intTypePromotion=1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ 6

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
43
lượt xem
12
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Tuyển tập nhưng đề thi thử ĐH của các trường phổ thông năm 2013

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ 6

  1. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH PH¦¥NG PH¸P DïNG §¦êNG TRßN L¦îNG GI¸C øNG DôNG GI¶I BµI TËP DAO §éNG §IÒU HßA §Æt vÊn ®Ò: Nh− chóng ta ®· biÕt viÖc gi¶i c¸c bµi tËp trong vËt lý phÇn d®®h cña con l¾c lß xo, con l¾c ®¬n nãi chung lµ cã nhiÒu c¸ch. Tïy thuéc vµo tõng ng−êi tõng bµi to¸n cô thÓ mµ dïng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c. Riªng phÇn bµi tËp x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ cho tr−íc trªn quü ®¹o vµ kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ x1 ®Õn vÞ trÝ x2 hoÆc x¸c ®ùng pha ban ®Çu cña dao ®éng lµ d¹ng bµi tËp ®iÓn h×nh mµ ta cã thÓ dïng Ýt nhÊt lµ hai c¸ch. §ã lµ ph−¬ng ph¸p l−îng gi¸c vµ ph−¬ng ph¸p vÏ ®−êng trßn l−îng gi¸c. víI ph−¬ng ph¸p ®Çu th× phï hîp víi kiÓu lµm bµi tù luËn, nh−ng trong thêi ®iÓm hiÖn nay khi ph¶i lµm quen víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm th× cÇn 1 ph−¬ng ¸n tèi −u kh¸c nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. Víi tinh thÇn ®ã t«i xin m¹nh d¹n ®−a ra ph−¬ng ph¸p gi¶i b»ng c¸ch dïng ®−êng trßn l−îng gi¸c. Hy väng phÇn nµo ®ã gióp c¸c b¹n häc sinh ®ang «n thi TN-C§-§H cã mét ph−¬ng tiÖn, c«ng cô h÷u Ých. Mäi th¾c m¾c, ý kiÕn trao ®æi xin göi vÒ theo ®Þa chØ thanh17802002@yahoo.com hoÆc 0904.727271 hoÆc 038.3590194. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C¥ Së Lý THUYÕT: Dùa vµo mèi liªn hÖ gi÷a chuyÓn ®éng trßn ®Òu vµ D§§H th× kho¶ng thêi gian cÇn tÝnh ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : α t min = ω ChiÒu quay cña vËt quy −íc quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå(nh− HV) Víi α lµ gãc mµ vËt quÐt ®−îc khi chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ x1 ®Õn vÞ trÝ x2 trªn trôc ox vµ t−¬ng øng trªn cung trßn nh− h×nh vÏ sau : x ω Ta coi vËt chuyÓn ®éng trªn trôc ox tõ vÞ trÝ x1 ®Õn vÞ trÝ A + x2 t−¬ng øng trªn vßng trßn vËt quÐt ®−îc cung MN x¸c ®Þnh b»ng gãc α . N X2 α ∆ X1 M -A 2π K Th«ng th−êng ω = = 2π . f = T m hoÆc bµi ra cho tr−íc. NhiÖm vô cßn l¹i cña chóng ta lµ x¸c ®Þnh gãc quÐt α. §Ó tÝnh gãc quÐt α cã c¸c tr−êng hîp x¶y ra nh− sau : TH 1: Khi vËt ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã täa ®é x1 (d−¬ng) th× t−¬ng øng trªn ®−êng trßn vËt quÐt ®−îc gãc α nh− h×nh vÏ: 1
  2. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH gãc α = gãc(HOM) HM X 1 Ta tÝnh α qua c«ng thøc sin α = OM = A (Chó ý : ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng biªn ®é A ) ω + NÕu bµi tËp cho gi¸ trÞ x1 cô thÓ th× ta suy ra ngay A gãc α vµ tõ ®ã suy ra thêi gian cÇn tÝnh M X1 α t min = víi α tÝnh theo rad α ω H π (VD: α =60 O th× lÊy lµ b»ng 3 ) -A TH2: VËt ®i tõ vÞ trÝ x1(d−¬ng) ®Õn vÞ trÝ biªn ®é A th× gãc quÐt lóc nµy t−¬ng øng trªn h×nh vÏ lµ α A + víi α =gãc(HOM). Ta dïng c«ng thøc: H X1 M α OH X 1 cos α = = OM A T−¬ng tù suy ra gãc α vµ thêI gian O α -A t min = ω TH 3: VËt ®i tõ vÞ trÝ x1 ®Õn vÞ trÝ x2 nh− h×nh vÏ bªn th× th−êng gãc αsÏ ®¬n gi¶n h¬n. NÕu tam gi¸c OMN ®Òu th× gãc α = 600 lóc nµy chØ cÇn thay vµo c«ng thóc lµ xong: α t min = ω TH 4 : Lµ tr−êng hîp phøc t¹p h¬n tïy vµo bµi ra mµ ta cã thÓ vÏ b»ng ph−¬ng ph¸p trªn t«i se tr×nh bµy trong bµi tËp cô thÓ PHÇN BµI TËP BµI 1: mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A= 4(cm) vµ chu kú dao ®éng T=0,1(s). VËt ®i qua VTCB theo chiÒu d−¬ng . 1.TÝnh kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é X1=2(cm) ®Õn X2=4(cm) . 2
  3. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH 1 1 1 1 A. t = (s) B. t = (s) C. t = (s) D. t = (s) 10 100 120 60 Bµi gi¶i: Khi vËt chuyÓ ®éng trªn trôc ox tõ vÞ trÝ 2(cm) ®Õn 4(cm) th× t−¬ng øng trªn vßng trßn vËt M ®Õn Q víi gãc quÐt α =gãc ( HOM) Ta cã A= 4(cm): T=0,1(S) Suy ra 4 Q 2π rad H M ω = 2π T = = 20π ( ) 2 0,1 s α Cßn gãc α tÝnh theo c«ng thøc : OH 2 2 1 O cos α = = = = OM A 4 2 π Suy ra α= (rad ) 3 -4 π α 1 t = vËy thêi gian cÇn tÝnh lµ : min = 3 = ( s) ω 20π 60 2. TÝnh kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ X1=-2(cm) ®Õn vÞ trÝ X2=2(cm) 1 1 1 1 A. t = (s) B. t = (s) C. t = (s) D. t = (s) 10 100 120 60 Bµi gi¶i: T−¬ng tù nh− trªn lóc nµy vËt quÐt ®−îc mét gãc α = gãc(MON) 4 Do OM=ON=MN= A=4(cm) nªn tam gi¸c N π 2 OMN ®Òu. Suy ra α= 3 α π O α 1 VËy thêI gian cÇn t×m lµ tmin = = 3 = ( s) -2 ω 20π 60 M 3. TÝnh thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ VTCB O -4 ®Õn vÞ trÝ cã li ®é X=2(cm) 1 1 1 1 A. t = (s) B. t = (s) C. t = (s) D. t = (s) 10 100 120 60 Bµi gi¶i : T−¬ng tù 2 c©u trªn khi vËt ®i tõ VTCB O ®Õn vÞ trÝ x=2(cm) t−¬ng øng vËt quÐt ®−îc gãc α = gãc(MOH) HM X 2 1 Ta cã sin α = = = = OM A 4 2 3
  4. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH π Suy ra α= VËy thêi gian cÇn t×m lµ : 4 6 M π 22 α 1 tmin = = 6 = ( s) α ω 20π 120 OO H -4 π BµI 2: VËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph−¬ng tr×nh : x = 10 sin( 2πt + )(cm) .T×m thêi 2 ®iÓm vËt qua vÞ trÝ cã li ®é X=5(cm) lÇn thø hai theo chiÒu d−¬ng? 1 1 11 15 A. t = (s) B. t = (s) C. t = ( s) D. t = (s) 6 16 6 6 π Bµi gi¶i: nhËn xÐt : do pha ban ®Çu ϕ = nªn t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu t=0 vËt b¾t ®Çu 2 dao ®éng tõ vÞ trÝ biªn d−¬ng ( quay l¹i VTCB) ( trªn h×nh vÏ lµ ®i tõ A vÒ O) . Ta cã c«ng thøc tÝnh thêi gian vËt ®i qua vÞ trÝ x=5(cm) lÇn thø nhÊt theo chiÒu d−¬ng lµ : t1 = T − t o (víi to lµ kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ biªn d−¬ng dÕn vÞ trÝ cã li ®é x=5(cm) , T lµ chu kú ) ViÖc tÝnh t0 dùa vµo ®−êng trßn l−îng gi¸c nh− sau : khi vËt dao ®éng tõ A vÒ P th× vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu tõ A ®Õn M . Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt t0 ®Ó vËt ®i trªn qu·ng ®−êng nµy lµ : α OP 5 1 t0 = víi cos α = = = A ω OM 10 2 π 2π M Suy ra : α= vµ ω = nªn P 3 T α π .T T t0 = = = vËy thêi ®iÓm ω 3.2π 6 O vËt ®i qua vÞ trÝ cã li ®é x=5(cm) theo chiÒu d−¬ng lÇn thø nhÊt lµ -A 4
  5. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH T 5T 5 t1 = T − t o = T − = = (S ) 6 6 6 Do T= 1(S) . KÕt luËn thêi gian vËt ®i qua vÞ trÝ cã li ®é x=5(cm) theo chiÒu d−¬ng lÇn thø 2 lµ : 5 11 t 2 = t1 + T = + 1 = (S ) 6 6 π Bµi 3: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph−¬ng tr×nh: x = 10 sin(10πt + )(cm) 2 X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ cã li ®é x=5(cm) lÇn thø 2002? π Bµi gi¶i: V× vËt b¾t dao ®éng t¹i vÞ trÝ biªn d−¬ng( do t=o th× x = 10 sin =10 > 0 ) vµ 2 trong mçi chu kú vËt qua vÞ trÝ x=5(cm0 hai lÇn . Cho nªn vËt qua vÞ trÝ x=5(cm) 2002lÇn th× vËt ph¶i thùc hiÖn ®−îc 1001 chu kú dao ®éng . VËy thêi ®iÓm vËt qua vÞ trÝ x=5(cm) lÇn thø 2002 x¸c ®Þnh theo hÖ thøc : t = 1001T − t1 + 2π 2π 10 víi T = = = 0,2( S ) cßn t1 lµ kho¶ng thêi gian ω 10π P M ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ x=5(cm0 ®Õn vÞ trÝ 5 biªn d−¬ng (x=10cm . Dôa vµo h×nh vÏ ta tÝnh 0 OP 5 1 thêi gian t1 nh− sau : cos α = = = OM 10 2 π -10 Nªn α= 3 α π T t1 = = = VËy ω 3. 2π 6 Suy ra thêi gian cÇn t×m lµ T T 6005T t = 1001T − t1 = 1001.T − = = 200,17( S ) 6 6 5
  6. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH Bµi 4: Hai vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cïng tÇn sè , cïng biªn ®é trªn hai trôc song song cïng chiÒu nhau. Khi 2 vËt ®i c¹nh nhau chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu nhau A N M 1 vµ ®Òu ë t¹i vÞ trÝ cã li ®é b»ng lÇn biªn ®é . A 2 2 TÝnh ®é lÖch pha gi÷a hai dao ®éng lóc nµy ? π π π 5π O A. B. C. D. 4 6 2 6 Bµi gi¶i : gi¶ sö khi 2 vËt dao ®éng ng−îc chiÒu nhau trªn - Trôc ox th× vËt 1 ®ang chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu OX vµ A A vËt 2 chuyÓn cïng chiÒu OX nh− h×nh vÏ ( gÆp nhau t¹i to¹ ®é . Khi nµy gãc hîp 2 π bëi 2 dao ®éng lµ α = Do tam gi¸c OMN lµ tam gi¸c vu«ng . VËy kÕt qu¶ : ®é lªch 2 π pha gi÷a 2 dao ®éng lµ α = 2 Bµi 5: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú 4 (s) biªn ®é dao ®éng lµ S0=6(cm) . Chän t=o lóc con l¾c qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d−¬ng. TÝnh thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ : a. VTCB ®Õn vÞ trÝ S=3(cm) b. VÞ trÝ S=3(cm) ®Õn vÞ trÝ S0=6(cm) BµI GI¶I : T−¬ng tù nh− víi c¸c bµi tËp trªn ta cã thÓ vÏ vßng trong l−îng gi¸c vµ suy ra thêi gian cÇn t×m. Víi c©u a khi vËt ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ S=3(cm) t−¬ng øng trªn vßng trßn vËt quÐt ®−îc gãc vµ thêi gian cÇn t× lµ : α π 1 tmin = = = ( s) π ω 6. π 3 Do ω = (rad ) sin α = MN = 3 = 1 hay 2 OM 6 2 2 π α= H×nh vÏ sau : 6 6
  7. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH 6 M 3 O N -6 Cßn c©u b khi vËt dao ®éng tõ vÞ trÝ S=3(cm) ®Õn vÞ trÝ S0=6(cm) t−¬ng øng trªn vßng π trßn vËt quÐt ®−îc gãc α = nh− h×nh vÏ Suy ra thêi gian cÇn t×m lµ : 3 α π 2 tmin = = = (s) OP 3 1 π ω 3. π 3 Do cos α = = = nªn α = 3 OM 6 2 2 6 M P O -6 Bµi 6: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng theo ph−−ong tr×nh : α = 0,14 sin( 2πt )(rad ) .TÝnh thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é gãc α = 0,07 ( rad ) ®Õn vÞ trÝ biªn gÇn nhÊt ? 1 1 5 1 A. ( S ) B. (S ) C. (S ) D. ( S ) 6 12 12 8 7
  8. NGUOITHAY.VN TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý -§H VINH B×a gi¶i : T−¬ng tù trªn vßng trong l−îng gi¸c khi vËt ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é gãc α = 0,07 ( rad ) ®Õn vÞ trÝ biªn gÇn nhÊt lµ vÞ trÝ cã li ®é gãc cùc ®¹i α 0 = 0,14 ( rad ) π T−¬ng øng trªn vßng trßn vËt quÐt ®−îc gãc α = ( rad ) nh− h×nh vÏ . VËy thêi gian 6 α π 1 MN 0,07 1 cÇn tÝnh lµ : tmin = = = ( s) sin α = = = Suy ra ω 6.2π 12 OM 0,14 2 π α= ( rad ) 6 0,14 M 0,07 O N -0,14 KÕt luËn : cßn rÊt nhiÒu bµi tËp d¹ng t−¬ng tù chóng ta cã thÓ ¸p dông gi¶ bµi tËp. §©y chØ lµ phÇn nhá hy väng c¸c em vµ c¸c b¹n phÇn nµo hiÓu vµ øng dông tèt. Chóc c¸c em häc tèt. Vinh ngµy 18/07/2008 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản