Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
47
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất cây hồ tiêu trong điều kiện nước ta nói chung và khu vực Miền Trung nói riêng; đánh giá đúng thực trạng sản xuất hồ tiêu hiện nay của xã, từ đó so sánh hiệu quả kinh tế giữa các hộ có hình thức sản xuất hồ tiêu khác nhau trong địa bàn xã nhằm phát hiện những mặt tích cực và những những tồn tại kìm hãm sự phát triển sản xuất hồ tiêu của vùng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ......................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài ...............................................................................2<br /> 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài.................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................4<br /> 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................4<br /> 1.1.1. Cơ sở lý luận..........................................................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hiệu quả kinh tế.............................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển sản xuất hồ tiêu.......................................................6<br /> 1.1.1.3. Nguồn gốc, phân loại và một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây hồ<br /> <br /> cK<br /> <br /> tiêu ...................................................................................................................................7<br /> 1.1.1.4. Vị trí, vai trò của cây hồ tiêu đối với xu hướng phát triển kinh tế hộ ................9<br /> 1.1.1.5. Tác động của cây hồ tiêu đối với môi trường sinh thái ....................................11<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của sản xuất cây hồ tiêu..................11<br /> 1.1.1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất cây hồ tiêu ..................16<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.Cơ sở thực tiễn......................................................................................................19<br /> 1.1.2.1. Tình hình sản xuất hồ tiêu trên thế giới............................................................19<br /> 1.1.2.2. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam ............................................................21<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.3. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở tỉnh Quảng Bình .................................................24<br /> 1.1.2.4. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở huyện Lệ Thủy....................................................25<br /> <br /> ườ<br /> <br /> CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ TRƯỜNG THỦY – HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH....................27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ........................................................27<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................27<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................27<br /> 2.1.1.2. Địa hình, địa mạo .............................................................................................27<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn..............................................................................27<br /> 2.1.1.4. Các nguồn tài nguyên .......................................................................................29<br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................................30<br /> 2.1.2.1. Dân cư và nguồn lao động................................................................................30<br /> 1.2.2.2. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất .................................................................33<br /> 2.1.2.3. Điều kiện cơ sở - hạ tầng ..................................................................................36<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1 2.4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội .................................................................36<br /> 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã ...........................39<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.3.1.Thuận lợi............................................................................................................39<br /> 2.1.3.2. Khó khăn...........................................................................................................40<br /> 2.2.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀ XÃ TRƯỜNG THỦY..41<br /> 2.2.1. Tình hình phân bố diện tích trồng hồ tiêu ...........................................................41<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.2. Tình hình diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu ...............................................42<br /> 2.2.3. Công tác quản lý sản xuất của chính quyền địa phương .....................................45<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3. NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2011..................45<br /> 2.3.1. Lao động ..............................................................................................................45<br /> 2.3.2. Diện tích đất đai...................................................................................................47<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.3. Tư liệu sản xuất của nhóm hộ điều tra ................................................................48<br /> 2.4. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA......................49<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.4.1. Quy mô diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu của các nhóm hộ điều tra năm<br /> 2011 ...............................................................................................................................49<br /> 2.4.2. Chi phí sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra ....................................................51<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế từ sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra năm 2011 ......57<br /> 2.4.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha đối với từng nhóm hộ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> điều tra thông qua các chỉ tiêu GO, IC, VA ..................................................................58<br /> 2.4.3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha thông qua các chỉ tiêu<br /> <br /> Tr<br /> <br /> dài hạn NPV, IRR, B/C .................................................................................................59<br /> 2.4.4. Thị trường tiêu thụ hồ tiêu trên địa bàn...............................................................60<br /> 2.5 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN<br /> XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA ..........................................................62<br /> 2.5.1. Ảnh hưởng của quy mô diện tích đất trồng hồ tiêu .............................................62<br /> 2.5.2. Ảnh hưởng của chi phí trung gian .......................................................................64<br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN<br /> XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA ......................................................66<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỒ TIÊU TRONG THỜI GIAN TỚI .................66<br /> 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU...................66<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về quy hoạch vùng sản xuất................................................................66<br /> 3.2.2. Giải pháp về kỹ thuật...........................................................................................67<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về tưới tiêu ..........................................................................................67<br /> 3.2.4. Giải pháp về nhân lực..........................................................................................68<br /> 3.2.5. Giải pháp về vốn..................................................................................................69<br /> 3.2.6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ...........................................................................69<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.7. Một số giải pháp khác..........................................................................................70<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................71<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................71<br /> 2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................72<br /> 2.1. Về phía nhà nước....................................................................................................72<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2. Về phía chính quyền địa phương xã Trường Thủy ................................................73<br /> 2.3. Đối với hộ sản xuất hồ tiêu.....................................................................................73<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................75<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> Bảo vệ thực vật<br /> Đại học nông nghiệp<br /> Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên<br /> Khoa học kỹ thuật<br /> Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc<br /> Hợp tác xã<br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Vật liệu xây dựng<br /> Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng<br /> Tiểu học<br /> Trung học cơ sở<br /> Trung học phổ thông<br /> Mầm non<br /> Hội đồng nhân dân<br /> Ủy ban nhân dân<br /> Tư liệu sản xuất<br /> Hộ chuyên<br /> Hộ kiêm<br /> Bình quân chung<br /> Khấu hao tài sản cố định<br /> Phân vi sinh<br /> Lao động gia đình<br /> Tài sản cố định<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> WTO<br /> BVTV<br /> ĐHNN<br /> KHKTNLNTN<br /> KHKT<br /> FAO<br /> HTX<br /> DNTN<br /> TNHH<br /> VLXD<br /> CN – TTCN –XD<br /> TH<br /> THCS<br /> THPT<br /> MN<br /> HĐND<br /> UBND<br /> TLSX<br /> HC<br /> HK<br /> BQC<br /> KHTSCĐ<br /> PVS<br /> LĐGĐ<br /> TSCĐ<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI<br /> 1 sào = 500m2<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1ha = 10.000m2<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản