intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT30

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
24
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT30 dành cho các bạn chuyên ngành Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: Lập trình máy tính<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT30<br /> Nội dung<br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Điểm<br /> 2.5<br /> <br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> 1. Select nhanvien.ho, nhanvien.tennv<br /> From nhanvien, phongban<br /> Where nhanvien.mapb=phongban.mapb And nhanvien.ho=”Nguyễn” And<br /> nhanvien.tenlot=”Thanh” And nhanvien.tennv=”Tùng’ And<br /> nhanvien.manv=nhanvien.ma_NQL ;<br /> 2. Select nhanvien.ho, nhanvien.tennv, dean.tenda<br /> From nhanvien, phancong, dean<br /> Where nhanvien.manv=phancong.manv And phancong.mada= dean.mada;<br /> 1. Select phongban.tenpb, dean.tenda, average(nhanvien.luong)<br /> From nhanvien,dean,phancong,phongban<br /> Where nhanvien.manv=phancong.manv and phancong.mada= dean.mada And<br /> nhanvien.mapb=phongban.mapb And dean.mapb=phongban.mappb<br /> Group by phongban.tenpb, dean.tenda;<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> 1.<br /> <br /> T1 <br /> <br /> nhanvien<br /> <br /> T 2  <br /> <br /> T3<br /> <br /> 2.<br /> <br />  phongban<br /> <br /> Nhanvien<br /> ( ho  " Nguyen<br /> <br /> <br /> <br /> ( ho , tennv )<br /> <br /> T 1  ( nhanvien<br /> <br /> . mapb<br /> <br /> " ^ tenlot<br /> <br />  phongban<br /> <br />  " Thanh<br /> <br /> . mapb<br /> <br /> " ^ tennvv<br /> <br />  " Tung<br /> <br /> " ^ manv<br /> <br />  ma<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> _ NQL<br /> <br /> (T 2 )<br /> <br />  phancong ) <br /> <br /> nhanvien . manv  phancong . manv<br /> <br /> dean<br /> <br /> 0.3<br /> <br /> phancong . mada  dean . mada<br /> <br /> T 2   ( ho ,tennv , tenda ) (T 1)<br /> <br /> 3.<br /> <br /> T 1  (( nhanvien<br /> <br />  phancong<br /> <br /> ) <br /> <br /> dean<br /> <br /> phancong . mada  dean . mada<br /> <br /> nhanvien . manv  phancong . manv<br /> <br /> T 2   ( tenpb ,tenda , average ( luong )) (T 1)<br /> <br /> 1/9<br /> <br /> ) <br /> <br /> phongban<br /> dean . mapb  phongban . mapb<br /> <br /> 0.3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu & giải thuật<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 1. Viết chương trình tạo một dãy số nguyên lưu trữ theo kiểu dữ liệu Queue, đưa<br /> phần tử vào dùng thủ tục qInsert, lấy phần tử ra dùng thủ tục qDelete<br /> #include ; #include ;<br /> typedef int mang[20];<br /> mang a;<br /> int n, t, d, x, f ,r ;<br /> void qInsert( int x){<br /> if (r>=n) printf (“ Queue tran”);<br /> else {<br /> r=r+1;<br /> a[r]=x;<br /> }<br /> }<br /> int qDelete(){<br /> if (f>=n) printf(“Queue can”);<br /> else<br /> {<br /> f=f+ 1;<br /> return a[f-1];<br /> }<br /> }<br /> void main(){<br /> clrscr();<br /> printf (“nhap do rong cua Queue:”); scanf (“%d”, &n);<br /> r=-1; f=0;<br /> for (i=0; i link = moi; p= moi; p -> link =NULL;<br /> }}}<br /> <br /> 3/9<br /> <br /> 0.25<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> void inmathang()<br /> {<br /> Node *p;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> if (strcmp(p->infor.ma, “MS20”)==0)<br /> printf (“ \t %s \t%s \t%d \t%f \t%f”, p->infor.ten,<br /> p->infor.ma, p->infor.soluong, p->infor.giaban,<br /> p->infor. thanhtien);<br /> p=p->link;<br /> }<br /> }<br /> int dem()<br /> {<br /> int d=0;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> if ((p->infor.soluong infor.soluong link;<br /> }<br /> return d;<br /> }<br /> void main()<br /> {<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> nhap();<br /> inmathang();<br /> prinft(“ so mat hang co so luong ()<br /> {<br /> < Thân hàm ảo xây dựng tường minh cho lớp A>;<br /> }<br /> };<br /> class B: public A<br /> /* Lớp dẫn xuất B*/<br /> {<br /> private:<br /> < Khai báo thành phần riêng của lớp cơ sở B>;<br /> public:<br /> …<br /> < kiểu giá trị cua hàm> ()<br /> {<br /> < Thân hàm ảo xây dựng tường minh cho lớp B>;<br /> }<br /> };<br /> <br /> 5/9<br /> <br /> 1.0<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2