lệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai quốc gia, xét đến tương quan giá cả, tương quan tỷ lệ lạm phát giữa hai quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế về tỷ giá hối đoái

 1. GV: TS. NGUYỄN PHÚ SON THỰC HIỆN: NHÓM 4 LOGO
 2. ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ DANH SÁCH NHÓM 4 - LỚP ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 5D 1. PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 1054020367 2. ĐÀO HOÀNG HUY 1054020373 3. ĐỖ HỒNG QUYÊN 1054020408 4. LÊ ANH THƯ (*) 1054020423 5. TRƯƠNG HOÀNG THÂN 1054020425 6. TRẦN THỊ KIM THOA 1054020433 7. TRẦN MINH TRANG 1054020444 8. TRẦN THỊ BẢO TRÂN (*) 1054020441 9. PHAN MINH TRƯỜNG 1054020447 10. VÕ THỊ CẨM TRÚC 1054020451 11. TRẦN THỊ TUYẾT XUÂN 1054020455 12. NGUYỄN THỊ PHI YẾN 1054020457 LOGO
 3. Chọn bất kỳ câu hỏi nào. Bấm lần thứ nhất  câu hỏi Bấm lần thứ 2 câu hỏi biến mất Bấm lần thứ 3  đáp án. Bấm chọn ngoài màn hình  Từ khoá LOGO
 4. Hàng ngangHàng ngang11ốô3chồm Ai đã ch:o: ra tác phẩm Hàng ngangHàng ngangsôốô1chữ:: 12 ôôchtữữ sốs6 gngang s ố 5gồm 12ô chữ: sHàng4ồm m 9 chữ:ồm 5 ố ố gồ 9 s g ữ 2 ạ g Hàng ngang ghĩa: Thuyết nào có ý n Khi ểm đnguyêntnlý trongkttiêuquan;Tôn nộyếp ưtđiànàopựữa y Trong nều lutế “bàn a thương bằ và thuế ốểmế tvà ể Đi các iquy k ệ cgia ể vô dùng là ti đị tlưởti i đi nó “Những rcân c iằngnàoếtay m cânmạinthìọngua khoá” gnhạ m Ai đề ướ b ham ủ đi chính trị it Tôn trọnga thuyậ tkinh t khách hình”? tr ng do đả ữtếngđt?nước c timkhủ ……..?ản ếti ấ nềnbàngtế LOGO kinh a ;Nhà là quang c ả gia vào điề xu th và kinh i ở t ầm vĩ đườ 3 ườ cgimcnhemàngtrái ần thamanhọc thuyu t ếtt ương mạquang?tế ượ x ấb ng: giá, và ăng s quốc ngày nay? mô.
 5. LOGO
 6. LOGO
 7. 2. Phân loại TGHĐ Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: Là giá tương đối giữa hai đồng tiền của hai quốc gia,không xét đến sự tương quan giá cả, tương quan lạm phát và các nhân tố khác giữa hai quốc gia. Tỷ giá hối đoái thực tế: Là tỷ lệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai quốc gia, xét đến tương quan giá cả, tương quan tỷ lệ lạm phát giữa hai quốc gia. LOGO
 8. I. Khái niệm Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của hai nước khác nhau. VÍ DỤ: 1USD = 20.828 VND LOGO
 9. 1. Phương pháp yết tỷ giá Lấy đồng nội tệ làm đơn vị so sánh với số lượng ngoại tệ TGHĐ thường được yết giá theo hai phương pháp Lấy đồng ngoại tệ làm đơn vị so sánh với số lượng nội tệ LOGO
 10. II. Sự hình thành TGHĐ . Ñ ö ô ø n g c a à u n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D) E(VND/USD) 20.000 16.000 14.000 D 6.000 10.000 14.000 Q(USD) LOGO
 11. Nhaän xeùt: - Khi VND maát giaù haøng nhaäp khaåu ñaét hôn vaø soá löôïng nhaäp khaåu giaûm xuoáng, nhu caàu USD giaûm xuoáng - Khi VND taêng giaù haøng nhaäp khaåu reû hôn, soá löôïng nhaäp khaåu taêng leân, nhu caàu USD taêng leân - Ñöôøng caàu USD laø ñöôøng coù ñoä nghieâng ñi xuoáng töø traùi qua phaûi - Taïi moãi ñieåm tæ giaù nhaát ñònh, baát kyø yeáu toá naøo laøm nhaäp khaåu taêng seõ laøm cho ñöôøng caàu dòch qua phaûi vaø ngöôïc laïi LOGO
 12. Ñ ườn g 2. cung n g o ại h ối E(VND/USD) s 2 0 .0 0 0 S’ 1 6 .0 0 0 1 4 .0 0 0 8 5 7 4 1 0 . 0 0 01 3 . 5 0 0 Q( US D) LOGO
 13. Nh a ä n x e ù t : -Kh i US D le â n g ia ù laøm cho giaù haøng XK Vieät Nam reû hôn, löôïng haøng xuaát khaåu nhieàu hôn, cung USD taêng leân. -N g ö ô ïc la i: khi USD xuoáng giaù laøm cho giaù haøng xuaát khaåu ñaét leân, löôïng haøng xuaát khaåu giaûm xuoáng, cung USD giaûm xuoáng = > Ñöôøng cung laø ñöôøng ñi leân töø traùi sang phaûi -Taïi moãi möùc tæ giaù nhaát ñònh, baát kyø yeáu toá naøo laøm taêng LOGO xuaát khaåu laøm ñöôøng cung dòch
 14. 3. Ño à th ò tæ g ia ù ca baè ng VND/USD s E1 M0 E0 E2 D Q0 Q2 Lö ô ïn g US D Q1 LOGO
 15. Hìn h t h a ø n h t æ giá theo quan heä cung caàu - Vôùi caùc nhaân toá khaùc khoâng ñoåi, moïi yeáu toá taêng giaù trò xuaát khaåu laøm chuyeån ñöôøng cung sang phaûi laø cho ñoàng USD maát giaù - D di chuyeån sang phaûi laøm cho ñoàng USD leân gía vaø LOGO ngöôïc laïi
 16. III. Các yếu tố ảnh hưởng đến TGHĐ 1. Lạm phát ( trường hợp: LP ở Mĩ cao hơn Việt Nam) VND/USD s0 S1 M0 E0 M1 E1 D0 D1 Löôïng USD LOGO
 17. Tröôøng hôïp 1: laïm phaùt ôû Myõ cao hôn Vieät Nam  - Taêng nhu caàu söû duïng haøng hoaù Vieät Nam ôû Myõ daãn tôùi taêng cung USD ôû Vieät Nam laøm ñöôøng cung dòch chuyeån sang phaûi  -Giaûm nhu caàu söû duïng haøng hoaù nhaäp töø Myõ ôû Vieät Nam laøm giaûm nhu caàu USD vaø laøm ñöôøng caàu USD dòch chuyeån sang traùi  - Ñieåm caân baèng môùi seõ laø M1 OGO L   VND seõ taêng giaù vaø USD seõ
 18. Laïm phaùt (tröôøng hôïp: laïm phaùt ôû VN cao hôn Myõ) S1 VND/USD M1 s0 E1 M0 D1 E0 D0 Lö ô ïn g US D LOGO
 19. Tröôøng hôïp 2: laïm phaùt ôû Vieät  Nam cao hôn ôû Myõ - Taêng nhu caàu söû duïng haøng  hoaù Myõ ôû Vieät Nam daãn tôùi taêng caàu USD vaø laøm ñöôøng caàu dòch chuyeån sang phaûi -Giaûm nhu caàu söû duïng haøng  hoaù nhaäp nhaäp töø Vieät Nam ôû Myõ giaûm cung USD ôû Vieät Nam laøm ñöôøng cung USD dòch chuyeån sang traùi - Ñieåm caân baèng môùi seõ laø M1   VND seõ maát giaù vaø USD seõ  taêng giaù LOGO
 20. Laõi suaát  “Laõi suaát aûnh höôûng ñeán ñaàu töø chöùng khoaùn töø ñoù aûnh höôûng ñeán cung vaø caàu tieàn teä vaø aûnh höôûng ñeán tæ giaù hoái ñoaùi”  Tröôøng hôïp: laõi suaát cuûa Myõ cao, trong khi laõi suaát Vieät Nam giöõ nguyeân  - Caùc doanh nghieäp Myõ taäp trung kyù gôûi ôû Myõ giaûm nhu caàu VND, giaûm cung USD laøm dòch chuyeån ñöôøng cung sang traùi  - Caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ LOGO chuyeån sang kyù gôûi taïi Myõ laøm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản