Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2007-2008

Chia sẻ: Buoi Chieu Nang Dep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
797
lượt xem
273
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2007-2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2007-2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2007-2008

  1. Së GD-§T Th¸i B×nh §Ò thi thö ®¹i häc - cao ®¼ng n¨m 2007 Tr−êng THPT §«ng Thôy M«n: VËt lÝ 12 Anh (Thêi gian lμm bμi : 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ---o0o--- ®Ò) M· ®Ò : 007 C©u 1 : Mét nguån s¸ng S ph¸t ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ = 0,5μm ®Õn khe I-©ng S1, S2 víi S1S2 = a = 0,5mm. MÆt ph¼ng chøa S1S2 c¸ch mμn (E) mét kho¶ng D = 1m. ChiÒu réng cña vïng giao thoa quan s¸t ®−îc trªn mμn lμ L = 13mm. T×m sè v©n s¸ng vμ v©n tèi quan s¸t ®−îc? A) 13 v©n s¸ng, 14 v©n tèi. B) 12 v©n s¸ng, 13 v©n tèi. C) 11 v©n s¸ng, 12 v©n tèi. D) 10 v©n s¸ng, 11 v©n tèi. C©u 2 : §o¹n m¹ch gåm 2 trong 3 phÇn tö R, L, C ghÐp nèi tiÕp. C−êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch vμ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lμ : u = 100 2 sin 100πt (V ) vμ i = 2 cos 100πt ( A) . Hai phÇn tö ®ã lÇn l−ît cã gi¸ trÞ lμ: A) 1 10 −4 B) 10 −4 L = H ;C = F R = 100Ω; C = F π 2π π C) R = 50Ω; L = H 1 D) 1 10 −4 L= H ;C = F π 2π π C©u 3 : Mét thÊu kÝnh ph©n k× L lμm b»ng thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 tiªu cù 10cm trong kh«ng khÝ. Nhóng thÊu kÝnh nμy vμo chÊt láng cã chiÕt suÊt n th× L trë thμnh thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù 20cm. ChiÕt suÊt n cã trÞ sè: A) 4 B) 2 3 C) 1,2 D) mét trÞ sè kh¸c. C©u 4 : Trong quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, c¸c v¹ch trong d·y Banme ®−îc t¹o thμnh khi c¸c ªlectron chuyÓn ®éng tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoμi vÒ quü ®¹o A) N B) L C) K D) M C©u 5 : Trong gia ®×nh, lóc ®ang nghe ®μi, nÕu ta ®ãng hoÆc ng¾t ®iÖn (cho ®Ìn èng ch¼ng h¹n) ta th−êng nghe thÊy tiÕng xÑt trong ®μi. H·y chän c©u gi¶i thÝch ®óng trong nh÷ng c©u gi¶i thÝch sau: A) Do dßng ®iÖn m¹ch ngoμi t¸c ®éng. B) Do khi bËt c«ng t¾c ®iÖn dßng ®iÖn qua ra®i« thay ®æi ®ét ngét. C) Do khi bËt c«ng t¾c ®iÖn, xuÊt hiÖn mét D) A,B vμ C ®Òu ®óng. xung sãng . Xung sãng nμy t¸c ®éng vμo ¨ngten cña m¸y thu t¹o nªn tiÕng xÑt trong m¸y. C©u 6 : HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña mét èng R¬n-ghen lμ 15kV. Gi¶ sö ªlectron bËt ra tõ catèt cã vËn tèc ban ®Çu b»ng 0 th× b−íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X mμ èng cã thÓ ph¸t ra lμ bao nhiªu? Cho biÕt h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s vμ e- = -1,6.10-19C. A) 75,5.10-12m B) 82,8.10-10m C) 75,5.10-10m D) 82,8.10-12m C©u 7 : Mét hÖ gåm 2 thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù lÇn l−ît b»ng f1 = 18cm vμ f2 ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n b»ng a, sao cho trôc chÝnh trïng nhau. Mét vËt nhá ®−îc ®Æt tr−íc thÊu kÝnh thø nhÊt vu«ng gãc víi trôc chÝnh , cã ¶nh thËt t¹o bëi hÖ nhá h¬n ba lÇn vËt. Khi dÞch chuyÓn vËt däc theo trôc chÝnh ra xa hÖ th× ®é cao cña ¶nh vÉn kh«ng thay ®æi. Tiªu cù cña thÊu kÝnh thø hai lμ bao nhiªu? A) f2 = 54cm B) f2 = 6cm 1
  2. C) f2 = 9cm D) f2 = 12cm 0 C©u 8 : Th©n thÓ con ng−êi ë nhiÖt ®é 37 C ph¸t ra bøc x¹ nμo trong c¸c lo¹i bøc x¹ sau? A) Tia X B) Bøc x¹ nh×n thÊy C) Tia tö ngo¹i D) Tia hång ngo¹i C©u 9 : Víi I0 lμ c−êng ®é ©m chuÈn,I lμ c−êng ®é ©m .Khi møc c−êng ®é ©m L = 2 Ben th× : A) I = 10-2I0 B) I = 102I0 C) I = I0/2 D) I = 2I0 C©u 10 : §iÒu nμo sau ®©y sai khi nãi vÒ nguyªn t¾c ph¸t vμ thu sãng ®iÖn tõ: A) §Ó ph¸t sãng ®iÖn tõ, ng−êi ta phèi hîp B) Dao ®éng ®iÖn tõ thu ®−îc tõ m¹ch mét m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoμ víi mét chän sãng lμ dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn ¨ngten. sè b»ng tÇn sè cña sãng. C) Dao ®éng ®iÖn tõ thu ®−îc tõ m¹ch chän D) §Ó thu sãng ®iÖn tõ, ng−êi ta phèi hîp sãng lμ dao ®éng tù do víi tÇn sè b»ng tÇn mét ¨ngten víi mét m¹ch dao ®éng. sè riªng cña m¹ch. C©u 11 : §iÒu nμo sau ®©y lμ ®óng khi nãi vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha? A) Mçi dßng ®iÖn xoay chiÒu trong hÖ thèng B) C¸c dßng ®iÖn xoay chiÒu trong hÖ dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®Òu cã cïng thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha lu«n biªn ®é, cïng tÇn sè. π lÖch pha nhau mét gãc . 3 C) Dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha lμ hÖ thèng D) C¸c dßng ®iÖn xoay chiÒu trong hÖ cña ba dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha. thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ph¶i ®−îc sö dông ®ång thêi , kh«ng thÓ t¸ch riªng ra ®−îc. C©u 12 : T×m n¨ng l−îng to¶ ra khi mét h¹t nh©n U234 phãng x¹ tia α t¹o thμnh ®ång vÞ thori Th230. Cho c¸c n¨ng l−îng liªn kÕt riªng cña h¹t α , U234 vμ Th230 lÇn l−ît lμ :7,10MeV; 7,63MeV vμ 7,70MeV. A) 7,17MeV B) 13,89MeV C) 13,98MeV D) 7,71MeV C©u 13 : Chän c©u sai trong c¸c c©u sau: A) V× tia β- lμ c¸c ªlectron nªn cã nã ®−îc B) Phãng x¹ γ lμ phãng x¹ ®i kÌm theo c¸c phãng ra tõ líp vá cña nguyªn tö. phãng x¹ α vμ β. C) Photon γ do h¹t nh©n phãng ra cã n¨ng D) Kh«ng cã sù biÕn ®æi h¹t nh©n trong l−îng rÊt lín. phãng x¹ γ. C©u 14 : Mét m¹ch ®iÖn RCL nèi tiÕp m¾c vμo m¹ch xoay chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi, hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn c¸c phÇn tö R,L,C ®Òu b»ng nhau vμ b»ng 10V.NÕu lμm ng¾n m¹ch tô ®iÖn( nèi t¾t hai b¶n cùc cña nã) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn cuén tù c¶m L sÏ b»ng ? A) 10 B) 20(V) (V) 2 C) 10(V) D) 10 2 (V) C©u 15 : §èi víi g−¬ng cÇu: A) Cã 2 vÞ trÝ cña vËt ®Ó ¶nh cã cïng ®é lín B) Cã 1 vÞ trÝ cña vËt ®Ó ¶nh cã cïng ®é víi vËt. lín vμ cïng tÝnh chÊt víi vËt. C) Cã 1 vÞ trÝ cña vËt ®Ó ¶nh cã cïng ®é lín D) A vμ B ®Òu ®óng. vμ kh¸c tÝnh chÊt víi vËt. C©u 16 : H¹t nh©n 210 Po ®øng yªn, ph©n r· α thμnh h¹t nh©n ch×. §éng n¨ng cña h¹t α bay ra 84 chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m cña n¨ng l−îng to¶ ra khi ph©n r·? A) 1,9% B) 98,1% C) 81,6% D) 19,4% C©u 17 : Giíi h¹n quang ®iÖn cña kÏm lμ 0,36μm, c«ng tho¸t ªlectron cña kÏm lín h¬n cña natri lμ 1,4 lÇn. T×m giíi h¹n quang ®iÖn cña natri. 2
  3. A) 5,04μm B) 0,504μm C) 0,504mm D) 0,504m C©u 18 : ChiÕu ¸nh s¸ng cã b−íc sãng thÝch hîp vμo catèt cña tÕ bμo quang ®iÖn ng−êi ta thÊy cã dßng quang ®iÖn xuÊt hiÖn. VËn tèc ban ®Çu cña c¸c quang ªlectron cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 4.105m/s. §Ó triÖt tiªu hoμn toμn dßng quang ®iÖn ph¶i ®Æt gi÷a anèt vμ catèt cña tÕ bμo quang ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng bao nhiªu? Cho khèi l−îng vμ ®iÖn tÝch cña ªlectron lμ: m = 9,1.10-31kg vμ e- = -1,6.10-19C. A) UAK = 0,455V B) UAK = 0,9V C) UAK = - 0,9V D) UAK = - 0,455V C©u 19 : Hai g−¬ng ph¼ng hîp gãc α = 600 cã mÆt ph¶n x¹ quay vμo nhau, gi÷a hai g−¬ng cã vËt s¸ng S. Sè ¶nh cña S qua 2 g−¬ng: A) 10 ¶nh B) 11 ¶nh C) 5 ¶nh D) 6 ¶nh C©u 20 : Trong thÝ nghiÖm I-©ng vÒ giao thoa, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe a = 1mm, kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mμn (E) lμ D = 3m. §Æt sau mét trong hai khe s¸ng b¶n song song bÒ dμy e = 10μm ta thÊy hÖ thèng v©n dÞch chuyÓn trªn mμn quan s¸t mét ®o¹n x0 = 1,5cm. TÝnh chiÕt suÊt cña chÊt lμm b¶n mÆt song song? A) 1,6 B) 1,4 C) 1,5 D) 1,3 C©u 21 : §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai khi nãi vÒ b¶n chÊt cña ¸nh s¸ng? A) Khi tÝnh chÊt h¹t thÓ hiÖn râ nÐt, ta dÔ B) Khi b−íc sãng cña ¸nh s¸ng cμng ng¾n quan s¸t hiÖn t−îng giao thoa cña ¸nh th× tÝnh chÊt h¹t thÓ hiÖn cμng râ nÐt, s¸ng. tÝnh chÊt sãng cμng Ýt thÓ hiÖn . C) Khi tÝnh chÊt h¹t thÓ hiÖn râ nÐt ta cμng D) ¸nh s¸ng cã l−ìng tÝnh sãng- h¹t. dÔ quan s¸t hiÖn t−îng quang ®iÖn. C©u 22 : Mét m¹ch dao ®éng cã ®é tù c¶m L. Khi tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 th× tÇn sè riªng cña m¹ch lμ f1 = 60MHz, khi ®iÖn dung lμ C2 tÇn sè riªng cña m¹ch lμ f2 = 80MHz. Khi ghÐp c¸c tô C1, C2 song song th× tÇn sè riªng cña m¹ch lμ: A) 140MHz B) 48MHz C) 20MHz D) 100MHz C©u 23 : HiÖn nay ng−êi ta th−êng dïng c¸ch nμo sau ®©y ®Ó lμm gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i ®i xa? A) T¨ng hiÖu ®iÖn thÕ tr−íc khi truyÒn t¶i B) Dïng d©y dÉn b»ng vËt liÖu siªu dÉn. ®iÖn n¨ng ®i xa. C) T¨ng tiÕt diÖn d©y dÉn dïng ®Ó truyÒn t¶i. D) X©y dùng nhμ m¸y ®iÖn gÇn n¬i tiªu thô. C©u 24 : Ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng: A) Qu¸ tr×nh truyÒn sãng c¬ lμ qu¸ tr×nh B) Trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng , pha dao truyÒn n¨ng l−îng. ®éng ®−îc truyÒn ®i cßn c¸c phÇn tö cña m«i tr−êng chØ dao ®éng t¹i chç. C) B−íc sãng lμ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm D) Sãng truyÒn trong c¸c m«i tr−êng kh¸c gÇn nhau nhÊt trªn ph−¬ng truyÒn sãng vμ nhau gi¸ trÞ b−íc sãng vÉn kh«ng thay dao ®éng cïng pha. ®æi. C©u 25 : Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha ®Êu theo h×nh sao vμo m¹ng ®iÖn 3 pha cã Ud = 380V. §éng c¬ cã c«ng suÊt 4kW vμ cosϕ = 0,8. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lμ: A) 4,4A B) 10,7A C) 7,6A D) 13,2A C©u 26 : Mét con l¾c lß xo thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoμ ®¬n gi¶n cã biªn ®é dao ®éng lμ A. N¨ng l−îng toμn phÇn cã thÓ thay ®æi nh− thÕ nμo nÕu khèi l−îng con l¾c t¨ng gÊp ®«i , biªn ®é con l¾c kh«ng thay ®æi? A) T¨ng lªn 2 lÇn B) Kh«ng thay ®æi C) Gi¶m 4 lÇn D) T¨ng 4 lÇn C©u 27 : Cho hai bãng ®iÖn hoμn toμn gièng nhau cïng chiÕu s¸ng vμo mét bøc t−êng th×: 3
  4. A) Kh«ng quan s¸t ®−îcv©n giao thoa , v× ¸nh B) Ta cã thÓ quan s¸t ®−îc mét hÖ v©n s¸ng ph¸t ra tõ hai nguån tù nhiªn, ®éc giao thoa. lËp, kh«ng bao giê lμ sãng kÕt hîp. C) Kh«ng quan s¸t ®−îc v©n giao thoa v× ®Ìn D) Kh«ng quan s¸t ®−îc v©n giao thoa , v× kh«ng ph¶i lμ nguån s¸ng ®iÓm. ¸nh s¸ng do ®Ìn ph¸t ra kh«ng ph¶i lμ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. C©u 28 : Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi hai khe I-©ng, λ lμ b−íc sãng cña ¸nh s¸ng ,a lμ kho¶ng c¸ch hai khe, D lμ kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mμn quan s¸t.Kho¶ng v©n giao thoa sÏ kh«ng thay ®æi nÕu: A) λ ®−îc t¨ng lªn gÊp ®«i cßn a bÞ gi¶m ®i 2 B) c¶ λ vμ D ®Òu ®−îc t¨ng lªn gÊp ®«i. lÇn. C) D ®−îc t¨ng lªn gÊp ®«i cßn a bÞ gi¶m ®i 2 D) c¶ a vμ D ®−îc t¨ng lªn gÊp ®«i. lÇn. C©u 29 : Ph¸t biÓu nμo sau ®©y vÒ hiÖn t−îng khóc x¹ kh«ng ®óng? A) Tia khóc x¹ lu«n n»m trong mÆt ph¼ng tíi B) Gãc khóc x¹ kh«ng nh÷ng phô thuéc vμ ë bªn kia ph¸p tuyÕn so víi tia tíi. vμo gãc tíi mμ cßn phô thuéc vμo chiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr−êng chøa tia tíi vμ m«i tr−êng chøa tia khóc x¹. C) Khi ¸nh s¸ng tíi gÆp mÆt ph©n c¸ch gi÷a D) NÕu m«i tr−êng chøa tia tíi kÐm chiÕt hai m«i tr−êng trong suèt bao giê còng quang h¬n m«i tr−êng chøa tia khóc x¹ xuÊt hiÖn tia khóc x¹. th× gãc khóc x¹ lu«n nhá h¬n gãc tíi. C©u 30 : Hai nguån sãng kÕt hîp O1, O2 cïng dao ®éng víi ph−¬ng tr×nh u0 = asinϖt. BiÕt ®iÓm M c¸ch O1 vμ O2 nh÷ng ®o¹n t−¬ng øng d1 = 7cm vμ d2 = 8cm vμ b−íc sãng λ = 0,8cm. So s¸nh pha dao ®éng cña ®iÓm M víi pha cña 2 nguån ? A) 3π B) π M sím pha M sím pha 4 4 C) 3π D) π M trÔ pha M trÔ pha 4 4 C©u 31 : Hai thÊu kÝnh cã tiªu cù f1 vμ f2 ®−îc ghÐp thμnh mét hÖ dïng ®Ó t¹o ¶nh cña mét vËt ë rÊt xa.Khi hai thÊu kÝnh ghÐp s¸t th× ¶nh cña vËt c¸ch hÖ 60cm. Khi hai thÊu kÝnh c¸ch nhau 10cm( ®ång trôc chÝnh) th× ¶nh c¸ch thÊu kÝnh thø hai 15cm. Gi¸ trÞ cña c¸c tiªu cù f1 vμ f2 t−¬ng øng b»ng: A) 30cm, -60cm; B) 15cm, -12cm; C) 12cm, -15cm; D) 20cm, -30cm; C©u 32 : Mét thÊu kÝnh héi tô tiªu cù 40cm, ®Æt ®ång trôc vμ tr−íc mÆt ph¶n x¹ mét g−¬ng cÇu lâm c¸ch g−¬ng cÇu ®o¹n 12cm.Tiªu cù g−¬ng cÇu b»ng 18cm.Mét ®iÓm s¸ng ®Æt trªn trôc chÝnh, tr−íc thÊu kÝnh vμ c¸ch thÊu kÝnh ®o¹n b»ng d. BiÕt hÖ cho ¶nh cña vËt trïng víi chÝnh nã, hái d b»ng bao nhiªu? A) 15cm B) 18cm C) 40cm D) 30cm C©u 33 : Trong ph¶n øng h¹t nh©n: 1 D + 1 D → X + p vμ 11 Na + p → Y + 10 Ne th× X vμ Y lÇn l−ît lμ: 2 2 23 20 A) triti vμ α B) pr«ton vμ α C) triti vμ ®¬tªri D) α vμ triti C©u 34 : §−a mét con l¾c ®¬n tõ mÆt ®Êt lªn ®é cao h = 9,6km. Ph¶i gi¶m chiÒu dμi cña nã bao nhiªu% ®Ó chu k× dao ®éng cña nã kh«ng ®æi. B¸n kÝnh Tr¸i §Êt R = 6400km. A) 0,2% B) 0,3% C) 0,1% D) 0,4% C©u 35 : Hai con l¾c ®¬n dao ®éng víi chu k× lÇn l−ît lμ T1 = 2s vμ T2 = 2,1s. NÕu t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu , hai con l¾c cïng qua vÞ trÝ c©n b»ng vμ chuyÓn ®éng cïng chiÒu th× thêi ®iÓm mμ chóng lËp l¹i tr¹ng th¸i ®ã lμ: A) 41s B) 44,1s C) 38s D) 42s 4
  5. C©u 36 : 7 H¹t pr«ton cã ®éng n¨ng 1,6MeV b¾n vμo h¹t nh©n 3 Li ®øng yªn sinh ra 2 h¹t X gièng 7 nhau cã cïng ®éng n¨ng. Cho n¨ng l−îng liªn kÕt c¸c h¹t nh©n 3 Li vμ h¹t nh©n X lÇn l−ît lμ 39,3813MeV vμ 28,3955MeV. Hái ph¶n øng nμy thu hay to¶ n¨ng l−îng vμ tÝnh n¨ng l−îng ®ã? A) Ph¶n øng to¶ n¨ng l−îng 17,41MeV B) Ph¶n øng to¶ n¨ng l−îng 10,99MeV C) Ph¶n øng thu n¨ng l−îng 17,41MeV D) Ph¶n øng thu n¨ng l−îng 10,99MeV C©u 37 : Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoμ theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè gãc ϖ t¹i vÞ trÝ cã gia tèc träng tr−êng g. Khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n: A) g B) g Δl = Δl = 2 ϖ ϖ C) ϖ D) ϖ2 Δl = Δl = g g C©u 38 : M¸y ph©n tÝch quang phæ ho¹t ®éng chñ yÕu dùa trªn hiÖn t−îng vËt lÝ nμo? A) HiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng. B) HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. C) HiÖn t−îng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. D) HiÖn t−îng giao thoa ¸nh s¸ng. C©u 39 : Mét ®iÓm s¸ng S n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh ph©n k× c¸ch tiªu ®iÓm vËt chÝnh mét ®o¹n a > 0. Cho ¶nh S c¸ch tiªu ®iÓm ¶nh chÝnh mét ®o¹n b > 0.TÝnh tiªu cù cña thÊu kÝnh: A) f = ab B) f = -ab C) f = ab D) f = - ab C©u 40 : Mét thÊu kÝnh héi tô ,tiªu cù 10cm vμ mét thÊu kÝnh ph©n k× ,tiªu cù 5cm ®−îc ®Æt sao cho trôc chÝnh trïng nhau vμ c¸ch nhau 5cm.ChiÕu mét chïm tia s¸ng song song ®Õn thÊu kÝnh héi tô.NÕu dÞch chuyÓn thÊu kÝnh ph©n k× vÒ phÝa gÇn thÊu kÝnh héi tô h¬n th× chïm tia lã sau thÊu kÝnh ph©n k× sÏ: A) lμ chïm tia ph©n k×. B) lμ chïm tia héi tô. C) chuyÓn tõ song song sang ph©n k×. D) vÉn lμ chïm tia song song. C©u 41 : Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng .Thêi gian vËt ®i tõ vÞ trÝ thÊp nhÊt ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt c¸ch nhau 10cm lμ 1,5s. Chän gèc thêi gian khi vËt qua vÞ trÝ x = 2,5 3 (cm ) theo chiÒu d−¬ng, ph−¬ng tr×nh dao ®éng lμ: A) ⎛ 2π π⎞ B) ⎛ 2π 2π ⎞ x = 5 sin ⎜ t + ⎟(cm ) x = 5 sin ⎜ t− ⎟(cm ) ⎝ 3 3⎠ ⎝ 3 3 ⎠ C) ⎛ 3π π⎞ D) ⎛ 2π π⎞ x = 5 sin ⎜ t + ⎟(cm ) x = 5 sin ⎜ t − ⎟(cm ) ⎝ 2 3⎠ ⎝ 3 3⎠ C©u 42 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng cïng ph−¬ng: x1 = 4 3 cos 10πt (cm ) vμ x2 = 4 sin 10πt (cm) .VËn tèc cña hai vËt t¹i thêi ®iÓm t = 2s lμ: A) v = 40cm/s B) v = 20π cm/s C) v = 20cm/s D) v = 40π cm/s C©u 43 : C−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi ch¹y qua ®o¹n m¹ch xoay chiÒu lμ i = 2sin(100πt)(A). T¹i thêi ®iÓm t1(s) nμo ®ã dßng ®iÖn ®¹ng gi¶m vμ cã c−êng ®é b»ng 1A. C−êng ®é dßng ®iÖn t¹i thêi ®iÓm t2 = t1 + 0,005 (s) lμ: A) 2 ( A) B) − 2 ( A) C) 3 ( A) D) − 3 ( A) C©u 44 : 66 §ång vÞ phãng x¹ ®ång 29 Cu cã chu k× b¸n r· T = 4,3 phót. Sau thêi gian t = 12,9 phót ®é phãng x¹ cña ®ång vÞ nμy gi¶m xuèng bao nhiªu phÇn tr¨m? A) 87,5% B) 80% C) 82,5% D) 85% C©u 45 : Mét kÝnh lóp cã ghi X5. Ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 10cm ®Õn 100cm l¾p kÝnh s¸t 5
  6. m¾t. TÝnh ®é béi gi¸c cña kÝnh. A) 3,3 ≤ G ≤ 5 B) 2,1 ≤ G ≤ 3 C) 3≤G≤5 D) 3 ≤ G ≤ 3,3 C©u 46 : M¹ch dao ®éng chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L b»ng 0,5mH vμ tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn ®æi ®−îc tõ 20pF ®Õn 500pF. M¸y thu cã thÓ b¾t ®−îc tÊt c¶ c¸c sãng v« tuyÕn ®iÖn cã gi¶i sãng n»m trong kho¶ng nμo? A) 18,85m ®Õn 188m B) 600m ®Õn 1680m C) 188,5m ®Õn 942m D) 100m ®Õn 500m C©u 47 : M¹ch RLC nèi tiÕp khi ®Æt vμo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã tÇn sè gãc ϖ (m¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ng) vμ cho ϖ biÕn ®æi th× ta chän ®−îc mét gi¸ trÞ cña ϖ lμm cho c−êng ®é hiÖu dông cã trÞ sè lín nhÊt lμ Imax vμ 2 trÞ sè ϖ1, ϖ2 víi ϖ1 + ϖ2 =200π th× c−êng ®é lóc nμy lμ I víi I 3 I = max , cho L = ( H ) .§iÖn trë cã trÞ sè nμo? 2 4π A) 200Ω B) 150Ω C) 50Ω D) 100Ω C©u 48 : Hai nguån kÕt hîp S1, S2 c¸ch nhau 16cm cã chu k× 0,2s. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr−êng lμ 40cm/s. Sè cùc ®¹i giao thoa trong ®o¹n S1S2 lμ: A) n=7 B) n = 2 C) n=5 D) n = 4 C©u 49 : Trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu R, L, C m¾c nèi tiÕp, biÕt r»ng R ≠ 0, ZL ≠ 0, ZC ≠ 0, ph¸t biÓu nμo sau ®©y ®óng ? A) C−êng ®é dßng ®iÖn vμ hiÖu ®iÖn thÕ tøc B) C−êng ®é hiÖu dông cña c¸c dßng ®iÖn thêi lu«n lu«n kh¸c pha nhau. qua c¸c phÇn tö R, L, C lu«n b»ng nhau nh−ng c−êng ®é tøc thêi th× ch−a ch¾c b»ng nhau. C) HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®o¹n D) HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hi÷a hai ®Çu m¹ch lu«n b»ng tæng hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®o¹n m¹ch lu«n b»ng tæng hiÖu ®iÖn trªn tõng phÇn tö. thÕ hiÖu dông trªn tõng phÇn tö. C©u 50 : Cã hai m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, R«to cña m¸y thø nhÊt cã 2 cÆp cùc quay 1500vßng/phót, R«to cña m¸y thø hai cã 6 cÆp cùc quay. R«to cña m¸y thø hai ph¶i quay víi vËn tèc nμo ®Ó cã thÓ ®Êu hai m¸y song song? A) 1000vßng/phót B) 500vßng/phót C) 9000vßng/phót D) 1500vßng/phót 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản