Đề cương ôn tập chi tiết nguyên lý và dụng cụ cắt (DCC 1b)

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
277
lượt xem
98
download

Đề cương ôn tập chi tiết nguyên lý và dụng cụ cắt (DCC 1b)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập chi tiết nguyên lý và dụng cụ cắt (DCC 1a-1s) _ Dành cho đạo tạo theo tín chỉ ngành cơ khí động lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập chi tiết nguyên lý và dụng cụ cắt (DCC 1b)

  1. Tr−êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Khoa c¬ khÝ Bé m«n:Dông cô c¾t vËt liÖu kü thuËt ®Ò c−¬ng «n tËp chi tiÕt Nguyªn lý vµ dông cô c¾t (dcc 1b) (2 tÝn chØ) Dµnh cho ®µo t¹o theo tÝn chØ ngµnh c¬ khÝ ®éng lùc Biªn so¹n: GVC. Ths cao thanh long Tr−ëng bé m«n 1
  2. Th¸i nguyªn – 10/2007 Trường Đại học KTCN C U HỎI ÔN TẬP Dông Cô C¾t 1b 2 credits Khoa Cơ khí (Chuyªn ngμnh C¬ khÝ §éng lùc) Bộ môn Dụng cụ cắt vật liệu kỹ thuật 1. Chuyển động cắt chính là gì? 2. Chuyển động chạy dao là gì? 3. Chuyển động phụ là gì? 4. Bề mặt đã gia công là gì? 5. Bề mặt chưa gia công là gì? 6. Bề mặt đang gia công là gì? 7. Phoi hình thành khi gia công bằng cắt có đặc điểm gì? 8. Mặt trước trên phần cắt của dụng cụ cắt là gì? 9. Mặt sau chính trên phần cắt của dụng cụ cắt là gì? 10. Mặt sau phụ trên phần cắt của dụng cụ cắt là gì? 11. Mặt nối tiếp trên phần cắt của dụng cụ cắt ? 12. Lưỡi cắt chính là gì? 13. Lưỡi cắt phụ là gì? 14. Chiều sâu cắt được định nghĩa như thế nào? 15. Vận tốc cắt được xác định như thế nào? 16. Vận tốc chạy dao xác định như thế nào? 17. Mặt cắt tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt là gì? 18. Mặt đáy tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt là gì? 19. Tiết diện chính tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt là gì? 20. Tiết diện phụ tại một điểm trên lưỡi cắt phụ của dụng cụ cắt là gì? 21. Trạng thái tĩnh khi nghiên cứu thông số hình học của dụng cụ cắt là trạng thái được xét trong điều kiện nào? 22. Góc trước tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện chính? 23. Góc sau tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện chính? 24. Góc sau tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt, xét trong trạng thái tĩnh, được quy ước dấu như thế nào? 25. Góc cắt tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện chính? 26. Góc sắc tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện chính ? 27. Góc trước phụ tại một điểm trên lưỡi cắt phụ của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện phụ ? 28. Góc sau phụ tại một điểm trên lưỡi cắt phụ của dụng cụ cắt, xét trong tiết diện phụ ? 2
  3. 29. Góc nghiêng chính của lưỡi cắt chính dụng cụ cắt được định nghĩa như thế nào? 30. Góc nghiêng phụ của lưỡi cắt phụ dụng cụ cắt được định nghĩa như thế nào? 31. Góc muĩ dao dụng cụ cắt được định nghĩa như thế nào? 32. Góc nâng của lưỡi cắt chính dụng cụ cắt được định nghĩa như thế nào? 33. Thông số hình học phần cắt trong quá trình làm việc được xét trong điều kiện nào? 34. Góc sau tại một điểm trên lưỡi cắt chính của dao tiện ngoài, xét trong tiết diện dọc, khi gá cao hơn tâm so với góc tĩnh có thay đổi như thế nào? 35. So sánh góc mũi dao của dao tiện ngoài khi gá mũi dao cao hơn tâm và ở trạng thái tĩnh? 36. Góc mũi dao của dao tiện ngoài khi gá mũi dao thấp hơn tâm có thay đổi như thế nào? 37. Góc nghiêng chính của lưỡi cắt chính của dao tiện ngoài khi gá mũi dao cao hơn tâm thay đổi như thế nào? 38. Chiều rộng lớp cắt được định nghĩa như thế nào? 39. Chiều dày lớp cắt được định nghĩa như thế nào? 40. Thông số hình học lớp cắt gồm các yếu tố nào? 41. Góc trước tại một điểm trên lưỡi cắt của dao, ở trạng thái tĩnh, có giá trị dương khi nào? 42. Góc trước tại một điểm trên lưỡi cắt của dao, ở trạng thái tĩnh, có giá trị âm khi nào? 43. Góc trước tại một điểm trên lưỡi cắt của dao, ở trạng thái tĩnh, có giá trị không khi nào? 44. Gía trị góc sắc tại một điểm trên lưỡi cắt của dụng cụ cắt ở trạng thái tĩnh là bao nhiêu? 45. Tại một điểm trên lưỡi cắt của dao, góc hợp bởi giữa mặt trước và tiếp tuyến với mặt đang gia công được hiểu là góc gì? 46. Tại một điểm trên lưỡi cắt của dao, góc hợp bởi giữa mặt sau và mặt cắt được hiểu là góc gì? 47. Yêu cầu chung của vật liệu dụng cụ cắt gồm những nội dung gì? 48. Độ bền nhiệt của vật liệu dụng cụ cắt được định nghĩa như thế nào? 49. Mối quan hệ giữa độ cứng và độ bền mòn của vật liệu dụng cụ cắt? 50. Mối quan hệ giữa độ bền uốn và độ cứng vật liệu dụng cụ cắt? 51. Mối quan hệ giữa độ bền nén và độ cứng vật liệu dụng cụ cắt? 52. Tính công nghệ của vật liệu dụng cụ cắt được hiểu như thế nào? 53. Tính năng cắt của vật liệu dụng cụ cắt gồm những thông số nào? 54. Thép dụng cụ có đặc điểm gì? Phạm vi sử dụng? 55. Thép hợp kim dụng cụ được sử dụng để chế tạo những loại dụng cụ gì? 56. Thép gió được sử dụng để chế tạo những loại dụng cụ gì? 57. Loại vật liệu nào thường được sử dụng làm chất dính kết cho mảnh dao hợp kim cứng? 58. Phương mài mòn & mài sắc mảnh dao là gì? 59. Việc thiết kế đúng phương mài mòn & mài sắc mảnh dao sẽ có tác dụng gì? 60. Tuổi bền dao là gì? 61. Tuổi thọ của dao là gì? 62. Ý nghĩa của số 1 trong công thức M = (n+1) T; với M- tuổi thọ của dao, T - tuổi bền của dao? 63. Góc đặt mảnh dao thép gió có giá trị so với góc trước như thế nào? 64. Góc đặt mảnh dao hợp kim cứng có giá trị so với góc trước như thế nào? 65. Mục đích của việc bẻ phoi? 3
  4. 66. Nguyên tắc chung để thực hiện việc bẻ phoi? 67. Người ta thường dùng thành phần nào của lực cắt khi tiện để tính kích thước tiết diện ngang thân dao tiện ? 68. Chuôi mũi khoan xoắn vít có tác dụng gì? 69. Chuôi mũi khoan xoắn vít có dạng gì? 70. Cổ mũi khoan xoắn vít có tác dụng gì? 71. Vật liệu chế tạo mũi khoan xoắn vít gồm những loại gì? 72. Phần làm việc của mũi khoan xoắn vít có hình dạng hình học như thế nào? 73. Phần côn cắt của mũi khoan xoắn vít có mấy lưỡi cắt? 74. Quy luật thay đổi góc trước chính của mũi khoan xoắn vít xét trong trạng thái tĩnh? 75. Trong trạng thái tĩnh, nếu thay đổi điểm khảo sát trên lưỡi cắt chính mũi khoan xoắn vít từ tâm mũi khoan ra đường kính ngoài cùng, giá trị góc trước của nó sẽ thay đổi theo qui luật nào? 76. Quy luật thay đổi góc xoắn của mũi khoan xoắn vít xét trong trạng thái tĩnh? 77. Lưỡi cắt ngang của mũi khoan xoắn vít thường có dạng hình học nào? 78. Góc trước trên lưỡi cắt ngang của mũi khoan xoắn vít ở trạng thái tĩnh có giá trị như thế nào? 79. Góc sau trên lưỡi cắt ngang của mũi khoan xoắn vít ở trạng thái tĩnh có giá trị như thế nào? 80. Góc trước tại 1 điểm trên lưỡi cắt chính xét trong tiết diện dọc trục mũi khoan xoắn vít ở trạng thái tĩnh có giá trị như thế nào? 81. Góc sau trên cạnh viền của mũi khoan xoắn vít ở trạng thái tĩnh, xét trong tiết diện vuông góc với trục mũi khoan có giá trị như thế nào? 82. Góc sau tại 1 điểm trên lưỡi cắt chính của mũi khoan xoắn vít khi làm việc, xét trong tiết diện dọc có giá trị như thế nào? 83. Khi khoan lỗ không thông; theo chiều quan sát từ trên xuống lỗ đang khoan, mũi khoan quay ngược chiều kim đồng hồ; hướng nghiêng rãnh xoắn mũi khoan sẽ phải hay trái? 84. Gía trị góc nghiêng chính của dao doa máy so với dao doa tay? 85. Thông thường, góc trước của dao doa có giá trị như thế nào? 86. Bước răng của dao doa thường được phân bố như thế nào? 87. Cần doa 1 lỗ có đường kính danh nghĩa D = Dmin; trường dung sai của lỗ ITD; lượng lay rộng lớn nhất là Pmax; lượng lay rộng nhỏ nhất khi doa là Pmin; dung sai chế tạo dao doa là N; hãy xác định đường kính lớn nhất của dao doa khi còn mới ? 88. Cần doa 1 lỗ có đường kính danh nghĩa D = Dmin; trường dung sai của lỗ ITD; lượng lay rộng lớn nhất là Pmax; lượng lay rộng nhỏ nhất khi doa là Pmin; dung sai chế tạo dao doa là N; hãy xác định đường kính nhỏ nhất của dao doa trước khi dừng sử dụng ? 89. Quỹ đạo chuyển động cắt tương đối của 1 điểm trên lưỡi cắt chính của dao phay so với mặt đang gia công có dạng đường cong gì? 90. Dao phay răng nhọn có đặc điểm gì? 91. Đường kính ngoài dao phay răng nhọn được chọn như thế nào? 92. Dao phay hớt lưng có đặc điểm gì? 93. Dao phay hớt lưng có góc sau ít thay đổi sau những lần mài lại là do nguyên nhân gì? 4
  5. 94. Bán kính góc lượn chân răng dao phay hớt lưng có tác dụng gì? 95. Góc sau dao phay hớt lưng đạt được trị số thiết kế là do nguyên nhân gì? 96. Góc trước dao phay hớt lưng đạt được trị số thiết kế do nguyên nhân gì? 97. So sánh số răng của Dao phay hớt lưng (ZHL) & dao phay răng nhọn (ZN) khi hai dao có cùng trị số đường kính? 98. Chiều sâu cắt khi phay được hiểu là gì? 99. Chiều sâu phay là gì? 100. Khi phay, góc tiếp xúc là gì? 101. Chiều rộng phay là gì? 102. Một cách gần đúng, quỹ đạo chuyển động cắt tương đối của 1 điểm trên lưỡi cắt chính của dao phay so với mặt đang gia công là đường cong gì? 103. Chiều dày lớp cắt khi phay bằng dao phay trụ răng nghiêng với lượng chạy dao Sz; góc tiếp xúc θ & góc tiếp xúc tức thời Ψ; góc nghiêng của răng dao ω; được xác định theo công thức nào? Cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n nµo ®Ó gia c«ng ren? 104. 105. C¸n ren lµ ph−¬ng ph¸p gia c«ng ren cã −u ®iÓm gì? 106. Qu¸ tr×nh gia c«ng ren b»ng c¾t cã ®Æc ®iÓm gì? 107. Gãc tr−íc cña dao tiÖn tinh ren th−êng b»ng kh«ng ®Ó nhằm mục đích gì? 108. Khi tiÖn ren ph¶i, dao g¸ th¼ng; gãc sau cña dao t¹i 1 ®iÓm trªn l−ìi c¾t bªn tr¸i xÐt trong tiÕt diÖn ngang bÞ thay ®æi thÕ nµo so víi gãc sau tÜnh t¹i cïng 1 ®iÓm xÐt? 109.Khi tiÖn ren tr¸i, dao g¸ th¼ng; gãc sau cña dao t¹i 1 ®iÓm trªn l−ìi c¾t bªn tr¸i xÐt trong tiÕt diÖn ngang bÞ thay ®æi thÕ nµo so víi gãc sau tÜnh t¹i cïng 1 ®iÓm xÐt? 109. Cã mÊy lo¹i s¬ ®å tiÖn ren? 110. Trong c¸c s¬ ®å tiÖn ren, s¬ ®å dÔ tho¸t phoi nhÊt lµ s¬ ®å nµo? 111. Khi c¾t ren b−íc lín & cã yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c bÒ mÆt ren, nªn sö dông s¬ ®å c¾t ren nµo? 112. ChiÒu dµy c¾t khi c¾t ren b»ng tar« cã quan hÖ víi b−íc ren do nã t¹o nªn nh− thÕ nµo 113. ChiÒu dµy c¾t khi c¾t ren b»ng tar« cã quan hÖ víi sè me c¾t cña nã nªn nh− thÕ nµo? 114. ChiÒu dµy c¾t khi c¾t ren b»ng tar« cã quan hÖ víi gãc nghiªng chÝnh cña nã nªn nh− thÕ nµo? 115. PhÇn söa ®óng cña ta r« cã t¸c dông g×? 116. Cán ren là phương pháp gia công ren có đặc điểm gì? 117. ¦u ®iÓm cña gia c«ng r¨ng b»ng ph−¬ng ph¸p chÐp h×nh? 118. Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn viÖc dao phay ®Üa m« ®un cã ®é chÝnh x¸c biªn d¹ng l−ìi c¾t kh«ng cao? 119. Gia c«ng b¸nh r¨ng b»ng dao phay ®Üa m« ®un cã mÊy chuyÓn ®éng c¾t? 120. To¹ ®é c¸c ®iÓm biªn d¹ng l−ìi c¾t dao phay ®Üa m« ®un phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nµo? 121. T¹i sao gãc tr−íc cña dao phay ®Üa m« ®un th−êng b»ng kh«ng? 122. Dao phay ®Üa m« ®un ®−îc chia thµnh bé dao dùa trªn c¬ së nµo? 123. Dao phay ®Üa m« ®un dïng ®Ó gia c«ng b¸nh r¨ng g×? 5
  6. 124. Dao phay l¨n r¨ng trôc vÝt dïng ®Ó gia c«ng b¸nh r¨ng g× ? 125. ViÖc tÝnh to¸n dao phay l¨n r¨ng trôc vÝt ph¶i dùa vµo ®−êng kÝnh trung b×nh tÝnh to¸n víi môc ®Ých g×? 126. §−êng kÝnh trung b×nh tÝnh to¸n cña dao phay l¨n r¨ng lµ g×? Y nghÜa cña nã? 127. Gia c«ng b¸nh r¨ng b»ng dao phay l¨n r¨ng trôc vÝt cã mÊy chuyÓn ®éng cắt? 128. ¦u ®iÓm cña viÖc t¨ng ®−êng kÝnh ngoµi dao phay l¨n r¨ng? 129. §¸ mµi lµ lo¹i dông cô c¾t cã nhiÒu l−ìi c¾t tham gia c¾t ®−îc t¹o bëi nhiÒu h¹t mµi liªn kÕt b»ng chÊt dÝnh kÕt chóng cã th«ng sè h×nh häc nh− tr−êng hîp nµo? 130. T¹i sao vËn tèc c¾t khi mµi th−êng lín h¬n vËn tèc c¾t khi gia c«ng b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c? 131. T¹i sao qu¸ tr×nh mµi gia c«ng ®−îc c¸c vËt liÖu cã ®é cøng cao? 132. T¹i sao ®¸ mµi cã vËt liÖu h¹t mµi b»ng kim c−¬ng l¹i cho kh¶ n¨ng ®¹t ®é chÝnh x¸c & ®é nh½n bÒ mÆt cao h¬n c¸c lo¹i vËt liÖu h¹t mµi kh¸c? 133. Trong qu¸ tr×nh mµi ®¸ mµi cã kh¶ n¨ng tù mµi s¾c nh− thÕ nµo? 134. §é cøng cña ®¸ mµi ®−îc hiÓu lµ? 135. §¸ mµi lµ mét vËt thÓ cã cÊu tróc nh− thÕ nµo? 136. XÕp lo¹i theo thø tù ®é cøng vËt liÖu h¹t mµi t¨ng dÇn cho c¸c m¸c h¹t mµi? 137. §é cøng cña ®¸ mµi ®−îc ®Þnh nghÜa nh− thÕ nµo? 138. Khi mµi ®é cøng cña ®¸ ®−îc chän theo c¸c tr−êng hîp nµo lµ hîp lý? 139. §é h¹t cña h¹t mµi ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo? 140. CÊu tróc cña ®¸ mµi ®−îc ph©n lo¹i nh− thÕ nµo? 141. Mµi v« t©m ngoµi ch¹y dao däc, bÒ mÆt ®¸ dÉn th−êng cã d¹ng g×? 142. B»ng c¸ch nµo ®Ó t¹o nªn bÒ mÆt ®¸ dÉn khi mµi v« t©m ch¹y dao däc? 143. Muèn t¨ng n¨ng xuÊt khi mµi v« t©m ch¹y dao däc, ng−êi ta th−êng ®iÒu chØnh th«ng sè nµo? 144. Khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh mµi th«ng th−êng cã dïng chÊt lµm m¸t vµ b«I tr¬n hay kh«ng? v× sao? 6
Đồng bộ tài khoản