intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Văn Berybr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

223
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 5 có thời gian làm bài 90 phút với 4 bài tập tự luận về các phần: khảo sát hàm số, tìm giới hạn, vi phân cấp 2, ma trận, tìm sản lượng. Đây là tài liệu bổ ích để sinh viên tham khảo, tự ôn tập, kiểm tra kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  1. TRƯ NG ð I H C KINH T TP.HCM ð THI MOÂN TOAÙN CAO CAÁP Th i gian : 90 phuùt x Baøi 1: a) Tìm vi phaân caáp hai cuûa haøm soá sau : y = 2 x +1 2 ln(1 + x ) − 2x + x 2 b) Tìm lim x →0 x3 −3 4 m        Baøi 2: Cho ma traän A =  2  −1 3        −1 3 −1     a) Tìm m ñeå A suy bieán. b) Khi m = 3 , haõy tìm ma traän A −1 2x − y + z = 3     Baøi 3: Cho h phương trình 3x − 3y − z = −6 . Gi i h b ng phương phaùp Cramer   −x + 2y − 3z = −1    Baøi 4: Cho haøm soá: e x −2 − 3x + 5    (x ≠ 2) f (x ) =  x −2    m (x = 2)   a) Xaùc ñònh m ñeå f (x ) lieân tuïc taïi x = 2 . b) Tính f ′ (2) öùng vôùi giaù trò cuûa m vöøa tìm ñöôïc ôû trong caâu a. Baøi 5: Moät xí nghieäp saûn xuaát ñoäc quyeàn moät loaïi saûn phaåm nhöng tieâu th treân hai thò tröôøng taùch bieät. Bieát haøm caàu cuûa loaïi saûn phaåm treân treân hai thò tröôøng laàn löôït laø: QD1 = 710 − 2P1 ; QD2 = 430 − P2 vôùi P1, P2 laø giaù cuûa saûn phaåm naøy treân thò tröôøng moät vaø hai . Bieát haøm toång chi phí C = Q 2 + 20Q + 10 trong ñoù Q laø saûn löôïng. Tìm möùc saûn löôïng vaø löôïng haøng phaân phoái treân töøng thò tröôøng cuûa loaïi saûn phaåm treân ñeå xí nghieäp coù lôïi nhuaän toái ña. Chuù yù : Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu vaø phaûi noäp laïi ñeà thi cuøng vôùi baøi laøm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2