Chính tả Thư gửi các học sinh

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
96
lượt xem
5
download

Chính tả Thư gửi các học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nhớ và viết lại đúng chính tả một đoạn trong bài "Thư gửi các học sinh" 2. Kĩ năng: Luyện tập về cấu tạo của vần ; bước đầu làm quen với vần có âm cuối “u”. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng . 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả Thư gửi các học sinh

  1. CHÍNH TAÛ THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH - QUY TAÉC ÑAÙNH DAÁU THANH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Nhôù vaø vieát laïi ñuùng chính taû moät ñoaïn trong baøi "Thö göûi caùc hoïc sinh" 2. Kó naêng: Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa vaàn ; böôùc ñaàu laøm quen vôùi vaàn coù aâm cuoái “u”. Naém ñöôïc quy taéc ñaùnh daáu thanh trong tieáng . 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. Chuaån bò: - Thaày: SGK, phaán maøu - Troø: SGK, vôû III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra moâ hình tieáng - Hoïc sinh ñieàn tieáng vaøo coù caùc tieáng: Thaûm hoïa, moâ hình ôû baûng phuï khuyeân baûo, xoaù ñoùi, queâ - Hoïc sinh nhaän xeùt höông toaû saùng,  Giaùo vieân nhaän xeùt 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Tieát chính taû hoâm nay, - Hoïc sinh nghe laàn ñaàu tieân caùc em seõ vieát laïi theo trí nhôù moät ñoaïn vaên xuoâi. Ñaây laø ñoaïn
  3. trích trong baøi "Thö göûi caùc hoïc sinh" cuûa Baùc Hoà maø caùc em ñaõ hoïc thuoäc. Ñoaïn trích laø lôøi caên daën taâm huyeát, laø mong moûi cuûa Baùc Hoà vôùi caùc theá heä hoïc sinh Vieät Nam neân caùc em phaûi thuoäc, phaûi nhôù. Thaày, coâ hy voïng: caùc em seõ nhôù vieát laïi ñuùng, trình baøy ñuùng, ñeïp lôøi caên daën cuûa Baùc. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân nhôù - vieát Muïc tieâu: Reøn cho HS vieát
  4. ñuùng Phöông phaùp: Thöïc haønh - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Giaùo vieân HDHS nhôù laïi - 2, 3 hoïc sinh ñoïc thuoäc vaø vieát loøng ñoaïn vaên caàn nhôù - vieát - Caû lôùp nghe vaø nhaän xeùt - Caû lôùp nghe vaø nhôùlaïi - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö - Hoïc sinh nhôù laïi ñoaïn theá ngoài vieát cho hoïc sinh vaên vaø töï vieát - Giaùo vieân chaám baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû vaø söûa loãi cho nhau * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS bieát
  5. vaän duïng qui taéc ñaùnh daáu thanh Phöông phaùp: Luyeän taäp, thöïc haønh  Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Caùc toå thi ñua leân baûng ñieàn tieáng vaø daáu thanh vaøo moâ hình  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñoïc yeâu caàu baøi 3
  6. - Hoïc sinh keû moâ hình vaøo vôû - Hoïc sinh cheùp laïi caùc tieáng coù phaàn vaàn vöøa tìm ghi vaøo moâ hình caáu taïo tieáng - 1 hoïc sinh leân baûng laøm, cho keát quaû - Hoïc sinh söûa baøi treân baûng  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt  Daáu thanh naèm ôû phaàn vaàn, treân aâm chính, khoâng naèm ôû vò trí khaùc - khoâng naèm treân aâm ñaàu, aâm cuoái hoaëc aâm ñeäm.
  7. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm Muïc tieâu: Oân laïi qui taéc ñaùnh daáu thanh Phöông phaùp: Thaûo luaän troø chôi - Giaùo vieân phaùt cho moãi - Caùc nhoùm thi ñua laøm nhoùm moät phieáu tìm nhanh - Cöû ñaïi dieän laøm nhöõng tieáng coù daáu thanh ñaët treân hoaëc döôùi chöõ caùi thöù 1 (hoaëc 2) cuûa nguyeân aâm vöøa hoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt - Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Quy taéc ñaùnh daáu thanh”
  8. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản