intTypePromotion=3

Đề tài nghiên cứu: Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu

Chia sẻ: Duong Thi Lam Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
42
lượt xem
13
download

Đề tài nghiên cứu: Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu trình bày đối tượng, phạm vi; thực trạng cung cầu xăng dầu tại Việt Nam; tổng quan về thị trường xăng dầu ở Việt Nam, vận dụng cung cầu trong thị trường xăng dầu, chính sách của chính phủ đối với ngành xăng dầu nước ta, các chính sách xăng dầu trên thị trường thế giới, kinh tế Việt Nam và tác động từ giá dầu thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu: Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu

F ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ------ Đề tài: “SỬ DỤNG SỰ DỊCH CHUYỂN ĐƯỜNG CUNG, ĐƯỜNG CẦU PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỦA NGÀNH XĂNG DẦU” GVHD : TS. Trƣơng Sỹ Quý Lớp : K36.QLK.KT Nhóm HV : - Nguyễn Văn Hải Đức - Nguyễn Đức Hiển - Trần Thị Ánh Chung - Dƣơng Thị Lam Giang - Lƣơng Viết Tú - Nguyễn Minh Vƣơng Kon Tum, tháng 04 năm 2018 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................1 PHẦN I: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, ................................................................................2 MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................2 1. Đối tƣợng v ph m vi nghi n cứu .................................................................. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2 3. Phƣơng pháp nghi n cứu ................................................................................ 2 PHẦN II: THỰC TRẠNG CUNG CẦU XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM ......................3 I. T ng qu n v thị trƣ ng xăng dầu Việt N m. ..................................................3 1. Gi i o n trƣ c năm 2000 .......................................................................... 3-4 2. Gi i o n từ năm 2000 ến trƣ c th i iểm Nh nƣ c công bố chấm dứt bù giá, vận h nh giá xăng dầu theo thị trƣ ng (tháng 9/2008)................................. 4-6 3. Gi i o n từ cuối năm 2008 ầu năm 2009 ến nay .................................. 6-8 3.1. Cung xăng dầu .........................................................................................8 3.2. Cầu xăng dầu ..................................................................................... 9-11 3.3. Những biến ộng v giá cả xăng dầu Việt Nam .............................. 11-13 3.4. Những tác ộng củ tăng giá xăng dầu ến xã hội .......................... 13-14 Vận dụng cung cầu trong thị trƣ ng xăng dầu ..................................................14 II. 1. Xét v khía c nh cung: ........................................................................... 14-17 2. X t v kh c nh cầu ............................................................................... 17-18 3. Các yếu tố khác (phi kinh tế) .................................................................. 19-20 III. Chính sách của Chính phủ ối v i ng nh xăng dầu nƣ c ta............................20 i u h nh giá xăng dầu: .................................................................... 20-21 1. V 2. Bi n ộ i u chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ........................................................ 21 3. V Quỹ bình n giá xăng dầu ....................................................................... 22 4. Hệ thống phân phối xăng dầu ....................................................................... 22 5. Tăng cƣ ng công khai, minh b ch ............................................................... 23 IV. Các ch nh sách xăng dầu trên thị trƣ ng thế gi i ...................................... 23-25 V. Kinh tế Việt N m v tác ộng từ giá dầu thế gi i ....................................... 25-28 VI. Bài học kinh nghiệm .................................................................................. 28-30 KẾT LUẬN ...................................................................................................................31 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................32 Bài tập nhóm môn: Kinh tế Vi mô GVHD: TS. Trương Sỹ Quý LỜI NÓI ĐẦU Quá trình phát triển lo i ngƣ i gắn li n v i quá trình l o ộng. Ch nh nh l o ộng sản xuất m con ngƣ i m i ƣ xã hội l n tầm c o m i, xuất hiện nhi u n n văn minh m i, khám phá nhi u nguồn năng lƣợng m i cho cuộc sống. Đặc biệt l sự xuất hiện “dầu mỏ” một nguồn năng lƣợng vô cùng cần thiết cho tất cả các quốc gia trên thế gi i. Dầu l một trong những nguồn năng lƣợng ầu v o qu n trọng nhất trong hầu hết các ho t ộng kinh tế, do vậy sự biến ộng củ giá dầu có tác ộng áng kể t i n n kinh tế. Dầu mỏ l một lo i t i nguy n khoáng sản quý m thi n nhi n b n tặng cho con ngƣ i. So v i các khoáng sản khác nhƣ: th n á, ồng, chì, nhôm, sắt…thì dầu mỏ ƣợc con ngƣ i biết ến v sử dụng tƣơng ối muộn hơn. Dầu mỏ, cùng v i các sản ph m dầu mỏ, trong ó có xăng dầu tr th nh nguồn năng lƣợng không thể thiếu ối v i lo i ngƣ i. Xăng dầu l nhi n liệu thiết yếu cho tất cả các lo i phƣơng tiện vận tải hiện i, gi p con ngƣ i thuận tiện trong lƣu thông, i l i. Ch ng c ng l nhi n liệu dùng cho máy móc trong sản xuất, gián tiếp t o r củ cải vật chất cho xã hội. Vì vậy, xăng dầu có ý ngh rất qu n trọng trong i sống sinh ho t v sản xuất, thƣơng m i. Xăng dầu là nguồn năng lƣợng có vị trí chiến lƣợc trong các ngành sản xuất vật chất, dịch vụ nhƣ gi o thông vận tải, sản xuất th n, iện, thép, an ninh quốc phòng và ti u dùng. Đối v i tất cả các quốc gi , xăng dầu l ộng lực th c y quá trình công nghiệp hóa- hiện i hó ất nƣ c, là nhu cầu không thể thiếu của một xã hội hiện i. Thị trƣ ng xăng dầu nƣ c ta m i hình thành khoảng hơn một thế kỷ, song ã có nhi u th y i v quy mô, tính chất và cả v số lƣợng, chất lƣợng của chủ thể tham gia. Cùng v i nhịp ộ phát triển kinh tế không ngừng, nhu cầu sử dụng năng lƣợng củ con ngƣ i tăng m nh. Những tác ộng củ cung – cầu v một số nh n tố khách qu n khác khiến giá dầu thô tr n thế gi i li n tục biến ộng, k o giá xăng dầu thế gi i tăng c o. Trong khi ó, Việt N m l nƣ c nhập kh u xăng dầu n n trực tiếp chịu ảnh hƣ ng củ những biến ộng giá xăng dầu thế gi i. Trong những năm gần y, giá cả xăng dầu trong nƣ c luôn trong tình tr ng bất n, khó dự oán, g y ảnh hƣ ng không nhỏ t i i sống sản xuất v ti u dùng c ng nhƣ to n n n kinh tế. Do ó, một vấn ƣợc ặt r l cần tìm r những nguy n nh n g y biến ộng giá, từ ó r t r các giải pháp cần thiết nh m n ịnh thị trƣ ng xăng dầu nội ị . Tr n cơ s nghi n cứu lý luận v lý thuyết cung cầu ch ng t s tìm hiểu diễn biến cung cầu củ xăng dầu trên thị trƣ ng Việt N m th i gian qua và hiện n y; ồng th i xuất các giải pháp ối v i thị trƣ ng xăng dầu nƣ c t trong th i gian t i. Xuất phát từ y u cầu thực tiễn n u tr n, nhóm em chọn t i “Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu để phân tích sự biến động của ngành Xăng dầu” Lớp: K36.QLK.KT 1 Bài tập nhóm môn: Kinh tế Vi mô GVHD: TS. Trương Sỹ Quý PHẦN I: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đ t n v p mv n n u - Đối tƣợng nghi n cứu: mặt h ng xăng dầu v thị trƣ ng xăng dầu nội ị , diễn biến giá cả tr n thị trƣ ng xăng dầu; các ch nh sách củ Nh nƣ c có li n qu n t i quản lý giá cả v mặt h ng xăng dầu nhƣ: các văn bản luật v dƣ i luật có li n qu n nhƣ Nghị ịnh, Quyết ịnh. Ngo i r t i c ng i v o ph n t ch khái quát diễn biến giá cả dầu thô thế gi i, tình hình giá cả các lo i h ng hó nói chung nh m l m n i bật nội dung vấn nghi n cứu. - Ph m vi nghi n cứu: Nghi n cứu v những diễn biến giá cả củ mặt h ng xăng, dầu tr n thị trƣ ng Việt N m từ trƣ c năm 2000 ến năm 2017. 2. Mụ t u n n u - Tìm hiểu vị tr , v i tr v ặc iểm củ mặt h ng xăng dầu v thị trƣ ng xăng dầu Việt N m trong những năm gần y; - Nghi n cứu, phân tích tình hình giá cả xăng dầu tr n thị trƣ ng Việt N m gi i o n trƣ c năm 2000 – 2017 ể có một cái nhìn t ng qu n nhất v những biến ộng củ mặt h ng n y trong th i gi n qu . Qu ó ph n t ch những ảnh hƣ ng củ nó ến i sống kinh tế – xã hội trong nƣ c v chỉ r những nguy n nh n cơ bản d n ến tình tr ng giá cả tăng giảm thất thƣ ng; - Tìm r những giải pháp tối ƣu nhất nh m h n chế những tác ộng ti u cực củ biến ộng giá xăng dầu ối v i n n kinh tế, ồng th i ph n t ch v ƣ r những giải pháp nhầm bình n giá cả trong th i gi n t i. 3. P ơn p áp n n u Phƣơng pháp nghi n cứu chủ yếu sử dụng phƣơng pháp ph n t ch – t ng hợp, phƣơng pháp thống k , phƣơng pháp hệ thống hó t i liệu, phƣơng pháp so sánh… Các số liệu ƣợc sử dụng trong b i ƣợc thống k từ nhi u nguồn t i liệu: các văn bản củ Bộ T i ch nh, các b i nghi n cứu, tr o i, các b i ph n t ch ánh giá tr n các t p ch , tr ng web, các phƣơng tiện thông tin i ch ng… Ngo i r từ những số liệu có s n từ các bảng thống k , biểu ồ so sánh, hệ thống nh m t ng hợp ể cụ thể hó nội dung cần ph n t ch. Lớp: K36.QLK.KT 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản