Đề kiểm tra Hóa lớp 11

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

2
1.003
lượt xem
286
download

Đề kiểm tra Hóa lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra Hóa lớp 11

  1. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 (cơ bản) MÃ ĐỀ 112 Thời gian làm bài: 45’ Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… 1 A B C ………………………L ô ùp: ……………………………. D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1. Một dung dịch có [H+]=5,5.10-8 , hãy cho biết môi trường của dung dịch này. A. trung tính B. axit. C. bazơ D. chưa xác định được Câu 2. Dung dịch H2SO4 có pH=3 thì nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 là (coi H2SO4 điện li hoàn toàn, bỏ qua sự điện li của nước) A. 0,005 M B. 0,0005 M C. 0,0015M D. 0,003M Câu 3. Khi trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M thu được 200 ml dung dịch, tính pH của dung dịch thu được. A. 3 B. 2 C. 4 D. Kết quả khác. Câu 4. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau. A. H3PO3. B. HNO2 C. HClO D. HClO4 Câu 5. Hoà tan 0,4 g NaOH vào trong 1 lít nước, pH của dung dịch thu được là. A. 2 B. 11 C. 12 D. 3 Câu 6. Để có phương trình ion rút gọn là H+ + ỌH- = H2O, cần cho cặp chất nào tác dụng với nhau A. dung dịch HCl với Cu(OH)2 B. dung dịch HF với dung dịch NaOH C. dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2 D. cả A và C Câu 7. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH=2 để dung dịch thu được có pH=3 A. 90 B. 10 C. 100 D. 80 Câu 8. Một dung dịch axit HA 0,1M có độ điện là 1%, hãy cho biết pH của dung dịch axit đó (bỏ qua sự điện li của nước) A. 2 B. 4 C. 3 D. 2,3. Câu 9. Trong các dung dịch sau dung dịch nào có pH>7 A. NH4Cl B. Na2CO3 C. CuCl2 D. NaCl Câu 10. Các ion nào sau đây có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch. A. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- B. Na+,Cu2+, Cl-, NO3- + 2+ - - - C. Na ,Cu , Cl , NO3 , OH D. Ag+,Cu2+, Cl-, NO3- Câu 11. Trong các muối sau, muối nào là muối axit. A. (NH4)2SO4 B.NaHCO3 C.Na2HPO3 D.Tất cả các đáp án trên. Câu 12. Trong một dung dịch HClO 0,001M, điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất về dung dịch đó.(bỏ qua sự điện li của nước) A. [ClO-]=[H+] B. [ClO-]>[H+] C. [ClO-]
  2. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 (cơ bản) MÃ ĐỀ 113 Thời gian làm bài: 45’ Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… 1 A B C ………………………L ô ùp: ……………………………. D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1. Khi trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M thu được 200 ml dung dịch, tính pH của dung dịch thu được. A. 3 B. 2 C. 4 D. Kết quả khác. Câu 2. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH=2 để dung dịch thu được có pH=3 A. 90 B. 80 C. 10 D. 100 Câu 3. Trong một dung dịch HClO 0,001M, điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất về dung dịch đó.(bỏ qua sự điện li của nước) A. [ClO-]=[H+] B. [ClO-][H+] Câu 4. Các ion nào sau đây có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch. A. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- B. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- + 2+ - - C. Ag ,Cu , Cl , NO3 D. Na+,Cu2+, Cl-, NO3- Câu 5. Trong các dung dịch sau dung dịch nào có pH>7 A. CuCl2 B. NH4Cl C. Na2CO3 D. NaCl Câu 6. Dung dịch H2SO4 có pH=3 thì nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 là (coi H2SO4 điện li hoàn toàn, bỏ qua sự điện li của nước) A. 0,0005 M B. 0,005 M C. 0,0015M D. 0,003M Câu 7. Hoà tan 0,4 g NaOH vào trong 1 lít nước, pH của dung dịch thu được là. A. 2 B. 3 C. 12 D. 11 Câu 8. Một dung dịch có [H+]=5,5.10-8 , hãy cho biết môi trường của dung dịch này. A. bazơ B. axit. C. trung tính D. chưa xác định được Câu 9. Để có phương trình ion rút gọn là H+ + ỌH- = H2O, cần cho cặp chất nào tác dụng với nhau A. dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2 B. dung dịch HCl với Cu(OH)2 C. dung dịch HF với dung dịch NaOH D. cả A và C Câu 10. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần cho vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, biết dung dịch thu được sau phản ứng có pH=7 A. 350 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 300 ml Câu 11. Một dung dịch axit HA 0,1M có độ điện là 1%, hãy cho biết pH của dung dịch axit đó (bỏ qua sự điện li của nước) A. 3 B. 2,3. C. 2 D. 4 Câu 12. Theo thuyết axit bazơ Bronsted ion nào là lưỡng tính A. Na+ B. HCO3- C. NO3- D. Cl- Câu 13. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau. A. HClO B. HNO2 C. HClO4 D. H3PO3. Câu 14. Trong các muối sau, muối nào là muối axit. A. NaHCO3 B.(NH4)2SO4 C.Na2HPO3 D.Tất cả các đáp án trên. Câu 15. Chất nào là chất điện li yếu trong các chất sau. A. HNO3. B.H2O C.NaHCO3 D.NaCl II.PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ, ion thu gọn khi cho các chất sau tác dụng với nhau. a.dung dịch HNO3 với dung dịch NaOH. b.cho FeCO3 vào dung dịch HCl c.cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2. Câu 2. a. Hoà tan hoàn toàn 3,42 gam bari hiđroxit vào trong 400 ml nước thu được dung dịch A.Tính pH của dung dịch thu được. b. Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/ l và H2SO4 0,01 mol/ l với 250 ml dd Ba(OH)2 a mol /l thì được 500 ml dd có pH = 12. Tìm a? ******************HÊT******************** (Cho Na=23, Ba=137, O=16, H=1, S=32,Al=27)
  3. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 (cơ bản) MÃ ĐỀ 114 Thời gian làm bài: 45’ Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau. A. HClO4 B. HClO C. HNO2 D. H3PO3. Câu 2. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH=2 để dung dịch thu được có pH=3 A. 90 B. 100 C. 80 D. 10 Câu 3. Để có phương trình ion rút gọn là H+ + ỌH- = H2O, cần cho cặp chất nào tác dụng với nhau A. dung dịch HCl với Cu(OH)2 B. dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2 C. dung dịch HF với dung dịch NaOH D. cả A và C Câu 4. Hoà tan 0,4 g NaOH vào trong 1 lít nước, pH của dung dịch thu được là. A. 12 B. 2 C. 3 D. 11 Câu 5. Trong một dung dịch HClO 0,001M, điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất về dung dịch đó.(bỏ qua sự điện li của nước) A. [ClO-]=[H+] B. pH=3 C. [ClO-]>[H+] D. [ClO-]7 A. NH4Cl B. Na2CO3 C. NaCl D. CuCl2 Câu 7. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần cho vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, biết dung dịch thu được sau phản ứng có pH=7 A. 350 ml B. 500 ml C. 300 ml D. 400 ml Câu 8. Một dung dịch có [H+]=5,5.10-8 , hãy cho biết môi trường của dung dịch này. A. bazơ B. axit. C. trung tính D. chưa xác định được Câu 9. Theo thuyết axit bazơ Bronsted ion nào là lưỡng tính A. Cl- B. NO3- C. HCO3- D. Na+ Câu 10. Chất nào là chất điện li yếu trong các chất sau. A. H2O B. NaHCO3 C. NaCl D. HNO3. Câu 11. Các ion nào sau đây có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch. A. Na+,Cu2+, Cl-, NO3- B. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- + 2+ - - - C. Na ,Cu , Cl , NO3 , OH D. Ag+,Cu2+, Cl-, NO3- Câu 12. Một dung dịch axit HA 0,1M có độ điện là 1%, hãy cho biết pH của dung dịch axit đó (bỏ qua sự điện li của nước) A. 4 B. 2,3. C. 3 D. 2 Câu 13. Dung dịch H2SO4 có pH=3 thì nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 là (coi H2SO4 điện li hoàn toàn, bỏ qua sự điện li của nước) A. 0,0005 M B. 0,003M C. 0,005 M D. 0,0015M Câu 14. Khi trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M thu được 200 ml dung dịch, tính pH của dung dịch thu được. A. 2 B. 4 C. 3 D. Kết quả khác. Câu 15. Trong các muối sau, muối nào là muối axit. A. (NH4)2SO4 B.Na2HPO3 C.NaHCO3 D.Tất cả các đáp án trên. II.PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ, ion thu gọn khi cho các chất sau tác dụng với nhau. a.dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2. b.cho CaCO3 vào dung dịch HCl c.cho dung dịch CH3COONa vào dung dịch HCl. Câu 2. a.Pha thêm 40 ml nước vào 10 ml dd CH3COOH có pH = 4. Tính pH của dd thu được? b. Trộn V1 lít dd HCl có pH = 5 với V2 lít dd NaOH có pH = 9 thu được dd A có pH = 8. Tính tỉ lệ V1 so với V2 ******************HÊT******************** (Cho Na=23, Ba=137, O=16, H=1, S=32,Al=27)
  4. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 (cơ bản) MÃ ĐỀ 115 Thời gian làm bài: 45’ Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1. Để có phương trình ion rút gọn là H+ + ỌH- = H2O, cần cho cặp chất nào tác dụng với nhau A. dung dịch HCl với Cu(OH)2 B. dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2 C. dung dịch HF với dung dịch NaOH D. cả A và C Câu 2. Chất nào là chất điện li yếu trong các chất sau. A. HNO3. B. NaCl C. NaHCO3 D. H2O Câu 3. Trong các muối sau, muối nào là muối axit. A. (NH4)2SO4 B.NaHCO3 C.Na2HPO3 D.Tất cả các đáp án trên. Câu 4. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH=2 để dung dịch thu được có pH=3 A. 100 B. 80 C. 90 D. 10 Câu 5. Các ion nào sau đây có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch. A. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- B. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- + 2+ - - C. Ag ,Cu , Cl , NO3 D. Na+,Cu2+, Cl-, NO3- Câu 6. Dung dịch H2SO4 có pH=3 thì nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 là (coi H2SO4 điện li hoàn toàn, bỏ qua sự điện li của nước) A. 0,0015M B. 0,003M C. 0,005 M D. 0,0005 M Câu 7. Một dung dịch axit HA 0,1M có độ điện là 1%, hãy cho biết pH của dung dịch axit đó (bỏ qua sự điện li của nước) A. 4 B. 3 C. 2 D. 2,3. Câu 8. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau. A. HNO2 B. H3PO3. C. HClO4 D. HClO Câu 9. Một dung dịch có [H+]=5,5.10-8 , hãy cho biết môi trường của dung dịch này. A. bazơ B. trung tính C. axit. D. chưa xác định được Câu 10. Trong một dung dịch HClO 0,001M, điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất về dung dịch đó.(bỏ qua sự điện li của nước) A. [ClO-][H+] Câu 11. Hoà tan 0,4 g NaOH vào trong 1 lít nước, pH của dung dịch thu được là. A. 12 B. 3 C. 11 D. 2 Câu 12. Theo thuyết axit bazơ Bronsted ion nào là lưỡng tính A. Cl- B. NO3- C. Na+ D. HCO3- Câu 13. Trong các dung dịch sau dung dịch nào có pH>7 A. Na2CO3 B. NH4Cl C. NaCl D. CuCl2 Câu 14. Khi trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M thu được 200 ml dung dịch, tính pH của dung dịch thu được. A. 3 B. 4 C. 2 D. Kết quả khác. Câu 15. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần cho vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, biết dung dịch thu được sau phản ứng có pH=7 A. 500 ml B. 300 ml C. 400 ml D. 350 ml II.PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ, ion thu gọn khi cho các chất sau tác dụng với nhau. a.dung dịch HCl với dung dịch KOH. b.cho Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3 c.cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3. Câu 2. a.Trộn 2 thể tích dd NaOH 0,2 M với 3 thể tích dd HCl 0,1 M được dd mới. Tính pH của dd mới b.Lấy V1 lít dd HCl có pH = 1 trộn với V2 lít dd NaOH có pH = 13 thu được dd mới có pH = 2. Tìm giá trị V1 và V2 ******************HÊT******************** (Cho Na=23, Ba=137, O=16, H=1, S=32,Al=27)
  5. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 (cơ bản) MÃ ĐỀ 116 Thời gian làm bài: 45’ - Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1. Trong các muối sau, muối nào là muối axit. A. (NH4)2SO4 B.Na2HPO3 C.NaHCO3 D.Tất cả các đáp án trên. Câu 2. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH=2 để dung dịch thu được có pH=3 A. 100 B. 10 C. 90 D. 80 Câu 3. Để có phương trình ion rút gọn là H+ + ỌH- = H2O, cần cho cặp chất nào tác dụng với nhau A. dung dịch HCl với dung dịch Ba(OH)2 B. dung dịch HF với dung dịch NaOH C. dung dịch HCl với Cu(OH)2 D. cả A và C Câu 4. Một dung dịch axit HA 0,1M có độ điện là 1%, hãy cho biết pH của dung dịch axit đó (bỏ qua sự điện li của nước) A. 4 B. 2 C. 3 D. 2,3. Câu 5. Khi trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M thu được 200 ml dung dịch, tính pH của dung dịch thu được. A. 2 B. 4 C. 3 D. Kết quả khác. Câu 6. Trong các dung dịch sau dung dịch nào có pH>7 A. CuCl2 B. NaCl C. Na2CO3 D. NH4Cl Câu 7. Chất nào là chất điện li yếu trong các chất sau. A. HNO3. B. NaHCO3 C. H2O D. NaCl Câu 8. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau. A. HClO B. HClO4 C. HNO2 D. H3PO3. Câu 9. Các ion nào sau đây có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch. A. Na+,Cu2+, Cl-, NO3- B. Na+,Cu2+, Cl-, NO3-, OH- + 2+ - - - C. Na ,Cu , Cl , NO3 , OH D. Ag+,Cu2+, Cl-, NO3- Câu 10. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần cho vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, biết dung dịch thu được sau phản ứng có pH=7 A. 300 ml B. 400 ml C. 350 ml D. 500 ml Câu 11. Hoà tan 0,4 g NaOH vào trong 1 lít nước, pH của dung dịch thu được là. A. 11 B. 2 C. 3 D. 12 Câu 12. Dung dịch H2SO4 có pH=3 thì nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 là (coi H2SO4 điện li hoàn toàn, bỏ qua sự điện li của nước) A. 0,0015M B. 0,003M C. 0,0005 M D. 0,005 M Câu 13. Trong một dung dịch HClO 0,001M, điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất về dung dịch đó.(bỏ qua sự điện li của nước) A. [ClO-]>[H+] B. pH=3 C. [ClO-]=[H+] D. [ClO-]
Đồng bộ tài khoản