intTypePromotion=3

Đề cương môn học: Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội

Chia sẻ: Bùi Minh Hoàng Minh Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
3
download

Đề cương môn học: Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trường của đảng, pháp luật của nhà nước với công tác giáo dục chính trị tư tưởng,.... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội

  1. N45 ho6: HS/7.5.1a/DT TRTIONG DAI HQC CONG NGHIEP TIil/C PHAM TP.HCM Ban hinh lAn: 05 PHoNG c0Nc rAc csiNH TRI - HSSv Hi6u hlc tir: 04-09-2010 Trang/t6ng s6 trang: 1/8 ON CUONG MON HOC l.TOn mdn hgc : GIAO DUC NGHE NGHITP VA CONG TAC XA TTOT LMA mdn hgc : xxxxxxxx 3. Tdng s6 thdi gian : 60 ti0t + sO bu6i tham gia c6ng t6c xd hQi 4. PhAn bii ttrli gian - Li thuy€t : 42 ti€t - ThUc hdnh, bdi tqp, th6o 1u0n trOn lcrp : M ri}t - Tham gia c6ng t6c x5 hQi ' sO br6i theo trmg hQ ddo tao - Ki6m tra : 4 ti€t 5. Muc ti6u cria mdn hoc: Sau khi hoc xong m6n hoc ndy, sinh vi0n c6 kh6 ndng: - NOu dugc so lugc c6c ki6n thfc ve ducrng 16i, chtr truong ctra Ddng, ph6p luat - cria Nhd nudc v6i c6ng t6c Gi6o dgc chinh vi6n trong c6c trudng Dpi hgc, Cao ddng. tri tu tudng, c6ng t6c Hgc sinh sinh M6 tA dugc tom tit c6c th6ng tin chung vd, truot g E4i hqc COqg nghiQp ThUc I llt t[..(, phAm -dao Tp.HCM: lich sri hinh ihanh, hQ th5ng t6 chirc, co sd hp tAng, chitln lugc tpo,c6c dinh hucrng tuong lai cia nghO nghiQp, chuyOn ngdnh theo hgc... \ - Trinh bdy duqc t6m tit c6c quy dinh, quy chtl ddo tao, c6ng t6c hgc sinh sinh vi6n, hopt dQng Eodn th6, c6c ki6n thric gi6o dpc cdng d6n... trong trudng Dpi hsc noi chung vd Dpi hgc C6ng nghiQp Thgc ph6m Tp.HCM n6i riOng. - NOu dugc nQi dung vit itp dUng dugc cdc kit ndng nhu: k! ndng x6y dung k6 hopch hgc t4p, k! ndng ghi ch6p nhanh (t6c ki), k! ndng viOt b6o c6o, thio luQn, thuy.it trinh, tra cuu tdi lieu... phuc vg cho c6ng t6c hqc tBp. - C6 y thric tham gia cdc c6ng t5c xE hQi, hopt dQng tinh nguyQn d.. crJrng cO th0m tinh thAn tr6ch nhiQm vdi cQng ddng cira HSSV; t4o thOm sg gin b6, tinh cim gAn gfli gitra thAy vd trd trong m6i trudng su ph4m chuy€n nghiOp. 6.MO tlvilntit nQi dung mdn hgc: MOn hgc ndy bao g6m c6c nQi dung sau: - -iIongquan ve trucrng Dai hgc Cdng ng,hiQp ThUc ph6m Tp.HCM (86 m6y t6 .\ chuc, co sd vflt chAt, chi€n lugc phSt tri6n...) Di ctro'rg m6n hQc; Aido duc ngh€ nghiQp vd C6ng tac xd h\i
  2. Mdhorl: HS/7.5.1alDT TRTIoNG D4r Hec cONc Ncur[r rHrI. c puArvr rp.HCM Ban hdnh lAn: 05 HiQu lgc tri: 04-09-2010 PHONG CONC TAC CUiNH TRI - HSSV Trang/t6ng s6 trang: 218 - Chuong trinh.ddo tpo, quy dinh, quy chO ddo tao, cdng t6c hgc sinh sinh vi6n, sri dgng hQ thdng th6ng tin vd thu viOn trulng. - Chuong trinh hopt dQng Dodn, HQi. - Cdc ki6n thric vC chinh tri, dpo dric, gi6o dpc c6ng ddn. - Cdc k! ning hgc t4p t6t: Tu duy logic, ghi ch6p, ty hgc, tim ki6m Oi liQu, mQt sO t
  3. Md ho6: HS/7.5.l rET TRTI0NG EAr HQC CoXC NGHTEP TH1IC PUAU TP.HCM Ban hdnh lAn: 05 PHoNG cOxc rAc cttixH TRT, HSSv HiQu lqc tri: 04-09-2010 Trang/t6ng s6 trang: 3/8 Phin bO thdi gian (ti6t T6rg ho4c gid) sd ti6t Ghi TT TGn chutrng/ph0n Thqrc ho{c Ly. Ki6m chri sid hhnh/Bii thuy6t tra t0p I 30 28 0 2 2 PhAn 2: K! ndng hgc tpp hiQu qud 30 t4 t4 2 Tinh theo s6 Uu6l vd tinh di0m theo -) PhAn 3: C6ng t6c xd hQi ttng hQ ddo t4o 14+s6 TOng 60 42 nu6i 4 CTXH 10.2. DO cuong chi ti6t cria mdn hgc: PHAN I. GIAO DUC NGHE NGHIEP trudng D4i hgc Cdng nglriQp Thqc phAm (5 ti60 1.1. Gi6i thiQu tdng quan vii Tp.HCM (HUFI), hoqt ilQng diro t4o, hQ th5ng h6 trg hqc tflp 1 .1.1. Lich sir hinh thdnh vd phrit triOn cria HUFI 1.1.2. Sir mpng vh mpc ti6u ch6t lugng cria HUFI 1.1.3. Co c6u t5 chric, co sd hp tdng, ndng lgc ddo t4o vd nghiOn cfu khoa hgc cira HUFI 1.1.4. Ho4t dQng vd doi s6ng sinh vi6n HUFI 1.1.5. Phuong hucrng vd nhiQm vu trong t6m ndm hgc 1.1.6. MO hinh ddo @o cta HUFI l-1.7. HQ thdng ngdnh ngh0 dao tao cta HUFI 1.1.8. C6c Quy ch6 ddo tpo 1 .1.9. Quy dinh ddnh gi6, ki6m tra 1.1.10. Quy dinh chuAn dAu ra: Ngopi ngfi, Tin hqc, K! ndng mOm 1 .1.1 1 . Hu6ng d6n c6c quy trinh gi6i quy6t c6ng t6c hgc vp Di cu'ong m6n hpc: Gido ctqc nghi nghiQp td C6ng tdc xd hQi
  4. Mi hori: HS/7.5.1alDT TRIIONG DAI HQC CONG NGHIEP THIIC PHAM TP.HCM Ban hdnh lAn: 05 \A HiQu lqc tri: 04-09-2010 PHONG CONG TAC CHINH TRI. HSSV Trang/t6ng s6 trang: 4/8 l.l.l2. Su dpng h9 th6ng m?ng trong HUFI 1 .1 .13. Hq th6ng thu viQn Trudng l.l.l4. Gi6i thiQu vC website cria Trudng 1 .1 . 15. C5c dich vu hA trg hsc tflp kh6c 1.2. TOng quan vd cdng tric Doin - HOi (2 ti6t) 1.2.1. MQt s5 quy dinh vd hudng ddn c6ng t6c Dodn Thanh ni6n cria HUFI 1.2.2. Quy dinh v0 c6ng tdc xdhQi d6i v6i HSSV cira HUFI 1.2.3. Chuong trinh c6ng t6c Eodn thanh niOn 1.2.4. Chuong trinh c6ng t6c hQi Sinh viOn 1.3. Hqc t$p vh lhm theo tu tu&ng, t6m guong d?o drlc, phong c6ch (3 ti6t) HO Chi Minh 1.3.1. Tirlp tpc d6y mpnh hgc t4p vd ldm theo tu tu&ng, t6m gucrng dao dric, phong circht-IO Cfri Minh 1.3.2. TO chric girio dr,rc chuAn myc dpo dric ngh6 nghiQp vd dBo dirc c6ng vu cho HSSV phu ho. p ngdnh ddo tpo vd gdn v6i tr6ch nhiQm cta HSSV 1.3.3. C6c viQc ldm cp th6 HSSV ldm theo t6m gucrng Bdc HO trong giai dopn hiQn nay 1.4. BO trg ki6n thri'c girlo dgc c6ng din (5 ti60 1.4.1. Gi6o dpc ph6p luat. 1.4.2. Gi6o duc gi6i tinh. 1.4.3. Phdng, ch5ng ma tfy, tQ npn mai dAm, phdng, ch6ng HIV/AIDS. 1.4.4. Phdng, ch6ng $i phpm vd cdc tQ nBn xa hQi. 1.4.5. Phdng, ch6ng tdchAi cria trd choi di6n tri v6i nQi dung x6u. I.4.6. Gi6o dpc an todn giao thdng. 1.4.7 . Cdng tac dttm b6o an ninh, trqt ty trong trudng hgc 1.5. Th6ng tin tinh hinh chinh tri, kinh t6, xA hQi cria th6 gi6i, cfia tl6t (5 ti60 nufc E€ cao'ng m6n hec: Gido d1.rc ngh€ nghiQp vd C6ng tdc xd hQi
  5. M5 hod: HS/7.5.1alDT TRTIoNG DAr Hec c0Nc NGHTEr rrrrJc puAlr rp.HCM Ban hdnh lAn: 05 HiQu h,tc tir: 04-09-2010 PHONG CONC TAC CTTINH TRI. HSSV Trang/t6ng s6 trang: 5/8 1.5.1. Qu6n triet nQi dung Nghi quyt5t Trung uong 4 "MOt sd v6n dC c6p l^ b6ch vC x6y dgng Ding hi6n nay". 1.5.2. Qu6n triQt phuong hudng nhiqm vu cira DAng bQ co s0, li6n hQ vdi c6c nQi dung ngdnh gi6o dpc dia phumg vd cA nudc dang tri0n khai. 1.5.3. Th6ng tin dinh hudng ch5ng hoBt dQng "di5n bi6n hda binh" cria c6c thO luc thu dich; thdng tin vC tinh hinh kinh t0, chinh tri, xE hQi ,, l, " th€ cria gi6i, cria ddt nudc vd ctra dfa phucrng thoi gian qua. 1.5.4. C6c nQi dung v€ chri quy0n biOn, dAo vd chi6n luoc bi6n cira ViQt Nam 1.6. Gi6i thiQu vii cdng tdc HSSV (5 ti6Q, 1.6.1. Gi6o duc d4o dric, phAm ch6t chinh tri, tirc phong cria ngudi HSSV 1.6.2. C6c quy ch6, quy dinh d5i v6i HSSV 1.6.3. Quy dfnh vC c5c cn0 A9 chinh s6ch ct6i v6i HSSV 1.6.4. Hu6ng d6n thqc hiQn c6c quy
  6. l- Md ho6: HS/7.5.1alDT TRTI0NG DAr Hec col{c NGHTEP rr{rI. c PHAM TP.HCM Ban hdnh lAn: 05 PHONG CONC TAC CTTiIVH TRI . HSSV HiQu lUc ttr: 04-09-2010 Trang/t6ng s6 trang: 6/8 PHAN z.Ki NANG HQC T,iP HIPU QUA 2.1.Ky nlng tu duy vir tu duy logic (4 tiot) 2.1.1, Tu duy nguy€n tic 2,1.2. Tu duy t6ng h-o. p 2.1.3. Tu duy s6ng tpo 2.1.4. Tu duy t6n trong 2.1.5. Tu duy dao dric 2.2.K!, ning giao ti6p (4 tioO 2.2.t. Nguy€n tdc giao ti6p 2.2.2. Trong trudng (trong l6p, trong khu6n vien trudng) 2.2.3. Ngodi trudng (noi o trg/ nhd, noi cOng cQng) 2.3.Ky ning ghi ch6p (4 tico 2.3.1. Ghi chdp bdi gi6ng ly thuy6t 2.3.2. Ghi ch6p bdi gi6ng thyc hdnh 2,3,3. S6ng ki6n 2.3.4. Ghi ch6p t4i bu6i hgc nh6m, th6o lu{n 2.3.5. Ghi chdp t4i bu6i dd ngopi, thUc t6 c6ng ty 2.3.6.Nguy0n t6c nQi dung ghi chdp 2.4.Ky nlng tq hgc (4 ti00 2.4.1. Hgc tri chinh minh 2.4.2. Hgc tir tu duy 2.4.3. Hgc ndng khi€u vd kh6 ndng 2.4.4. Hgc tu kinh nghiQm 2.4.5. Hgc nhom nho 2.4.6. Hgc nh6m 16n 2.4.7. Hgc tu ngudi thdnh c6ng 2.4.8. Hgc chuy6n ngdnh 2.4.9. Hqc tit xd hqi 2.5. Ky ning tim tiri liQu (4 ti00 2.5.1. Tu liQu thd 2.5.2. S6ch v0, b6o chi, ghi chri 2.5.3, Tu liQu kI thuflt s6 Di cu'ctng m6n hoc: Gido dyc nghi nghiQp vd C6ng tiic xd hAi
  7. Md ho6: HS/7.5.1alDT TRIIONG DAr Hec cONc NGHTEr rHIIc pnAu rp.HCM Ban hdnh lAn: 05 PHoNG c0Nc rAc cniNH TRr - HSSv Hi0u luc tit: 04-09-201 0 Trang/t6ng sii trang: 7/8 2.5.4.Internet, truyAn hinh, truydn thanh 2.6.Ky ning thuy6t trinh (4 ti6t) 2.6.1. Nguy6n tac thuy6t trinh 2.6.2. Thuy€t trinh chir CC Uat buQc 2.6.3. Thuy6t trinh chir d0 tg do 2.7.Ky ning kh6c (4 ti6Q 2.7 .1. Ph6t tri6n bin thAn 2.7.2. Giii tri 2.7 .3. Ho4t dQng xa hQi 2.7 .4. Git sitc khoe 2.7 .5. Kitim vi6c ldm th6m 2.7 .6. QuAn ly thdi gian 2.8. Ki6m tra phAn 2 Q ti6tt) PHAN 3. coNG rAc xA Her 3.1. Nh6m c5c cdng ticbitbuQc 3. 1 .1 . Tham gia c6ng tdc an ninh trpt ty trong sdn trudng 3 ,l .2, H6 trg v0 chuyOn m6n, nghiQp vu theo y6u cAu clira chc phdng, don vi thuQc Trudng 3. 1.3. Hdnh trinh vO ngu6n 3 .1.4. Tham gia cdc ho4t dQng b6o vQ m6i trudng nhu "Cht nh4t xanh"; "L6p hgc kh6ng r5c", "SAn trudng s4ch, dgp"... 3.2. Nh6m cdng viQc thr;c hiQn nhiQm vB chinh tri cfia nhir trudng 3.2.1. Tham gia tryc KTX 3.2.2. H5 trq 6n dinh trAt tr,r khu vuc l6p hqc 3.2.3. H6 trg 6n dinh trflt tU cho c6c hopt dQng (c6 sy ph6 duyQt cira BGH) theo ^xc6u cua circ phdng, khoa, trung tdm thudc Trucrng. y6u 3 .2.4. Tham gia, tu v6n, hu6ng d6n thi sinh dAng ky nguyQn veng 2 vdo Trudng; thi sinh trung tuy6n ldm hd so nhQp hgc 3.2.5. Tham gia h6 trg c6ng t6c phpc vg cho c5c 16 hQi, ngdy 16 cria Nhd trucrng 3.2.6. Titlp sfc mua thi 3.3. Nh6m cdng trlc khic vi cfc hQi thi D€ cacrng m6n hgc: Gido dyc ngh€ nghiQp vit C6ng tdc xd hQi
  8. Mf, hod: HS/7.5. I a/DT TRUONG DAI HQC cONc NGHIEP TIilI. C PHAM TP.HCM Ban hdnh lAn: 05 PHoNG cONc rAc cniNn TRr - HSSV HiQu lyc tir: 04-09-2010 Trang/t6ng s6 trang: 8/8 3.3.1. Mua hd xanh 3.3.2. Thyc hipn hi0n miiu nhdn dpo 3.3.3. Tham gia circ ho4t dQng tit thiQn kh6c 3.3.4. Tham gia dQi hinh olympic: To6n, Vat ly, Tin hgc, M6c - L€nin; PQi hinh HSpV gioi ngh€; tham gia dQi hinh c6c cuQc thi tu c6p thAnh ph5 vd c6p kh0i 3.3.5. Tham gia dQi tuy6n th6 duc thti thao 3.3.6. Tham gia hopt dQng vdn h6a, v6n nghQ 3.3.7. Tham gia circ hoat d6ng kh6c 11. Co s& v$t ch6t phgc vg hgc t{p - Bai gihng, tdi liEu tham kh6o. - Projector, h0 thdng dm thanh. - Phong hgc ly thuy6t vdi sric chria t6i thi6u 50 sinh viOn. 12. Hufng din thr,rc hiQn . D0 cuong m6n hoc "Gi6o dpc ngh0 ngtriep vd Cdng titc xd hQi" dugc 6p dpng COI vOi tdtcirHSSV thuQc c6c ngdnh nghC dao tqo, citc hq ddo tao (dBi hgc - cao dlng - trung c6p chinh quy, vira ldm vira hg.). Ri0ng HSSV hqg hQ li€n th6ng vd vira hoc vtia ldm thi b[t buQc thUc hien phdn 1, phitn 2 vd khuy6n khich tham gia ,;. pnan J. 14. PhO duyQt Tp. HCM, ngdy 23 thdng 12 ndm 2013 PHONG CTCT.HSSV BAI HOC c0il0 lt0lltEP ,lI' $gq* Va" %rn*6/r,l,y @qngf/a Di cuong mdn hoc: Gido ctuc ngh€ nghiQp vd COng tdc xd hQi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản