intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước \Bán nợ \giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

74
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước \Bán nợ \giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước \Bán nợ \giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Bộ trư ởng Bộ tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có 1. Bước 1: văn b ản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT; Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đ ề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; 2. Bước 2: Trường hợp khoản nợ không đúng đối tư ợng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn b ản trả lời DATC. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định: - Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách h àng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ 3. Bước 3: theo cam kết. - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng nh ưng chưa đủ điều kiện, có văn b ản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ; - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện xử lý theo quy
  3. Mô tả bước Tên bước định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Bộ Tài chính tổ chức thẩm định có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý 4. Bước 4: bán nợ; Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán 5. Bước 5: nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với 1. khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư; 2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách 3. h àng.; (b ản chính) Trường hợp khách h àng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của
  4. Thành phần hồ sơ Nhà nư ớc thì phải nộp b áo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán n ợ; Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 4. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 5. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị bán nợ (bản chính); Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án nhân dân (bản sao chứng 6. thực); Quyết định ph ê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền. 7. (b ản sao chứng thực). Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay n ợ của Nh à nước, tình hình tài 8. chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ nh ư đ ã cam kết của khách h àng. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đư ợc áp dụng cho các trường hợp khách hàng đ ã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn n ợ và khoanh nợ nh ưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Thông tư 105 Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp 1. /2007/TT-BTC ng... đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đ ã ký, do Khách h àng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2