intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

89
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có 1. Bước 1: văn b ản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT; Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo 2. Bước 2: toàn bộ hồ sơ đ ề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; Trường hợp khoản nợ không đúng đối tư ợng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn b ản trả lời DATC. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định: - Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả 3. Bước 3: lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách h àng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng nh ưng chưa đủ điều kiện, có văn b ản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ; - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước 4. Bước 4: Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán 5. Bước 5: nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC. 6. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với 1. khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư;
  4. Thành phần hồ sơ 2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách h àng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, ph ường n ơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là 3. th ể nhân); (bản chính) Trường hợp khách h àng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nư ớc thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán n ợ; Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 4. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộ c (đối với trường hợp được bảo 5. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị bán nợ (bản chính); Biên b ản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể: - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính) 6. - Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác đ ịnh rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được h ình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính) - Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách h àng, Chi nhánh NHPT, cơ quan
  5. Thành phần hồ sơ Nhà nư ớc có thẩm quyền tại địa ph ương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể; Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay n ợ của Nh à nước, tình hình tài 7. chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ nh ư đ ã cam kết của khách h àng. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại đư ợc lập Quyết định số 653/QĐ- 1. n gay sau khi xảy ra thiệt hại . NHPT ng... Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được Quyết định số 653/QĐ- 2. h ình thành từ vốn vay NHPT. NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  6. Nội dung Văn bản qui định Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đư ợc áp dụng cho các trường hợp khách hàng đ ã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn n ợ và khoanh nợ nh ưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Thông tư 105 Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp 1. đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đ ã ký, do gặp rủi /2007/TT-BTC ng... ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng: Thiên tai, m ất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2