intTypePromotion=3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN XÂY DỰNG

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
429
lượt xem
65
download

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 260/2006/QĐ-TTG ngày 14/11/2006 về sửa đổi, bổ xung quyết định số 147/1996/QĐ-TTg ngày 05/07/1999 về quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN XÂY DỰNG

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LĨNH VỰC: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT SỞ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÓM C CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Số văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực 1 Luật Xây dựng năm 2003 13/2003/QH11 Quốc Hội 26/11/2003 01/07/2004 2 Luật đầu tư 59/2005/QH11 Quốc Hội 29/11/2005 3 Luật nhà ở 51/2001/QH10 Quốc Hội 29/11/2005 Luật đấu thầu ngày 29/11/2005 và nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 4 111/2006/NĐ-CP Chính phủ 29/09/2006 29/09/2006 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về 5 209/2004/NĐ-CP Chính phủ 16/12/2004 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về 6 16/2005/NĐ-CP Chính phủ 07/02/2005 công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định 112/2006/ND-CP ngày 29/09/2006 về sử đổi, bổ sung 7 một số điểm của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu 112/2006/ND-CP Chính phủ 29/09/2006 tư xây dựng công trình Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của chính phủ và Thông 8 90/2006/NĐ-CP Bộ Xây dựng 06/09/2006 tư số 05/2006/TT-BXD về hướng dẫn thi hành luật nhà ở Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính 9 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định 109/2000/TT-BTC Bộ Tài chính 13/11/2000 đầu tư Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 16/02/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản 10 lý dự án đầu tư xây dựng công trình qui định tại Nghị định số 02/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng 14/02/2007 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ Thông tư số 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch – Đầu tư về công tác Bộ Kế hoạch 11 03/2003/TT-BKH giám sát, đánh giá đầu tư – Đầu tư Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về 12 45/2003/TT-BTC Bộ Tài chính 15/05/2003 hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng về 13 04/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/04/2005 việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14 Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng và 07/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/04/2005 Ghi chú: Danh mục này được cập nhật đến 16/04/2007, sẽ được điều chỉnh kịp thời khi phát sinh bất cứ thay đổi nào để công khai đối với khách hàng (tổ chức/ công dân) 1/3
  2. ỦY BAN NHÂN DÂN DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LĨNH VỰC: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT SỞ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÓM C CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. phương pháp qui đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình Quyết định số 109/QĐ-UB ngày 20/06/2005 của Ủy ban nhân dân 15 109/QĐ-UB UBND Tp.HCM 20/06/2005 TP. Hồ Chí Minh về quản lý các dự án đầu tư trong nước Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng 16 16/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng 13/10/2005 hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 về hướng dẫn điều chỉnh 17 07/2006/TT-BXD Bộ Xây dựng 10/11/2006 dự án xây dựng công trình Quyết định số 1524/QĐ-XD-KHĐT của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày 29/11/2005 về việc ban hành quy trình thủ tục thẩm định- 1524/QĐ-XD- 18 Sở Xây dựng TP. HCM 29/11/2005 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công KHĐT trình nhóm C có nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại Sở Xây dựng Quyết định số 260/2006/QĐ-TTG ngày 14/11/2006 về sửa đổi, bổ xung quyết định số 147/1996/QĐ-TTg ngày 05/07/1999 về quy định 19 260/2006/QĐ-TTG Chính phủ 14/11/2006 tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Chỉ thị số 28/2003/CT-UB ngày 23/12/2003 của Ủy ban nhân dân TP 20 28/2003/CT-UB UBND Tp.HCM 23/12/2003 về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư Chỉ thị 05/2005/CT-UB ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng 21 05/2005/CT-UB UBND Tp.HCM 04/02/2005 khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng 22 về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công 10/2005/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 15/04/2005 trình Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng 23 về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công 11/2005/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 15/04/2005 trình Quy chuẩn Việt Nam tập I, II, III được ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD 14/12/1996 24 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996, Quyết định số 493/BXD-CSXD Bộ Xây dựng ngày 25/09/1997 của Bộ Xây dựng 493/BXD-CSXD 25/09/1997 Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam được ban hành theo Quyết 25 định số 408/BXD-KHCN ngày 26/06/1996 của Bộ Xây dựng và các 408/BXD-KHCN Bộ Xây dựng 26/06/1996 tiêu chuẩn khác có liên quan Ghi chú: Danh mục này được cập nhật đến 16/04/2007, sẽ được điều chỉnh kịp thời khi phát sinh bất cứ thay đổi nào để công khai đối với khách hàng (tổ chức/ công dân) 2/3
  3. ỦY BAN NHÂN DÂN DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LĨNH VỰC: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT SỞ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÓM C CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. Tài liệu “ Suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Tập I” ban hành tháng 26 Bộ Xây dựng 02/2003 02/2005 của Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng Hướng dẫn số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 về nội dung thẩm 27 2200/BXD-KSTK Bộ Xây dựng 27/10/2005 định Thiết kế cơ sở Đơn giá khảo sát xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Kèm 28 103/2006/QĐ-UB UBND Tp.HCM 14/07/2006 quyết định số 103/2006/QĐ-UB ngày 14/07/2006). Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Kèm 29 104/2006/QĐ-UB UBND Tp.HCM 14/07/2006 quyết định số 104/2006/QĐ-UB ngày 14/07/2006) Ngày 16 tháng 04 năm 2007 Ngày 16 tháng 04 năm 2007 Ngày 16 tháng 04 năm 2007 Người lập KT. Trưởng phòng Giám đốc Phó Trưởng phòng Mai Thanh Nghị Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Minh Dũng Ghi chú: Danh mục này được cập nhật đến 16/04/2007, sẽ được điều chỉnh kịp thời khi phát sinh bất cứ thay đổi nào để công khai đối với khách hàng (tổ chức/ công dân) 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản