intTypePromotion=3

Đề tài: Tín dụng và rủi ro tín dụng kinh tế ngoài quốc doanh trong họat động của các Ngân hàng thương mại - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
15
download

Đề tài: Tín dụng và rủi ro tín dụng kinh tế ngoài quốc doanh trong họat động của các Ngân hàng thương mại - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu tiền vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay Ngân hàng cần có những biện pháp quản lý sau: Xác định , kiểm tra quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của người vay để có biện pháp xử lý thích hợp khi cần thiết. Nếu tiền vay được đảm bảo bằng tài sản của khách hàng hoặc bên thứ ba Ngân hàng cần chú ý: + Kiểm tra, thu thập đánh giá tính hợp pháp của tài sản và đối với các tài sản khó tiêu thụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tín dụng và rủi ro tín dụng kinh tế ngoài quốc doanh trong họat động của các Ngân hàng thương mại - 8

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nếu tiền vay được đ ảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay Ngân hàng cần có những biện pháp quản lý sau: Xác định , kiểm tra quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của người vay để có biện pháp xử lý thích h ợp khi cần thiết. Nếu tiền vay được đảm bảo bằng tài sản của khách hàng hoặc bên thứ ba Ngân hàng cần chú ý: + Kiểm tra, thu thập đ ánh giá tính h ợp pháp của tài sản và đối với các tài sản khó tiêu thụ dễ hao mòn mất giá th ì không nh ận thế chấp , cầm cố + Đối với các tài sản không bắt buộc có giấy tờ như vàng b ạc, ... thì dùng biện pháp cầm cố 6 . Các biện pháp xử lý nợ khó đòi. Đây là biện pháp cuối cùng nhằm hạn chế tối đ a những khoản thiệt hại đ ã xảy ra. Đối với các khoản nợ n ày hầu như không còn khả năng thu hồi như dự kiến, vì vậy Ngân hàng cần có những biện pháp xử lý kiên quyết như sau: Đối với các khoản cho vay có tài sản thế chấp : + Ngân hàng kết hợp với các cơ quan pháp lu ật tiến hành kê biên tài sản thế chấp đ ể phát mại hoặc cho thuê , ... + Nếu trường hợp giá trị tài sản thanh lý không đủ đ ể thu hồi nợ và lãi thì buộc khách hàng phải trả tiếp nếu không trả được thì thực hiện thủ tục tuyên bố phá sản đ ể thu hồi phần nợ còn lại. Đối với các khoản vay không có tài sản thế chấp : + Ngân hàng đề nghị khách hàng thắt chặt ngân quỹ, bán bớt các tài sản ,....để có tiền trả nợ
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Kết hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật đ ể ép các đối tượng có nợ quá hạn lớn, có h ành vi lừa đảo . Trường hợp không còn khả n ăng thu nợ th ì Ngân hàng phải thực hiện xoá n ợ. 7 . Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Công tác kiểm tra, kiểm soát là một hình thức quản lý tín dụng có chiều sâu, có tác dụng tốt đối với việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng của các Ngân h àng. Trong th ời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát của NHCT Đống Đa đ ã có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Để nâng cao hiệu quả của công tác kiẻm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHCT Đống Đa cần có những biện pháp đối với hoạt động của các cán bộ kiểm tra ,kiểm soát như : tăng cường số lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy đ ịnh rõ về trách nhiệm , thưởng phạt thích hợp, nâng cao chất lượng hội đ ồng tín dụng và tổ thẩm đ ịnh dự án.... III. Một số kiến nghị với các cơ quan chức n ăng. Kiến nghị với Ngân hàng công thương Việt nam 1. Với vai trò là cơ quan chỉ đạo trực tiếp của hoạt động NHCT Đống Đa, NHCT Việt n am cần có những hướng dẫn cụ thể các hoạt động của NHCT Đống Đa đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống là những biện pháp gián tiếp giúp NHCT Đống Đa thực hiện tốt công tác hạn chế rủi ro. 1 .1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể kịp thời các chủ trương chính sách của Chính phủ và của ngành
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chính phủ th ường xuyên đưa ra những nghị định để chỉ đạo hoạt động của ngành Ngân hàng là sự cố gắng rất lớn của Nh à nư ớc nhằm từng bước hoàn thiện môi trường pháp lý cho sự phát triển của ngành. Khi các nghị đ ịnh này ra đ ời, việc NHCT Việt Nam nhanh chóng đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho các Chi nhánh thực thi là điều cần thiết giúp họ giải toả kịp thời những vướng măc đ ể nâng cao hiệu quả. 1 .2 Chuẩn hoá cán bộ Ngân h àng và đ ặc biệt là cán bộ tín dụng: Quy định tiêu chuẩn cán bộ Ngân hàng ở các m ặt hoạt động nghiệp vụ khác nhau cũng như ở các vị trí cấp bậc khác nhau.Bằng cách mở các lớp đào tạo thường xuyên chuyên sâu trong từng lĩnh vực mà đ ặc biệt là lĩnh vực tín dụng . 1 .3.Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro: Hoạt động của TPR đã góp phần tích cực trong công tác tín dụng ở các chi nhánh nhưng số lượng thông tin còn ít và chư a cập nhật cần nâng cao hiệu quả bằng các b iện pháp nâng cấp trang thiết bị của TPR, tuyển chọn những cán bộ năng động có trình độ bổ sung cho TPR 2 . Kiến nghị với Ngân h àng nhà nước và các cấp, nghành có liên quan: 2 .1 Xử lý thoả đáng những vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng Trong thời gian qua, nghành Ngân hàng đã vấp phải một số vụ việc lớn liên quan đến những sai phạm trong hợp đồng tín dụng như : Tamexco, Epco -Minh Phụng....Những vụ việc đó đ ã làm suy giảm uy tín của ngh ành Ngân hàng đ ể làm suy yếu hoạt động Ngân hàng. Từ những bài học đích đáng đó đòi hỏi NHNN phải thường xuyên giám sát ho ạt động tín dụng của các ngân hàng để kịp thời phát hiện n găn ngừa xử lý các vi phạm .
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2 .2 Tăng cư ờng các biện pháp quản lý tín dụng Ngân hàng nông nghiệp cần sửa đổi, bổ sung các cơ chế, thể lệ cụ thể rõ ràng đ ể tạo lập một khung pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tín dụng NHNN phải có những biện pháp hữu hiệu trong việc buộc các NHTM thi h ành đúng các quy chế . Xử lý nghiêm túc và kịp thời những vi phạm sai sót NHNN tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các NHTM thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trư ờng liên ngân hàng , của các CIC. 2 .3 Hỗ trợ các NHTM trong việc sử lý nợ NHNN cần phải tích cực giám sát đ ể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của các NHTM để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đ ặc biệt là trong việc xử lý các tài sản thế chấp, các khoản nợ bằng các đề nghị với các nghành liên quan thực h iện một số biện pháp sau: + Đề nghị UBND, và các Sở ban nghành hỗ trợ trong việc hợp pháp hoá các tài sản th ế chấp, tài sản siết nợ..... + Các cơ quan công an ,toá án....tạo điều kiện cho Ngân hàng thu giữ tài sản thế chấp, giải quyết nhanh chóng các vụ án + NHNN cần sớm ban hành những thông tư liên tịch về hướng dẫn thủ tục về xử lý tài sản thế chấp; xúc tiến thành lập các công ty mua bán nợ dưới nhiều hình thức ; sớm cho ra đời tổ chức bảo hiểm tiền gư ỉ;... 3 . Kiến nghị với Chính Phủ 3 .1 Hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng Ngân hàng
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Môi trường pháp lý hoàn thiện có hiệu lực sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và ho ạt động tín dụng Ngân h àng nói riêng lành mạnh và hiệu quả Trong th ời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều luật quan trọng liên quan đ ến hoạt đông tín dụng Ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót trong các điều luật vì vậy kiến nghị chính phủ xem xét sửa đổi quy định rõ các vấn đề sau : + Quy đ ịnh rõ ph ần phát mại bán đ ấu giá tài sản đảm bảo của NHTM + Quy đ ịnh rõ các trường hợp vô hiệu hoá hợp đồng tín dụng hợp đồng kinh tế + Quy trách nhiệm rõ ràng cho các cấp các nghành trong việc xử lý tài sản thế chấp của NHTM. Đồng thời quy định rõ thời gian thủ tục xử lý các trường hợp này. Bên cạnh việc xem xét sửa đổi các đ iều luật đ ã ban hành, chính ph ủ cần n ghiên cứu cho ra những đ iều luật mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng nh ư : Lu ật về sở hữu tài sản; Luật kiểm toán ; Lụât về lưu thông k ỳ phiếu thương mại ... 3 .2 Tăng cư ờng công tác quản lý đối với các doanh nghiệp Hoạt động của các doanh nghiệp ảnh h ưởng trực tiếp đ ếm hoạt động tín dụng Ngân hàng.Hiện nay trong ho àn cảnh nền kinh tế đ ất nư ớc gặp nhiều khó khăn, n ăng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn yếu kém, ít có sức cạnh tranh. Trên thị trư ờng hoạt động của nhiều doanh nghiệp mang tính chất nhỏ lẻ, chụp giật...đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp giải quyết kịp thời. Tôi xin đ ề xuất một số kiến nghị sau:
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Thực thi tốt kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể đ ã đề ra, có các ưu tiên ưu đ ãi đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế mũi nhọn, kinh tế trọng đ iểm. + Ban hành và hướng dẫn chỉ đạo các nghành các cấp thực thi các điều luật đã và sẽ b an hành, tăng cường công tác thanh tra kiểm soát đối với các doanh nghiệp. +Việc cấp giấy phép hoạt động và kinh doanh đối với các doanh nghiệp mới, đặc b iệt là các công ty TNHH ph ải đ ảm bảo các điều kiện như vốn, cơ sở vật chất, cán bộ điều hành... + Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại các DNNN, tạo đ iều kiện đ ể các doanh n ghiệp có đủ khả năng trong đ iều hành sản xuất kinh doanh và có tình hình tài chính lành mạnh. Tiếp tục duy trì chế độ bảo tồn vốn cho các DNNN. Thay đ ổi bộ máy lãnh đ ạo với các doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả, giải thể những DNNN làm ăn thua lỗ kéo dài. Tiếp tục chủ trương cổ phần hoá các DNNN gắn chặt quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp Tóm lại, trên đây là những ý kiến đống góp của tôi góp phần vào việc hạn chế rủi ro tín dụng đối với Chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa. Để đạt được điều n ày đòi hỏi không chỉ có sự cố gắng của bản thân cán bộ, nhâ viên NHCT Đống Đa m à còn phải có sự quan tâm,hỗ trợ của các nghành, các cấp có liên quan. Tôi rất hy vọng những ý kiến n êu ra đ ây sẽ góp phần giảm thiểu các rủi ro tín dụng, nâng cao h iệu quả hoạt động của Chi nhánh, tiếp tục chứng tỏ NHCT Đống Đa là một Chi nhánh vững mạnh trong hệ thống NHCT Việt Nam. Kết luận
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong n ền kinh tế thị trường hoạt động của Ngân hàng cũng giống như một doanh nghiệp luôn gắn liền với rủi ro. Để có thế cạnh tranh tồn tại và phát triển, Ngân hàng thương m ại phải có những giải pháp hạn chế rủi ro. Chuyên đề đã n êu được các vấn đề cơ b ản về tín dụng, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Trong đó đi sâu nghiên cứu về rủi ro tín dụng, những dấu hiệu của rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với bản thân Ngân hàng và đối với nền kinh tế. Chuyên đề cũng đã đánh giá toàn diện thực trạng và những rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa. Trên cơ sở đ ó phân tích n guyên nhân d ẫn đến rủi ro tin dụng, tìm hiểu những giải pháp mà chi nhánh đ ã áp dụng nhằm hạn chế rui ro tín dụng. Qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHCT Đống Đa tôi đ ã đ ưa ra một số nhận xét và đề xuất một số ý kiến đóng góp nhằm góp phần ho àn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng của Chi nhánh. Tuy đ ã có nhiều cố gắng nhưng chuyên đề vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót. Tôi hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ những người thực sự quan tâm đ ến những vấn đ ề này. Tài liệu tham khảo Các tạp chí , thời báo Ngân hàng, tài chính. 1. Nghiệm vụ Ngân hàng thương mại - Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 2. 1998. Hoạt động Ngân h àng và thị trường tài chính - Tác giả Lê Vinh Danh - Nhà 3. xuất bản Chính trị - năm 1997.
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lu ật Ngân h àng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng - Nhà xuất bản Pháp lý 4. - n ăm 1997. Các nghị định, Thông tư, h ướng dẫn của Chính phủ, NHNH, NHCT Việt 5. Nam. Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh của NHCT Đống Đa năm 2002, 2003, 6. 2004. Tài liệu tham khảo về công tác tín dụng của trung tâm đào tạo của NHCT 7. Việt Nam. Frederic S. Mis khin - Tiền tệ Ngân h àng và thị trường tài chính - Nhà xu ất 8. b ản KHKT Hà Nội - Năm 1994.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản