intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT28

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
26
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT28 dành cho các bạn chuyên ngành Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: Lập trình máy tính<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT28<br /> Nội dung<br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Điểm<br /> 2.5<br /> <br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> 1. Select nhanvien.ho, nhanvien.tenlot, nhanvien.tennv, nhanvien.dchi<br /> From nhanvien, phongban<br /> Where nhanvien.mapb=phongban.mapb And phongban.tenpb=”Nghiên<br /> cứu”;<br /> 2. Select Dean.mada, Dean.mapb, nhanvien.ho, nhanvien.tennv,<br /> nhanvien.dchi, nhanvien.ngsinh<br /> From phongban, nhanvien, dean<br /> Where phongban.mapb=dean.mapb And phongban.TRP=nhanvien.manv<br /> And dean.diadiem=”Hà Nội”<br /> 3. Select nhanvien.tennv<br /> From nhanvien, phancong, dean<br /> Where nhanvien.manv= phancong.manv And Dean.mada= phancong.mada<br /> And phancong.thoigian>10 And nhanvien.mapb=5 And dean.tenda=”Sản<br /> phẩm X”;<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> T 1 <br /> <br /> 1.<br /> <br />  Phongban<br /> <br /> Nhanvien<br /> nhanvien<br /> <br /> T 2  <br /> <br /> ( tenpb<br /> <br /> 2.<br /> <br /> phongban<br /> <br /> T2  <br /> T3 <br /> <br /> 3.<br /> <br /> ( ho , tenlot<br /> <br /> T1 <br /> <br /> ( diadiem<br /> <br /> <br /> <br />  " Ha Noi<br /> <br /> , tennv<br /> <br />  phongban<br /> <br /> . mapb<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> ") (T 1 )<br /> <br />  " Nghiencuu<br /> <br /> <br /> T 1  ( Phongban<br /> <br /> T 3 <br /> <br /> . mapb<br /> <br /> , dchi<br /> <br /> (T 2 )<br /> <br />  dean )  nhanvien<br /> phongban<br /> <br /> . mapb  dean . mapb<br /> <br /> ( mada , mapb , ho , tennv , dchi , ng sinh)<br /> <br /> . manv<br /> <br /> 0.3<br /> (T 2 )<br /> <br /> ( nhanvien  phancong<br />  10 ^ mapb  5 ^ tenda  " San pham X " )<br /> <br /> ) <br /> <br /> dean<br /> <br /> phancong . mada  dean . mada<br /> <br /> nhanvien . manv  phancong . manv<br /> <br /> T 2   ( thoigian<br /> <br /> . TRP  nhanvien<br /> <br /> ") ( T 1)<br /> <br /> (T 1 )<br /> <br /> T 3   ( tennv ) (T 2)<br /> <br /> 1/6<br /> <br /> 0.3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu & giải thuật<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 1. Trình bày giải thuật sắp xếp nhanh (Quick sort) trên dãy số nguyên n phần tử<br /> *) Ý tưởng<br /> - Ban đầu có một dãy khóa k1,k2,k3....kn chưa được sắp xếp<br /> - Chọn 1 khóa làm chốt, đưa các phần tử nhỏ hơn chốt về phía trước của<br /> chốt, đưa các phần tử lớn hơn chốt về phía sau, kết thúc quá trình này ta<br /> được 2 dãy khóa con gọi là 2 phân đoạn.<br /> - Thực hiện tương tự quá trình trên bằng giải thuật đệ qui cho 2 phân đoạn<br /> của dãy khóa<br /> - - Quá trình thực hiện tương tự cho đến khi việc phân đoạn không thực hiện<br /> được nữa thì quá trình sắp xếp dãy ban đầu đã thực hiện xong.<br /> *) Giải thuật<br /> void Quick-sort (mang a, int n, int l, int r)<br /> {<br /> int i,j,x,tg,m;<br /> i=l;<br /> j=r;<br /> x=a[(l+r)/2];<br /> do<br /> {<br /> while (a[i]x) j++;<br /> if (i link = moi;<br /> p= moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> 4/6<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> int dem1()<br /> {<br /> int d=0;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> if ((p->infor.soluonginfor.giaban=500))<br /> d++;<br /> p=p->link;<br /> }<br /> return d;<br /> }<br /> int dem2()<br /> {<br /> int d=0;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> if ((strcmp(p->infor.ma, “MS01”)==0)<br /> d=p->infor.soluong;<br /> p=p->link;<br /> }<br /> return d;<br /> }<br /> void main()<br /> {<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> nhap();<br /> prinft(“ mat hang co mso luong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2