intTypePromotion=3

Đề tài: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
89
lượt xem
37
download

Đề tài: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian gần đây ,Bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một chủ đề được nhắc đến và đã được đem ra bàn luận nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng , khen – chê đều có cả . Mặc dù Bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai ở Việt Nam nhưng đã có sức hấp dẫn vì vậy loại hình Bảo hiểm non trẻ này từ khi xuất hiện tới nay không ngừng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt . Nó đem lại việc làm cho hàng chục nghìn lao động , là kênh huy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức

 1. Đề tài “Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức “
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng a.lêi nãi ®Çu Thêi gian gÇn ®©y ,B¶o hiÓm nh©n thä ®· trë thµnh mét chñ ®Ò ®­îc nh¾c ®Õn vµ ®· ®­îc ®em ra bµn luËn nhiÒu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng , khen – chª ®Òu cã c¶ . MÆc dï B¶o hiÓm nh©n thä míi ®­îc triÓn khai ë ViÖt Nam nh­ng ®· cã søc hÊp dÉn v× vËy lo¹i h×nh B¶o hiÓm non trÎ nµy tõ khi xuÊt hiÖn tíi nay kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng víi tèc ®é chãng mÆt . Nã ®em l¹i viÖc lµm cho hµng chôc ngh×n lao ®éng , lµ kªnh huy ®éng vèn hiÖu qña ®Ó ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ..... Nh­ng bªn c¹nh sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä nµy th× còng cßn cã rÊt nhiÒu ®iÒu ®ßi hái chóng ta ph¶i l­u t©m vµ cÇn bµn. Vµ ®Ò hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr­¬ng B¶o hiÓm nh©n thä hiÖn nay còng nh­ nh÷ng c¬ héi, khã kh¨n , th¸ch thøc em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ThÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam – c¬ héi vµ th¸ch thøc “ . §©y lµ mét chñ ®Ò lín , néi dung réng vµ phong phó cho nªn khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vÒ néi dung , v× vËy em mong r»ng thµy sÏ th«ng c¶m cho nh÷ng thiÕu sãt cña em. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS – TS NguyÔn V¨n §Þnh – Ng­êi ®· h­íng dÉn , chØ b¶o vµ cung cÊp cho em nh÷ng th«nh tin quý b¸u ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi m«n häc nay. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng b. néi dung I. kh¸i qu¸t chung vÒ bhnt: 1.sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña bhnt: c §èi t­îng tham gia cña B¶o hiÓm nh©n thä lµ rÊt réng vµ kh«ng cã giíi h¹n. nã bao gåm mäi ng­êi, mäi løa tuæi, mäi tÇng líp kh¸c nhau trong x· héi. LÞch sö ra ®êi cña B¶o hiÓm nh©n thä còng rÊt sím, cho ®Õn nay nã ®· ®­îc triÓn khai ë hÇu hÕt c¸c Hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi vµo n¨m 1583, do c«ng d©n London lµ «ng William Gybbon tham gia. PhÝ b¶o hiÓm «ng ®ãng lóc ®ã lµ 32 b¶ng Anh, khi «ng chÕt n¨m ®ã ng­êi thõa kÕ cña «ng ®­îc h­ëng 400 b¶ng Anh N¨m 1759 c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi ®Çu tiªn ë Philadenphia (Mü). C«ng ty nµy cho ®Õn nay vÉn cßn ho¹t ®éng, nh­ng lóc ®Çu chØ b¸n bh cho c¸c con chiªn ë nhµ thê cña m×nh. N¨m 1762, c«ng ty bhnt Equitable ë n­íc Anh ®­îc thµnh lËp vµ b¸n bhnt cho mäi ng­êi d©n. ë Ch©u ¸, c¸c c«ng ty bhnt ra ®êi ®Çu tiªn ë NhËt B¶n. N¨m 1868 c«ng ty bh Meiji cña NhËt ra ®êi vµ ®Õn n¨m 1888 vµ 1889, hai c«ng ty kh¸c lµ Kyoei vµ Nippon ra ®êi vµ ph¸t triÓn cho ®Õn ngµy nay. C¸c n­íc X· héi chñ nghÜa tr­íc ®©y ®· triÓn khai bhnt. C«ng ty bhnt ë Liªn X« cò ra ®êi vµo n¨m 1929 Capitar. ViÖt Nam tr­íc ®©y c«ng ty bh H­ng-ViÖt ra ®êi vµo n¨m 1958 ®· tiÕn hµnh kinh doanh bhnt vµo n¨m 1973. XÐt mét c¸ch tæng thÓ th× trªn thÕ giíi, bhnt lµ lo¹i h×nh bh ph¸t triÓn nhÊt, n¨m 1985 doanh thu phÝ bhnt míi chØ ®¹t 630,5 tû USD, n¨m 1989 ®· lªn tíi 1210,2 tû USD vµ n¨m 1993 con sè nµy ®· lªn tíi 1647 tû USD, chiÕm gÇn 48% tæng phÝ bh. HiÖn nay cã 5 thÞ tr­êng bhnt lín nhÊt thÕ giíi ®ã lµ: Mü, NhËt, §øc, Anh vµ Ph¸p. theo sè liÖu thèng kª n¨m 1993, th× phÝ bhnt cña n¨m thÞ tr­êng nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau. C¬ cÊu phÝ bhnt cña n¨m thÞ tr­êng lín nhÊt thÕ giíi n¨m 1993 Tªn n­íc Tæng doanh thu C¬ cÊu phÝ b¶o hiÓm (%) phÝ b¶o hiÓm Nh©n thä Phi nh©n thä (tû USD) 1. Mü 522,468 41,44 58,56 Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng 2. NhËt 230,143 73,86 26,14 3. §øc 107,403 39,38 60,62 4. Anh 102,360 64,57 35,43 5. Ph¸p 84,303 56,55 43,65 Nguån: Gi¸o tr×nh kinh tÕ b¶o hiÓm Së dÜ bhnt ph¸t triÓn rÊt nhanh doanh thu phÝ b¶o hiÓm ngµy cµng t¨ng bëi v× lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cã vai trß rÊt lín. Vai trß cña b¶o hiÓm nh©n thä kh«ng chØ thÓ hiÖn trong tõng gia ®×nh vµ ®èi víi tõng c¸ nh©n trong viÖc gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng, gi¶m bít khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khi gÆp c¸c rñi ro, mµ cßn thÓ hiÖn trªn ph¹m vi toµn x· héi. Trªn ph¹m vi x· héi, b¶o hiÓm nh©n thä gãp phÇn thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, huy ®éng vèn trong n­íc tõ nh÷ng nguån tiÒn mÆt nhµn rçi n»m trong d©n c­. nguån vèn nµy kh«ng chØ cã t¸c dông ®Çu t­ dµi h¹n mµ cßn gãp phÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l¹m ph¸t vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. ViÖt Nam, B¶o hiÓm nh©n thä chÝnh thøc ®­îc triÓn khai tõ th¸ng 8 n¨m 1996 cßn tr­íc ®ã chØ lµ nh÷ng dù ¸n thÝ ®iÓm. MÆc dï nhµ n­íc cè g¾ng ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, gióp c¸c nhµ B¶o hiÓm trong n­íc vÒ mÆt tµi chÝnh, con ng­êi vµ tr¸ch nhiÖm. Nh­ng do søc Ðp qu¸ lín n¨m 1999, chóng ta ph¶i më cöa thÞ tr­êng B¶o hiÓm vµ tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä cho phÐp 4 c«ng ty lín vµo ViÖt Nam. Vµ cho ®Õn nay th× thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä cã thÓ nãi lµ s«i ®éng vµ ph¸t triÓn nhÊt trong lÜnh vùc B¶o hiÓm víi sè thu phÝ t¨ng nhanh. Bªn c¹nh ®ã lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lín víi sè d©n ®«ng. Vµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh chØ mét vµi n¨m tíi th× thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam kh«ng thua kÐm g× thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä cu¶ c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä 2.1 B¶o hiÓm nh©n thä võa mang tÝnh tiÕt kiÖm võa mang tÝnh rñi ro. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a B¶o hiÓm nh©n thä víi B¶o hiÓm phi nh©n thä. ThËt vËy, mçi ng­êi mua B¶o hiÓm nh©n thä sÏ ®Þnh kú nép mét kho¶n tiÒn nhá ( gäi lµ phÝ B¶o hiÓm ) cho ng­êi B¶o hiÓm, ng­êi B¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm tr¶ mét sè tiÒn lín (gäi lµ sè tiÒn B¶o hiÓm ) cho ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi B¶o hiÓm nh­ ®· tho¶ thuËn tõ tr­íc khi cã c¸c sù kiÖn B¶o hiÓm x¶y ra. Sè tiÒn B¶o hiÓm ®­îc tr¶ khi ng­êi ®­îc B¶o hiÓm ®¹t ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh vµ ®­îc Ên ®Þnh trong hîp ®ång. HoÆc sè tiÒn B¶o hiÓm nµy ®­îc tr¶ cho c¸c th©n nh©n vµ gia ®×nh ng­êi ®­îc B¶o hiÓm khi ng­êi nµy kh«ng may bÞ chÕt sím. Sè tiÒn nµy gióp hä trang trai nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt nh­ thuèc men, mai t¸ng, chi phÝ gi¸o dôc con c¸i.... ChÝnh v× vËy B¶o hiÓm nh©n thä võa mang tÝnh tiÕt kiÖm võa mang tÝnh rñi ro. TÝnh tiÕt kiÖm ®­îc thÓ hiÖn ngay trong tõng gia ®×nh, c¸ nh©n mét c¸ch th­êng xuyªn, cã kÕ ho¹ch vµ cã kØ luËt. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng Néi dung tiÕt kiÖm khi mua B¶o hiÓm nh©n thä kh¸c víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c ë chç, ng­êi B¶o hiÓm b¶o ®¶m tr¶ cho ng­êi tham gia B¶o hiÓm hay th©n nh©n cña hä mét sè tiÒn rÊt lín ngay c¶ khi hä míi tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn nhá. Cã nghÜa lµ khi ng­êi tham gia B¶o hiÓm kh«ng may gÆp rñi ro trong thêi h¹n ®· ®­îc Ên ®Þnh, nh÷ng ng­êi th©n cña hä sÏ nhËn ®­îc nh÷ng kho¶n trî cÊp hay sè tiÒn B¶o hiÓm tõ c«ng ty B¶o hiÓm. §iÒu ®ã thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt rñi ro trong B¶o hiÓm nh©n thä. 2.2 B¶o hiÓm nh©n thä ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia B¶o hiÓm Trong khi c¸c nghiÖp vô B¶o hiÓm phi nh©n thä chØ ®¸p øng ®­îc môc ®Ých lµ gãp phÇn kh¾c phôc hËu qu¶ khi ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm gÆp sù cè, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho ng­êi tham gia. Th× B¶o hiÓm nh©n thä ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých, mçi môc ®Ých cña B¶o hiÓm nh©n thä ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong tõng lo¹i hîp ®ång. Ch¼ng h¹n hîp ®ång B¶o hiÓm h­u trÝ sÏ ®¸p øng yªu cÇu cho ng­êi tham gia nh÷ng kho¶n trî cÊp ®Òu ®Æn hµng th¸ng, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng khi hä giµ yÕu. Hîp ®ång B¶o hiÓm tö vong sÏ gióp ng­êi ®­îc B¶o hiÓm ®Ó l¹i cho gia ®×nh mét sè tiÒn B¶o hiÓm khi hä bÞ tö vong. Sè tiÒn nµy ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých cña ng­êi qu¸ cè, nh­: trang tr¶i nî nÇn, gi¸o dôc con c¸i, phông d­ìng bè mÑ giµ....Hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä ®«i khi cßn cã vai trß nh­ mét vËt thÕ chÊp ®Ó vay vèn hoÆc B¶o hiÓm nh©n thä tÝn dông th­êng b¸n cho c¸c ®èi t­îng ®i vay ®Ó mua xe h¬i, ®å dïng gia ®×nh, hoÆc dïng cho c¸c môc ®Ých c¸ nh©n kh¸c... ChÝnh v× ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nªn lo¹i h×nh B¶o hiÓm nµy cã thÞ tr­êng ngµy cµng réng vµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi quan t©m. 2.3. C¸c hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p TÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p trong c¸c hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä ®­îc thÓ hiÖn ë ngay trong c¸c s¶n phÈm cña nã. Mçi s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä còng cã nhiÒu lo¹i hîp ®ång kh¸c nhau, ch¼ng h¹n cã lo¹i B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp thêi h¹n lµ 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m. mçi hîp ®ång kh¸c nhau l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ sè tiÒn B¶o hiÓm, ph­¬ng thøc ®ãng phÝ, ®é tuæi cña ng­êi tham gia....Ngay c¶ trong mét b¶n hîp ®ång mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn còng ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng 2.4. PhÝ B¶o hiÓm nh©n thä chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, v× vËy qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ kh¸ phøc t¹p. §Ó x¸c ®Þnh phÝ cho mét s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä lµ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p bëi v× c¸c s¶n phÈm nµy chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm v« h×nh kh«ng thÓ nµo c©n ®ong ®o ®Õm ®­îc do ®ã nã chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè nh­.  Tuæi thä cña ng­êi ®­îc B¶o hiÓm  Tuæi thä b×nh qu©n cña con ng­êi  Sè tiÒn B¶o hiÓm  Thêi gian tham gia  Ph­¬ng thøc thanh to¸n  Tû lÖ l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn  L·i suÊt ®Çu t­  Tû lÖ chÕt  ................... Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c chi phÝ ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm nh­ chi phÝ thiÕt kÕ s¶n phÈm, chi phÝ khai th¸c, chi phÝ qu¶n lý hîp ®ång.... Qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ ph¶i phô thuéc vµo c¸c yÕu tè trªn. Nh­ng ®iÒu khã kh¨n vµ phøc t¹p h¬n lµ ë chç ®«i khi c¸c tû lÖ nh­: tû lÖ chÕt, tû lÖ l·i ®Çu t­, tû lÖ l¹m ph¸t, tû lÖ huû bá hîp ®ång.... §ã lµ nh÷ng tû lÖ mµ ta ph¶i gi¶ ®Þnh ®Ó ph©n tÝch 2.5. B¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh . ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, B¶o hiÓm nh©n thä ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m nay . Ng­îc l¹i mét sè quèc gia cho ®Õn nay ch­a triÓn khai ®­îc B¶o hiÓm nh©n thä mÆc dï ng­êi ta hiÓu râ vai trß vµ lîi Ých cña nã . §Ó lý gi¶i vÊn ®Ò nµy hÇu hÕt c¸c nhµ kinh tÕ ®Òu cho r»ng,c¬ së chñ yÕu ®Ó B¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi vµ ph¸t trتn lµ nhê ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn . Nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ nh­ :  Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña tæng s¶n phÈm quèc néi  Tæng s¶n phÈm quèc néi tÝnh b×nh qu©n trªn mét ®Çu ng­êi  Møc thu nhËp cña d©n c­  Tû lÖ l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn .  Tû lÖ hèi ®o¸i ............... Nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi gåm  §iÒu kiÖn vÒ d©n sè .  Tuæi thä b×nh qu©n cña ng­êi d©n Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng  Tr×nh ®é häc vÊn  Tû lÖ tö vong cña trÎ s¬ sinh ...... Ngoµi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi th× m«i tr­êng ph¸p lý còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña B¶o hiÓm nh©n thä . 3.C¸c lo¹i h×nh B¶o hiÓm nh©n thä . Trong thùc tÕ hiÖn nay ,cã 3 lo¹i h×nh B¶o hiÓm nh©n thä c¬ b¶n :  B¶o hiÓm trong tr­êng hîp tö vong  B¶o hiÓm trong tr­êng hîp sèng  B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp Ngoµi ra ng­êi ta cßn ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung cho c¸c lo¹i hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä c¬ b¶n nh­.  B¶o hiÓm tai n¹n  B¶o hiÓm søc khoÎ  B¶o hiÓm kh«ng nép phÝ khi bÞ th­¬ng tËt  B¶o hiÓm cho ng­êi ®ãn phÝ ...... Thùc chÊt c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung kh«ng ph¶i lµ B¶o hiÓm nh©n thä ,v× kh«ng phô thuéc vµo sinh m¹ng ,cuèc sèng vµ tuæi thä cña con ng­êi ,mµ lµ B¶o hiÓm cho c¸c rñi ro kh¸c cã liªn quan ®Õn con ng­êi .Nh­ng ®«i khi ng­êi tham gia B¶o hiÓm vÉn thÊy rÊt cÇn thiÕt ph¶i tham gia ®Ó bæ sung cho c¸c hîp ®ång c¬ b¶n . 3.1. B¶o hiÓm nh©n thä trong tr­êng hîp tö vong §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt trong B¶o hiÓm nh©n thä vµ ®­îc chia thµnh hai nhãm . a.B¶o hiÓm tö kú . §­îc ký kÕt B¶o hiÓm cho c¸i chÕt xÈy ra trong thêi gian quy ®Þnh cña hîp ®ång . NÕu c¸i chÕt kh«ng xÈy ra trong thêi gian ®ã th× ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kh«ng nhËn ®­îc bÊt kú mét kho¶n phÝ nµo tõ sè phÝ B¶o hiÓm ®· ®ãng . Ng­îc l¹i ,nÕu c¸i chÕt xÈy ra trong thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång ,th× ng­êi B¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn B¶o hiÓm cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi B¶o hiÓm ®­îc chØ ®Þnh . §Æc ®iÓm . - Thêi h¹n B¶o hiÓm x¸c ®Þnh - Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi mang tÝnh t¹m thêi - Móc phÝ B¶o hiÓm thÊp v× kh«ng ph¶i lËp lªn quü tiÕt kiÖm cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. Môc ®Ých . - B¶o ®¶m cho c¸c chi phÝ mai t¸ng ,ch«n cÊt - B¶o chî cho gia ®×nh vµ ng­êi th©n trong mèt thêi gian ng¾n - Thanh to¸n c¸c kho¶n nî nÇn vÒ nh÷ng kho¶n vay hoÆc thÕ chÊp cña ng­êi ®­îc B¶o hiÓm . Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng B¶o hiÓm tö kú cßn ®­îc ®a d¹ng ho¸ thµnh c¸c lo¹i h×nh sau:  B¶o hiÓm tö kú cè ®Þnh :Cã møc phÝ B¶o hiÓm vµ sè tiÒn B¶o hiÓm kh«ng thay ®æi trãng suèt thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång .Møc phÝ thÊp nhÊt vµ ng­êi B¶o hiÓm kh«ng thanh to¸n khi hÕt h¹n hîp ®ång . Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc nÕu sau ngµy gia h¹n hîp ®ång kh«ng nép phÝ B¶o hiÓm . Lo¹i nµy chñ yÕu nh»m thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî tån ®äng trong tr­ên hîp ng­êi ®­îc B¶o hiÓm bÞ tö vong.  B¶o hiÓm tö kú cã thÓ t¸i tôc : Lo¹i nµy cã thÓ t¸i tôc vµo ngµy kÕt thóc hîp ®ång vµ kh«ng yªu cÇu cã thªm b»ng chøng nµo vÒ søc khoÎ cña ng­êi ®­îc B¶o hiÓm , nh­ng cã sù giíi h¹n vÒ ®é tuæi (th­êng ®é tuæi tèi ®a lµ 65 tuæi). T¹i lóc t¸i tôc , phÝ B¶o hiÓm t¨ng nªn v× ®é tuæi cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm t¨ng nªn.  B¶o hiÓm tö kú cã thÓ chuyÓn ®æi : §©y lµ lo¹i h×nh B¶o hiÓm tö kú cè ®Þnh nh­ng cho phÐp ng­êi ®­îc B¶o hiÓm cã sù lùa chän cã thÓ chuyÓn ®æi mét phÇn hay toµn bé hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc thµnh mét hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi hay B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã khi hîp ®ång ®ang cßn hiÖu lùc . PhÝ B¶o hiÓm ®­îc tÝnh dùa trªn B¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi hay B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp .  B¶o hiÓm nh©n thä tö kú gi¶m dÇn : §©y lµ lo¹i h×nh B¶o hiÓm mµ cã mét bé phËn cña sè tiÒn B¶o hiÓm gi¶m hµng n¨m theo mét møc quy ®Þnh . Bé phËn nµy gi¶m tíi 0 vµo cuèi kú h¹n hîp ®ång . §Æc ®iÓm cña lo¹i nµy lµ: PhÝ B¶o hiÓm d÷ l¹i ë møc cè ®Þnh PhÝ thÊp h¬n B¶o hiÓm tö kú cè ®Þnh Giai ®o¹n nép phÝ ng¾n h¬n toµn bé thêi h¹n hîp ®ång ®Ó tr¸nh viÖc thanh to¸n vµo cuèi thêi h¹n cña hîp ®ång khi mµ sè tiÒn b¶o hiÓm cßn rÊt nhá .  B¶o hiÓm nh©n thä tö kú t¨ng dÇn :lo¹i nµy ®­îc ph¸t hµnh nh»m gióp ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ ng¨n chÆn ®­îc yÕu tè l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn . Cã nghÜa lµ sè tiÒn B¶o hiÓm thùc trong hîp ®ång bÞ gi¶m do ®ång tiÒn tôt gi¸ trong mét kho¶ng thêi gian . §Ó ng¨n chÆn cã thÓ: T¨ng sè tiÒn B¶o hiÓm theo mét tû lÖ % ®­îc lËp hµng n¨m HoÆc ®­a ra hîp ®ång ng¾n h¹n sau ®ã t¸i tôc víi mét sè tiÒn B¶o hiÓm t¨ng dÇn.  B¶o hiÓm thu nhËp gia ®×nh : Lo¹i h×nh B¶o hiÓm nµy nh»m ®¶m b¶o thu nhËp cho mét gia ®×nh khi kh«ng may ng­êi trô cét trong gia ®×nh bÞ chÕt .QuyÒn lîi b¶o hiÓm mµ gia ®×nh nhËn ®­îc sau c¸i chÕt cña ng­êi trô cét cã thÓ lµ: NhËn ®­îc toµn bé (trän gãi ). NhËn ®­îc tõng phÇn dÇn dÇn cho ®Õn khi hÕt h¹n hîp ®ång. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng NÕu nh­ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cßn sèng cho ®Õn khi hÕt h¹n hîp ®ång th× ng­êi ®­îc b¶o hiÓm còng nh­ gia ®×nh sÏ kh«ng nhËn ®­îc bÊt kú mét kho¶n thanh to¸n nµo tõ c«ng ty B¶o hiÓm .  B¶o hiÓm thu nhËp gia ®×nh t¨ng nªn : Lo¹I h×nh B¶o hiÓm nµy còng nh»m tr¸nh yÕu tè l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn . §¶m b¶o c¸c kho¶n thanh to¸n cña c«ng ty B¶o hiÓm cho gia ®×nh khi kh«ng may ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ chÕt , t­¬ng ­ng víi sè tiªn B¶o hiÓm khi ký hîp ®ång .  B¶o hiÓm nh©n thä tö kú cã ®IÒu kiÖn : §iÒu kiÖn ë ®©y lµ viÖc thanh to¸n trî cÊp chØ ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ chÕt , ®ång thêi ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi B¶o hiÓm ®­îc chØ ®Þnh trong hîp ®ång B¶o hiÓm ph¶i cßn sèng . b.B¶o hiÓm trän ®êi. §Æc ®iÓm : + Sè tiÒn B¶o hiÓm tr¶ mét lÇn khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ chÕt + Thêi h¹n B¶o hiÓm kh«ng x¸c ®Þnh phÝ B¶o hiÓm cã thÓ ®ãng ®Þnh kú hay ®ãng mét lÇn . + PhÝ B¶o hiÓm cao h¬n so víi B¶o hiÓm sinh m¹ng cã thêi h¹n . V× rñi ro chÕt ch¾c ch¾n sÏ xÈy ra , nªn sè tiÒn b¶o hiÓm ch¾c ch¾n sÏ ph¶I tr¶ +B¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi lµ lo¹i h×nh B¶o hiÓm dµi h¹n, phÝ ®ãng ®Þnh kú vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qóa tr×nh B¶o hiÓm do ®ã t¹o nªn mét kho¶n tiÕt kiÖm cho ng­êi thô h­ëng B¶o hiÓm v× ch¾c ch¾n ng­êi b¶o hiÓm sÏ chi tr¶ sè tiªn B¶o hiÓm . Môc ®Ých: + §¶m b¶o chi phÝ mai t¸ng ,ch«n cÊt + §¶m b¶o thu nhËp ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng cho gi ®×nh . +Gi÷ g×n tµI s¶n , t¹o dùng vµ khëi nghiÖp kinh doanh cho thÕ hÖ sau. 3.2. B¶o hiÓm trong tr­êng hîp sèng : Thùc chÊt cña lo¹I h×nh B¶o hiÓm nµy lµ ng­êi B¶o hiÓm cam kÕt chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Òu ®Æn trong suèt kho¶ng thêi gian s¸c ®Þnh hoÆc trong suèt cuéc ®êi ng­êi tham gia B¶o hiÓm . NÕu ng­êi tham gia B¶o hiÓm chÕt tr­íc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n th× sÏ kh«ng ®­îc chi tr¶ bÊt kú kho¶n tiÒn nµo . §Æc ®IÓm: + CÊp ®Þnh kú cho ng­êi ®­îc B¶o hiÓm trong thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc cho ®Õn khi chÕt . + PhÝ B¶o hiÓm ®ãng mét lÇn . + NÕu trî cÊp ®Þnh kú cho ®Õn khi chÕt th× thêi gian kh«ng x¸c ®Þnh Môc ®Ých : + §¶m b¶o thu nhËp cè ®inh sau khi vÒ h­u hay cao tuæi søc yÕu +Gi¶m bít nhu cÇu phô thuéc vµo phóc lîi x· héi hoÆc con c¸I khi vÒ giµ . Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng +B¶o trî møc sèng trong suèt nh÷ng n¨m th¸ng cßn l¹I cña cuéc ®êi 3.3.B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp . Lo¹I h×nh b¶o hiÓm nµy lµ b¶o hiÓm c¶ trong tr­êng hîp ng­êi bÞ tö vong hay cßn sèng . YÕu tè tiÕt kiÖm vµ rñi ro ®an xen nhau v× thÕ nã ®­îc ¸p dông réng r·I ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi . §Æc ®IÓm: + Sè tiÒn B¶o hiÓm ®­îc tr¶ khi hÕt h¹n hîp ®ång hoÆc ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ tö vong trong thêi h¹n hîp ®ång cßn hiÖu lùc . +Thêi h¹n B¶o hiÓm x¸c ®Þnh th­êng lµ: 5 n¨m , 10 n¨m, 20 n¨m ….. + PhÝ B¶o hiÓm th­êng ®ãng ®Þnh kú vµ kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian B¶o hiÓm + Cã thÓ ®­îc chia l·I th«ng qua ®Çu t­ phÝ B¶o hiÓm vµ còng cã thÓ ®­îc hoµn phÝ khi kh«ng cã ®IÒu kiÖn tiÕp tôc tham gia . Môc ®Ých: +§¶m b¶o cuéc sèng cho gia ®×nh vµ ng­êi th©n . +T¹o lËp quü gi¸o dôc , h­u trÝ , tr¶ nî. +Dïng lµm vËt thÕ chÊp ®Ó khëi nghiÖp kinh doanh ….. 3.4.C¸c ®IÒu kho¶n B¶o hiÓm bæ sung . Khi triÓn khai c¸c lo¹I h×nh B¶o hiÓm nh©n thä , nhµ B¶o hiÓm cßn nghiªn cøu , ®­a ra c¸c ®IÒu kho¶n bæ sung ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ cña kh¸ch hµng , cã c¸c ®IÒu kho¶n bæ sung sau ®©y ®­îc vËn dông : + §IÒu kho¶n bæ sung B¶o hiÓm l»m viÖn vµ phÉu thuËt: Cã nghÜa lµ nhµ B¶o hiÓm cam kÕt tr¶ c¸c phÝ l»m viÖn vµ phÉu thuËt khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ èm ®au vµ th­¬ng tËt . Tuy nhiªn , nÕu ng­êi ®­îc b¶o hiÓm tù g©y th­¬ng tÝch , tù tö ,mang thai vµ sinh në …th× kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn lîi B¶o hiÓm . Môc ®Ých cña ®IÒu kho¶n nµy lµ nh»m trî gióp ng­êi tham gia gi¶m nhen g¸nh nÆng chi phÝ trong ®IÒu trÞ phÉu thuËt , ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp èm ®au bÊt ngê . + §IÒu kho¶n bæ sung B¶o hiÓm tai n¹n : Nh»m trî gióp thanh to¸n chi phÝ trong ®IÒu trÞ th­¬ng tËt , tõ ®ã bï ®¾p sù mÊt m¸t hoÆc gi¶m thu nhËp do bÞ chÕt hoÆc th­¬ng tÝch cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm . §IÒu kho¶n nµy cã ®Æc ®IÓm lµ B¶o hiÓm kh¸ toµn diÖn c¸c hËu qu¶ tai n¹n nh­ : ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ tµn phÕ , th­¬ng tËt toµn bé , th­¬ng tÝch t¹m thêi ,tai nan sau ®ã bÞ chÕt . Nh÷ng tr­êng hîp tù th­¬ng , tai n¹n do nghiÖn r­îu , ma tuý … ®Òu kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn lîi B¶o hiÓm . +§IÒu kho¶n bæ sung B¶o hiÓm søc khoÎ : Thùc chÊt ®IÒu kho¶n B¶o hiÓm nµy lµ nhµ B¶o hiÓm sÏ cam kÕt thanh to¸n khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ c¸c chøng bÖnh hiÓm nghÌo nh­: §au tim. Ung th­. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng Suy gan. Suy thËn . Suy h« hÊp. ………………….. Môc ®Ých tham gia B¶o hiÓm ë ®ay nh»m cã ®­îc nh÷ng kho¶n tµI chÝnh nhÊt ®Þnh ®Ó trî gióp thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ y tÕ lín gãp phÇn gi¶I quyÕt ,lo liÖu c¸c nhu cÇu sinh ho¹t trong thêi gian ®IÒu trÞ. NgoµI ra , trong mét sè tr­êng hîp c¸c nhµ B¶o hiÓm ®­a ra nh÷ng ®IÓm bæ sung kh¸c nh¶utong hîp ®ång B¶o hiÓm cña m×nh nh­: Hoµn phÝ B¶o hiÓm , miÔn thanh to¸n phÝ khi gÆp tai n¹n , th­¬ng tËt …..nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®Ó thu hót ng­êi tham gia .MÆc dï phÝ cao h¬n , nh­ng c¸c hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä cã c¸c ®IÒu kho¶n bæ sung ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi tham gia . II-ThÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä . 1.Kh¸I niÖm. ThÞ tr­êng hiÓu theo nghÜa hÑp lµ sù tiÕp sóc gi÷a nh÷ng ng­êi cã môc ®Ých giao dÞch th­¬ng m¹I th«ng qua mua b¸n . Nh­ vËy thÞ tr­êng lµ n¬I cã thÓ b¸n ®­îc hµng ho¸ vµ còng lµ ®Þa ®IÓm cã thÓ mua ®­îc hµng ho¸ . §øng trªn gãc ®é lµ mét nhµ B¶o hiÓm , thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä thùc chÊt lµ n¬I mua vµ b¸n c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä . ThÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä còng cã thÓ ®­îc hiÓu lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä , trong ®ã , nh÷ng ng­êi mua vµ nh÷ng ng­êi b¸n b×nh ®¼ng, cïng c¹nh tranh . Sè l­îng ng­êi mua vµ b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ tr­êng lµ lín hay nhá . D­íi gãc ®é Marketing , thÞ tr­êng bao gåm toµn bé kh¸ch hµng hiÖn t¹I vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña mét lo¹I s¶n phÈm .Kh¸ch hµng hiÖn t¹I lµ kh¸ch hµng ®ang tham gia vµo qu¸ tr×nh mua vµ sö dông s¶n phÈm ®ã . Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lµ kh¸ch hµng cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh mua vµ sö dông s¶n phÈm dã trong t­¬ng lai , kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ph¶I tho¶ m·n c¸c ®IÒu kiÖn sau : + Cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm + Cã kh¶ n¨ng tµI chÝnh + Lµ ®èi t­îng tho¶ m·n c¸c ®IÒu kiÖn cña s¶n phÈm + Ng­êi b¸n cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp víi hä Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng 2. C¸c bªn tham gia vµo thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä Tõ kh¸I niÖm thÞ tr­êng ë trªn , thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä lµ n¬i mua vµ b¸n c¸c c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä. Tõ ®ã ta thÊy thÞ tr­êng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã ®ñ c¸c ®IÒu kiÖn sau ®©y : + Ph¶i cã ng­êi cung øng , tøc ng­êi b¸n c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä. + Ph¶i cã kh¸ch hµng , tøc ng­êi mua c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä. 2.1. Ng­êi cung øng c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä . C¸c bªn tham gia vµo qu¸ tr×nh cung øng c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä bao gåm : C¸c doanh ngiÖp B¶o hiÓm nh©n thä , c¸c ®¹i lý B¶o hiÓm nh©n thä ,c¸c m«I giíi B¶o hiÓm nh©n thä ,ngoµI ra cßn cã c¸c céng t¸c viªn còng tham gia vµo qu¸ tr×nh cung øng. *Doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä : Lµ doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt kinh doanh B¶o hiÓm vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó kinh doanh trong lÜnh vùc B¶o hiÓm nh©n thä . C¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä th­êng cung øng c¸c s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch gi¸n tiÕp qua c¸c ®¹I lý cña c«ng ty , qua c¸c c«ng ty m«I giíi ,c¸c céng t¸c viªn , ®«I khi còng cung cÈp trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng ë c¸c trô së , chi nh¸nh cña m×nh . *§¹i lý B¶o hiÓm nh©n thä : Lµ tæ chøc , c¸ nh©n ®­îc doang ngiÖp B¶o hiÓm nh©n thä uû quyÒn trªn c¬ së hîp ®ång ®¹I lý B¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña luËt kinh doanh B¶o hiÓm vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §¹i lý B¶o hiÓm nh©n thä cã thÓ coi lµ ng­êi cung cÊp chÝnh c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ tr­êng . §¹I lý B¶o hiÓm nh©n thä ®­îc c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä uû quyÒn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng sau ®©y : + Giíi thiÖu , chµo b¸n c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä + Thu xÕp , giao kÕt hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä +Thu phÝ B¶o hiÓm +Thu xÕp gi¶I quyÕt båi th­êng vµ chi tr¶ tiÒn B¶o hiÓm khi x¶y ra c¸c sù kiÖn B¶o hiÓm . +Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn thùc hiÖn hîp ®ång B¶o hiÓm . * M«i giíi B¶o hiÓm : Doanh ngiÖp thùc hiÖn giíi B¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña luËt kinh doang B¶o hiÓm vµ c¸c ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Doanh nghiÖp m«I giíi B¶o hiÓm còng cã vai trã rÊt quan träng trong viÖc ®­a s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä tí kh¸ch hµng .Vµ c¸c c«ng viÖc mµ c¸c doanh nghiÖp m«I giãi B¶o hiÓm ph¶I lµm lµ: + Cung cÊp th«ng tin vÒ lo¹I h×nh B¶o hiÓm ,®IÒu kiÖn ,®IÒu kho¶n , phÝ B¶o hiÓm , doanh nghiÖp B¶o hiÓm cho bªn mua B¶o hiÓm . Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng + T­ vÊn cho bªn mua B¶o hiÓm trong viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro , lùa chän lo¹I h×nh B¶o hiÓm , ®IÒu kiÖn ,®iÒu kho¶n , biÓu phÝ B¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp B¶o hiÓm . + §µm ph¸n , thu xÕp hîp ®ång gi÷a doanh nghiÖp B¶o hiÓm vµ bªn mua B¶o hiÓm . +Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn thùc hiÖn hîp ®ång B¶o hiÓm theo yªu cÇu cña bªn mua B¶o hiÓm . 2.2. Kh¸ch hµng. Theo gãc ®é Marketing , thÞ tr­êng bao gåm toµn bé kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng .Qua kh¸i niÖm nµy ta thÊy kh¸ch hµng lµ yÕu tè quan träng nhÊt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ,nã cã vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng .NÕu kh«ng cã kh¸ch hµng còng ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng cã thÞ tr­êng. Kh¸ch hµng hiÖn t¹i lµ kh¸ch hµng ®ang tham gia vµo qu¸ tr×nh mua vµ sö dông s¶n phÈm ®ã . Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lµ kh¸ch hµng cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh mua vµ sö dông s¶n phÈm dã trong t­¬ng lai , kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ph¶I tho¶ m·n c¸c ®IÒu kiÖn sau : + Cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm + Cã kh¶ n¨ng tµI chÝnh + Lµ ®èi t­îng tho¶ m·n c¸c ®IÒu kiÖn cña s¶n phÈm + Ng­êi b¸n cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp víi hä Kh¸ch hµng cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä lµ nh÷ng c¸ nh©n , c¸c tæ chøc , c¸c hé gia ®×nh ,kh«ng ph©n chia giÇu nghÌo, giai cÊp . MiÔn lµ ®èi t­îng ®ã cã nhu cÇu vµ quan t©m ®Õn s¶n phÈm th× nhµ B¶o hiÓm s½n sµng cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña m×nh. 3.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä . VÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn ,ng­êi ta coi thÞ tr­îng B¶o hiÓm nh©n thä lµ mét tæng thÓ. Nªn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng nªn thÞ tr­êng nµy rÊt phong phó vµ ®a d¹ng . §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä , cÇn ph¶i ph©n lo¹i c¸c nh©n tè trªn c¸c gãc ®é thÝch hîp *Trªn gãc ®é sù t¸c ®éng cña c¸c lÜnh vùc vµ thÞ tr­êng cã thÓ ph©n thµnh c¸c nh©n tè kinh tÕ ,chÝnh trÞ –x· hé , t©m sinh lý.......... + C¸c nh©n tè kinh tÕ : §©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt ®èi víi thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä . Bëi v× nÕu mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn , thu nhËp cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao, nóc ®ã ng­êi ta míi nghÜ ®Õn c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm vµ c¸c h×nh thøc kh¸c ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng vµ ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hä t×m ®Õn c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä víi môc ®Ých gãp phÇn lµm æn ®Þnh cuéc sèng, gi¶m bít khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khi gÆp c¸c rñi ro , ®¶m b¶o cho con c¸i cã thÎ ®i häc , cã nguån thu nhËp khi vÒ giµ. Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng Vµ thùc tÕ còng cho thÊy hÇu hÕt c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn lµ nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cô thÓ lµ 5 thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä lín nhÊt thÕ giíi hiÖn nay lµ : Mü , NhËt , §øc , Anh vµ Ph¸p . + C¸c nh©n tè chÝnh trÞ – x· héi : C¸c nh©n tè nµy ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä th«ng qua c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ chÝnh tri , tr×nh ®«n v¨n ho¸ cña nh©n d©n vµ c¶ thãi quen cña ng­êi d©n . C¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã thÓ lµ chÝnh s¸ch ®èi néi ,®èi ngo¹i , chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ , chÝnh s¸ch héi nhËp ........c¸c chÝnh s¸ch nµy cã ¶nh h­ëng to lín tíi sù ph¸t triÓn hay thu hÑp cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä cña n­íc ®ã . Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ng­êi d©n còng ¶nh h­ëng tíi nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä còng nh­ vai trß cña B¶o hiÓm nh©n thä ®èi víi c¸c c¸ nh©n , c¸c gia ®×nh vµ toµn x· héi . + C¸c nh©n tè t©m sinh lý : §©y còng lµ yÕu tè quan träng bëi v× nÕu c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä còng nh­ c¸c lo¹i h×nh B¶o hiÓm nh©n thä , t¹o ra ®­îc liÒm tin , t¹o ra ®­îc c¶m gi¸c an toµn cho ng­êi tham gia B¶o hiÓm th× sÏ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch hµng. *Ngoµi ra cßn cã sù t¸c ®éng cña c¸c cÊp qu¶n lý ®Õn thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä nh­ c¸c nh©n tè qu¶n lý vÜ m«,c¸c nh©n tè qu¶n lý vi m«. + C¸c nh©n tè qu¶n lý vÜ m« : Nh­ c¸c chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ , c¸c chÝnh s¸ch vÒ ph¸p luËt , c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt tÝn dông ... C¸c nh©n tè nµy t¹o nªn m«i tr­êng kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp . Vµ c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c muèn lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , con ®­êng quan träng nhÊt lµ ph¶i vËn dông mét c¸ch thÝch hîp c¸c nh©n tè nµy . + C¸c nh©n tè vi m« lµ c¸c c«ng cô ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä víi chÊt l­îng cao vµ gi¸ c¶ phï hîp , ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt dÉn tíi më réng thÞ truêng cña doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä . III.ThÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt Nam – C¬ héi vµ th¸ch thøc. 1.Mét vµi nÐt vÒ thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt Nam . Nãi ®Õn ViÖt Nam th× kh«ng ai kh«ng nh¾c ®Õn d©n sè ViÖt Nam , tuy lµ mét n­íc nhá bÐ nh­ng l¹i cã d©n sè rÊt ®«ng (cô thÓ lµ theo sè liÖu thèng kª 0 giê ngµy25/10/2002 d©n sè ViÖt Nam lµ 80 triÖu) vµ hiªn nay ®ang ®øng thø 2 Ch©u ¸ vµ ®øng thø 12 trªn thÕ giíi . Qua ®ã ta thÊy thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng n¨ng lín . Vµ hiÖn nay ®ang ®­îc c¸c c«ng ty B¶o hiÓm n­íc ngoµi chó ý ®Õn . Tuy vËy thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt Nam cho ®Õn nay míi chØ trong giai ®o¹n ®Çu , manh món, vµ cßn non trÎ.Th¸ng 8/1996 hîp ®ång B¶o Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng hiÓm nh©n thä ®Çu tiªn ®­îc ph¸t hµnh , ®¸nh dÊu sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam . N¨m 1999 , lÇn ®Çu tiªn chóng ta më cöa thÞ tr­êng B¶o hiÓm vµ tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä , vµ ®ã còng lµ b­íc ngoÆt quan träng ®èi víi thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam . Tõ khi më cöa,thÞ tr­ßng B¶o hiÓm nh©n thä cho ®Õn nay ,thÞ tr­ßng ®· cã 5 doanh nghiÖp kinh doanh lÜnh vùc nµy ®ã lµ:B¶o viÖt,B¶o Minh- CMG, Manulife,Prudential vµ AIA. B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam mãi chØ ho¹t ®éng ®­îc 5 n¨m nh­ng còng ®· cã thµnh tùu rÊt to lín . + HiÖn nay B¶o hiÓm nh©n thä ®· cã mÆt trªn 61 tØnh thµnh + ThÞ tr­êng ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng siªu m· + C¸c s¶n phÈm ngµy c¶ng ®a d¹ng vµ phong phó , ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn ,®¸p øng ngµy mét tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. + ChÊt l­îng phôc vô ngµy cµng ®­îc n©ng cao . + ThÞ tr­êng ngµy cµng s«i ®éng MÆc dï ®· cã nh÷ng thµnh tùu nh­ vËy nh­ng nã vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn xÏm xÐt. Vµ ®Ó nghiªn cøu kü h¬n thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ta ®i t×m hiÓu c¸c phÇn sau ®©y. 2.Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam . Th¸ng8/1996®¸nh dÊu sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ,vµ th¸ng 6/2002 võ qua lµ sinh nhËt lÇn thø 6 cña thÞ tr­êng .Nh×n mét c¸ch tæng thÓ qua nh÷ng n¨m ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam cã nh÷ng nÐt næi bËt sau ®©y 2.1.ThÞ tr­êng s«i ®éng , c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ toµn diÖn. Tõ th¸ng 8/1996 ®Õn gi÷a n¨m 1999 chØ cã B¶o ViÖt “Mét m×nh mét chî “ ,®Õn nay thÞ tr­êng ®· cã 5 doanh nghiÖp : B¶o viÖt,B¶o Minh- CMG, Manulife,Prudential vµ AIA. Tõ khi cã sù gãp mÆt thªm cña 4 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi – nh÷ng tªn t­æi lín,®· cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi kÌm theo c¬ chÕ tµi chÝnh ,thï lao linh ho¹t , thÞ tr­êng s«i ®éng c¹nh tranh ngay cµng toµn diÖn vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao . T×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,cã thÓ thÊy râ ë c¸c thÞ tr­êng lín nh­ Hµ Néi, Thµnh Phè HCM, H¶i Phßng,§µ N½ng.........sù c¹nh tranh thÓ hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nh­ thu hót kh¸ch hµng , thu hót ®¹i lý (chÝnh s¸ch thï lao) , s¶n phÈm,dÞch vô, ®Þa bµn ho¹t ®éng ,qu¶ng c¸o , khuyÕn m¹i....... NÕu nh­ míi ho¹t ®éng Manulife,Prudential vµ AIA chØ tËp trung triÓn khai á hai ®ia bµn lµ Hµ Néi, Thµnh Phè HCM vµ chñ yÕu h­íng vµo kh¸ch hµng cã thu nhËp trung b×nh kh¸ trë nªn , th× ®Õn nay c¸c c«ng ty nµy ®· tÝch cùc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng sang c¸c ®Þa bµn cßn l¹i vµ h­íng tíi Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng c¸c kh¸ch hµng cã thu nhËp trung b×nh , ®Õn thêi ®iÓm nµy c¸c ®Òu lÊy môc tiªu t¨ng tr­ëng , më réng thÞ tr­êng lµ môc tiªu hµng ®Çu. XÐt vÒ mÆt tÝch cùc ,c¹nh tranh thùc sù trë thµnh mét nh©n tè quan träng thóc ®Èy thÞ tr­êng ph¸t triÓn .ChÝnh nhê sù ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña c¸c do¹nh nghiÖp, ®· gióp d©n chóng nhËn thøc râ h¬n vÒ B¶o hiÓm nh©n thä, gióp ®­a dÞch vô B¶o hiÓm nh©n thä ®Õn tËn nhµ kh¸ch hµng, còng nhê c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp ®· n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, chÊt l­îng khai th¸c, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®ång thêi thóc ®Èy ®iÒu kho¶n, quy tr×nh nghiÖp vô (nh­ in b¶n m« t¶ quyÒn lîi B¶o hiÓm, ®¸nh gi¸ rñi ro...), bæ xung c¸c dÞch vô t¨ng gi¸ trÞ( cho vay phÝ tù ®éng, cho vay theo hîp ®ång, kh«i phôc hiÖu lùc hîp ®ång...), hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng, trong ®ã ®ang chó träng lµ m« h×nh ®¹i lý, chÕ ®é thï lao cho ®¹i lý theo h­íng hiÖu qu¶ h¬n, phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm cña kinh doanh B¶o hiÓm nh©n thä. C¹nh tranh còng th«i thóc c¸c doanh nghiÖp t×m c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh­ øng dông tin häc, ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi. Thêi gian qua c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä rÊt tÝch cùc øng dông khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin vµo hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc nh­ ph¸t hµnh, qu¶n lý hîp ®ång, in ho¸ ®¬n, kÕ to¸n, thèng kª qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm... Tuy vËy hiÖn t­îng c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh (nh­ tung tin gi¶), c¹nh tranh theo kiÓu chép giËt ®· xuÊt hiÖn g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn thÞ tr­êng lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn h×nh ¶nh cña ngµnh, mÆc dï c¸c doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc tho¶ thuËn hîp t¸c chung t¹i b¶n ghi nhí chung ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2000 nh»m thiÕt lËp mét thÞ tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh H×nh 1: ThÞ phÇn B¶o hiÓm nh©n thä qua c¸c n¨m ( Theo doanh thu phÝ) N¨m 2001 N¨m 2000 B¶o ViÖt Prudentia 54.30% B¶o ViÖt l Prudent 71.50% 19.40% ial 29.90% AIA Manulife Manulif AIA BM- BM- 0.80% 7.60% e 3.60% CMG CMG 10.80% 0.70% 1.40% TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001 , dÉn ®Çu trªn thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä vÉn lµ B¶o viÖt – lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ lµ doanh nghiÖp duy nhÊt kh«ng cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi thÞ phÇn lµ 54,3% , tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu phÝ ®¹t 64,8% vµ lµ doanh nghiÖp duy nhÊt cã m¹ng l­íi phñ kh¾p c¸c tØnh thµnh .C¸c doanh nghiÖp kh¸c còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt tèt ,®Æc biÖt Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng lµ Prudential ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ ngo¹i môc . ChØ trong vßng 2 n¨m Prudential ®· v­¬n nªn vÞ trÝ thø hai víi gÇn 30% thÞ phÇn vµ trë thµnh ®èi träng lín ®èi víi B¶o viÖt trªn thÞ tr­êng .AIA,BM-CMG,Manulife trong n¨m 2001 còng gia t¨ng thÞ phÇn , tuy nhiªn tÝnh tíi thêi ®iÓm nµy th× c¸c doanh nghiÖp nµy còng chØ chiÕm ®­îc thÞ phÇn kh¸ nhá . Víi ®Æc ®iÓm kh¸ch hµnh lµ c¸c c¸ nh©n , sè l­îng doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng , cã thÓ nhËn ®Þnh ®­îc r»ng trong thêi gian tíi thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam sÏ thªm s«i ®éng , c¹nh tranh thªm s©u s¾c c¶ vÒ mäi mÆt theo h­íng cã lîi cho kh¸ch hµng , ®ång thêi chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bÊt ngê . Sù ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam trong thêi gian qua cßn t¹o ra sù c¹nh tranh liªn ngµnh , trong ®ã râ rÖt nhÊt lµ c¹nh tranh gi÷a hÖ thèng ng©n hµng , b­u ®iÖn víi ngµnh B¶o hiÓm nh©n thä trong viÖc thu hót vèn nhµn rçi tõ c«ng chóng . MÆc dï lµ lÜnh vùc kinh doanh chËm cã l·i (cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ®Òu ch­a cã l·i ), nh­ng B¶o hiÓm nh©n thä lµ lÜnh vùc kinh doanh mµu mì vµ bÒn v÷ng , hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ , nhÊt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi . Cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng , cïng víi chÝnh s¸ch héi nhËp cña ViÖt Nam còng nh­ viÖc thùc hiÖn hiÖp ®Þnh ViÖt- Mü , trong thêi gian tíi ch¾c ch¾n sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu g­¬ng mÆt míi trªn thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam lµm cho thÞ tr­êng thªm s«i ®éng . ViÖc t¨ng vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng còng ®· kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy. 2.2.Thµnh c«ng lín , tr­ëng thµnh nhanh. MÆc dï chóng ta míi thùc hiÖn lo¹i h×nh B¶o hiÓm nh©n thä ®­îc vµi n¨m nh­ng thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tù hµo trªn nhiÒu mÆt cô thÓ: *Tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vÒ doanh thu phÝ vµ sè hîp ®ång. NÕu nh­ n¨m 1996 B¶o ViÖt míi triÓn khai thÝ ®iÓm B¶o hiÓm nh©n thä t¹i mét sè tØnh thµnh vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ khiªm tèn v¬Ý trªn 1200 hîp ®ång vµ doanh thu phÝ ch­a ®Õn 1 tû ®ång th× ®Õn n¨m 2000 doanh thu phÝ B¶o hiÓm nh©n thä toµn thÞ tr­êng ®· ®¹t gÇn 1300 tû ®ång vµ gÇn 1 triÖu hîp ®ång cã hiÖu lùc,n¨m 2001 lµ n¨m ®¸ng ghi nhí nhÊt cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam víi doanh thu phÝ ®¹t 2786 tû ®ång (t­¬ng ®­¬ng víi 0,55% GDP),v­ît kh¸ xa so víi tæng doanh thu phÝ B¶o hiÓm phi nh©n thä cña toµn thÞ tr­êng ,sè hiÖu lùc hîp ®ång tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001 ®¹t kho¶ng 1,6 triÖu hîp ®ång (t­¬ng ®­¬ng víi 1,9% d©n sè ).So víi n¨m 2000,tèc ®é t¨ng doanh thu phÝ cña n¨m 2001 ®¹t 115,6%,trong ®ã tèc ®é t¨ng doanh thu phÝ tõ c¸c hîp ®ång míi ®¹t trªn 89%.NÕu tÝnh tõ khi míi b¾t ®Çu triÓn khai ,tèc ®é t¨ng doanh thu B¶o hiÓm nh©n thä b×nh qu©n trong nh÷ng n¨m qua ®¹t 250%/n¨m,cßn nÕu tÝnh tõ n¨m 1999,n¨m b¾t ®Çu cã sù gia nhËp cña c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä kh¸c ngoµi B¶o ViÖt,tèc Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng ®é doanh thu phÝ b×nh qu©n ®¹t trªn 135%/n¨m . §©y lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt cao ph¶n ¸nh sù tr­ëng thµnh nhanh chãng cña thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam . N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 Tèc ®é t¨ng 1742,1% 1060,0% 142,4% 162,6% 115,6 doanh thu phÝ (so % víi n¨m t­íc) H×nh 2: Doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä toµn thÞ tr­êng qua c¸c n¨m (tû ®ång) 2786 3000 2500 2000 Tû ®ång 1292 1500 1000 492 500 203 17.5 0.95 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 N¨m Bªn c¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu phÝ ,th× chÊt l­îng khai th¸c cò ®­îc n©ng nªn ®¸ng kÓ ,biÓu hiÖn qua sè tiÒn b¶o hiÓm trung b×nh trªn hîp ®ång , sè phÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n /hîp ®ång ,sè phÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n trªn hîp ®ång ngµy cµng cao , c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro ®­îc chó träng h¬n (th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro søc khoÎ ,tµi chÝnh ,môc ®Ých tham gia,quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm ),tû lÖ huû bá hîp ®ång cña toµn thÞ tr­êng d­íi 6%/n¨m (thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c ). *ThiÕt lËp m¹ng l­íi kinh doanh phñ kh¾p toµn quèc,m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn : Thêi gian qua ,c¸c doanh nghiÖp vµ ®iÓn h×nh lµ B¶ë ViÖt ®· x©y dùng m¹ng l­íi cung cÊp dÞch vô kh¾p c¶ n­íc , nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña mäi tÇng líp nh©n d©n . Víi m¹ng l­íi phñ kh¾p c¸c huyÖn thÞ vµ ®éi ngò ®¹i lý ,c¸n bé khai th¸c ®«ng ®¶ë ,c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä ®· len lái vµo hang cïng ngâ hÎm ,tõ thµnh thÞ tíi n«ng th«n . M« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ,®iÓn h×nh lµ chuyªn m«n ho¸ khai th¸c vµ thu phÝ .ViÖc ®µë t¹ë c¸n bé ,®¹i lý ngµy cµng ®­îc chó träng vµ ®­îc x¸c ®Þnh lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh dÞch vô cung cÊp vµ thµnh c«ng cña doanh nghiÖp . *S¶n phÈm phong phó ®a d¹ng,kh¸ch hµng thuéc nhiÒu tÇng líp . Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng Khi B¶o ViÖt triÓn khai thÝ ®iÓm B¶o hiÓm nh©n thä ,chØ cã ba s¶n phÈm ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng lµ B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp thêi h¹n 5 n¨m , 10 n¨m,vµ an sinh gi¸ë dôc .Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ,sè s¶n phÈm ®­a ra thÞ tr­êng ®· t¨ng nªn nhanh trãng,®a d¹ng vµ ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn .§Õn nay thÞ tr­êng ®· cã sù hiÖn diÖn cña tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i B¶o hiÓm nh©n thä truyÒn thèng nh­ hçn hîp ,sinh kú ,tö kú ,trän ®êi ,c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä c¸ch t©n, c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm h­u trÝ ,®ång thêi cßn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm bæ trî kh¸c . Víi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä ®· ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng,phong phó vµ toµn diÖn cña nh©n d©n vÒ B¶o hiÓm nh©n thä .Sè liÖu khai th¸c cho thÊy , s¶n phÈm b¶o hiÓm hçn hîp vµ ®Æc biÖt lµ b¶ë hiÓm trÎ em lµ nh÷ng s¶n phÈm b¶o hiÓm b¸n ch¹y nhÊt ,c¸c s¶n phÈm mang tÝnh b¶ë vÖ th«ng th­êng nh­ b¶o hiÓm tö kú ,b¶o hiÓm sinh kú ,b¶o hiÓm trän ®êi ,b¶o hiÓm tai n¹n ,b¶o hiÓm chi phÝ y tÕ Ýt ®­îc ­a chuéng .§iÒu nµy cho thÊy thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam vÉn ®ang ë trong giai ®o¹n ­a tiÕt kiÖm,®ång thêi còng ph¶n ¸nh truyÒn thèng ­a tiÕt kiÖm ,hiÕu häc ,®øc tÝnh hy sinh vÒ con ch¸u cña ng­êi ViÖt Nam ,tuy nhiªn nã còng cho thÊy B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ch­a thùc sù trë thµnh tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt Nam . Thªm vµo ®ã c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm ng¾n h¹n vÉn chiÕm tû träng lín ,ph¶n ¸nh t©m lý lo l¹m ph¸t ,e ng¹i ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng chóng . GÇn ®©y , c¸c doanh nghiÖp lÇn l­ît ®­a ra c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm dµi h¹n h¬n vµ nhiÒu s¶n phÈm bæ trî mang tÝnh b¶o vÖ nh­ b¶o hiÓm bÖnh hiÓm nghÌo,b¶o hiÓm ch¨m sãc phô n÷ toµn diÖn ….,cho thÊy nh÷ng tÝn hiÖu ban ®Çu vÒ sù chuyÓn dÞch s¶n phÈm . Ngoµi B¶o hiÓm nh©n thä ,c¸c doanh nghiÖp cßn cung cÊp thªm c¸c dÞch vô kh¸c cho kh¸ch hµng tham gia B¶o hiÓm nh©n thä nh­ t­ vÊn du häc ,cho kh¸ch hµng vay tiÒn theo hîp ®ång,thÎ gi¶m gi¸ ,phiÕu mua hµng …Víi nh÷ng lç lùc cña c¸c doanh nghiÖp ,chÊt l­îng phôc vô ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ mang tÝnh toµn diÖn . *T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi Thêi gian qua,ngµnh B¶o hiÓm nh©n thä ®· thu hót vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc l­îng ®«ng ®¶o lao ®éng d­íi h×nh thøc ®aÞ lý chuyªn nghiÖp , b¸n chuyªn nghiÖp ,vµ céng t¸c viªn. TÝnh ®Õn th¸ng 6 n¨m 2002 tæng sè ®¹i lý chuyªn nghiÖp trªn toµn thÞ tr­êng ®· nªn tíi con sè 25240 ng­êi ,t¨ng 90,57% so víi 6 th¸ng n¨m 2001 vµ nã ®­îc thÓ hiÖn râ ë b¶ng d­íi ®©y: Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn d­ìng B¶ng 2:tèc ®é t¨ng tr­ëng ®¹i lý B¶o hiÓm nh©n thä (ng­êi) Doanh nghiÖp 6 th¸ng 2002 6 th¸ng 2001 % t¨ng gi¶m Tæng 52240 27413 90.57% AIA 5862 3793 54.55% BM-CMG 2664 1257 111,93% B¶o ViÖt 14245 10532 35.25% Manulife 5300 2626 101,83% Prudential 24169 9205 162,56 Nh­ vËy qua b¶ng trªn ta thÊy chØ trong vßng mét n¨m trë l¹i ®©y thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam thùc sù ®· cã bø¬c tiÕn dµi ,sè ®¹i lý chuyªn nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng nªn víi tèc ®é chãng mÆt ,vµ ®¸ng chó ý nhÊt ®ã lµ Prudential víi tèc ®é t¨ng 162,56% so víi n¨m 2001 vµ v­¬n nªn ®øng ®Çu trªn thÞ tr­êng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam vÒ sè ®¹i lý víi 24169 ng­êi. Víi nh÷ng ®Æc tr­ng næi bËt :hoµn toµn ®éc lËp,tù chñ vÒ thêi gian ,®ßi hái tÝnh tù gi¸c cao,h­ëng thï lao theo kÕt qu¶ lao ®éng,tù h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng yªu cÇu qu¸ cao vÒ b»ng cÊp,nghÒ ®¹i lý B¶o hiÓm nh©n thä ®· thùc sù trë thµnh mét nghÒ cã tÝnh chuyªn nghiÖp ,®­îc x· héi thõa nhËn lµ mét trong nh÷ng nghÒ cã thu nhËp kh¸ cao ë ViÖt Nam hiÖn nay,®ång thêi B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ®· t¹o ra chç lµm cho hµng ngh×n ng­êi víi t­ c¸ch lµ c¸n bé,nh©n viªn cña c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä . Ngoµi ra cßn t¹o viÖc lµm cho c¸c ngµnh cã liªn quan nh­ c«ng nghÖ th«ng tin,ng©n hµng, in Ên,qu¶ng c¸o... *T¹o kªnh huy ®éng vµ cung cÊp vèn lín cho nÒn kinh tÕ ,thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn . Víi chøc n¨ng gom nhÆt vµ huy ®éng nh÷ng kho¶n tiÒn nhá,nhµn rçi l»m r¶i r¸c trong d©n c­ ,B¶o hiÓm nh©n thä ®· h×nh thµnh mét quü ®Çu t­ lín,cung cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nguån vèn cung cÊp dµi h¹n ,phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc c«ng nghÖ ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸,gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . So víi ngµnh ng©n hµng,B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam tuy míi cã th©m liªn ho¹t ®éng cßn rÊt ng¾n nh­ng ®· thùc sù trë thµnh mét kªnh huy ®éng vµ ph©n phèi vèn h÷u hiÖu cho nÒn kinh tÕ. Víi sè tµi s¶n qu¶n lý ®­îc tÝch luü (d­íi h×nh thøc quü dù phßng) ngµy cµng lín , cho phÐp c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm nh©n thä thùc hiÖn nh÷ng kho¶n ®Çu t­ lín d­íi c¸c h×nh thøc nh­ gãp vèn liªn doanh,mua cæ phiÕu,cho vay,tham gia dù ¸n ®Çu t­,göi tiÕt kiÖm ng©n hµng ...Lêy n¨m 2001 lµm vÝ dô,nh­ ®· nªu trªn,tæng phÝ B¶o hiÓm nh©n thä cña toµn thÞ tr­êng ®¹t 2786 tû ®ång,chiÕm 0,55% GDP vµ nh­ vËy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy ,tæng sè vèn mµ c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm cã thÓ cung cÊp cho nÒn kinh tÕ nªn tíi 4000 tû ®ång (chñ Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản