Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t2)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
115
lượt xem
10
download

Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 2. Kĩ năng: Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình. 3. Thái độ: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (t2)

  1. ÑAÏO ÑÖÙC COÙ TRAÙCH NHIEÄM VEÀ VIEÄC LAØM CUÛA MÌNH (tiết 2) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu raèng moãi ngöôøi caàn phaûi coù traùch nhieäm veà haønh ñoäng cuûa mình, treû em coù quyeàn ñöôïc tham gia yù kieán vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà cuûa treû em. 2. Kó naêng: Hoïc sinh coù kyõ naêng ra quyeát ñònh, kieân ñònh vôùi yù kieán cuûa mình. 3. Thaùi ñoä: Taùn thaønh nhöõng haønh vi ñuùng vaø khoâng taùn thaønh vieäc troán traùnh traùch nhieäm, ñoå loãi cho ngöôøi khaùc. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: Ghi saün caùc böôùc ra quyeát ñònh treân giaáy to. - Hoïc sinh: SGK III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Neâu ghi nhôù - 2 hoïc sinh 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Coù traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình (tieát 2) 31’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ *Hoaït ñoäng 1: Xöû lyù tình huoáng baøi taäp 3 Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng những điều đã
  3. học để giải quyết tình huống Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thuyeát trình - Neâu yeâu caàu - Laøm vieäc caù nhaân  chia seû trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn beân caïnh  4 baïn trình baøy tröôùc lôùp. - Keát luaän: Em caàn giuùp baïn nhaän ra loãi cuûa mình vaø söûa chöõa, khoâng ñoã loãi cho baïn khaùc. - Em neân tham khaûo yù - Lôùp trao ñoåi boå sung yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi tin kieán caäy (boá, meï, baïn …) caân nhaéc kyõ caùi lôïi, caùi haïi cuûa moãi caùch giaûi quyeát roài
  4. môùi ñöa ra quyeát ñònh cuûa mình. 9’ * Hoaït ñoäng 2: Töï lieân heä Mục tiêu: Rèn cho HS nêu được những việc làm từ bản thân Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thuyeát trình - Haõy nhôù laïi moät vieäc em - Trao ñoåi nhoùm ñaõ thaønh coâng (hoaëc thaát - 4 hoïc sinh trình baøy baïi) + Em ñaõ suy nghó nhö theá naøo vaø laøm gì tröôùc khi quyeát ñònh laøm ñieàu ñoù? + Vì sao em ñaõ thaønh coâng (thaát baïi)?
  5. + Baây giôø nghó laïi em thaáy theá naøo?  Toùm laïi yù kieán vaø höôùng daãn caùc böôùc ra quyeát ñònh (ñính caùc böôùc treân baûng) Xaùc ñònh vaán ñeà, tình huoáng Lieät keâ caùc Löïa choïn giaûi Ñaùnh giaù keát quaû caùc giaûi phaùp phaùp toái öu giaûi phaùp (lôïi, haïi)      12’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, - Chia lôùp laøm 3 nhoùm ñoùng vai Mục tiêu: Rèn HS thể hiện - Moãi nhoùm thaûo luaän, đúng hành vi vừa học ñoùng vai moät tình huoáng Phöông phaùp: Saém vai
  6. - Neâu yeâu caàu - Caùc nhoùm leân ñoùng vai + Nhoùm 1: Em seõ laøm gì neáu thaáy baïn em vöùt raùc ra saân tröôøng? + Nhoùm 2: Em seõ laøm gì neáu baïn em ruû em boû hoïc ñi chôi ñieän töû? + Nhoùm 3: Em seõ laøm gì khi baïn ruû em huùt thuoác laù trong giôø chôi? - Ñaët caâu hoûi cho töøng - Nhoùm hoäi yù, traû lôøi nhoùm + Vì sao em laïi öùng xöû nhö - Lôùp boå sung yù kieán vaäy trong tình huoáng? + Trong thöïc teá, thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù coù ñôn giaûn,
  7. deã daøng khoâng? + Caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän ñöôïc nhöõng vieäc toát hoaëc töø choái tham gia vaøo nhöõng haønh vi khoâng toát?  Keát luaän: Caàn phaûi suy nghó kyõ, ra quyeát ñònh moät caùch coù traùch nhieäm tröôùc khi laøm moät vieäc gì. - Sau ñoù, caàn phaûi kieân ñònh thöïc hieän quyeát ñònh cuûa mình 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Ghi laïi nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén cuûa mình trong cuoäc soáng haøng ngaøy 
  8. keát quaû cuûa vieäc thöïc hieän quyeát ñònh ñoù. - Chuaån bò: Coù chí thì neân. - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản