intTypePromotion=1

Đề cương và dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Chia sẻ: Tran Quoc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
205
lượt xem
73
download

Đề cương và dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của quy hoạch: Xây dựng phương án quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, khoa học công nghệ, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương và dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

§Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> ®Ò c¬ng - dù to¸n<br /> quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao tØnh hßa b×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng<br /> ®Õn n¨m 2020<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. Sù cÇn thiÕt lËp quy ho¹ch<br /> Thùc tÕ vµ kinh nghiÖm cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ khu vùc, ph¸t triÓn<br /> n«ng nghiÖp sinh th¸i, øng dông c«ng nghÖ cao vµo s¶n xuÊt ®Òu híng tíi<br /> c¸c lo¹i s¶n phÈm ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm, cã chÊt lîng, cã gi¸<br /> trÞ cao vÒ kinh tÕ, g¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vµ tiªu thô, g¾n s¶n xuÊt víi<br /> ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch sinh th¸i. C¸c ®èi tîng s¶n phÈm chÝnh lµ rau,<br /> hoa, qu¶, c©y c¶nh, ch¨n nu«i, s¶n phÈm thñy s¶n…<br /> Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ®· cã ý kiÕn ®Ò nghÞ víi UBND c¸c tØnh x©y<br /> dùng c¸c khu n«ng nghiÖp c«ng cao phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng tØnh ®Ó<br /> thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa n«ng nghiÖp.<br /> Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña Hßa<br /> B×nh ph¸t triÓn gãp phÇn to lín n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, æn ®Þnh x·<br /> héi. Do lîi thÕ vÒ ®Þa h×nh, khÝ hËu nÒn n«ng nghiÖp cña tØnh kh¸ ®a<br /> d¹ng, phong phó, ®· h×nh thµnh nh÷ng vïng s¶n xuÊt hµng hãa kh¸ tËp<br /> trung nh chÌ shan tuyÕt, cam, ng«... ChÊt lîng n«ng s¶n hµng hãa ngµy<br /> cµng ®îc n©ng cao, c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm so¸t chÊt lîng ®îc chó ý thùc<br /> hiÖn, khèi lîng n«ng s¶n ®¹t tiªu chuÈn an toµn ngµy cµng nhiÒu.<br /> Cïng víi sù gia t¨ng d©n sè, sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, nhu cÇu<br /> vÒ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp còng ngµy cµng t¨ng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.<br /> Trªn ®Þa bµn tØnh nhiÒu diÖn tÝch ®Êt ®· ®îc chuyÓn môc ®Ých sö dông<br /> lµm cho diÖn tÝch ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp gi¶m ®i, trong khi quü ®Êt<br /> b»ng ®Ó s¶n xuÊt kh«ng nhiÒu. T¹i c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung s¶n lîng vµ<br /> gi¸ trÞ s¶n lîng t¨ng lªn nhng thu nhËp vµ ®êi sèng nh©n d©n t¨ng kh«ng<br /> nhiÒu. Mét sè s¶n phÈm mang tÝnh ®Æc trng cña tØnh (vÝ dô cam, chÌ<br /> shan tuyÕt) trªn thÞ trêng søc c¹nh tranh cha cao. Trong s¶n xuÊt n«ng<br /> nghiÖp, mét sè lo¹i s¶n phÈm cha ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm.<br /> Tõ thùc tÕ s¶n xuÊt vµ tiÒm n¨ng cña tØnh, muèn ph¸t triÓn ngµnh n«ng<br /> nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i, t¨ng n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, biÖn ph¸p tèi<br /> u lµ ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ cao trong n«ng nghiÖp.<br /> 1<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> Trong quyÕt ®Þnh sè 176/Q§-TTg ngµy 29/1/2010 cña Thñ tíng ChÝnh<br /> phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ<br /> cao ®Õn n¨m 2020 ®· giao c¸c tØnh tæ choc lËp quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao trªn ®Þa bµn tØnh m×nh.<br /> §Ó khai th¸c, sö dông hîp lý c¸c tiÒm n¨ng, nguån lùc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt<br /> n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña tØnh theo híng hiÖn ®¹i, g¾n víi s¶n xuÊt<br /> hµng ho¸ cã n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao vµ bÒn<br /> v÷ng th× viÖc lËp “quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng<br /> dông c«ng nghÖ cao tØnh Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn<br /> n¨m 2020” lµ cÇn thiÕt vµ thiÕt thùc.<br /> <br /> II. Môc tiªu lËp quy ho¹ch<br /> - X©y dùng ph¬ng ¸n quy ho¹ch tæng thÓ øng dông c«ng nghÖ cao trong<br /> s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n nh»m khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶<br /> tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, khoa häc c«ng nghÖ, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy c¸c ho¹t<br /> ®éng nghiªn cøu, thö nghiÖm, tr×nh diÔn, s¶n xuÊt s¶n phÈm øng dông<br /> c«ng nghÖ cao theo híng hiÖn ®¹i tiÕp cËn víi tr×nh ®é trong níc vµ khu<br /> vùc, thÕ giíi.<br /> - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ cao trong s¶n xuÊt<br /> n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña tØnh. Nghiªn cøu tæng hîp c¸c c«ng nghÖ<br /> s¶n xuÊt tiªn tiÕn ®· øng dông trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam.<br /> - Quy ho¹ch m¹ng líi c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao t¹i c¸c<br /> tiÓu vïng trong tØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ c¸c ®èi tîng s¶n xuÊt t¹i ®Þa<br /> ph¬ng.<br /> - §Ò xuÊt c¸c c«ng nghÖ míi, tiªn tiÕn phï hîp ¸p dông cho c¸c ®èi tîng s¶n<br /> xuÊt, ë mçi khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao trong tØnh.<br /> - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn (®Çu t, chÝnh s¸ch, qu¶n lý...) ®Ó ph¸t huy<br /> hiÖu qu¶ c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®· ®îc x¸c ®Þnh.<br /> <br /> III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu lËp quy ho¹ch<br /> 1. §èi tîng nghiªn cøu:<br /> - C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ-x· héi t¸c ®éng trùc<br /> tiÕp ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ øng dông c«ng nghÖ cao nh: vi khÝ<br /> hËu, thêi tiÕt, ®Êt ®ai, ®Þa h×nh, nguån níc, chÕ ®é thñy v¨n vµ ®Æc trng<br /> ë c¸c tiÓu vïng.<br /> <br /> 2<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> - C¸c lo¹i gièng c©y trång, vËt nu«i chñ yÕu cña ngµnh n«ng nghiÖp nh: rau<br /> c¸c lo¹i (bao gåm rau ¨n l¸, rau ¨n cñ, qu¶), c©y ¨n qu¶, hoa, c©y c¶nh, vËt<br /> nu«i, thñy s¶n...<br /> - HÖ thèng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.<br /> - C¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn øng dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.<br /> - C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.<br /> <br /> <br /> 2. Ph¹m vi nghiªn cøu:<br /> - Ph¹m vi vÒ kh«ng gian: nghiªn cøu trªn ®Þa bµn tØnh, nghiªn cøu chi tiÕt<br /> ®Õn c¸c tiÓu vïng trong tØnh.<br /> - Ph¹m vi vÒ néi dung nghiªn cøu:<br /> + Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ cao trong n«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt<br /> gièng, s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt lîng an toµn vµ chuyÓn giao vµo thùc tÕ<br /> cña ®Þa ph¬ng.<br /> + C¸c lo¹i h×nh øng dông, thö nghiÖm, tr×nh diÔn s¶n xuÊt s¶n phÈm<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> + Nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông c«ng<br /> nghÖ cao, s¶n xuÊt s¶n phÈm øng dông c«ng nghÖ cao trong s¶n xuÊt<br /> n«ng nghiÖp.<br /> + Nghiªn cøu s¬ bé ®Çu t víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô c¸c khu<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> <br /> IV. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó x©y dùng quy ho¹ch<br /> - NghÞ quyÕt sè 26 - NQ/T.¦ Ngµy 05 th¸ng 08 n¨m 2008 cña Héi nghÞ lÇn<br /> thø 7 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa X vÒ n«ng nghiÖp, n«ng d©n,<br /> n«ng th«n.<br /> - NghÞ quyÕt sè 24/2008/NQ-CP ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2008 cña ChÝnh<br /> phñ ban hµnh ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ<br /> quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 7 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa X vÒ n«ng<br /> nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n.<br /> - LuËt c«ng nghÖ cao sè 21/2008/QH12 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 cña<br /> Quèc héi;<br /> - QuyÕt ®Þnh sè 176/Q§-TTg ngµy 29/1/2010 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ<br /> 3<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> viÖc phª duyÖt §Ò ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn<br /> n¨m 2020;<br /> - QuyÕt ®Þnh sè 490/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 2008 cña Thñ tíng<br /> ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng vïng Thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m<br /> 2020 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2050;<br /> - B¸o c¸o quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Hßa B×nh ®Õn<br /> n¨m 2020;<br /> - QuyÕt ®Þnh sè 2187/Q§-UBND ngµy 30/11/2010 cña UBND tØnh Hßa<br /> B×nh vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tØnh<br /> Hßa B×nh ®Õn n¨m 2020.<br /> - V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hoµ B×nh lÇn thø XV, nhiÖm kú<br /> 2010-2015.<br /> - QuyÕt ®Þnh sè 2238/Q§-BNN-KH ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2010 cña Bé NN&<br /> PTNT ban hµnh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngµnh n«ng nghiÖp vµ PTNT;<br /> <br /> V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lËp quy ho¹ch<br /> - Ph¬ng ph¸p kÕ thõa cã chän läc hÖ thèng th«ng tin, t liÖu cã liªn quan.<br /> - Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn ®a chiÒu vµ liªn ngµnh.<br /> - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc ®Þa.<br /> - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra nhanh n«ng th«n cã sù tham gia cña ngêi d©n (PRA)<br /> ®îc sö dông trong ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt còng nh c¸c lo¹i<br /> sö dông ®Êt dù kiÕn sÏ thay thÕ khi quy ho¹ch thµnh c¸c khu n«ng nghiÖp<br /> øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Ph¬ng ph¸p chång xÕp c¸c lo¹i b¶n ®å chuyªn ®Ò.<br /> - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng vµ ph©n tÝch thèng kª - kinh tÕ sö dông<br /> trong tæng hîp, ph©n tÝch th«ng tin vµ bè trÝ quy ho¹ch c¸c khu n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Ph¬ng ph¸p chuyªn gia, héi th¶o.<br /> <br /> VI. S¶n phÈm giao nép<br /> - B¸o c¸o tæng hîp “quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng<br /> dông c«ng nghÖ cao tØnh Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m<br /> 2020”: 20 bé<br /> <br /> <br /> 4<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> - B¸o c¸o tãm t¾t “quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng<br /> dông c«ng nghÖ cao tØnh Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn<br /> n¨m 2020” 20 bé<br /> - B¶n ®å hiÖn tr¹ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao tØnh<br /> Hßa B×nh n¨m 2012, tû lÖ 1/100.000 03 bé<br /> - B¶n ®å quy ho¹ch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao tØnh<br /> Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020, tû lÖ 1/100.000<br /> 03 bé<br /> - §Üa CD ghi c¸c d÷ liÖu trªn<br /> <br /> VII. Néi dung lËp quy ho¹ch<br /> <br /> 1. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> Tæng hîp nh÷ng tµi liÖu liªn quan tíi chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ<br /> chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao, bao gåm:<br /> + X¸c ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp<br /> ®Þa ph¬ng.<br /> + Ph©n tÝch xu híng ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ cao trong n«ng<br /> nghiÖp trªn thÕ giíi, khu vùc vµ trong níc.<br /> + Nghiªn cøu mét sè kinh nghiÖm ph¸t triÓn n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao ë mét sè níc trªn thÕ giíi vµ khu vùc.<br /> TiÕn hµnh ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ tµi liÖu theo lo¹i, quy m«, néi dung vµ møc<br /> ®é ®¸p øng cña th«ng tin cho viÖc lËp quy ho¹ch.<br /> §¸nh gi¸, ph©n tÝch x¸c ®Þnh møc ®é kÕ thõa, x¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin<br /> cßn thiÕu cÇn thu thËp hoÆc ®iÒu tra kh¶o s¸t bæ sung.<br /> <br /> 2. §iÒu tra, kh¶o s¸t vµ thu thËp th«ng tin sè liÖu, tµi liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù<br /> nhiªn, kinh tÕ - x· héi vµ m«i trêng<br /> <br /> 2.1. §iÒu tra, thu thËp sè liÖu vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ - x· héi<br /> cã liªn quan<br /> - CËp nhËt c¸c th«ng tin, sè liÖu vÒ: vi khÝ hËu, thêi tiÕt, ®Êt ®ai, ®Þa<br /> h×nh, nguån níc, chÕ ®é thñy v¨n.<br /> - TiÕn hµnh thu thËp th«ng tin tõ c¸c c¬ quan ë tØnh vµ ë c¸c huyÖn.<br /> <br /> 5<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> - Thu thËp sè liÖu thèng kª vÒ kinh tÕ - x· héi chung cña tØnh vµ c¸c huyÖn<br /> ®Ó tæng hîp lµm c¬ së ®¸nh gi¸.<br /> - Thu thËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt; b¶n ®å hiÖn tr¹ng<br /> vµ quy ho¹ch kÕt cÊu h¹ tÇng cña tØnh vµ c¸c huyÖn, gåm: hiÖn tr¹ng vµ<br /> quy ho¹ch thñy lîi, giao th«ng, ®iÖn vµ h¹ tÇng x· héi kh¸c.<br /> <br /> 2.2. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n<br /> tØnh Hßa B×nh<br /> - §¸nh gi¸ vÒ t¨ng trëng kinh tÕ chung vµ ngµnh n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n<br /> - KÕt qu¶ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i.<br /> - Quy m« diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n lîng c¸c lo¹i c©y trång, vËt nu«i chÝnh.<br /> Sè liÖu thèng kª vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu, gi¸ trÞ xuÊt khÈu n«ng, l©m, thñy<br /> s¶n. ThÞ trêng chÝnh cña c¸c lo¹i s¶n phÈm, vÒ c¬ cÊu mïa vô, c¬ cÊu<br /> gièng c©y trång, vËt nu«i chÝnh ®ang ®îc tæ chøc s¶n xuÊt.<br /> - Thèng kª vÒ sè lîng c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô n«ng nghiÖp nh:<br /> c¸c tr¹m tr¹i kü thuËt, c¬ së dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c c¬<br /> së nh©n gièng c©y trång vËt nu«i.<br /> - §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tæ chøc, qu¶n lý, ®Çu t trong n«ng, l©m nghiÖp,<br /> thñy s¶n.<br /> <br /> 2.3. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n<br /> xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n trªn ®Þa bµn tØnh.<br /> - C¸c lo¹i h×nh c«ng nghÖ ®· ¸p dông<br /> - T×nh h×nh x©y dùng m« h×nh vµ phæ biÕn tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt<br /> - ChÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp øng<br /> dông c«ng nghÖ cao.<br /> - S¬ bé ®¸nh gi¸ møc thu nhËp cña c¸c hé n«ng d©n trong lÜnh vùc n«ng<br /> nghiÖp nãi chung vµ n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao nãi riªng.<br /> <br /> 2.4. Thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xö lý vÒ « nhiÔm m«i trêng<br /> - Thùc tr¹ng « nhiÔm m«i trêng n«ng nghiÖp nãi chung vµ t¹i c¸c c¬ së s¶n<br /> xuÊt n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®· ¸p dông ®Ó xö lý vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng.<br /> - Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt.<br /> <br /> 6<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> 3. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp,<br /> thñy s¶n øng dông c«ng nghÖ cao<br /> <br /> 3.1. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy<br /> s¶n øng dông c«ng nghÖ cao ë Hßa B×nh<br /> §iÒu tra kh¶o s¸t kÕt hîp thu thËp sè liÖu, tµi liÖu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸<br /> thùc tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt øng dông c«ng nghÖ cao, gåm:<br /> + Sè lîng, quy m«, ®Þa ®iÓm c¸c c¬ së s¶n xuÊt øng dông c«ng nghÖ<br /> cao<br /> + Chøc n¨ng chñ yÕu cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + §Æc trng cña s¶n xuÊt t¹i c¬ së s¶n xuÊt øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + Lo¹i h×nh c«ng nghÖ cao ®ang ®îc øng dông<br /> + §iÒu kiÖn h×nh thµnh c¬ së s¶n xuÊt øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + Vai trß cña c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + HiÖu qu¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + KÕt qu¶ ®¹t ®îc, tån t¹i vµ nguyªn nh©n.<br /> <br /> 3.2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chung<br /> - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¬ cÊu c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao theo lÜnh vùc: trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, l©m nghiÖp.<br /> - S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo c¸c m« h×nh sö dông ®Êt<br /> phæ biÕn vµ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - C¸c c«ng nghÖ ®· ®îc ¸p dông vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña nguån nh©n lùc<br /> c«ng nghÖ cao.<br /> - §¸nh gi¸ møc ®é ®Çu t, bao gåm: vèn, c«ng nghÖ ¸p dông; nh©n lùc khoa<br /> häc c«ng nghÖ cao vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp<br /> øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao.<br /> - Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®·<br /> <br /> 7<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> ®îc thùc hiÖn vµ nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c phôc<br /> C¸c chÝnh s¸ch ®· ¸p dông vµ kÕt qu¶ ®èi víi n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao.<br /> Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc.<br /> - Tæng hîp ®¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ<br /> cao<br /> + Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc.<br /> + Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ.<br /> + Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cÇn gi¶i quyÕt.<br /> <br /> 4. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao<br /> <br /> 4.1. Quan ®iÓm - môc tiªu quy ho¹ch<br /> + Quan ®iÓm ph¸t triÓn<br /> + Môc tiªu ph¸t triÓn<br /> <br /> 4.2. Ph©n tÝch, dù b¸o c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn c¸c khu<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> - Dù b¸o thÞ hiÕu vµ thÞ trêng tiªu thô c¸c s¶n phÈm øng dông c«ng nghÖ<br /> cao.<br /> - Dù b¸o c¸c c«ng nghÖ trong níc vµ quèc tÕ øng dông vµo s¶n xuÊt n«ng<br /> nghiÖp.<br /> - Dù b¸o c¸c c©y trång, vËt nu«i cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ cao lµ<br /> nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ<br /> n¨ng lùc c¹nh tranh.<br /> - Dù b¸o c¸c dÞch vô n«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - C¸c dù b¸o kh¸c.<br /> <br /> 4.3. Quy ho¹ch c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> a/ X¸c ®Þnh vÞ trÝ, chøc n¨ng khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao<br /> - X¸c ®Þnh vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao<br /> - X¸c ®Þnh chøc n¨ng cña mçi khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao,<br /> 8<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> mçi khu cã thÓ cã mét hoÆc vµi chøc n¨ng trong sè c¸c chøc n¨ng sau:<br /> + Chøc n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm cã hµm lîng khoa häc cao<br /> + Chøc n¨ng tr×nh diÔn biÖn ph¸p khoa häc c«ng nghÖ cao trong s¶n<br /> xuÊt b¶o qu¶n, chÕ biÕn s¶n phÈm<br /> + Chøc n¨ng nh©n réng kiÕn thøc, biÖn ph¸p khoa häc c«ng nghÖ trong<br /> s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n.<br /> + Chøc n¨ng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¸n bé nghiªn cøu, kü thuËt viªn, c«ng<br /> nh©n lµnh nghÒ.<br /> + Chøc n¨ng du lÞch, nghØ dìng, tham quan, ¬m t¹o doanh nghiÖp c«ng<br /> nghÖ cao,...<br /> b/ §¸nh gi¸ chung vÒ vïng dù kiÕn x©y dùng khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ<br /> cao:<br /> + §¸nh gi¸ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cña vïng x©y dùng dù<br /> ¸n.<br /> + Thùc tr¹ng sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn vïng dù ¸n.<br /> + §iÒu tra, thèng kª vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n<br /> nh÷ng<br /> n¨m võa qua.<br /> + Kh¶o s¸t nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng còng nh<br /> c¸c ®iÒu kiÖn ®¸p øng cho vïng dù ¸n, bao gåm:<br /> Nguån níc vµ kh¶ n¨ng cÊp, tho¸t níc ®¸p øng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm<br /> chÊt lîng cao.<br /> Nguån ®iÖn vµ hÖ thèng thiÕt bÞ ®¸p øng cho khu dù ¸n.<br /> Mèi quan hÖ vÒ hÖ thèng giao th«ng liªn vïng.<br /> C¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o vÖ m«i trêng.<br /> c/ C¸c néi dung quy ho¹ch cô thÓ cho mçi khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao<br /> - X©y dùng chøc n¨ng cña khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao (2 - 3<br /> chøc n¨ng tïy ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ)<br /> - Quy m« diÖn tÝch cña mçi khu<br /> - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®Êt canh t¸c.<br /> <br /> 9<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> - Lùa chän c«ng nhÖ cao phï hîp:<br /> + Nghiªn cøu tæng hîp c¸c tµi liÖu vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ nu«i cÊy<br /> m«, nhµ plastic, nhµ líi, c«ng nghÖ tíi níc...<br /> + §¸nh gi¸, lùa chän c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ dù kiÕn ®îc ¸p dông<br /> - X¸c ®Þnh chñng lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu t¹i mçi khu n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao. Dù kiÕn x©y dùng c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao víi c¸c chøc n¨ng:<br /> + Khu s¶n xuÊt hoa, rau øng dông c«ng nghÖ cao<br /> + Khu s¶n xuÊt con gièng quy m« c«ng nghiÖp<br /> + Khu ch¨n nu«i lîn, gµ quy m« c«ng nghiÖp<br /> + Khu th©m canh thñy s¶n quy m« c«ng nghiÖp<br /> + Khu s¶n xuÊt ph©n bãn quy m« c«ng nghiÖp<br /> - X¸c ®Þnh quy m« s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh<br /> + Lùa chän s¶n xuÊt gièng vµ s¶n phÈm th¬ng phÈm cã chÊt lîng cao<br /> + ChuyÓn giao c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ míi vµ híng dÉn ®µo t¹o cho c¸c<br /> c¬ së s¶n xuÊt vµ ngêi lao ®éng.<br /> - X¸c ®Þnh h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng cÇn ®Çu t x©y dùng ë c¸c khu n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao, dù kiÕn cã thÓ víi c¸c h¹ng môc chÝnh:<br /> + Khu nghiªn cøu, thÝ nghiÖm<br /> + Khu s¶n xuÊt<br /> + Khu chÕ biÕn<br /> + Khu giíi thiÖu, b¸n s¶n phÈm<br /> + Khu gi¸o dôc, ®µo t¹o chuyÓn giao kü thuËt<br /> + Khu du lÞch, nghØ dìng, vui ch¬i, gi¶i trÝ<br /> + Khu ®iÒu hµnh qu¶n lý<br /> + C¸c h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng: giao th«ng, ®iÖn, cÊp tho¸t níc, bu chÝnh<br /> viÔn th«ng, xö lý m«i trêng, c©y xanh.<br /> <br /> 5. §Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao<br /> - Gi¶i ph¸p vÒ bè trÝ ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> <br /> 10<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> nghÖ cao.<br /> - Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµm viÖc trong c¸c khu n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t x©y dùng m« h×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh khu<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> - Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng: giao th«ng, ®iÖn, th«ng tin liªn<br /> l¹c, cÊp tho¸t níc<br /> - Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch:<br /> + ChÝnh s¸ch ®Æc thï u ®·i ®Ó thu hót ®Çu t x©y dùng khu n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> + ChÝnh s¸ch u ®·i, qu¶ng b¸ s¶n phÈm, hç trî tiªu thô s¶n phÈm khu<br /> n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao.<br /> + ChÝnh s¸ch hç trî më réng hîp t¸c, liªn kÕt, trao ®æi khoa häc c«ng<br /> nghÖ, s¶n phÈm cña khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao víi c¸c c¬<br /> së khoa häc.<br /> <br /> 6. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng<br /> <br /> 7. Kh¸i to¸n vèn ®Çu t<br /> <br /> 8. HiÖu qu¶ dù ¸n<br /> Ph©n tÝch hiÖu qu¶ dù ¸n trªn 3 lÜnh vùc: kinh tÕ, x· héi vµ m«i trêng.<br /> <br /> 9. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch<br /> Thµnh lËp ban chØ ®¹o cña tØnh ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc<br /> hiÖn quy ho¹ch khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao.<br /> Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm c¸c c¬ quan liªn quan<br /> <br /> VIII. Kinh phÝ thùc hiÖn lËp quy ho¹ch<br /> 1. Chi phÝ theo ®¬n gi¸ 01/2012/TT-BKH§T<br /> Trung t©m Quy ho¹ch vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n II (Bé n«ng nghiÖp) lµ c¬<br /> quan t vÊn lËp dù ¸n.<br /> Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ §iÖn tho¹i bµn 043 971 61 61<br /> §iÖn tho¹i di ®éng 0989 149 326<br /> C¨n cø lËp dù to¸n: th«ng t sè 01/2012/TT-BKH§T ngµy 09 th¸ng 02 n¨m<br /> 11<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> 2012 cña bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t vÒ viÖc híng dÉn x¸c ®Þnh møc chi phÝ<br /> cho lËp, thÈm ®Þnh vµ c«ng bè quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ-x·<br /> héi; quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, lÜnh vùc vµ s¶n phÈm chñ yÕu.<br /> Chi phÝ lËp quy ho¹ch n«ng nghiÖp (bao gåm c¶ l©m nghiÖp vµ thñy<br /> s¶n) tØnh Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020 ®îc x¸c<br /> ®Þnh theo c«ng thøc:<br /> GQHN = GchuÈn x H1 x H2 x H3 x Qn x K<br /> X¸c ®Þnh GchuÈn vµ c¸c hÖ sè nh sau:<br /> - GchuÈn theo th«ng t 01/2012/TT-BKH§ quy ®Þnh lµ 850 triÖu ®ång<br /> - HÖ sè cÊp ®é ®Þa bµn quy ho¹ch tra t¹i phô lôc I ®îc H1 = 1<br /> - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi tra t¹i phô<br /> lôc II ®îc H2 = 1,4<br /> - HÖ sè quy m« diÖn tÝch tù nhiªn tra t¹i phô lôc III ®îc H3 = 1,25<br /> - HÖ sè kh¸c biÖt gi÷a quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµ s¶n<br /> phÈm vµ s¶n phÈm chñ yÕu (Qn) x¸c ®Þnh nh sau:<br /> LËp quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao tØnh Hßa B×nh ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020 bao<br /> gåm c¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n, bëi vËy hÖ sè Q n lµ<br /> tæng hîp hÖ sè cña c¸c ngµnh, cô thÓ tra t¹i phô lôc VII ®îc:<br /> N«ng nghiÖp: Qn = 0,3<br /> L©m nghiÖp: Qn = 0,15<br /> Thñy s¶n: Qn = 0,13<br /> Tæng hîp chung: Qn = 0,58<br /> - HÖ sè ®iÒu chØnh l¬ng tèi thiÓu vµ mÆt b»ng gi¸ tiªu dïng:<br /> K = K1 + K2<br /> Trong ®ã:<br /> + K1 = 0,3 x chØ sè gi¸ tiªu dïng<br /> = 0,3 x 1,145 = 0,34<br /> (ChØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 5 n¨m 2012 t¨ng 114,5% so víi n¨m 2011)<br /> + K2 = 0,7 x hÖ sè ®iÒu chØnh l¬ng tèi thiÓu<br /> = 0,7 x 1050000/830000 = 0,89<br /> 12<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> (l¬ng tèi thiÓu hiÖn t¹i lµ 1.050.000 ®ång/th¸ng)<br /> VËy K = 0,34 + 0,89 = 1,23<br /> Thay vµo c«ng thøc trªn ta ®îc:<br /> GQHN = 850 x 1 x 1,4 x 1,25 x 0,58 x 1,23<br /> = 1.061,18 (triÖu ®ång)<br /> Chi phÝ lËp quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp (bao<br /> gåm c¶ l©m nghiÖp vµ thñy s¶n) øng dông c«ng nghÖ cao tØnh Hßa B×nh<br /> ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020 ®îc x¸c ®Þnh b»ng 50% ®¬n<br /> gi¸ quy ho¹ch n«ng nghiÖp nªu trªn, cô thÓ lµ:<br /> 1.026,67 triÖu ®ång x 50% = 530,59 triÖu ®ång<br /> (Chi tiÕt chi phÝ cho tõng h¹ng môc c«ng viÖc nªu ë phô lôc 1)<br /> 2. Chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸ vµ ®¬n gi¸ kh¸c<br /> C¨n cø:<br /> Th«ng t sè 110/2008/TT-BTC ngµy 21/11/2008 cña bé Tµi chÝnh híng<br /> dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ khai th¸c vµ sö dông t liÖu ®o<br /> ®¹c - b¶n ®å.<br /> QuyÕt ®Þnh sè 07/2006/Q§-BNN, ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2006 cña bé<br /> N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n vÒ viÖc Ban hµnh gi¸ Quy ho¹ch<br /> N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.<br /> Dù kiÕn quy ho¹ch 12 khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao víi<br /> tæng diÖn tÝch kho¶ng 1.000 ha, cô thÓ c¸c khu t¹i c¸c ®Þa ph¬ng nh sau:<br /> <br /> Tªn x· Tªn huyÖn DiÖn tÝch (ha)<br /> Cao S¬n §µ B¾c 80<br /> NhuËn Tr¹ch L¬ng S¬n 100<br /> Phó Minh Kú S¬n 80<br /> Thèng NhÊt TP Hßa B×nh 80<br /> D©n Chñ TP Hßa B×nh 80<br /> M·n §øc T©n L¹c 80<br /> Lòng V©n T©n L¹c 70<br /> Liªn Vò L¹c S¬n 80<br /> L¹c Thinh Yªn Thñy 80<br /> §ång T©m L¹c Thñy 80<br /> <br /> <br /> 13<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> VÜnh §ång Kim B«i 90<br /> Pï Bin, Noong Lu«ng Mai Ch©u 120<br /> Céng 1020<br /> <br /> §Ó ®¶m b¶o diÖn tÝch quy ho¹ch 1000 ha, diÖn tÝch kh¶o s¸t cÇn thiÕt<br /> tèi thiÓu lµ 1.200 ha.<br /> Tæng chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸ vµ ®¬n gi¸ kh¸c lµ 464.148.000 ®ång<br /> (Chi tiÕt c¸c kho¶n môc nªu ë phô lôc 2)<br /> 3. Tæng hîp chi phÝ lËp quy ho¹ch<br /> Tæng chi phÝ lËp quy ho¹ch lµ 1.026.351.000 ®ång, bao gåm:<br /> <br /> Chi phÝ theo ®¬n gi¸: 530.590.000 ®ång<br /> Chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸ vµ ®¬n gi¸<br /> 464.148.000 ®ång<br /> kh¸c:<br /> Céng: 994.738.000 ®ång<br /> ThuÕ VAT (5%): 49.736.900 ®ång<br /> 1.044.474.9<br /> Tæng céng: ®ång<br /> 00<br /> 1.044.474.0<br /> Lµm trßn ®ång<br /> 00<br /> <br /> IX. Tæ chøc thùc hiÖn lËp quy ho¹ch<br /> - Chñ ®Çu t: Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n tØnh Hßa B×nh<br /> Trung t©m Quy ho¹ch vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n II (Bé n«ng nghiÖp) lµ c¬ quan<br /> t vÊn lËp dù ¸n.<br /> Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ §iÖn tho¹i bµn 043 971 61 61<br /> §iÖn tho¹i di ®éng 0989 149 326<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> Phô lôc 1:<br /> Chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc theo ®¬n gi¸<br /> (dùa trªn híng dÉn t¹i phô lôc VII, th«ng t 01/2012/TT-BKH§T)<br /> Chi phÝ<br /> TT Néi dung c«ng viÖc<br /> (1000 ®ång)<br /> Tæng kinh phÝ 530.590<br /> I Chi phÝ x©y dùng ®Ò c¬ng dù to¸n 7.959<br /> Chi phÝ x©y dùng ®Ò c¬ng, nhiÖm vô 5.306<br /> Chi phÝ lËp dù to¸n theo ®Ò c¬ng, nhiÖm vô 2.653<br /> II Chi phÝ lËp quy ho¹ch 456.307<br /> 1 Chi phÝ thu thËp, xö lý sè liÖu, d÷ liÖu ban ®Çu 42.447<br /> Thu thËp tµi liÖu, nghiªn cøu tæng hîp vÒ n«ng nghiÖp øng<br /> dông c«ng nghÖ cao 21.224<br /> Thu thËp sè liÖu t¹i c¸c c¬ quan cÊp tØnh, huyÖn vÒ ®iÒu<br /> kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ-x· héi cã liªn quan, t×nh h×nh s¶n<br /> xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n 21.224<br /> 2 Chi phÝ thu thËp bæ sung d÷ liÖu theo yªu cÇu quy ho¹ch 21.224<br /> Thu thËp bæ sung vÒ t×nh h×nh vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn<br /> kinh tÕ-x· héi tØnh Hßa B×nh 7.959<br /> Thu thËp bæ sung sè liÖu vÒ t×nh h×nh tù nhiªn, kinh tÕ-x·<br /> héi vïng dù kiÕn x©y dùng khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao 13.265<br /> 3 Chi phÝ kh¶o s¸t thùc ®Þa 106.118<br /> §iÒu tra vÒ c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ-x· héi 15.918<br /> §iÒu tra vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n 21.224<br /> §iÒu tra vÒ thùc tr¹ng øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo<br /> s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n 31.835<br /> §iÒu tra vÒ thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xö lý vÒ «<br /> nhiÔm m«i trêng 10.612<br /> §iÒu tra thùc tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp,<br /> thñy s¶n øng dông c«ng nghÖ cao 26.530<br /> 4 Chi phÝ thiÕt kÕ quy ho¹ch 286518,6<br /> Ph©n tÝch, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña n«ng nghiÖp øng<br /> 4.1 dông c«ng nghÖ cao ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c¸c<br /> môc tiªu ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp tØnh Hßa B×nh 5.306<br /> Ph©n tÝch, dù b¸o c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t<br /> 4.2<br /> triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao 21.224<br /> 4.3 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng 21.224<br /> Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ-x· héi cã<br /> liªn quan 5.306<br /> Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m<br /> nghiÖp, thñy s¶n 5.306<br /> Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng øng dông khoa häc c«ng<br /> nghÖ vµo s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n 10.612<br /> Nghiªn cøu môc tiªu, quan ®iÓm quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c<br /> 4.4<br /> khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao 15.918<br /> <br /> 15<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> Chi phÝ<br /> TT Néi dung c«ng viÖc<br /> (1000 ®ång)<br /> Quy ho¹ch tæng thÓ c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> 4.5<br /> nghÖ cao 31.835<br /> X¸c ®Þnh vÞ trÝ, chøc n¨ng khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao 10.612<br /> §¸nh gi¸ chung vÒ vïng dù kiÕn x©y dùng khu n«ng nghiÖp<br /> c«ng nghÖ cao 5.306<br /> X¸c ®Þnh c¸c h¹ng môc quy ho¹ch cô thÓ cho mçi khu n«ng<br /> nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao 15.918<br /> 4.6 Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 106.118<br /> Ph¬ng ¸n cô thÓ vÒ chñng lo¹i, quy m« s¶n phÈm chÝnh;<br /> a<br /> vÒ c¸c h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng chÝnh 26.530<br /> Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµm viÖc<br /> b<br /> trong c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao 5.306<br /> c Gi¶i ph¸p lùa chän c«ng nhÖ cao phï hîp 5.306<br /> d Gi¶i ph¸p vÒ ®¸nh gi¸ vµ gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i trêng 7.959<br /> ® Kh¸i to¸n vèn ®Çu t 21.224<br /> Gi¶i ph¸p lùa chän vµ ®Çu t x©y dùng m« h×nh tæ chøc,<br /> e qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao 7.959<br /> Gi¶i ph¸p vÒ bè trÝ ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c khu n«ng nghiÖp<br /> g<br /> øng dông c«ng nghÖ cao 15.918<br /> h Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch 15.918<br /> 4.7 X©y dùng b¸o c¸o vµ c¸c v¨n b¶n 42.447<br /> X©y dùng b¸o c¸o tæng hîp 37.141<br /> X©y dùng b¸o c¸o tãm t¾t 3.184<br /> X©y dùng v¨n b¶n tr×nh thÈm ®Þnh 1.061<br /> X©y dùng v¨n b¶n tr×nh phª duyÖt 1.061<br /> 4.8 X©y dùng hÖ thèng b¶n ®å 42.447<br /> X©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng 21.224<br /> X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch 21.224<br /> III Chi phÝ kh¸c 66.324<br /> Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 15.918<br /> Chi phÝ thÈm ®Þnh ®Ò c¬ng, nhiÖm vô vµ dù to¸n 5.306<br /> Chi phÝ thÈm ®Þnh quy ho¹ch 23.877<br /> Chi phÝ c«ng bè quy ho¹ch 21.224<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 16<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> <br /> <br /> Phô lôc 2:<br /> dù to¸n chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸ vµ ®¬n gi¸ kh¸c<br /> Khèi l- §¬n gi¸ Thµnh tiÒn<br /> TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Ghi chó<br /> îng (®ång) (1000 ®ång)<br />   Tæng céng                    464.148   <br /> 1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, vật tư phục vụ công tác điều tra                      14.319   <br />  ­  ngo ại nghi<br /> Mua b ản đệồp nền số phục vụ công tác điều tra                        9.450  TT 110/2008/BTC<br />   Tỷ lệ 1/100.000 mảnh          15         630.000                   9.450   <br />  ­  Xây dựng hệ thống biểu mẫu điều tra  công          20         168.460                   3.369   <br />  ­  Vật tư, văn phòng phẩm (tạm tính)                       1.500   <br />   2  Chi phí chuyển quân                      2.800   <br />   Thuê xe chuyển quân (Hà Nội ­ Hòa Bình), 2 chiều km        200             8.000                   1.600   <br />    Phụ cấp chuyển quân   ngày/người             8  150.000 1.200  <br />    3  Kh¶o s¸t vÒ ®Êt ®ai theo Q§07/2006/Q§-BNN       447.029  <br />   ­  Điều tra đánh giá về hiện trạng sử dụng đất       109.944  <br />   Chi phÝ trùc tiÕp ha     1.200           45.278  54.334 Q§07/2006/QĐ-<br />   Chi phÝ thÈm ®Þnh nghiÖm thu %         6,5    3.532 BNN<br />   HÖ sè trît gi¸ (2006-2011) %          94    52.079<br />   ­   Điều tra đánh giá về đặc điểm thổ nhưỡng        221.242  <br />   Chi phÝ trùc tiÕp ha     1.200           90.688  108.826 Q§07/2006/QĐ-<br />   Chi phÝ thÈm ®Þnh nghiÖm thu %         7,0    7.618 BNN<br />   HÖ sè trît gi¸ (2006-2011) %          94    104.799<br />   ­  §iÒu tra ph©n h¹ng thÝch nghi ®Êt ®ai       115.842  <br />   Chi phÝ trùc tiÕp ha     1.200           47.707  57.248 Q§07/2006/QĐ-<br />   Chi phÝ thÈm ®Þnh nghiÖm thu %         6,5    3.721 BNN<br />   HÖ sè trît gi¸ (2006-2011) %          94    54.873<br /> <br /> <br /> 16<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> <br /> <br /> Phô lôc 3:<br /> ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ ngµy c«ng<br /> <br /> §¬n gi¸ nh©n c«ng tÝnh b×nh qu©n cho nghiªn cøu viªn bËc 5/9 víi hÖ sè<br /> l¬ng lµ 3,66, cô thÓ nh sau :<br /> - L¬ng c¬ b¶n: 830.000 ®ång x 3,66 = 3.037.800 ®ång<br /> - B¶o hiÓm: b¶o hiÓm x· héi (16%) + b¶o hiÓm y tÕ (3%) + c«ng ®oµn (2%)<br /> + thÊt nghiÖp (1%):<br /> 2.912.700 ®ång x 22% = 668.316 ®ång<br /> - Gi¸ trÞ 1 ngµy c«ng:<br /> = 3.037.800 ®ång + 668.316 ®ång<br /> = 3.706.116 ®ång/22 ngµy = 168.460 ®ång<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phô lôc 4:<br /> TÝnh hÖ sè trît gi¸<br /> C¨n cø hÖ sè trît gi¸ c«ng bè hµng n¨m cña tæng côc Thèng kª, hÖ sè<br /> trît gi¸ tÝnh to¸n nh sau:<br /> Tû lÖ trît gi¸ theo c«ng bè<br /> HÖ sè trît gi¸ c¸c n¨m so víi<br /> N¨m cña Tæng côc Thèng kª<br /> n¨m 2006<br /> (%)<br /> 2006 6,6 1,00<br /> <br /> 2007 12,6 1,13<br /> <br /> 2008 19,8 1,35<br /> <br /> 2009 8,22 1,46<br /> <br /> 2010 11,75 1,63<br /> <br /> 2011 18,6 1,94<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> Môc lôc<br /> <br /> <br /> I. Sù cÇn thiÕt lËp quy ho¹ch.................................................................... 1<br /> II. Môc tiªu lËp quy ho¹ch.......................................................................... 2<br /> III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu lËp quy ho¹ch ..................................... 2<br /> IV. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó x©y dùng quy ho¹ch ...................................3<br /> V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lËp quy ho¹ch ................................................. 4<br /> VI. S¶n phÈm giao nép............................................................................. 4<br /> VII. Néi dung lËp quy ho¹ch ..................................................................... 5<br /> 1. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ........5<br /> 2. §iÒu tra, kh¶o s¸t vµ thu thËp th«ng tin sè liÖu, tµi liÖu vÒ ®iÒu kiÖn<br /> tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi vµ m«i trêng........................................................ 5<br /> 2.1. §iÒu tra, thu thËp sè liÖu vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ - x·<br /> héi cã liªn quan......................................................................................... 5<br /> 2.2. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy<br /> s¶n tØnh Hßa B×nh.................................................................................. 6<br /> 2.3. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo<br /> s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n trªn ®Þa bµn tØnh........................6<br /> 2.4. Thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xö lý vÒ « nhiÔm m«i trêng ........6<br /> 3. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp,<br /> thñy s¶n øng dông c«ng nghÖ cao........................................................... 7<br /> 3.1. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp,<br /> thñy s¶n øng dông c«ng nghÖ cao ë Hßa B×nh....................................... 7<br /> 3.2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chung................................................................. 7<br /> 4. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng<br /> nghÖ cao.................................................................................................. 8<br /> 4.1. Quan ®iÓm - môc tiªu quy ho¹ch....................................................... 8<br /> 4.2. Ph©n tÝch, dù b¸o c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn c¸c<br /> khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao............................................. 8<br /> 4.3. Quy ho¹ch c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ...............8<br /> 5. §Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c khu n«ng nghiÖp øng dông<br /> c«ng nghÖ cao....................................................................................... 10<br /> 6. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng................................................................. 11<br /> 7. Kh¸i to¸n vèn ®Çu t............................................................................. 11<br /> <br /> 18<br /> §Ò c¬ng lËp quy ho¹ch tæng thÓ khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao ®Õn n¨m <br /> 2020 tØnh Hßa B×nh<br /> 8. HiÖu qu¶ dù ¸n.................................................................................... 11<br /> 9. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch............................................................. 11<br /> VIII. Kinh phÝ thùc hiÖn lËp quy ho¹ch................................................... 11<br /> IX. Tæ chøc thùc hiÖn lËp quy ho¹ch..................................................... 14<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2