intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
17
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về thẩm định tín dụng nói chung, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá quy trình thẩm định tín dụng; đánh giá một cách khách quan về quy trình thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế để từ đó đề ra những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác thẩm định tín dụng tại chi nhánh trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ....................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:.................................................................................................. 2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu:.......................................................................................... 2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:............................................................................ 2<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................. 3<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN<br /> <br /> tế<br /> <br /> DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG..................... 3<br /> 1.1. NHTM và các hoạt động chủ yếu: ...................................................................... 3<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm NHTM: ............................................................................................ 3<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM: ................................................................ 3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.1. Trung gian tài chính:...................................................................................... 3<br /> 1.1.2.2. Tạo phương tiện thanh toán: ......................................................................... 3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.3. Trung gian thanh toán: .................................................................................. 4<br /> 1.2. Khái quát về tín dụng: ......................................................................................... 4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm: ......................................................................................................... 4<br /> 1.2.3. Chức năng và vai trò của tín dụng: ................................................................. 4<br /> 1.2.3.1. Chức năng của tín dụng:................................................................................ 4<br /> a) Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ:................................................. 4<br /> b) Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội: ............................ 5<br /> c) Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế: .................................... 5<br /> 1.2.3.2. Vai trò của tín dụng: ....................................................................................... 5<br /> a) Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình tập trung vốn cho sản xuất, lưu<br /> thông hàng hóa và làm phát triển tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế:............ 5<br /> <br /> Trương Hoàng Linh – K42TCNH<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> b) Tín dụng ngân hàng góp phần giúp các chủ thể kinh tế tăng cường quản lý và sử<br /> dụng vốn có hiệu quả:................................................................................................ 6<br /> c) Tín dụng ngân hàng là kênh chuyển tải tác động của Nhà nước đến các mục tiêu<br /> vĩ mô: ......................................................................................................................... 6<br /> d) Tín dụng ngân hàng là công cụ thực hiện các chính sách xã hội: ......................... 7<br /> <br /> 1.2.4. Phân loại tín dụng:............................................................................................ 7<br /> 1.3. Tín dụng doanh nghiệp: ...................................................................................... 7<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm tín dụng doanh nghiệp:.................................................................. 7<br /> 1.3.2. Phân loại tín dụng doanh nghiệp:.................................................................... 8<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.2.1. Tín dụng ngắn hạn: ........................................................................................ 8<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.3.2.2. Tín dụng trung và dài hạn:............................................................................. 8<br /> 1.4. Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp:............................................... 8<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm thẩm định tín dụng: ....................................................................... 8<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.4.1.1. Các khái niệm: ................................................................................................ 8<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.4.1.2. Mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng: .............................................. 9<br /> 1.4.2. Nguyên tắc thẩm định: (Mô hình 6C) ............................................................. 9<br /> 1.4.2.1. Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn (Character): ........................... 9<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.4.2.2. Thẩm định năng lực của khách hàng (Capacity): ...................................... 10<br /> 1.4.2.3. Thẩm định năng lực tài chính/ sản xuất kinh doanh (Credibility): ........... 10<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.4.2.4. Thẩm định tài sản thế chấp của khách hàng (Collateral): ......................... 11<br /> 1.4.2.5. Thẩm định phương án/ dự án và các điều kiện tác động (Conditions): .... 11<br /> 1.4.2.6. Các biện pháp kiểm soát (Control): ............................................................. 11<br /> 1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng:... 11<br /> 1.4.3.1 Các yếu tố thuộc về ngân hàng: .................................................................... 11<br /> a) Trình độ, năng lực và đạo đức của CBTĐ và cơ sở vật chất phục vụ công tác<br /> thẩm định: ................................................................................................................ 11<br /> b) Quy trình, phương pháp thẩm định và kiểm soát thẩm định:.............................. 12<br /> 1.4.3.2. Các yếu tố khách quan: ................................................................................ 12<br /> <br /> Trương Hoàng Linh – K42TCNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> a) Khách hàng:......................................................................................................... 12<br /> b) Các yếu tố khác: .................................................................................................. 12<br /> (1) Môi trường pháp lý: ........................................................................................... 12<br /> (2) Môi trường kinh tế: ............................................................................................ 13<br /> (3) Môi trường chính trị và chính sách của Nhà nước: .......................................... 13<br /> (4) Môi trường văn hoá - xã hội:............................................................................. 13<br /> <br /> 1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá quy trình thẩm định: ............................................... 13<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.5.1. Chỉ tiêu về thời gian thẩm định:.................................................................... 13<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.5.2. Chỉ tiêu về chi phí thẩm định: ....................................................................... 13<br /> 1.5.3. Chỉ tiêu về tính hợp lý và khoa học của các bước thẩm định:.................... 14<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.6. Tóm tắt các nghiên cứu đã qua: ....................................................................... 14<br /> <br /> h<br /> <br /> Chương 2: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI<br /> KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI<br /> <br /> in<br /> <br /> NHÁNH HUẾ................................................................................................................ 15<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế: .......................... 15<br /> 2.1.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu: ..................................................... 15<br /> 2.1.1.1. Tên doanh nghiệp: ........................................................................................ 15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.1.2. Tên giao dịch:................................................................................................ 15<br /> 2.1.1.3. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 15<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển: ............................................................ 15<br /> 2.1.2. Khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhành Huế: ....................... 16<br /> 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển: ............................................................ 16<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức: ............................................................................................. 16<br /> 2.1.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh:................................................................ 17<br /> 2.2. Thực trạng công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi<br /> nhánh Huế: ................................................................................................................ 20<br /> 2.2.1. Các nội dung của quy trình thẩm định tại ACB:......................................... 20<br /> 2.2.1.1. Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn: ............................................. 20<br /> <br /> Trương Hoàng Linh – K42TCNH<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.1.2. Thẩm định năng lực khách hàng: ............................................................... 20<br /> a) Thẩm định năng lực pháp lý: ............................................................................... 20<br /> b) Thẩm định mô hình tổ chức, bố trí lao động của doanh nghiệp: ........................ 21<br /> c) Thẩm định về khả năng quản trị và điều hành: ................................................... 21<br /> 2.2.1.3. Thẩm định năng lực tài chính/ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: . 21<br /> a) Thẩm định tính chính xác BCTC: ....................................................................... 21<br /> b) Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh:............................................. 22<br /> <br /> uế<br /> <br /> (1) Phân tích tình hình sản xuất: ............................................................................. 22<br /> <br /> H<br /> <br /> (2) Phân tích tình hình bán hàng: ........................................................................... 22<br /> c) Đánh giá mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính: .................................. 23<br /> <br /> tế<br /> <br /> (1) Kiểm tra khả năng tự chủ về tài chính:............................................................. 23<br /> (2) Các tiêu chuẩn kiểm tra:.................................................................................... 24<br /> <br /> h<br /> <br /> (3) Phân tích tài chính doanh nghiệp:..................................................................... 24<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.1.4. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh( PASXKD), dự án đầu tư<br /> <br /> cK<br /> <br /> (DAĐT):...................................................................................................................... 30<br /> a) Đánh giá chung về PASXKD/DAĐT:................................................................ 30<br /> <br /> họ<br /> <br /> (1) Mục tiêu, sự cần thiết, sự phù hợp của PASXKD/DAĐT: ................................. 30<br /> (2) Đánh giá nhu cầu sản phẩm của PASXKD/DAĐT:........................................... 31<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> (3) Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm. .................................................. 31<br /> (4) Đánh giá về cung sản phẩm của PASXKD/DAĐT. .......................................... 32<br /> (5) Đánh giá khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của PASXKD/DAĐT: ........ 32<br /> (6) Đánh giá về nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu................................................ 32<br /> (7) Đánh giá về phương diện kỹ thuật của PASXKD/DAĐT: (Dành cho phân tích<br /> cho vay trung, dài hạn, cho vay dự án đầu tư)........................................................ 33<br /> (8) Đánh giá về phương diện tổ chức quản lý của phương án: (Dành cho phân tích<br /> cho vay trung, dài hạn, cho vay dự án đầu tư)........................................................ 33<br /> (9) Đánh giá phương án nguồn vốn của PASXKD/DAĐT: (Dành cho phân tích cho<br /> vay trung, dài hạn, cho vay dự án đầu tư)............................................................... 34<br /> Trương Hoàng Linh – K42TCNH<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> (10) Đánh giá rủi ro của PASXKD/DAĐT: Những rủi ro mà người thẩm định cần<br /> đánh giá là:.............................................................................................................. 36<br /> b) Tính toán hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của PASXKD/DAĐT: ............ 36<br /> (1) Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của dự án. ...................................................... 37<br /> (2) Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ. ..................................................................... 38<br /> <br /> 2.2.1.5. Thẩm định các điều kiện đảm bảo: (chủ yếu là thẩm định BĐS) .............. 39<br /> a) Kiểm tra tình trạng thực tế của tài sản đảm bảo: ................................................. 39<br /> <br /> uế<br /> <br /> b) Phân tích, thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay: .................................................. 39<br /> (1) Thẩm định về chủ sở hữu, sử dụng TSĐB: ........................................................ 39<br /> <br /> H<br /> <br /> (2) Quy hoạch sử dụng của TSĐB: (TSĐB là bất động sản)................................... 40<br /> <br /> tế<br /> <br /> (3) Khả năng chuyển nhượng của TSĐB:................................................................ 40<br /> (4) Tình trạng pháp lý, tình trạng thực tế của TSĐB: ............................................. 40<br /> <br /> h<br /> <br /> (5) Định giá TSĐB:.................................................................................................. 41<br /> <br /> in<br /> <br /> c) Thẩm quyền quyết định việc định giá tài sản bào đảm: ...................................... 42<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.1.6. Biện pháp kiểm soát: (Tái thẩm định) ......................................................... 43<br /> a) Các phương pháp tái thẩm định:.......................................................................... 43<br /> <br /> họ<br /> <br /> b) Nguyên tắc độc lập của tái thẩm định: ................................................................ 43<br /> c) Nội dung của tái thẩm định: ................................................................................ 43<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.2. Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ACB: ............................... 44<br /> 2.2.2.1. Chín bước thực hiện của quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại<br /> ACB: ........................................................................................................................... 44<br /> 2.2.2.2. Ba bước kiểm soát của quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại<br /> ACB: ........................................................................................................................... 48<br /> 2.2.3. Thẩm định tín dụng tại ACB – Chi nhánh Huế qua một vài con số:......... 49<br /> 2.2.3.1. Tình hình thẩm định tín dụng tại ACB – Chi nhánh Huế: ........................ 49<br /> a) Tình hình nhân sự của Bộ phận khách hàng doanh nghiệp:................................ 49<br /> b) Tình hình hồ sơ thẩm định: ................................................................................. 50<br /> c) Tình hình cho vay của Bộ phận khách hàng doanh nghiệp:................................ 52<br /> Trương Hoàng Linh – K42TCNH<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản