intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT40

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT40 dành cho các bạn chuyên ngành Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề số: DA LTMT - LT06<br /> Hình thức thi: Viết tự luận<br /> Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi)<br /> ĐÁP ÁN<br /> I. PHẦN BẮT BUỘC ( 7.0 điểm )<br /> Câu 1: ( 2.0 điểm)<br /> Hướng dẫn chấm<br /> TT<br /> Nội dung<br /> 1. Trình bày giải thuật tìm kiếm nhị phân ( không đệ qui )<br /> int binary_search ( mang a, int x)<br /> {<br /> int l, r, m;<br /> i=0;<br /> l= n-1;<br /> while (l a[m])<br /> l=m+1;<br /> else<br /> if ( x < a[m])<br /> l= m- 1;<br /> else<br /> {<br /> vt=m;<br /> break;<br /> }<br /> }<br /> if ( l >r)<br /> return -1;<br /> else return vt;<br /> Trang:1/ 6<br /> <br /> Điểm<br /> 0.5 điểm<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> }<br /> 2. Khai báo cấu trúc nút cho danh sách móc nối đơn thông tin<br /> là số nguyên<br /> Viết hàm nhập thông tin cho danh sách gồm n nút (n nhập vào<br /> từ bàn phím)<br /> Viết hàm chèn nút vào cuối danh sách nối đơn thông tin là số<br /> nguyên nhập vào từ bàn phím<br /> typedef struct tagNode<br /> { int infor;<br /> struct tagNode *link;<br /> }<br /> Node ;<br /> Node *head, *p, *moi ;<br /> int n ;<br /> void nhap( )<br /> {<br /> int i ,tg;<br /> head = NULL;<br /> for ( i=0; i infor =tg;<br /> if (head ==NULL)<br /> {<br /> head = moi;<br /> p=moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> p -> link = moi;<br /> p= moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> 1.5 điểm<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> void duyet()<br /> <br /> Trang:2/ 6<br /> <br /> {<br /> Node *p;<br /> p=head;<br /> printf ( “ danh sach vua nhap la :”) ;<br /> while ( p !=NULL)<br /> {<br /> printf(« \n %d ”, p->infor.) ;<br /> p=p-> link ;<br /> }<br /> }<br /> void chencuoi( )<br /> {<br /> int tg;<br /> p=head;<br /> while ( p !=NULL)<br /> p=p-> link ;<br /> moi = (Node *) malloc (sizeof(Node));<br /> printf ( “ Nhap thong tin cho nut bo sung moi:”);<br /> scanf(“%d”, &tg);<br /> moi->infor=tg;<br /> p ->link =moi ;<br /> p=p->link ;<br /> p ->link=NULL;<br /> }<br /> void main()<br /> {<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> nhap();<br /> duyet();<br /> chencuoi();<br /> duyet();<br /> getch();<br /> }<br /> <br /> Lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> 2 điểm<br /> <br /> - Đơn thừa kế là quá trình ta xây dựng một lớp từ một lớp ban<br /> đầu đã có. Lớp mới gọi là lớp dẫn xuất, lớp ban đầu gọi là lớp<br /> cơ sở.<br /> <br /> Trang:3/ 6<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> - Ví dụ:<br /> class pointer<br /> {<br /> private:<br /> int x,y;<br /> public:<br /> pointer(int xx=0,int yy=0)<br /> {<br /> x=xx;<br /> y=yy;<br /> }<br /> void display()<br /> {<br /> cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2