intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Văn Berybr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

246
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 1 có thời gian làm bài 90 phút với 4 bài tập tự luận về các phần: xác định tính liên tục của hàm số, giải hệ phương trình, tìm mức sản lượng của sản phẩm, tính tích phân. Đây là tài liệu bổ ích để sinh viên tham khảo, tự ôn tập, kiểm tra kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  1. TRƯ NG ð I H C KINH T TP.HCM B MÔN TOÁN CƠ B N ---o0o--- ð THI MÔN: TOÁN CAO C P Th i gian : 90 phút Baøi 1: Cho haøm soá e x − x − 1    neáu x ≠ 0 y = f (x ) =  x    m neáu x = 0   1) Xaùc ñònh m ñeå f (x ) lieân tuïc taïi x = 0 . 2) Tính f ′ (0) öùng vôùi giaù trò cuûa m vöøa tìm ñöôïc ôû trong caâu 1. Baøi 2: Cho heä phöông trình: x − y + 2z = 0   −3x − 2y + mz = 0  2x + 3y − z = 0  Tìm m ñeå heä coù voâ soá nghieäm. Tìm heä nghieäm cô baûn trong tröôøng hôïp naøy. Baøi 3: Moät xí nghieäp saûn xuaát ñoäc quyeàn hai loaïi saûn phaåm. Bieát haøm caàu cuûa hai loaïi saûn phaåm treân laàn löôït laø: QD1 = 340 − P1 ; QD2 = 300 − P2 vaø haøm toång chi phí C = Q 2 + 20Q + 10 . Tìm möùc saûn löôïng cuûa moãi loaïi saûn phaåm ñeå xí nghieäp coù lôïi nhuaän toái ña. Baøi 4: Tính caùc tích phaân sau: +∞ 1) I = ∫ xe −x dx 0 −1 1 2) J = ⌠ 2 dx  ⌡x −∞ Chuù yù : Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu vaø phaûi noäp laïi ñeà thi cuøng vôùi baøi laøm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2