Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t1)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
114
lượt xem
7
download

Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Họcsinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 2. Kĩ năng: Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t1)

  1. ÑAÏO ÑÖÙC COÙ TRAÙCH NHIEÄM VEÀ VIEÄC LAØM CUÛA MÌNH (tieát1) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïcsinh hieåu raèng moãi ngöôøi caàn phaûi coù traùch nhieäm veà haønh ñoäng cuûa mình, treû em coù quyeàn ñöôïc tham gia yù kieán vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà cuûa treû em. 2. Kó naêng: Hoïc sinh coù kyõ naêng ra quyeát ñònh, kieân ñònh vôùi yù kieán cuûa mình 3. Thaùi ñoä: Taùn thaønh nhöõng haønh vi ñuùng vaø khoâng taùn thaønh vieäc troán traùnh traùch nhieäm, ñoå loãi cho ngöôøi khaùc. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maãu chuyeän veà göông thaät thaø, duõng caûm nhaän loãi. Baøi taäp 1
  2. ñöôïc vieát saün leân baûng nhoû -Hoïc sinh: SGK III. Caùc hoaït ñoäng T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Em laø hoïc sinh L5 - Neâu ghi nhôù - 1 hoïc sinh - Em ñaõ thöïc hieän keá - 2 hoïc sinh hoaïch ñaët ra nhö theá naøo? 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Coù traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình.
  3. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân truyeän “Chuyeän cuûa baïn Ñöùc” Muïc tieâu: Giuùp HS naém noäi dung caâu chuyeän ñeå hình thaønh kieán thöùc Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình - Hoïc sinh ñoïc thaàm caâu chuyeän - 2 baïn ñoïc to caâu chuyeän - Phaân chia caâu hoûi cho - Nhoùm thaûo luaän, trao ñoåi töøng nhoùm  trình baøy phaàn thaûo luaän - Caùc nhoùm khaùc boå sung
  4. - Toùm taét yù chính töøng caâu hoûi: 1/ Ñöùc ñaõ gaây ra chuyeän - Ñaù quaû boùng truùng vaøo baø gì? Ñoù laø vieäc voâ tình hay Doan ñang gaùnh ñoà laøm baø coá yù? bò ngaõ. Ñoù laø vieäc voâ tình. 2/ Sau khi gaây ra chuyeän, - Raát aân haän vaø xaáu hoå Ñöùc caûm thaáy nhö theá naøo? 3/ Theo em , Ñöùc neân - Noùi cho boá meï bieát veà giaûi quyeát vieäc naøy theá vieäc laøm cuûa mình, ñeán naøo cho toát ? Vì sao? nhaän vaø xin loãi baø Doan vì vieäc laøm cuûa baûn thaân ñaõ gaây ra haäu quaû khoâng toát cho ngöôøi khaùc.  Khi chuùng ta laøm ñieàu gì coù loãi, duø laø
  5. voâ tình, chuùng ta cuõng phaûi duõng caûm nhaän loãi vaø söûa loãi, daùm chòu traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình. * Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp laøm baøi taäp 1 Muïc tieâu: HS lieân heä baûn thaân ñeå laøm baøi taäp Phöông phaùp: Luyeän taäp - Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp - Laøm baøi taäp caù nhaân - Phaân tích yù nghóa töøng - 1 baïn laøm treân baûng nhoû caâu vaø ñöa ñaùp aùn ñuùng (a, - Lieân heä xem mình ñaõ b, d, g) thöïc hieän ñöôïc caùc vieäc a, _GV keát luaän (Tr 21/ SGV) b, d, g chöa? Vì sao?
  6. * Hoaït ñoäng 3: Baøy toû - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp, caù thaùi ñoä nhaân Muïc tieâu:Reøn cho HS nhöõng haønh vi ñuùng Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi - Neâu yeâu caàu BT 2. SGK _ HS baøy toû thaùi ñoä baèng caùch giô theû maøu - GV keát luaän : Taùn thaønh yù kieán (a), (ñ) ; khoâng taùn thaønh yù kieán (b), (c), (d)  Neáu khoâng suy nghó kyõ - Caû lôùp trao ñoåi, boå sung tröôùc khi laøm moät vieäc gì ñoù thì seõ ñeã maéc sai laàm, nhieàu khi daãn ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi cho baûn
  7. thaân, gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi - Khoâng daùm chòu traùch nhieäm tröôùc vieäc laøm cuûa mình laø ngöôøi heøn nhaùt, khoâng ñöôïc moïi ngöôøi quí troïng. Ñoàng thôøi, moät ngöôøi neáu khoâng daùm chòu traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình thì seõ khoâng ruùt ñöôïc kinh nghieäm ñeå laøm toát hôn, seõ khoù tieán boä ñöôïc. * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Qua caùc hoaït ñoäng treân, - Caû lôùp trao ñoåi em coù theå ruùt ñieàu gì?
  8. - Vì sao phaûi coù traùch - Ruùt ghi nhôù nhieäm veà vieäc laøm cuûa - Ñoïc ghi nhôù trong saùch mình? giaùo khoa 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi - Chuaån bò moät maãu chuyeän veà taám göông cuûa moät baïn trong lôùp, tröôøng maø em bieát coù traùch nhieäm veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình. - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản