Công thức sinh ( di truyền học)

Chia sẻ: Tran Minh Dang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
618
lượt xem
112
download

Công thức sinh ( di truyền học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công thức ôn tập môn sinh học phần di truyền học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức sinh ( di truyền học)

  1. Công thức sinh ( di truyền học) A_ Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: Cơ sở lý thyết : Mạch 2 Mạch 1 mRNA 5’ 3’ 5’ A2 T2 mA T2 A2 mT G2 X2 mG X2 G2 mX 3’ 5’ 3’ Phân tử DNA (gen) Các loại liên kết trong phân tử DNA: Liên kết Hiđro: A liên kết với T bằng 2 liên kết Hidro. G liên kết với X bằng 3 liên kết Hidro. Và ngược lại. Liên kết cộng hoá trị: là liên kết giữa đường và gốc photphoric ( D – P). Là liên kết giữa các bazơ nitơ trong mỗi mạch đơn của gen. Công thức tính số Nu từng loại: A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X2 = G2 + X1 A: số Nu loại Ađênin T: số Nu loại Timin của 1 pt DNA đang xét. G: số Nu loại Guanin. X: số Nu loại Xitozin. A1, A2, T1, T2, Là số Nu của mỗi mạch đơn tương ứng. Số liên kết Hidro của 1 gen: (H) H = 2A + 3G = 2T + 3X Số liên kết cộng hoá trị của một gen: ( Đ-P)
  2. Đ-P = 2N - 2 (N là tổng số Nu của một gen) Chiều dài và khối lượng gen: Một Nu có khối lượng trung bình bằng 300 DVC  Nếu pít khối lượng gen ta sẽ tính dc tổng số Nu. Công thức liên hệ giữa độ dài gen, số chu kì xoắn ,và tổng số NU của gen. L= 3,4 = Số chu kì . 34 Các cách tính tổng số Nu của gen: a. Dựa vào số lượng các loại Nu: N=A+T+G+X Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A = T ; G = X. Do vậy: N = 2A + 2G = 2T + 2X b. Dựa vào số chu kì xoắn: Một chu kì x0ắn có 10 cặp Nu do vậy: N = 20.số chu kì c. Dựa vào chiều dài của gen: L= .3,4 ( Angtrong) => N = 2.L/3,4 d. Dựa vào khối lượng gen: N = M/300 e. Dựa vào số liên kết cộng hoá trị:(Đ-P) ( Đ-P) = 2N – 2  N= Các công thức liên quan đến quá trình nhân đôi: Một gen nhân đôi K lần sẽ tạo ra 2K gen con  Tổng số Nu môi trường cần cung cấp là: Nmt = NDNA . ( 2K – 1)
  3.  Số Nu từng loại môi trường cần cung cấp: Amt = Tmt = ADNA(2K -1) =TDNA(2K-1) Gmt = Xmt = GDNA( 2K – 1) = XDNA(2k-1) Phiên mã: Một gen trải qua K lần phiên mã tạo ra K pt mRNA.  rN = mA + mU + mG + mX = N/2 Dịch mã: Số aa của 1 pt Protêin hoàn chình là: N/6 - 2 Số liên kết petit trên một chuỗi Protêin hoàn chình: N/6 - 3 Một số đơn vị thường dùng: 1µm = 104 Angxitrong 1µm = 103 nm 1mm = 103 µm = 106 nm = 107 Angxitrong.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản