Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Kiểm nghiệm thú sản (Dùng cho ngành Dược thú y)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

51
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần ọc phần: Kiểm nghiệm thú sản (Dùng cho ngành Dược thú y) cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các sản phẩm vật nuôi (thành phần dinh dưỡng, sự hư hỏng của các sản phẩm có nguồn gốc động vật, những quy trình, thủ tục kiểm tra, đánh giá VSTY động vật và sản phẩm động vật, phương pháp bảo quản..), giúp họ đánh giá các sản phẩm vật nuôi một cách hợp lý trên cơ sở khoa học và tính pháp lý, phục vụ thiết thực cho nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Kiểm nghiệm thú sản (Dùng cho ngành Dược thú y)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ---------------------- TS. PHẠM DIỆU THÙY BỘ 5 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY Học phần: KIỂM NGHIỆM THÚ SẢN (Dùng cho ngành Dược thú y) Số tín chỉ: 03 Mã số: API321 Thái Nguyên, năm 2017
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ---------------------- PHẠM DIỆU THÙY ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: KIỂM NGHIỆM THÚ SẢN (Dùng cho ngành Dược thú y) Số tín chỉ: 03 Mã số: API321 Thái Nguyên, năm 2017
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lý thuyết và thực hành) 1. Tên học phần: KIỂM NGHIỆM THÚ SẢN - Mã số học phần: API321 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: ..................................................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược thú y 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 41 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 04 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Hóa sinh đại cương, Giải phẫu động vật, Vi sinh vật thú y, Bệnh truyền nhiễm thú y, Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y - Học phần song hành: Luật thú y 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các sản phẩm vật nuôi (thành phần dinh dưỡng, sự hư hỏng của các sản phẩm có nguồn gốc động vật, những quy trình, thủ tục kiểm tra, đánh giá VSTY động vật và sản phẩm động vật, phương pháp bảo quản..), giúp họ đánh giá các sản phẩm vật nuôi một cách hợp lý trên cơ sở khoa học và tính pháp lý, phục vụ thiết thực cho nền kinh tế. 5.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn Kiểm nghiệm thú sản, sinh viên: - Biết cách khám gia súc sau khi giết mổ - Làm được các phương pháp kiểm nghiệm thịt gia súc, gia cầm 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: 6.1. Giảng dạy lý thuyết : 41 tiết TT Nội dung kiến thức Số tiết Phương pháp giảng dạy Chương 1: Bài mở đầu 1 1.1 Kh¸i niÖm m«n häc 1.2 Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña m«n häc Thuyết trình, phát vấn 1.3 S¬ l-îc lÞch sö m«n häc 1.4 Mèi quan hÖ gi÷a kiÓm tra vÖ sinh thó y víi c¸c m«n häc kh¸c
  4. 1.5 HÖ thèng tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra vÖ sinh thó y ®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt ë ViÖt Nam Ch-¬ng 2: Vi sinh vËt trong chÕ biÕn vµ 0 b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt 2.2.4 Vi sinh vËt trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s÷a Ch-¬ng 3: C¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n 5 Thuyết trình, Phát s¶n phÈm ®éng vËt vấn, động não 3.1 Nguyªn t¾c chung b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt. 3.1.1 Ng¨n ngõa hoÆc lµm chËm sù ph©n gi¶i cña vi sinh vËt. 3.1.2 Ng¨n ngõa, lµm chËm sù tù ph©n hñy cña c¸c s¶n phÈm ®éng vËt. 3.2 C¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt 3.2.1 Ph-¬ng ph¸p vËt lý 3.2.2 Ph-¬ng ph¸p hãa häc 3.2.3 Ph-¬ng ph¸p c¬ häc 3.2.4 Ph-¬ng ph¸p sinh häc Ch-¬ng 4: Yªu cÇu vÖ sinh thó y trong 4 Thuyết trình, Phát vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm vấn, động não 4.1 ý nghÜa vµ môc ®Ých cña c«ng t¸c vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm 4.2 C¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm. 4.2.1 VËn chuyÓn b»ng ®-êng bé 4.2.2 VËn chuyÓn b»ng xe löa 4.2.3 VËn chuyÓn b»ng « t« 4.2.4 VËn chuyÓn b»ng ®-êng thuû 4.2.5 VËn chuyÓn b»ng ®-êng hµng kh«ng 4.3 Tiªu ®éc c¸c dông cô vËn chuyÓn. 4.4 Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù gi¶m thÓ träng gia sóc, gia cÇm. 4.5 BÖnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn 4.5.1 BÖnh vËn chuyÓn 4.5.2 HiÖn t-îng say sãng 4.5.3 HiÖn t-îng say m¸y bay 45.4 §au m¾t Ch-¬ng 5: Yªu cÇu vÖ sinh thó y ®èi víi 2 Thuyết trình, phát n¬i giÕt mæ vµ chÕ biÕn s¶n phÈm gia vấn, động não. sóc, gia cÇm 5.1 Nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thó y ®èi
  5. víi n¬i giÕt mæ vµ chÕ biÕn s¶n phÈm gia sóc, gia cÇm. 5.2 Yªu cÇu vÖ sinh thó y ®èi víi n¬i giÕt mæ vµ chÕ biÕn s¶n phÈm gia sóc, gia cÇm. 5.3 HÖ thèng n-íc ë n¬i giÕt mæ, chÕ biÕn s¶n phÈm thÞt gia sóc, gia cÇm Ch-¬ng 6: KiÓm tra vµ ch¨m sãc gia 2 Thuyết trình, Phát sóc, gia cÇm tr-íc khi giÕt mæ vấn, động não 6.1 Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra vµ ch¨m sãc gia sóc, gia cÇm tr-íc khi giÕt mæ. 6.2 KiÓm tra vµ ch¨m sãc gia sóc, gia cÇm khi vËn chuyÓn ®Õn. 6.3 Ph©n lo¹i gia sóc, gia cÇm giÕt thÞt. 6.4 BiÖn ph¸p xö lý ®èi víi thÞt gia sóc, gia cÇm sau khi kiÓm tra sèng (kiÓm tra tr-íc khi giÕt mæ). Ch-¬ng 7: GiÕt mæ gia sóc, gia cÇm vµ 8 Thuyết trình, Phát kiÓm tra sau giÕt mæ vấn, động não, thảo 7.1 Qu¸ tr×nh giÕt mæ gia sóc, gia cÇm luận 7.1.1 Kh¸i niÖm vÒ giÕt mæ gia sóc, gia cÇm 7.1.2 Qu¸ tr×nh giÕt mæ gia sóc, gia cÇm 7.2 VÖ sinh trong qu¸ tr×nh giÕt mæ gia sóc, gia cÇm 7.2.1 VÖ sinh khu vùc giÕt mæ vµ c¸c dông cô giÕt mæ 7.2.2 VÖ sinh ®èi víi thÞt vµ phñ t¹ng gia sóc, gia cÇm 7.2.3 VÖ sinh ®èi víi c«ng nh©n giÕt mæ 7.3 KiÓm tra gia sóc, gia cÇm sau giÕt mæ 7.3.1 Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra gia sóc, gia cÇm sau khi giÕt mæ 7.3.2 Yªu cÇu trong c«ng t¸c kiÓm tra th©n thÞt vµ phñ t¹ng gia sóc, gia cÇm 7.3.3 ý nghÜa cña viÖc kiÓm tra c¸c h¹ch l©m ba trong kh¸m thÞt, phñ t¹ng 7.3.4 Tr×nh tù kiÓm tra sau khi giÕt mæ 7.3.5 KiÓm tra vµ xö lý th©n thÞt vµ phñ t¹ng cña gia sóc m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm, bÖnh ký sinh trïng vµ c¸c chøng bÖnh kh¸c 7.3.6 Ghi chÐp kÕt qu¶ vµ kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra sau khi giÕt mæ Ch-¬ng 8: B¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ kiÓm 7 Thuyết trình, Phát tra vÖ sinh thó y thÞt gia sóc, gia cÇm vấn, động não, thảo 8.1 ThÞt gia sóc, gia cÇm luận 8.1.1 Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÞt gia sóc
  6. 8.1.2 Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÞt gia cÇm 8.1.3 §Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ cÊu t¹o cña thÞt 8.2 Nh÷ng biÕn ®æi cña thÞt gia sóc, gia cÇm sau khi giÕt mæ 8.2.1 HiÖn t-îng co giËt 8.2.2 HiÖn t-îng x¸c cøng 8.2.3 Sù thµnh thôc cña thÞt 8.2.4 Sù h- háng cña thÞt 8.3 C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é t-¬i cña thÞt 8.3.1 LÊy mÉu 8.3.2 Ph-¬ng ph¸p c¶m quan 8.3.3 Ph-¬ng ph¸p sinh ho¸ häc 8.3.4 Ph-¬ng ph¸p vi khuÈn häc 8.3.5 KiÓm tra chÊt tån d- trong thÞt vµ c¸c s¶n phÈm cã nguån gèc ®éng vËt 8.4 C¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n thÞt 8.4.1 B¶o qu¶n b»ng nhiÖt ®é thÊp 8.4.2 B¶o qu¶n b»ng nhiÖt ®é cao 8.5 Mét sè s¶n phÈm chÕ biÕn tõ thÞt 8.5.1 ThÞt hun khãi 8.5.2 Xóc xÝch, l¹p x-êng 8.5.3 Patª 8.5.4 ThÞt hép Ch-¬ng 9: B¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ kiÓm 4 Thuyết trình, Phát tra vÖ sinh thó y trøng gia cÇm vấn, động não, thảo 9.1 H×nh th¸i vµ cÊu t¹o cña trøng luận 9.1.1 H×nh th¸i vµ mµu s¾c 9.1.2 CÊu t¹o vá trøng 9.2 Thµnh phÇn dinh d-ìng cña vá trøng 9.2.1 Vá trøng 9.2.2 Lßng tr¾ng 9.2.3 Lßng ®á 9.3 Ph©n lo¹i trøng vµ sù h- háng cña trøng 9.3.1 Ph©n lo¹i trøng 9.3.2 Sù h- háng cña trøng 9.4 C¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n trøng gia cÇm 9.4.1 B¶o qu¶n l¹nh 9.4.2 B¶o qu¶n trong n-íc v«i 9.4.3 B¶o qu¶n trong m«i tr-êng khÝ tr¬ 9.4.4 B¶o qu¶n b»ng xö lý nhÞªt 9.5 C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn cña trøng 9.6 KiÓm nghiÖm trøng vµ bét trøng 9.6.1 KiÓm nghiÖm trøng t-¬i 9.6.2 KiÓm nghiÖm bét trøng
  7. 9.6.3 KiÓm nghiÖm trøng muèi Ch-¬ng 10: B¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ kiÓm 6 Thuyết trình, Phát tra vÖ sinh thó y s÷a vấn, động não, thảo 10.1 Thµnh phÇn hãa häc cña s÷a luận 10.2 TÝnh chÊt cña s÷a 10.3 Yªu cÇu vÖ sinh thó y trong thu nhËn vµ chÕ biÕn s÷a 10.4 Nh÷ng biÕn ®æi khi b¶o qu¶n s÷a vµ c¸c d¹ng h- háng cña s÷a 10.4.1 Nh÷ng biÕn ®æi khi b¶o qu¶n s÷a 10.4.2 C¸c d¹ng h- háng cña s÷a 10.5 C¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n s÷a 10.5.1 Ph-¬ng ph¸p vËt lý 10.5.2 Ph-¬ng ph¸p ho¸ häc 10.5.3 Ph-¬ng ph¸p sinh häc 10.6 C¸c chÕ phÈm cña s÷a 10.7 KiÓm nghiÖm s÷a vµ c¸c chÕ phÈm cña s÷a 10.7.1 KiÓm nghiÖm s÷a t-¬i 10.7.2 KiÓm nghiÖm c¸c chÕ phÈm cña s÷a Ch-¬ng 11: B¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ kiÓm 2 Thuyết trình, tra vÖ sinh thó y c¸. KiÓm nghiÖm mËt phát vấn, động não ong 11.1 B¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ kiÓm tra vÖ sinh thó y c¸ 11.1.1 Thµnh phÇn dinh d-ìng cña c¸ 11.1.2 B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn c¸ 11.1.3 KiÓm nghiÖm c¸ 11.2 KiÓm nghiÖm mËt ong 11.2.1 Ph-¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm mËt ong 11.2.2 §¸nh gi¸ kÕt qña kiÓm nghiÖm Tổng số 41 6.2. Các bài thực hành : 4 tiết Phương pháp Tên bài Nội dung thực hành Số tiết thực hành Bài 1: Quy trình Kiểm tra và khám thân thịt gia khám gia súc súc sau khi giết mổ 2 sau giết mổ Hướng dẫn + Bài 2. Kiểm KiÓm nghiÖm thÞt gia sóc sau SV thực hành nghiệm độ tươi khi giÕt mæ b»ng c¸c ph¬ng 2 của thịt ph¸p c¶m quan, vËt lý, hãa häc. Tổng số 4
  8. 7. Tài liệu học tập: 1. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2000), Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quốc Doanh, Nguyễn Thị Kim Thành (2008), Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi, Nhà xuất bản giáo dục. 2. Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 3. Lương Đức Phẩm (2005), Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 4. Nguyễn Thị Bình Tâm, Dương Văn Nhiệm (2010), Giáo trình kiểm nghiệm thú sản, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. 5. Chu Thị Thơm, Phan Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật, Nhà xuất bản Lao Động. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1. Phạm Diệu Thùy Khoa CNTY Tiến sĩ 2. Nguyễn Hữu Hòa Khoa CNTY Thạc sĩ 3. Nguyễn Thị Ngân Khoa CNTY Tiến sĩ Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng bộ môn Giảng viên TS. Phan Thị Hồng Phúc TS. Nguyễn Thị Ngân Phạm Diệu Thùy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2