intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng môn học điện ô tô

Chia sẻ: Nguyen Van Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
393
lượt xem
131
download

Đề cương bài giảng môn học điện ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ biến nguồn điện một chiều có hiệu điện thế thấp (12V hoặc 24V) thành các xung hiệu điện thế cao (từ 12.000V đến 24.000V). Các xung hiệu điện thế cao này sẽ được phân bố đến các buji của các xylanh đúng thời điểm để tạo tia lửa điện cao thế đốt cháy hòa khí. 5.2.2. Yêu cầu - Hệ thống đánh lửa phải tạo ra được điện thế đủ lớn để phóng điện qua khe hở buji trong tất cả các chế độ làm việc của động cơ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng môn học điện ô tô

  1. ®Ò c¬ng bµi gi¶ng M«n häc: ®iÖn «t« Ch¬ng 5: hÖ thèng ®¸nh löa 5.1. Kh¸i niÖm chung 5.2. HÖ thèng ®¸nh löa thêng (®¸nh löa m¸ vÝt) 5.2.1. NhiÖm vô HÖ thèng ®¸nh löa cã nhiÖm vô biÕn nguån ®iÖn mét chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ thÊp (12V hoÆc 24V) thµnh c¸c xung hiÖu ®iÖn thÕ cao (tõ 12.000V ®Õn 24.000V). C¸c xung hiÖu ®iÖn thÕ cao nµy sÏ ®îc ph©n bè ®Õn c¸c buji cña c¸c xylanh ®óng thêi ®iÓm ®Ó t¹o tia löa ®iÖn cao thÕ ®èt ch¸y hßa khÝ. 5.2.2. Yªu cÇu - HÖ thèng ®¸nh löa ph¶i t¹o ra ®îc ®iÖn thÕ ®ñ lín ®Ó phãng ®iÖn qua khe hë buji trong tÊt c¶ c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬. - Tia löa trªn buji ph¶i ®ñ n¨ng lîng vµ thêi gian phãng ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn hßa khÝ. - Gãc ®¸nh löa sím ph¶i ®óng trong mäi chÕ ®é ho¹t ®éng cña ®éng c¬. 5.2.3. S¬ ®å cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng ®¸nh löa th- êng 1. S¬ ®å cÊu t¹o. 1
  2. 5 3 2 10 + 11 6 9 1 4 _ 8 M1 7 H×nh 5.1. S¬ ®å cÊu t¹o cña HÖ thèng ®¸nh löa thêng 5 W1 W2 4 3 6 2 10 1 + K K' _ 7 8 9 11 H×nh 5.2. S¬ ®å nguyªn lý cña HÖ thèng ®¸nh löa thêng 1. ¾c quy; 2. khãa ®iÖn; 3. ®iÖn trë phô; 4. c«ng t¾c khëi ®éng; 5. biÕn ¸p ®¸nh löa: (cuén d©y s¬ cÊp W1, cuén d©y thø cÊp W2); 6. bé chia ®iÖn; 7. buji; 8. tô ®iÖn; 9. cam ®iÒu khiÓn tiÕp ®iÓm; 10. cÇn tiÕp ®iÓm ®éng; 11. cÇn tiÕp ®iÓm tÜnh. 2
  3. 2. Nguyªn lý lµm viÖc Khi bËt khãa ®iÖn (2), cam (9) ë vÞ trÝ thÊp nhÊt, cÆp tiÕp ®iÓm KK’ ®ãng:  Khëi ®éng ®éng c¬: BËt c«ng t¾c khëi ®éng (4) cã dßng ®iÖn qua cuén d©y W1 cña biÕn ¸p ®¸nh löa ®îc nèi t¾t qua ®iÖn trë (3), dßng s¬ cÊp ®i theo m¹ch: (+) ¾c quy → khãa ®iÖn (2) → c«ng t¾c khëi ®éng (4) → cuén s¬ cÊp W1 → cÇn tiÕp ®iÓm (10) → tiÕp ®iÓm KK’ → “m¸t” → (-) ¾c quy. Dßng ®iÖn qua cuén d©y W 1 t¹o ra n¨ng lîng ®iÖn tÝch tr÷ díi d¹ng tõ trêng trong biÕn ¸p ®¸nh löa (h×nh 5.3). Khi cam (9) quay ë vÞ trÝ cao lµm më tiÕp ®iÓm KK’ dßng ®iÖn s¬ cÊp qua cuén d©y W1 bÞ ng¾t, tõ trêng do dßng s¬ cÊp g©y nªn trong biÕn ¸p ®¸nh löa bÞ mÊt ®ét ngét, do hiÖn tîng c¶m øng nªn trong cuén d©y thø cÊp sinh ra mét søc ®iÖn ®éng cao ¸p, cã hiÖu ®iÖn thÕ tõ 12.000V ÷ 24.000V. §iÖn cao ¸p nµy qua con quay chia ®iÖn vµ d©y dÉn ®Õn c¸c buji ®¸nh löa (7) t¹o ra tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hßa khÝ trong xylanh theo thø tù næ cña ®éng c¬ (h×nh 5.4). 5 W1 W2 4 3 6 2 10 1 + K K' _ 7 8 9 11 H×nh 5.3. Khi khëi ®éng ®éng c¬ (sù t¨ng trëng dßng s¬ cÊp qua W1) 3
  4. 5 W1 W2 4 3 6 2 10 1 + K K' _ 7 8 9 11 H×nh 5.4. Khi khëi ®éng ®éng c¬ (t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ cao t¹i W2)  Sau khi ®éng c¬ khëi ®éng: Sau khi khëi ®éng ®éng c¬, c«ng t¾c (4) ng¾t ra dßng s¬ cÊp lóc nµy sÏ ®i qua ®iÖn trë phô (3) theo m¹ch: (+) ¾c quy → Khãa ®iÖn (2) → ®iÖn trë phô (3) → W1 → cÇn tiÕp ®iÓm (10) → tiÕp ®iÓm KK’ → “m¸t” → (-) ¾c quy. Dßng ®iÖn qua cuén d©y W1 t¹o ra n¨ng lîng ®iÖn tÝch tr÷ díi d¹ng tõ trêng trong biÕn ¸p ®¸nh löa (h×nh 5.5). Qu¸ tr×nh ®¸nh löa cho c¸c xylanh tiÕp theo ®îc diÔn ra (h×nh 5.6). 4
  5. 5 W1 W2 4 3 6 2 10 1 + K K' _ 7 8 9 11 H×nh 5.5. Sau khi khëi ®éng ®éng c¬ (sù t¨ng trëng dßng s¬ cÊp qua W1) 5 W1 W2 4 3 6 2 10 1 + K K' _ 7 8 9 11 H×nh 5.6. Sau khi khëi ®éng ®éng c¬ (t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ cao t¹i W2)  T¸c dông cña tô ®iÖn: (C) - Tô ®iÖn C m¾c song song víi tiÕp ®iÓm cã t¸c dông dËp t¾t søc ®iÖn ®éng tù c¶m sinh ra khi ng¾t m¹ch s¬ cÊp (khi tiÕp ®iÓm më, cuén s¬ cÊp W1 sÏ sinh ra mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m kho¶ng 150V ®Õn 200V nÕu kh«ng cã tô th× nã sÏ lµm ch¸y rç tiÕp ®iÓm) ®Ó b¶o vÖ tiÕp ®iÓm khái bÞ ch¸y rç. 5
  6. - Lµm triÖt tiªu nhanh dßng s¬ cÊp khi KK’ më ®Ó ®iÖn ¸p thø cÊp lín. - Lµm t¨ng trëng dßng s¬ cÊp trë l¹i khi KK’ ®ãng.  T¸c dông cña ®iÖn trë phô: (Rf) §iÖn trë phô Rf lµ ®iÖn trë cã hÖ sè nhiÖt ®iÖn ®iÖn trë d¬ng ®- îc m¾c nèi tiÕp vµo m¹ch s¬ cÊp. Trong hÖ thèng ®¸nh löa nµy nã c¶i thiÖn ®îc mét phÇn ®Æc tÝnh ®¸nh löa ë tèc ®é ®éng c¬ cao. Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é thÊp, thêi gian tÝch lòy n¨ng lîng trong m¹ch s¬ cÊp dµi, Ing lín, lµm nhiÖt ®é táa ra trªn R f cao, ®iÖn trë Rf t¨ng lµm t¨ng tæng trë R ∑ trªn m¹ch s¬ cÊp. KÕt qu¶ lµ dßng I ng gi¶m. §iÒu nµy h¹n chÕ ®îc mét phÇn n¨ng lîng l·ng phÝ v« Ých do thêi gian tÝch lòy n¨ng lîng trªn cuén s¬ cÊp qu¸ dµi. Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é cao, v× thêi gian tÝch lòy n¨ng lîng ng¾n nªn Ing gi¶m lµm nhiÖt ®é táa ra trªn Rf gi¶m, ®iÖn trë Rf gi¶m vµ dßng Ing ®îc t¨ng lªn. KÕt qu¶ lµ ®iÖn ¸p thø cÊp t¨ng. ChÝnh v× vËy khi khëi ®éng ®éng c¬, tèc ®é quay trôc khuûu thÊp mµ l¹i ph¶i cÇn tia löa ®iÖn ®ñ lín nªn ®Ó ®iÖn trë lóc nµy ®îc nèi t¾t. Ngµy 18 th¸ng 06 n¨m 2008 Ngêi so¹n NguyÔn V¨n Nam 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2