intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT26

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT26 giúp các bạn biết được đáp án đúng của đề thi môn Lý thuyết chuyên môn nghề Lập trình máy tính. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức tốt hơn để có sự chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: Lập trình máy tính<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT26<br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> 1. Select * From danhsach Where gioitinh=”Nữ”;<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 2. Select<br /> danhsach.manv,danhsach.hoten,danhsach.gioitinh,danhsach.diachi,danhsach.ngay<br /> sinh<br /> <br /> From danhsach,chucvu,luong<br /> Where danhsach.macv=chucvu.macv And luong,manv=danhsach.manv<br /> And luong.heso>2.5 And chucvu.tencv=”Trưởng Phòng”;<br /> 3. Select manv,hoten,diachi,macv<br /> From danhsach<br /> Where gioitinh=”Nam” And month(ngaysinh)=3;<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> 1. T1=  ( gioitinh"Nu ") ( Danhsach)<br /> 0.3<br /> <br /> T2= ( manv,hoten ,diachi, ngay sinh, macv ) (T 1)<br /> 2. T1=danhsach*chucvu*luong<br /> T2=  ( heso2.5 ^ tencv "Truong phong") (T 1)<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> T3= ( manv,hoten, giotinh,diachi,ngay sinh) (T 2)<br /> 3. T1=  ( gioitinh" Nam" ^ month( ngay sinh)  3) ( Danhsach)<br /> 0.3<br /> <br /> T2= ( manv , hoten, diachi, macv ) (T 1)<br /> <br /> 1/8<br /> <br /> 1. Trình bày giải thuật sắp xếp trộn trực tiếp (Insert sort) trộn dãy số nguyên<br /> <br /> n phần tử<br /> *) Ý tưởng:<br /> - Ban đầu có một dãy khóa k1,k2,k3....kn chưa được sắp xếp<br /> - Đầu tiên ta có phần tử k1, khi thêm k2 thì ta phải so sánh với k để tìm vị trí<br /> chèn<br /> - Khi thêm k3 thì ta phải so sánh với k1 và k2 để tìm vị trí chèn<br /> - Thực hiện tương tự cho tất cả các phần tử khác đến khi gặp phẩn tử cuối<br /> cùng thì toàn bộ dãy khóa được sắp xếp<br /> *) Giải thuật:<br /> void Insert-sort (mang a, int n)<br /> {<br /> int i, j, x;<br /> a[-1]=-32768;<br /> for( i=1;ix)<br /> {<br /> a[j+1]=a[j];<br /> j--;<br /> }<br /> a[j+1]=x;<br /> }<br /> }<br /> <br /> 2/8<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 2. Viết chương trình tạo một danh sách liên kết đơn,…<br /> typedef struct SP{<br /> char ten[10];<br /> char ma[5];<br /> int soluong;<br /> float giaban, thanhtien;<br /> };<br /> typedef struct tagNode{<br /> SP infor;<br /> struct tagNode *link;<br /> }<br /> Node;<br /> Node *head, *p, *moi;<br /> int n;<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 3/8<br /> <br /> void nhap( )<br /> {<br /> SP tg ;<br /> int i ;<br /> head = NULL;<br /> for ( i=0; i infor =tg;<br /> if (head ==NULL)<br /> {<br /> head = moi;<br /> p=moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> p -> link = moi;<br /> p= moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> 4/8<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> void sapxep() {<br /> SP tg;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> q=p->link;<br /> while (q!=NULL)<br /> {<br /> if(q->infor.giaban > p->infor.giaban)<br /> {<br /> tg=q->infor;<br /> q->infor =p->infor;<br /> p->infor =tg;<br /> }<br /> q=q->link;<br /> }<br /> p=p->link;<br /> }<br /> }<br /> float maxgiaban() {<br /> Node *p; float max;<br /> p=head;<br /> max=p->infor.giaban;<br /> while ( p !=NULL)<br /> {<br /> if ((p -> infor.giaban>max)<br /> max=p->infor.giaban ;<br /> p=p-> link ;<br /> }<br /> Return max;<br /> }<br /> void main(){<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> nhap();<br /> sapxep();<br /> prinft(“gia ban cao nhat la %f”, maxgiaban());<br /> getch();<br /> }<br /> <br /> 5/8<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 0.1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2