intTypePromotion=3

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây làm gia vị

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
75
lượt xem
19
download

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây làm gia vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây làm gia vị trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây làm gia vị

 1. 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ TRỒNG CÂY LÀM GIA VỊ (Phê duyệt tại Quyết định số 590 /QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 2. 2 Hà Nội, năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO NGHỀ : TRỒNG CÂY LÀM GIA VỊ (Phê duyệt tại Quyết định số 590 /QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Tên nghề: Trồng cây làm gia vị (hành, tỏi, ớt) Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng đào tạo: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ tiểu học trở lên. Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 05 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp: - Kiến thức: + Chuẩn bị giống để trồng cây làm gia vị theo hướng VietGAP + Chuẩn bị đất và phân bón để trồng cây làm gia vị theo hướng VietGAP + Trồng và chăm sóc cây làm gia vị đúng quy trình theo hướng VietGAP + Thu hoạch, phân loại, làm sạch và sơ chế sản phẩm theo hướng VietGAP + Tiếp cận thị trường, quảng cáo sản phẩm, lựa chọn đối tác, bán hàng và hạch toán thu chi - Kỹ năng: + Chuẩn bị được giống hành, tỏi, ớt để trồng theo hướng VietGAP + Chuẩn bị được đất và phân bón để trồng hành, t ỏi, ớt theo hướng VietGAP + Thực hiện trồng, chăm sóc hành, tỏi, ớt đúng yêu cầu kỹ thuật theo hướng VietGAP + Nhận biết được các đối tượng hại hành, tỏi, ớt và tiến hành được các biện pháp phòng trừ có hiệu quả
 3. 3 + Thực hiện thu hoạch, làm sạch, phân loại, sơ ch ế, bảo qu ản hành, t ỏi ớt theo hướng VietGAP - Thái độ: + Trung thực, có ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật trong khi thực hiện các công việc của nghề Trồng cây làm gia vị. + Có trách nhiệm đối với sản phẩm làm ra, đảm bảo an toàn v ệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ nền nông nghiệp bền vững. 2. Cơ hội việc làm Sau khi hoàn thành khóa học trình độ sơ cấp nghề Trồng cây làm gia vị, người học có khả năng tự tổ chức sản xuất hành, tỏi, ớt tại hộ gia đình hoặc trang trại gia đình; người học cũng có thể làm việc tại các cơ s ở sản xu ất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực của nghề Trồng cây làm gia vị. II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC T ỐI THIỂU 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu - Thời gian đào tạo: 03 tháng - Thời gian học tập: 12 tuần - Thời gian thực học: 440 giờ - Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khóa h ọc: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ). 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học tập: 480 giờ. - Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ - Thời gian học lý thuyết: 94 giờ - Thời gian học thực hành: 346 giờ. III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN B Ổ THỜI GIAN.
 4. 4 Thời gian đào tạo (giờ) Mã Trong đó Tên mô đun Tổng MĐ Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra * Chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để MĐ 01 68 12 49 7 trồng Chuẩn bị đất và phân bón để MĐ 02 92 16 68 8 trồng hành, tỏi, ớt Trồng, chăm sóc, thu hoạch và MĐ 03 100 22 70 8 tiêu thụ hành Trồng, chăm sóc, thu hoạch và MĐ 04 100 22 70 8 tiêu thụ tỏi Trồng, chăm sóc, thu hoạch và MĐ 05 100 22 70 8 tiêu thụ ớt Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học 20 20 Tổng cộng 480 94 327 59 Ghi chú: * Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (đ ược tính vào giờ thực hành), số giờ kiểm tra hết mô đun và số giờ ôn và kiểm tra kết thúc khóa học IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO (Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.omard.gov.vn ; Mục: Chương trình và giáo trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp) V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề: - Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng cây làm gia vị được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghê. Khi h ọc ̀ viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. - Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 03 Trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ hành; mô đun 04 Trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ tỏi; mô đun 05 Trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu th ụ ớt cho các
 5. 5 học viên và cấp giấy chứng nhận cho người học đã hoàn thành các mô đun đã học cho người học. - Chương trình gồm 05 mô đun với các nội dung như sau: + Mô đun 01 Chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng có thời gian đào tạo là 68 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 52 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghề để th ực hiện các công việc lựa chọn giống, chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt đ ể tr ồng đ ạt ch ất lượng và hiệu quả cao theo hướng VietGAP. + Mô đun 02 Chuẩn bị đất và phân bón đ ể tr ồng hành, t ỏi, ớt có thời gian đào tạo là 92 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng ngh ề để thực hiện các công việc chọn đất, vệ sinh đồng ruộng, xử lý đ ất, làm đ ất, lên luống, chuẩn bị phân bón, rạch hàng bón phân lót để trồng hành, t ỏi, ớt che phủ đất bằng màng nilon và rơm rạ theo hướng VietGAP. + Mô đun 03 Trồng, chăm sóc, thu ho ạch và tiêu th ụ hành có thời gian đào tạo là 100 giờ trong đó có 22 giờ lý thuyết, 70 giờ th ực hành, 8 gi ờ ki ểm tra. Mô đun này trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng ngh ề để thực hiện các công việc xử lý giống trước khi trồng; Trồng; Chăm sóc; Phòng trừ sâu bệnh hại; Thu hoạch, phân loại và làm sạch sản ph ẩm; Sơ chế, bảo quản và tiêu thụ hành theo hướng VietGAP. + Mô đun 04 Trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu th ụ t ỏi có thời gian đào tạo là 100 giờ trong đó có 22 giờ lý thuyết, 70 giờ th ực hành, 8 gi ờ ki ểm tra. Mô đun này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và k ỹ năng ngh ề để thực hiện các công việc xử lý giống trước khi trồng; Trồng; Chăm sóc; Phòng trừ sâu bệnh hại; Thu hoạch, phân loại và làm s ạch s ản ph ẩm; S ơ ch ế, bảo quản và tiêu thụ tỏi theo hướng VietGAP. + Mô đun 05 Trồng, chăm sóc, thu ho ạch và tiêu th ụ ớt có thời gian đào tạo là 100 giờ trong đó có 22 giờ lý thuyết, 70 giờ th ực hành, 8 gi ờ ki ểm tra. Mô đun này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và k ỹ năng ngh ề để thực hiện các công việc xử lý giống trước khi trồng; Trồng; Chăm sóc; Phòng trừ sâu bệnh hại; Thu hoạch, phân loại và làm s ạch s ản ph ẩm; S ơ ch ế, bảo quản và tiêu thụ ớt theo hướng VietGAP. Đánh giá kết quả học tập của người h ọc trong toàn khóa h ọc bao gồm: kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khoá học thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học
 6. 6 Số Hình thức Thời gian Môn kiểm tra TT kiểm tra kiểm tra Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề: - Kiến thức nghề - Tự luận, vấn - 60 phút đáp hoặc trắc nghiệm - Không quá 12 - Bài thực hành giờ - Kỹ năng nghề kỹ năng nghề 3. Các chú ý khác: Nên tổ chức lớp học tại địa phương, cơ sở sản xuất vào thời điểm nông nhàn, chương trình xây dựng trong thời gian 3 tháng, nhưng trong thực tế thời gian học tập nên bố trí trùng với chu kỳ sản xuất hành, t ỏi, ớt đ ể rèn k ỹ năng nghề cho học viên qua sản xuất thực tế. Có thể mời các chuyên gia hoặc người có tay nghề cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn người học. Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho học viên đi thăm quan các cơ sở trồng hành, tỏi, ớt và một số cơ sở sơ chế hành, tỏi, ớt ở địa phương có uy tín hay đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thành công. Có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, th ể thao khác nếu có đủ điều kiện.
 7. 7 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng Mã số mô đun: MĐ 01 Nghề: Trồng cây làm gia vị
 8. 8 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHUẨN BỊ GIỐNG HÀNH, TỎI, ỚT ĐỂ TRỒNG Mã số mô đun: MĐ 01 Thời gian mô đun: 68 giờ (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 52 giờ Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: - Vị trí: Mô đun Chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng là mô đun đầu tiên trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng cây làm gia v ị. Việc giảng dạy mô đun này nhằm tạo tiền đề cho việc giảng dạy các mô đun tiếp theo của chương trình. - Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, nên tổ chức giảng dạy tại địa bàn thôn, xã nơi có trồng và kinh doanh hành, tỏi, ớt. Đây là những kiến thức, kỹ năng nghề để thực hiện các công việc lựa chọn giống, chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng đạt ch ất l ượng và hiệu quả cao theo hướng VietGAP. II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng: ­ Kiến thức: + Liệt kê được các bước công việc chuẩn bị giống hành, từ hạt, củ, hom để trồng
 9. 9 + Liệt kê được các bước công việc chuẩn bị giống tỏi từ hạt, củ để trồng + Liệt kê được các bước công việc chuẩn bị giống ớt từ hạt để trồng + Nêu được yêu cầu ngoại cảnh và đặc điểm hình thái các gi ống hành, tỏi, ớt trồng phổ biến ở Việt Nam + Trình bày được các bước tiến hành chuẩn bị giống hành, tỏi từ củ để trồng theo hướng VietGAP + Trình bày được các bước tiến hành chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt từ hạt để trồng theo hướng VietGAP ­ Kỹ năng + Lựa chọn được giống hành, tỏi, ớt để trồng phù hợp với nhu cầu của thị trường và điều kiện tự nhiên của địa phương + Thực hiện được các bước công việc kiểm tra chất lượng giống hành, tỏi, ớt để trồng theo hướng VietGAP + Thực hiện được các bước công việc chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt đ ể trồng theo hướng VietGAP. ­ Thái độ + Tuân thủ quy trình chọn giống, kiểm tra chất lượng giống hành, tỏi ớt theo hướng VietGAP + Tiết kiệm vật tư, vật liệu và đảm bảo an toàn trong lao động III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian (giờ chuẩn) Số Lý Tên các bài trong mô đun Tổng Thực Kiểm TT thuyế số hành tra * t 1 Chuẩn bị hành giống để trồng 20 4 15 1 2 Chuẩn bị tỏi giống để trồng 20 4 15 1 3 Chuẩn bị ớt giống để trồng 24 4 19 1 Kiểm tra hết mô đun 4 4 Tổng cộng 68 12 49 7 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra định kỳ được tính vào giờ thực hành. 2. Nội dung chi tiết:
 10. 10 Bài 1: Chuẩn bị hành giống để trồng Thời gian: 20 giờ Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: - Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của một số loại giống hành - Trình bày được các tiêu chuẩn của giống hành để trồng - Nhận dạng được một số giống hành trồng phổ biến ở địa phương - Thực hiện được các bước công việc kiểm tra chất lượng giống hành để trồng - Tính toán được lượng giống hành cần thiết để trồng Nội dung của bài: 1. Giới thiệu một số giống hành được trồng phổ biến ở nước ta 1.1. Hành ta 1.1.1. Các giống hành trồng để lấy lá (hành hoa) 1.1.2. Các giống hành trồng để lấy củ 1.2. Hành tây 2. Xác định giống hành để trồng 2.1. Khảo sát nhu cầu của thị trường 2.1.1. Thu thập thông tin 1.1.2. Xử lý, phân tích kết quả thông tin kh ảo sát và đ ưa ra quy ết định 2.2. Yêu cầu chung về điều kiện ngoại cảnh của cây hành 2.2.1. Nhiệt độ 2.2.2. Ánh sáng 2.2.3. Nước 2.2.4. Đất đai và dinh dưỡng 3. Tiêu chuẩn của giống hành để trồng 3.1. Tiêu chuẩn giống hành trồng để ăn lá (hành hoa) 3.2. Tiêu chuẩn giống hành trồng để ăn củ 4. Phương pháp kiểm tra chất lượng giống để trồng 4.1. Phương pháp kiểm tra độ lẫn tạp của giống 4.2. Phương pháp kiểm tra sâu bệnh hại hành giống 4.3. Phương pháp kiểm tra sức sống của hành giống 5. Tính toán lượng giống, cây giống để trồng 5.1. Xác định lượng hạt giống, cây giống để trồng
 11. 11 5.2. Chọn củ hành giống để trồng 5.3. Kỹ thuật gieo ươm hạt giống hành 5.3.1. Chọn đất để gieo ươm 5.3.2. Làm đất, lên luống 5.3.2 Xử lý hạt giống trước khi gieo 5.3.4. Gieo hạt 5.3.5. Chăm sóc sau gieo hạt Bài 2: Chuẩn bị tỏi giống để trồng Thời gian: 20 giờ Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: - Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của một số loại giống tỏi - Trình bày được các tiêu chuẩn của giống tỏi để trồng - Nhận dạng được một số giống tỏi trồng phổ biến ở địa phương - Thực hiện được các bước công việc kiểm tra chất lượng giống tỏi để trồng - Tính toán được lượng giống tỏi cần thiết để trồng Nội dung của bài: 1. Giới thiệu một số giống tỏi được trồng phổ biến ở nước ta 1.1. Các giống tỏi trồng để ăn lá 1.2. Các giống tỏi trồng để ăn củ 2. Xác định giống, loại giống tỏi để trồng 2.1. Khảo sát nhu cầu của thị trường 2.2. Yêu cầu ngoại cảnh của một số loại giống tỏi 2.3. Lựa chọn loại giống tỏi để trồng 3. Tiêu chuẩn của giống tỏi để trồng 3.1. Tiêu chuẩn giống tỏi trồng để ăn lá 3.2. Tiêu chuẩn giống tỏi trồng để ăn củ 4. Phương pháp kiểm tra chất lượng giống tỏi để trồng 4.1. Kiểm tra độ lẫn tạp của giống 4.2. Kiểm tra sâu bệnh hại tỏi giống 4.3. Kiểm tra sức sống của tỏi giống 5. Tính toán lượng giống tỏi cần thiết để trồng
 12. 12 5.1. Xác định lượng củ tỏi giống để trồng 5.2. Chọn củ tỏi giống để trồng 6. Gieo giống tỏi để ăn lá từ hạt 6.1. Chọn đất để gieo ươm 6.2. Làm đất, lên luống 6.3. Xử lý hạt giống trước khi gieo 6.4. Gieo hạt 6.5. Chăm sóc sau gieo hạt Bài 3: Chuẩn bị ớt giống để trồng Thời gian: 24 giờ Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: - Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của một số loại giống ớt - Trình bày được các tiêu chuẩn của giống ớt để trồng theo hướng VietGAP - Nhận dạng được một số giống ớt trồng phổ biến ở địa phương - Thực hiện được các bước công việc gieo ươm ớt giống để trồng - Tính toán được lượng giống ớt cần thiết để trồng Nội dung của bài: 1. Giới thiệu một số giống ớt được trồng phổ biến ở nước ta 1.1. Các giống ớt cay 1.2. Các giống ớt ngọt 1.3. Yêu cầu chung về ngoại cảnh của một số loại giống ớt 2. Xác định giống ớt để trồng 2.1. Khảo sát nhu cầu của thị trường 2.2. Tiêu chuẩn của giống ớt để trồng 2.2.1. Tiêu chuẩn của giống ớt cay để trồng 2.2.2. Tiêu chuẩn của giống ớt ngọt để trồng 4. Phương pháp kiểm tra chất lượng hạt giống ớt 4.1. Phương pháp kiểm tra độ lẫn tạp của giống 4.1.1. Kiểm tra kỹ thuật nguồn gốc của hạt giống 4.1.2. Kiểm tra độ lẫn tạp của hạt giống 4.2. Phương pháp kiểm tra sâu bệnh hại trên ớt giống
 13. 13 4.3. Phương pháp kiểm tra sức sống của hạt ớt giống 5. Phương pháp tính lượng cây ớt giống cần thiết để trồng 5.1. Những căn cứ để tính 5.2. Cách tính 6. Gieo ươm cây ớt giống 6.1. Gieo ươm trên nền đất theo luống 6.1.1. Chuẩn bị đất (Chọn đất, làm đất, xử lý đất, lên luống…) 6.1.2. Tính lượng hạt giống cần gieo: 6.1.3 Xử lý hạt giống trước khi gieo 6.1.4. Gieo hạt 6.2. Gieo ươm hạt trong bầu 6.2.1. Chuẩn bị giá thể và bầu gieo 6.2.2. Chuẩn bị bầu gieo 6.2.3. Gieo hạt vào bầu 6.3. Chăm sóc cây ớt con sau gieo 6.3.1. Tưới nước 6.3.2. Làm cỏ bón phân 6.3.3. Phòng trừ sâu bẹnh 6.4. Tiêu chuẩn của cây ớt giống đem trồng IV. ĐIÊU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun: Chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Trồng cây làm gia vị 2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh hướng dẫn gồm: - 01 máy vi tính; 01 máy Projector - 01 đĩa VCD (15 phút) về đặc điểm hình thái của các giống hành, tỏi, ớt ở Việt Nam. - 01 đĩa VCD (15 phút) về phương pháp kiểm tra chất lượng giống hành, tỏi, ớt - 01 đĩa VCD (15 phút) về phương pháp gieo ươm cây ớt giống theo hướng VietGAP
 14. 14 3. Điều kiện về cơ sở vật chất: - 01 phòng học lý thuyết - Mẫu giống hành, tỏi, ớt - 04 Bộ dụng cụ để kiểm tra chất lượng hạt giống và cây giống - Hạt giống: mỗi loại 50 gam - Vườn ươm hành, tỏi, ớt: 30 mét vuông trong nhà có mái che 4. Điều kiện khác - Giáo viên hỗ trợ dạy thực hành - Bảo hộ lao động: Găng tay, kính, mỗi loại 30 cái V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 1. Phương pháp đánh giá: - Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống). - Đánh giá kỹ năng nghề: đánh giá kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ th ực hiện và kết quả thực hành của học viên - Kiểm tra kết thúc mô đun Kiểm tra theo nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 học viên) hoặc kiểm tra cá nhân: + Thực hiện mô tả một công vi ệc đ ược th ực hi ện trong mô đun ho ặc thực hiện trắc nghi ệm h ọc viên theo b ảng câu h ỏi do giáo viên chu ẩn b ị trướ c. Thực hiện một công vi ệc ho ặc m ột s ố công vi ệc trong quá trình th ực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái đ ộ th ực hiện và kết quả thực hành của học viên. 2. Nội dung đánh giá: - Về Kiến thức: + Yêu cầu ngoại cảnh của một số loại giống hành, tỏi, ớt + Tiêu chuẩn của giống hành, tỏi, ớt để trồng - Về kỹ năng: + Nhận dạng một số giống hành, tỏi, ớt được trồng ph ổ biến ở địa phương + Thao tác thực hiện các bước công việc kiểm tra được chất lượng gi ống hành, tỏi, ớt để trồng
 15. 15 + Tính toán lượng giống hành, tỏi, ớt cần thiết để trồng + Thực hiện gieo ươm giống hành, tỏi, ớt - Về thái độ: + Tuân thủ quy trình kỹ thuật và các tiêu chuẩn quy định về giống hành, tỏi, ớt + Tiết kiệm vật tư, bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, dụng c ụ th ực hành và môi trường. 3. Tiêu chuẩn đánh giá - Đánh giá kết quả hoàn thành mô đun qua kết quả các bài kiểm tra lý thuyết. Đánh giá theo thang điểm 10. Mức độ đạt yêu cầu từ 5 điểm trở lên. - Đánh giá kỹ năng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề do Tổng C ục d ạy nghề ban hành đối với nghề Trồng cây làm gia vị. VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 1. Phạm vi áp dụng chương trình - Chương trình mô đun được áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và day nghề dưới 3 thang, trước hết là các khoá đào t ạo ngh ề ph ục ̣ ́ vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. - Chương trình mô đun có thể được sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy ngh ề dưới 3 tháng (d ạy nghề thường xuyên) - Chương trình áp dụng cho vùng sản xuất trên cả nước. - Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao ki ến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu. - Là mô đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 2.1. Phần lý thuyết - Giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy, nh ưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học có sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường … để phát huy tính tích cực của học viên. - Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các h ọc cụ trực quan nh ư: Mô hình, bảng biểu, tranh ảnh, băng đĩa ... để hỗ trợ trong giảng dạy. 2.2. Phần thực hành: Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế - Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong l ớp th ực hi ện làm m ẫu các thao tác trong bài thực hành ... và mời các h ọc viên khác nh ận xét, trên c ơ
 16. 16 sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống th ực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép; - Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ; - Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục. 3. Những trọng tâm mô đun cần chú ý - Phần lý thuyết: + Tiêu chuẩn của giống (hành, tỏi ớt) để trồng + Các bước tiến hành kiểm tra chất lượng giống (hành, tỏi, ớt) để trồng + Tính toán lượng giống (hành, tỏi, ớt) cần thiết để trồng - Phần thực hành: + Các bước tiến hành kiểm tra độ lẫn tạp của giống hành, tỏi, ớt + Các bước tiến hành kiểm tra sâu bệnh hại giống hành, tỏi, ớt + Các bước tiến hành kiểm tra sức sống của giống hành, tỏi, ớt + Thao tác thực hiện các bước công việc gieo ươm (hành, tỏi, ớt) từ hạt để trồng + Trình tự các bước tính toán lượng giống hành, tỏi, ớt cần thiết để trồng 4. Tài liệu cần tham khảo: 1. PGS. TS. Tạ Thu Cúc và CCS, Giáo trình kỹ thuật trồng rau, Nhà xu ất bản Hà Nội 2005 2. PGS. TS. Trần Khắc Thi và CCS, Sổ tay h ướng d ẫn th ực hành VietGAP trên rau, Hà Nội năm 2009. 3. Website www.agriviet.com ThS. Trần Thị Ba, Kỹ thuật trồng hành lá 4. www.haiduong.gov.vn Trồng hành theo VietGAP 5. www.chonongnghiep.com Kỹ thuật trồng hành tím 6. www.nongnghiep.vn Trồng hành tây 7. www.ninhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Mạnh, Kỹ thuật trồng hành tây 8. www.nhanonglamgiau TS. Nguyễn Đăng Nghĩa, Chuẩn bị đất trồng hành tây
 17. 17 9. www.nhanonglamgiau TS. Nguyễn Đăng Nghĩa, Để hành tây to củ, năng suất cao 10. www.ninhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Mạnh, Cây tỏi ta 11. www.khuyennongvn.gov.vn Một số kinh nghiệm trồng tỏi của nông dân huyện Đảo Lý Sơn 12. www.bannhanong.vietnetnam.net Kinh nghiệm trồng tỏi tây 13. www.nhanonglamgiau.com Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) cho cây ớt 14. www.tiengiangdost.gov.vn Võ hữu Thành, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư Cái Bè Kỹ Thuật Trồng ớt sừng vàng (Châu Phi ) 15. www.dalat.gov.vn Quy trình kỹ thuật trồng ớt ngọt trong nhà che Plastic 16. www.bacninh.gov.vn Sâu, bệnh hại trên cây ớt
 18. 18 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Chuẩn bị đất và phân bón để trồng hành, tỏi, ớt Mã số mô đun: MĐ 02 Nghề: Trồng cây làm gia vị
 19. 19 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHUẨN BỊ ĐẤT VÀ PHÂN BÓN ĐỂ TRỒNG HÀNH, TỎI, ỚT Mã mô đun: MĐ 02 Thời gian mô đun: 92 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 72 giờ. Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN - Vị trí: Mô đun Chuẩn bị đất và phân bón để trồng hành, t ỏi, ớt là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng cây làm gia vị. Mô đun được bố trí cho học viên h ọc tập sau mô đun chuẩn bị giống hành, tỏi, ớt để trồng, đồng thời làm cơ sở cho việc học tập các mô đun tiếp theo. - Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp và cũng là mô đun đào tạo nghề bắt buộc vì nó đ ề c ập đ ến m ột trong các kỹ thuật cơ bản nhất của nghề Trồng cây làm gia vị. Đây là nh ững bước kỹ thuật quyết định quá trình sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất, phẩm chất của hành, tỏi, ớt, nên tổ chức giảng dạy tại đ ịa bàn thôn, xã nơi có trồng và kinh doanh hành, tỏi, ớt. II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN Học xong mô đun này học viên có khả năng: - Kiến thức + Liệt kê được các bước công việc trong việc chuẩn bị đất và phân bón để trồng hành, tỏi, ớt. + Nêu được yêu cầu về đất thích hợp để trồng hành, tỏi, ớt + Trình bày được quy trình chọn đất, vệ sinh và xử lý đất để trồng hành, tỏi, ớt + Trình bày được quy trình làm đất, lên luống và tiêu chu ẩn c ần đ ạt được khi làm đất để trồng hành, tỏi, ớt + Giải thích được sự cần thiết của việc bón phân lót để trồng hành, tỏi, ớt - Kỹ năng + Thực hiện được các bước công việc chọn đất và làm đất để trồng hành, tỏi, ớt + Thực hiện được các thao tác trong việc vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất để trồng hành, tỏi, ớt
 20. 20 + Xác định được loại phân bón và tính toán lượng phân bón cần thiết sử dụng cho việc bón lót trước khi trồng hành, tỏi, ớt + Thực hiện được việc bón lót để trồng hành, tỏi, ớt - Thái độ + Chấp hành quy định bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường. + Tuân thủ quy trình, quy phạm trong việc chọn đất, làm đ ất, bón phân và trồng hành, tỏi, ớt III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian (Giờ chuẩn) TT Tên các bài trong mô đun Lý Kiể Tổn Thực thuyế m tra g số hành t * 1 Chọn đất và xử lý đất để trồng hành, 24 4 19 1 tỏi, ớt 2 Chuẩn bị phân bón lót để trồng hành, 20 4 15 1 tỏi, ớt 3 Làm đất, bón lót để trồng hành, tỏi, ớt 24 4 19 1 không có màng che phủ đất 4 Làm đất, bón lót để trồng hành, tỏi, ớt 20 4 15 1 có màng che phủ đất Kiểm tra hết mô đun 4 4 Tổng số 92 16 68 8 Ghi chú: *Kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành nên thời gian kiểm tra được tính trong tổng số giờ thực hành. 2. Nội dung chi tiết Bài 1: Chọn đất và xử lý đất trồng hành, tỏi, ớt Thời gian: 24 giờ Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: - Nêu được yêu cầu về đất trồng của hành, tỏi, ớt - Tiến hành được các thao tác làm sạch tàn dư sinh vật trên đất để trồng hành, tỏi, ớt - Thực hiện được các bước công việc xử lý đất theo đúng quy trình kỹ thuật. Nội dung của bài:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản