intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
7
download

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá, phân lập nguồn gen kháng bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tìm ra nguồn gen kháng đồng thời phục vụ cho việc phân tích đa dạng di truyền tính kháng bệnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc

 1. ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia ViÖn c«ng nghÖ sinh häc ®Ò tµi nckh cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu c«ng nghÖ tÕ bµo vµ kü thuËt chØ thÞ ph©n tö phôc vô chän t¹o gièng c©y trång (thuéc Ch−¬ng tr×nh KC 04, m· sè KC 04.08) ®Ò tµi nh¸nh nghiªn cøu sö dông c«ng nghÖ tÕ bµo vµ kü thuËtchØ thÞ ph©n tö phôc vô chän t¹o gièng l¹c CN§T: ThS NguyÔn v¨n th¾ng Hµ Néi - 2005
 2. B¸o c¸o ®Ò tµi nh¸nh “nghiªn cøu sö dông c«ng nghÖ tÕ bµo vµ kü thuËt chØ thÞ ph©n tö phôc vô chän t¹o gièng l¹c” Thuéc ®Ò tµi KC 04 – 08 Chñ tr× §T nh¸nh: Ths. NguyÔn V¨n Th¾ng C¸n bé tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi: Ths. NguyÔn thÞ YÕn, Ths. Phan Quèc Gia, KS. NguyÔn xu©n Thu; KS. TrÇn v¨n D−¬ng C¬ quan chñ tr× §T nh¸nh: Trung t©m NC & TN §Ëu ®ç, ViÖn KHKTNN VN. Thêi gian thùc hiÖn: Th¸ng 10/2001 ®Õn th¸ng 9/2004. Môc tiªu cña ®Ò tµi. øng dông chØ thÞ ph©n tö vµo viÖc chän t¹o gièng l¹c kh¸ng bÖnh gØ s¾t/hÐo xanh vi khuÈn. Néi dung nghiªn cøu. - Thu thËp ®¸nh gi¸ tËp ®oµn l¹c. - X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ bÖnh gØ s¾t/hÐo xanh vi khuÈn thÝch hîp. - §¸nh gi¸ ®a d¹ng di truyÒn ë møc ph©n tö mét sè gièng l¹c ®Ó t×m kiÕm chØ thÞ tÝnh kh¸ng bÖnh. - Lai h÷u tÝnh, t¹o quÇn thÓ ph©n ly - Chän läc, ®¸nh gi¸ c¸c dßng triÓn väng KÕt qu¶ nghiªn cøu. 1. Thu thËp vµ ®¸nh gi¸ tËp ®oµn l¹c. §¸nh gi¸, ph©n lËp nguån gen kh¸ng bÖnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nh»m t×m ra nguån gen kh¸ng ®ång thêi phôc vô cho viÖc ph©n tÝch ®a d¹ng di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh. Trong 2 n¨m 2002- 2003 ®Ò tµi ®· thu thËp, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh n«ng häc, ®¸nh gi¸ ph¶n øng cña 50 mÉu gièng l¹c ®èi víi bÖnh gØ s¾t, 120 mÉu gièng víi bÖnh hÐo xanh. KÕt qu¶ ®· t×m ra 10 gièng kh¸ng cao víi bÖnh gØ s¾t lµ: ICG 11325, ICGX 950084, ICGV 99003, ICGX 950166, ICGV 99019, ICGV 86699, ICG 11312, ICGV 99051, ICGV 99052, ICGV 99005. 12 gièng kh¸ng trung b×nh. §· x¸c ®Þnh 01 gièng kh¸ng cao víi bÖnh hÐo xanh – GiÐ nho quan ; 6 gièng kh¸ng trung b×nh: MD7, ICGV11505, L14, L02, LVT; 3 gièng nhiÔm: V79, ICG 3704, L05. C¸c mÉu gièng kh¸ng bÖnh ®· vµ ®ang ®−îc sö dông trong c«ng t¸c chän t¹o gièng kh¸ng bÖnh 1
 3. B¶ng1: Mét sè ®Æc ®iÓm n«ng häc vµ ®iÓm bÖnh cña mét sè dßng kh¸ng bÖnh gØ s¾t ®iÓn h×nh STT Tªn dßng GØ s¾t* (®iÓm) NS (t¹/ha) TGST ( ngµy) 1 ICGV 99001 3 3,42 129 2 ICGV 99003 2 5,12 130 3 ICGV 99004 5 5,00 124 4 ICGV 99005 1 1,45 129 5 ICGV 86699 2 5,52 130 6 ICGV 87165 7 11,45 123 7 ICGV 87157 4 4,30 124 8 ICGV 99051 2 8,27 129 9 ICGV 99019 2 8,95 130 10 ICGX 950084 2 10,70 130 11 ICGX 950166 2 6,83 129 12 ICG 10931 4 0,57 125 13 ICG 10951 4 2,15 129 14 ICG 11185 3 - 128 15 ICG 11312 2 2,98 130 16 ICG 11325 2 1,94 128 17 ICG 11331 3 3,75 129 18 ICG 11485 3 - 128 19 ICG 12720 3 1,16 128 20 ICG 13917 3 1,64 129 21 ICG 99052 2 6,54 129 22 TMV2 (®/c) 6 3,92 124 *: §¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 1-9 trong ®ã 1 lµ kh«ng bÞ bÖnh, 9 nhiÔm nÆng; §¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p hµng nhiÔm. §¸nh gi¸ 17 ®Æc tÝnh h×nh th¸i vµ n«ng sinh häc cña 22 mÉu gièng l¹c kh¸ng gØ s¾t cho thÊy cã sù ®a d¹ng/ biÕn ®éng vÒ c¸c ®Æc tÝnh nghiªn cøu. (biÓu ®å 1a, 1b) 2a. Morphological traits 3b . R eproductive traits 2.0 140 8 12 130 No of secondary branches 7 120 No. of primary branches 10 100 podmass & seedmass(gr) 110 6 1.5 Seed length & width (cm) 100 8 5 90 4 6 80 1.0 70 3 4 60 2 50 2 1 40 0.5 0 0 30 ICGX 950084 ICGX 950166 ICG 11185 ICG 11312 ICG 11325 ICG 11331 ICG 11485 ICG 12720 ICG 13917 ICGV 99001 ICGV 99003 ICGV 99004 ICGV 99005 ICGV 86699 ICGV 99019 ICGV 99052 TMV 2 20 ICG 10951 ICGV 87165 ICGV 87157 ICGV 99051 10 ICG 10931 0.0 0 ICGX 950084 ICGX 950166 ICG 11312 ICG 11325 ICG 11331 ICG 12720 ICG 13917 ICGV 99001 ICGV 99003 ICGV 99004 ICGV 99005 ICGV 86699 ICGV 99019 ICGV 99052 TMV 2 ICG 10951 ICGV 87165 ICGV 87157 ICGV 99051 ICG 10931 Variety Name Varie ty name No. Primary branches No. Secondary branches Seed length( c m ) Seed w idth( c m ) 100 podm as s ( gr ) 100 s eedm as s ( gr ) Shell-ing(%) BiÓu ®å 1a: Sù biÕn ®éng cña sè cµnh BiÓu ®å 1b: Sù biÕn ®éng cña c¸c cÊp 1 & cÊp/ c©y cña 22 gièng nghiªn cøu yÕu tè cÊu thanh NS cña 22 gièng nghiªn cøu 2
 4. 2. X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ bÖnh gØ s¾t & hÐo xanh phï hîp cho c«ng t¸c ph©n tÝch t×m kiÕm chØ thÞ Thö nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ bÖnh gØ s¾t cho thÊy cã thÓ sö dông hai ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®ã lµ (i) ph−¬ng ph¸p hµng nhiÔm ( infector row) ®Ó ®¸nh gi¸/ sµng läc khèi l−îng lín nguån vËt liÖu ngoµi ®ång vµ (ii) ph−¬ng ph¸p l¸ t¸ch ( detached leaf technique). Sö dông ph−¬ng ph¸p nhiÔm h¹t nÈy mÇm hoÆc s¸t th−¬ng rÔ cho hiÖu qu¶ cao ®èi víi bÖnh hÐo xanh. §¸nh gi¸ bÖnh gØ s¾t b»ng Ph−¬ng ph¸p l¸ t¸ch §¸nh gi¸ bÖnh hÐo xanh b»ng ph−¬ng ph¸p nhiÔm h¹t 3. Lai h÷u tÝnh, t¹o quÇn thÓ vµ chän läc gièng kh¸ng bÖnh: Lai h÷u tÝnh gi÷a c¸c gièng kh¸ng vµ nhiÔm nh»m t¹o ra quÇn thÓ ph©n li ®Ó ®¸nh gi¸ kiÓu gien (genotyping) lµm c¬ së ®Ó t×m kiÕm c¸c chØ thÞ ph©n tö mong muèn. §Ò tµi ®· tiÕn hµnh lai hai tæ hîp theo h−íng kh¸ng bÖnh l¸ (L16 x ICGV950166; L12 x ICGV11325) vµ hai tæ hîp kh¸ng bÖnh hÐo xanh (MD7 x L16; L16 x GiÐ Nho Quan) ®Ó phôc vô ph©n tÝch ®a d¹ng di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh vµ t×m kiÕm chØ thÞ ph©n tö. T¹o ra ®−îc 67 dßng F2 cña tæ hîp lai ICGV950166 x L12; 158 dßng F2 cña tæ hîp lai L12 x ICGV950166; 206 dßng cña tæ hîp lai L08 x ICGV95051; 188 dßng F2 cña tæ hîp lai 11505 x L12; 194 dßng F2 cña tæ hîp lai GiÐ Nho Quan x L08. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÌ kiÓu gien ë møc ph©n tö ®−îc tr×nh bÇy d−íi ®©y: Tõ hµng lo¹t c¸c tæ hîp lai gi÷a c¸c gièng kh¸ng vµ gièng nhiÔm (b¶ng 2) ®· chän ra 35 dßng kh¸ng hÐo xanh triÓn väng n¨ng suÊt cao nh− BW1, BW16, BW 40, BW22, BW65, BW 63... (B¶ng 3) vµ 40 dßng kh¸ng gØ s¾t nh− 0009.9; 9905.CT1.1; 0104.1; 0009.9.1; 0103.4 ... (b¶ng 4).Nh÷ng dßng/gièng nµy ®ang ®−îc ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt.vµ sÏ göi ®i kh¶o nghiÖm trong nh÷ng vô tiÕp theo 3
 5. B¶ng 2: Tæ hîp lai ®· thùc hiÖn vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ cña chóng STT Tæ hîp Sè hoa lai Sè qu¶ ®Ëu Tû lÖ ®Ëu (%) 1 ICG11312 x L12 91 44 48.4 2 L12 x ICG11312 14 14 100.0 3 ICG11312 x V79 172 97 56.4 4 MD7 x L16 183 110 60.1 5 GiÐ Nho Quan x L18 119 79 66.4 6 GiÐ Nho Quan x L05 43 36 83.7 7 L05 x GiÐ Nho Quan 104 56 53.8 8 BW40 x V79 53 26 49.1 9 BW41 x L05 28 25 89.3 10 MD7 x L05 28 22 78.6 B¶ng3: Ph¶n øng víi bÖnh vµ n¨ng suÊt cña mét sè dßng kh¸ng bÖnh hÐo xanh ®iÓn h×nh 4
 6. HÐo GØ s¾t TGST TT Dßng NS (t¹/ha) (®iÓm) (ngµy) xanh* (%) 1 5 35 55.71 106 HX8-1 (BW16) HX9-2 2 5 40 55.55 110 (BW19) 3 HX4-9 (BW25) 4 40 55.48 105 HX8-12 4 4 30 54.84 104 (BW65) 5 HX9-6 (BW21) 4 39 52.80 108 HX9-23 6 4 39 51.85 107 (BW63) 7 HX9-3 (BW45) 3 40 51.29 106 HX9-18 8 4 35 50.67 106 (BW23) 9 HX8-6 (BW22) 4 30 50.00 108 10 HX1 (BW1) 4 30 59.27 103 11 HX4-2 (BW34) 4 35 46.96 107 HX11-1 12 3 25 45.73 103 (BW40) 13 HX8-2 (BW64) 3 36 44.84 110 14 HX9-1 (BW54) 4 35 41.89 103 L14 (§/c1) 5 50 40.56 110 V79 (§/c2) 6 90 34.67 110 *: Tû lÖ c©y chÕt 5
 7. B¶ng 4: Mét sè ®Æc tÝnh cña c¸c dßng kh¸ng bÖnh gØ s¾t triÓn väng ®iÓm h×nh Sè qu¶ TØ lÖ nh©n KL 100 KL 100 h¹t N. S (t¹/ TT Tªn dßng (%) qu¶ (g) (g) ha) giµ/c©y 1 0009.9 14,0 167,8 71,3 73,6 25,5 4 9905.CT1.1 13,3 172,0 73,6 71,7 17,4 6 0104.1 15,1 165,0 68,2 73,0 18,4 7 0009.9.1 13,8 169,3 72,1 73,8 23,6 8 0103.4 10,6 171,2 73,4 73,2 22,4 L14(®c1) 11,2 160,0 65,5 73,4 17,4 V79(®c2 ) 11,5 147,0 61,2 77,6 13,9 B¶ng 5: Kh¶ n¨ng kh¸ng s©u bÖnh cña c¸c dßng −u tó BÖnh ®èm n©u BÖnh ®èm BÖnh gØ s¾t S©u ¨n l¸ TT Tªn dßng (1-9) ®en (1-9) (1-9) (%) 1 0009.9 2 2 2 5 2 9905.CT2.2 3 3 3 8 3 0104.4 3 3 3 8 4 9905.CT2.1 3 3 3 8 5 0008.7 3 3 3 15 6 0104.1 4 3 3 15 7 0009.9.1 2 3 3 5 8 9905 CT.17 4 4 4 15 9 9904.1.2 4 5 5 15 10 9905 CT.15 3 5 4 15 6
 8. 11 9905.CT.1.6 2 2 3 10 12 9905.CT.1.2 3 3 3 10 13 0103.4 2 3 3 20 14 0104.2 3 3 3 20 15 L14 (§/C 1) 3 3 3 20 16 V79 (§/C 2) 5 4 5 30 KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ KÕt luËn - §· thu thËp vµ l−u gi÷ ®−îc tËp ®oµn l¹c 170 mÉu gièng trong ®ã cã 10 gièng kh¸ng cao víi bÖnh gØ s¾t.,01 gièng kh¸ng cao víi bÖnh hÐo xanh – GiÐ nho quan, 6 gièng kh¸ng. - X¸c ®Þnh ®−îc ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ bÖnh gØ s¾t vµ hÐo xanh chÝnh x¸c cã thÓ dïng trong nghiªn cøu chØ thÞ ph©n tö. §ã lµ ph−¬ng ph¸p hµng nhiÔm (infector row) ®Ó ®¸nh gi¸/ sµng läc khèi l−îng lín nguån vËt liÖu ngoµi ®ång vµ (ii) ph−¬ng ph¸p l¸ t¸ch ( detached leaf technique), ph−¬ng ph¸p nhiÔm h¹t nÈy mÇm hoÆc s¸t th−¬ng rÔ cho hiÖu qu¶ cao ®èi víi bÖnh hÐo xanh. - Lai vµ t¹o c¸c quÇn thÓ ph©n li phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu ®a d¹ng di truyÒn vµ t×m kiÕm chØ thÞ ph©n tö tÝnh kh¸ng bÖnh. - KÕt luËn vÒ chØ thÞ ph©n tö - Chän ra mét sè dßng/gièng triÓn väng kh¸ng bÖnh gØ s¾t vµ hÐo xanh n¨ng suÊt cao. §Ò nghÞ - TiÕp tôc ®Ò tµi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c t×m kiÕm chØ thÞ ph©n tö tÝnh kh¸ng bÖnh - Nh©n vµ kh¶o nghiÖm c¸c gièng l¹c triÓn väng ®· ®−îc chän ra - T¨ng kinh phÝ nghiªn cøu cho giai ®o¹n tiÕp theo. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản