intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi môn Toán cao cấp (Dành cho hệ Văn bằng 2) - ĐH Kinh tế TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Văn Berybr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
167
lượt xem
22
download

Đề thi môn Toán cao cấp (Dành cho hệ Văn bằng 2) - ĐH Kinh tế TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Toán cao cấp (Dành cho hệ Văn bằng 2) có thời gian làm bài 90 phút với 3 bài tập tự luận về: ma trận, khảo sát hàm số, tìm mức sản lượng và lượng hàng phân phối. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên tự ôn tập, kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho thi cử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Toán cao cấp (Dành cho hệ Văn bằng 2) - ĐH Kinh tế TP. HCM

 1. ð THI MÔN TOÁN CAO C P (Dành cho h Văn b ng 2) Th i gian : 90 phút Bài 1: Cho ma tr n 1 0 2  1      A =  2 1 3  và  2     1 m 0   −1      1) Tìm m ñ A suy bi n. 2) Khi m = 1 , hãy tìm ma tr n X sao cho AX = B . Baøi 2: Cho haøm soá e 1−x + x − 2    neáu x ≠ 1 y = f (x ) =  x − 1    m neáu x = 1   1) Xaùc ñònh m ñeå f (x ) lieân tuïc taïi x = 1 . 2) Tính f ′ (1) öùng vôùi giaù trò cuûa m vöøa tìm ñöôïc ôû trong caâu 1. Baøi 2: Cho haøm soá:f ( x , y ) = e xy + x 2y ∂f ∂f 1) Tìm , và vi phaân toaøn phaàn cuûa f . ∂x ∂y 2) Tính d f . 2 Baøi 3: Moät xí nghieäp saûn xuaát ñoäc quyeàn moät loaïi saûn phaåm nhöng tieâu thuï treân hai thò tröôøng taùch bieät. Bieát haøm caàu cuûa loaïi saûn phaåm treân töøng thò tröôøng laàn löôït laø: QD1 = 680 − 2P1 ; QD2 = 420 − P2 vaø haøm toång chi phí C = Q + 20Q + 10 . 2 Tìm möùc saûn löôïng vaø löôïng haøng phaân phoái treân töøng thò tröôøng cuûa loaïi saûn phaåm ñeå xí nghieäp coù lôïi nhuaän toái ña. Chuù yù : Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu vaø phaûi noäp laïi ñeà thi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản