intTypePromotion=1

CHUYỂN HÓA GLUCIDE

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

2
637
lượt xem
153
download

CHUYỂN HÓA GLUCIDE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển hóa glucid là chuyển hóa quan trọng nhất của cơ thể sống, chủ yếu nhằm cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động Chuyển hóa glucid cung cấp nhiều sản phẩm trung gian quan trọng liên quan chặt chẽ với các chuyển hóa khác Nhu cầu glucid ở người trưởng thành từ 300- 500 g/24h, tối thiểu 100 g/24h

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN HÓA GLUCIDE

 1. Th BS Ñoã Nhö Hieàn PCN BM Sinh Hoùa –ÑHYK Phaïm Ngoïc Thaïch 1
 2. Mục tiêu Mô tả quá trình đường phân. 1. Mô tả quá trình tân tạo glucose. 2. Hiểu chu trình HMP và ý nghĩa của nó . 3. Mô tả quá trình tổng hợp và phân ly Glycogen. 4. Nắm vững điều hòa chuyển hóa glucide thông qua 5. các quá trình trên, ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 2
 3. Glucose laø trung taâm cuûa chuyeån hoùa Glucid Caùc loaïi ñöôøng khaùc ñöôïc bieán ñoåi thaønh glucose taïi gan. Teá baøo coù theå döï tröõ Glucose döôùi daïng Glycogen vaø Döï tröõ nhanh choùng cung caáp naêng löôïng khi nhòn ñoùi. GLUCOSE Chuyeån hoùa cuûa Glucose coù Oxy hoùa- theo Oxy hoùa-Ly giaûi theå theo 2 höôùng HIEÁU KHÍ ñöôøng Pentose-P glucose vaø YEÁM KHÍ ( cung caáp naêng löôïng cho nhöõng moâ ít hay khoâng coù ty theå nhö hoàng caàu hay trong tình traïng moâ thieáu oxy). ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 3
 4. Moät soá thuaät ngöõ 1. Söï leân men: thoaùi hoùa glucid theo ñöôøng yeám khí .Saûn phaåm söï leân men coù theå laø Acol ethylic (söï leân men röôïu) :ôû vi sinh vaät nhö naám men. Acid lactic : söï leân men lactic 2. Ñöôøng phaân (Glycolysis) : thoaùi hoùa glucose ñeán pyruvat. 3. Söï thoaùi hoùa glucid trong ñieàu kieän hieáu khí : Söï hoâ haáp (HDP =Hexose Di Phosphate) 4. Glycogen phaân (Glycogenolysis) :phaân giaûi glycogen thaønh glucose , glucose thoaùi hoùa tieáp thaønh CO 2 , H2O. 5. Toång hôïp Glycogen (Glycogenesis) : toång hôïp glycogen töø glucose vaø caùc MS khaùc. 6. Taân taïo glucid (Gluconeogenesis) : toång hôïp glucose vaø glycogen töø nhöõng chaát khoâng phaûi laø glucid (pyruvat,lactat, acid amin, glycerol) vaø nhöõng chaát trung gian coù theå chuyeån hoùa trung gian qua pyruvat hay chu trình acid citric. ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 4
 5. Noäi dung 1. 1.Ñöôøng phaân (Glycolysis hay HDP) 2. 2.Taân taïo Glucose (Gluconeogenesis) 3. 3.Chu trình HMP (Hexose Mono Phosphate) 4. 4.Ñieàu hoøa quaù trình ñöôøng phaân vaø taân taïo glucose 5. 5.Phaân ly glycogen 6. 6.Toång hôïp Glycogen 7. 7.Ñieàu hoøa toång hôïp vaø phaân ly Glycogen. ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 5
 6. 6 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn
 7. HDP(Glycolysis-ñöôøng phaân) PHA CHUẨN BỊ ( Chu trình  Hexose  Phosphoryl hóa Glucose và diphosphate) biến đổi thành Glyceraldehyde-3-phosphate 2 Phản ứng 1 chiều 7 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn
 8. HDP PHA THU HOẠCH Oxy hóa và biến đổi Glyceraldehyde-3- phosphate →Pyruvate , kèm với tạo ATP và NADH 2 lieân keát Phosphate giaøu naêng löôïng ( −) F− Phản ứng 1 chiều ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 8
 9. HDP Có oxygen Không Không oxygen oxygen Leân men Lactat : Ở ñộng vật, thöïc vaät Leân men tạo co cô maïnh , vaø nhieàu teá baøo sinh ethanol ở trong hoàng caàu , vaät trong ñieàu kieän vi sinh vật. vaøi vi sinh vaät. hieáu khí. ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 9
 10. HDP (2) (2) (2) (2) (2) CHHTB Có oxygen (2)NAD+ (2) (2) (2)Lactate Không oxygen ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 10
 11. (tế bào chất ) Lactate dehydrogenase ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 11
 12. HDP ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 12
 13. Biến đổi pyruvate thành acetylCoA PDH :Phức hợp pyruavate dehydrogenase ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 13
 14. Caáu truùc phöùc hôïp enzym Pyruvate dH2 vôùi 3 tieåu phaân : E 1 :Pyruvate dehydrogenase E 2 :DihydroLipoyl transacetylase E 3 :DihydroLipoyl dehydrogenase ø5 coenzyme (TPP,FAD,CoA-SH, NAD+,Lipoic acid) 14 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn
 15. Cô cheá hoaït ñoäng cuûa phöùc hôïp pyruvate dH2: Khöû carboxyl oxy hoùa Khöû carboxyl oxy hoùa (nhaän Hydro) 15 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn
 16. HDP ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 16
 17. HDP hiếu khí (2) (2) (2) (2) (2) CHHTB Có oxygen Tạo 2 ATP và 2 NADHH+ . (2) (2) ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 17
 18. ĐK hiếu khí ĐK yếm khí 5 Lactat e 5 15 3 =32 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 18
 19. Tạo 2ATP Tạo 32ATP ThS BS Ñoã Nhö Hieàn 19
 20. Hoàng caàu : Taïo 2,3 Biphosphoglycerat (thay Hồng cầu vì 1,3 Biphosphoglycerat ) gaén vôùi Hb giuùp aùi löïc vôùi Oxy giuùp hoàng caàu deã nhaû Oxy cho moâ. 20 ThS BS Ñoã Nhö Hieàn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2