intTypePromotion=3

Đề cương - Điện tử công suất và ứng dụng

Chia sẻ: Tranhoanthuc Thuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
933
lượt xem
341
download

Đề cương - Điện tử công suất và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử - Đề cương - Điện tử công suất và ứng dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương - Điện tử công suất và ứng dụng

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O CƯƠNG CHI TI T H C PH N TRƯ NG I H C C N THƠ H c ph n: I N T CÔNG SU T & ƯD (Power Electronics and Application) - Mã s : CT395 - S Tín ch : 2 + Gi lý thuy t: 25 + Gi th c hành/bài t p/ án: 0/5/0 Trang b cho sinh viên ki n th c v lĩnh v c i n t công su t có th ti p thu các ti n b khoa h c k thu t trong vi c i m i công ngh , ti p c n nhi u thi t b bán d n công su t hi n i có tính năng k thu t ngày càng ư c hoàn thi n. T ó, có th thi t k các m ch i n t công su t trong các thi t b hi n i tiên ti n; có kh năng v n hành các m ch i n t công su t. 1. Thông tin gi ng viên Tên gi ng viên: GV. KS. LÊ THÀNH NGHIÊM Tên ngư i cùng tham gia gi ng d y: ơn v : Khoa Công ngh Thông tin & Truy n thông, i h c C n Thơ i n tho i: +84 71 831301 (ext. 257) E-mail: ltnghiem@cit.ctu.edu.vn 2. H c ph n tiên quy t: i n và Quang i cương (TN016) 3. N i dung 3.1. M c tiêu: Môn h c này nh m trang b cho sinh viên Ki n th c: V lĩnh v c i n t công su t có th ti p thu các ti n b khoa h c k thu t trong vi c i m i công ngh , ti p c n nhi u thi t b bán d n công su t hi n i có tính năng k thu t ngày càng ư c hoàn thi n. K năng: Có th thi t k và v n hành các m ch i n t công su t trong các thi t b hi n i tiên ti n. 3.2. Phương pháp gi ng d y: Lý thuy t 80%, bài t p 20%. 3.3. ánh giá môn h c: - Ki m tra gi a kỳ: 30% - Thi k t thúc 70% 4. cương chi ti t: N i dung Ti t – bu i Chương 1: CÁC LINH KI N BÁN D N CÔNG SU T 1.1 Diode công su t. 1.2 Transistor công su t. 2t – 1b 1.3 Thyristor. 1.4 Triac. Chương 2: CH NH LƯU DÙNG DIODE VÀ L C 4t – 2b 2.1 Khái ni m chung.
  2. 2.2 M ch ch nh lưu m t pha n a chu kỳ. 2.3 M ch ch nh lưu m t pha hai n a chu kỳ. 2.4 M ch ch nh lưu ba pha. 2.5 Các m ch l c. Chương 3:CH NH LƯU CÓ I U KHI N DÙNG THYRISTOR 3.1 Khái ni m chung. 3.2 Ch nh lưu i u khi n m t pha n a chu kỳ. 4t – 2b 3.3 Ch nh lưu i u khi n m t pha hai n a chu kỳ. 3.4 Ch ngh ch lưu ph thu c và trùng d n. 3.5 Ch nh lưu i u khi n ba pha. Chương 4: B BĂM I N ÁP M T CHI U 4.1 Khái ni m chung. 4.2 Nguyên t c ho t ng c a b băm i n áp m t chi u. 4t – 2b 4.3 Các ch v n hành. 4.4 n áp switching ( óng-ng t ). Chương 5: B I U CH NH I N ÁP XOAY CHI U 5.1 Nguyên t c i u ch nh dòng i n xoay chi u. 4t – 2b 5.2 i u ch nh dòng i n xoay chi u m t pha. 5.3 i u ch nh dòng i n xoay chi u ba pha. Chương 6: NGH CH LƯU 6.1 Nguyên t c ngh ch lưu c l p. 6.2 Ngh ch lưu c l p áp m t pha. 6.3 Ngh ch lưu c l p dòng m t pha. 4t – 2b 6.4 Ngh ch lưu n i ti p c ng hư ng. 6.5 Ngh ch lưu ba pha. 6.6 Ngh ch lưu sinus. 6.7 Ngh ch lưu i u bi n r ng xung ( PWM ). Chương 7: THI T B BI N T N 7.1 C u trúc b bi n t n. 4t – 2b 7.2 B bi n t n gián ti p. 7.3 B bi n t n tr c ti p. Chương 8: SƠ NG D NG 8.1 Sơ i u khi n ng cơ m t chi u có o chi u quay nh 2 m ch ch nh lưu m c song song ngư c. 8.2 Sơ i u khi n ng cơ m t chi u nh thi t b băm i n áp 1 chi u b ng thyristor. 8.3 Sơ i u khi n ng cơ không ng b rôto dây qu n nh 4t – 2b m ch ch nh lưu và ngh ch lưu n i vào rôto 8.4 Sơ i u khi n ng cơ không ng b b ng b i u ch nh dòng i n xoay chi u 3 pha. 8.5 sơ i u khi n ng cơ không ng b b ng thi t b bi n t n áp gián ti p 3 pha. 5. Tài li u c a h c ph n: [1] L’electrotechnique de puissance. Séguier Guy-Dunod, Paris 1985. [2] Powers electronics.Lander Cyril W.1989. [3] Technologie des composants électroniques. Besson René-Radio- 1990. [4] i n t công su t. Nguy n Bính-Hà n i 1994. [5] i n t công su t. Xuân Tùng-Trương Tri Ng -Hà n i 1999.
  3. Ngày 28 tháng 09 năm 2007 Duy t c a ơn v Ngư i biên so n KS. LÊ THÀNH NGHIÊM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản