ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
284
lượt xem
36
download

ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng . -Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới. -Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. -Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với các hoạt động sản xuất của con người. -Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

  1. A LÍ (TI T 8 ) HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN TÂY NGUYÊN I-M c tiêu: -Bi t và trình bày m t s c i m v ho t ng s n xu t c a cươ ngư i Tây nguyên: khai thác s c nư c và khai thác r ng . -Rèn luy n kĩ năng xem , phân tích b n ,ranh gi i. -Nêu ư c qui trình làm ra các s n ph m g . -Bi t ư c m i quan h a lí gi a các thành ph n t nhiên v i nhau và gi a thiên nhiên v i các ho t ng s n xu t c a con ngư i. -Có ý th c b o v ngu n nư c và b o v r ng. II- dùng h c t p: Lư c các sông chính Tây Nguyên. -B n d a lí t nhiên . -M t s tranh nh v nhà máy thu i n , r ng Tây Nguyên.
  2. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên Hoc sinh 1- Bài cũ : Y/c 2 hs lên b ng v sơ và trình - 2 hs lên b ng v và tr l i câu bày v n i dung ki n th c ã h c h i. v ho t ng c a ngư i dân Tây Nguyên. -Nh n xét chung ,ghi i m. -Hs l ng nghe. 2- Bài m i : -Gi i thi u: Hôm nay chúng ta s ti p t c tìm hi u các n i dung v -Hs quan sát lư c các sông ho t ng s n xu t c a ngư i dân chính. Tây Nguyên. -Ti n hành th o lu n nhóm 6. * Ho t ng 1 : Khai thác s c 1- Các sông chính Tây Nguyên là nư c . : Xê Xan,Ba , ng Nai. -Y/c hs quan sát lư c các sông 2-Các sông ây ch y qua nhi u chính Tây Nguyên , tr l i các vùng có cao khác nhau nên câu h i sau. lòng sông l m thác gh nh . Ngư i
  3. 1-Nêu tên và ch m t s con sông dân ã t n d ng s c nư c ch y chính Tây Nguyên trên b n . ch y tua –bin s n xu t ra i n , ph c v i s ng con ngư i. 2- c i m dòng ch y c a các con sông ây như th nào? i u ó + Nh n xét câu tr l i c a b n có tác dùng gì? -Tr l i : Y-a-li…. -Hs ch v trí trên lư c và b n +Nh n xét câu tr l i c u hs . . -H i: +Em bi t nh ng nhà máy -tr l i: Nhà máy thu i n Y-a –li thu i n n i ti ng nào Tây n m trên sông Xê Xan . nguyên? -Hs c l p theo dõi nh n xét ,b +Ch v trí nhà máy thu i n Y-a- sung. li trên lư c và cho bi t nó n m -L ng nghe.. trên con sông nào? +Nhân xét câu tr l i c a hs . +Mô t thêm v trí c a nhà máy thu i n Y-a-li. Gv k t lu n :Tây Nguyên là nơi b t ngu n c a nhi u con sông . a -Hs th o lu n nhóm ôi và tr l i hình v i nhi u Cao nguyên x p
  4. t ng ã khi n cho các lòng sông câu h i. l m thác gh nh , là i u ki n 1-R ng Tây Nguyên có hai lo i : khai thác ngu n nư c , s c nư c r ng r m nhi t i và r ng kh p c a các nhà máy thu i n. vào mùa khô. Có s phân chia như * Ho t ng 2:R ng và vi c khai v y vì i u ó ph thu c vào c thác r ng Tây Nguyên. i m khí h u c a Tây Nguyên có hai mùa :mưa và khô rõ r t. -Y/c hs th o lu n nhóm ôi, tr l i cá câu h i sau. 2-R ng Tây Nguyên co ta nhi u s n v t , nh t là g . Ngoài g 1-R ng Tây Nguyên có m y r ng còn có tre n a , mây , các lo i lo i?T i sao l i có s phân chia cây làm thuoocsvaf nhi u thú quí. như v y? -Qui trình s n xu t ra g : g ư c khai thác và v n chuy n n 2- R ng Tây Nguyên cho ta nh ng xư ng cưa, x g sau ó ư c ưa s n v t gì? Y/c hs quan sát hình 9 n xư ng m c làm ra các s n ,10. Hãy nêu qui trình s n xu t ra ph m g . g . 3-Vi c khai thác r ng hi n nay chưa t t , v n còn hi n tư ng khai thác b a bãi , nh hư ng x u n môi trư ng và sinh ho t c a con 3-Vi c khai thác r ng hi n nay như ngư i .
  5. th nào? 4-Nh ng nguyên nhân nh hư ng n r ng là :khai thác r ng b a bãi , t phá r ng làm nương ,r y ,, m 4-Nh ng nguyên nhân chính nào r ng di n tích tr ng cây công nh hư ng n r ng? nghi p không h p lí và t p quán du canh du cư. -Gv k t lu n: Tây Nguyên có hai mùa : mưa và khô rõ r t nên cũng có hai lo i r ng c trưng ..R ng Tây Nguyên -Hs tr l i: cho nhi u s n v t ,nh t là g …Tuy nhiên vi c khai thác r ng b a bãi +Khai thác h p lí. v i nhi u nguyên nhân khác nhau +T o i u ki n ng bào nh ã và ang nh hư ng t i môi canh nh cư, không t phá r ng . trư ng và con ngư i. +M r ng di n tích tr ng cây công V y có bi n pháp nào gi r ng nghi p h p lí…. ? -2 -4 hs c ghi nh . -Y/c hs c l i ghi nh .
  6. 3- C ng c và d n dò: -Trò chơi: -GV treo pa-nô y/c hs g n hoa vào ý úng ,hoa xanh vào ch sai. -T ng k t : Qua bài h c hôm nay các em hi u ư c r ng r ng là m t tài nguyên phong phú c a t nư c ta.nên hi n nay nhà nư c ta cũng l p ra m t i b o v r ng ngăn ch n n n t phá r ng b a bãi và cho tr ng l i nh ng nơi t tr ng và i tr c , ó là bi n pháp ch ng xói mòn , h n hán lũ l t . -Nh n xét ti t h c . -D n v nhà h c ôn bài và tìm hi u bài m i:Thành ph à L t.
Đồng bộ tài khoản