đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 19

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
130
lượt xem
54
download

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyền thông đơn hướng Truyền thông bán hai chiều Truyền thông hai chiều Phương pháp truyền tin Truyền song song Truyền nối tiếp Bộ dồn tín hiệu Bộ dồn kênh tần số Dồn kênh thời gian Dồn kênh bằng thống kê Lỗi điều khiển và kiểm tra Kiểm tra ồn Kiểm tra mức lượng dư dọc Kiểm tra lượng dư ngang Kiểm tra lượng dư trụ Các qui chuẩn truyền thông Truyền nối tiếp đồng bộ Qui phạm truỳen nối tiếp đồng bộ Qui phạm truyên nhị phân đồng bộ Qui phạm HDLC Mạng nội bộ LAN...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 19

  1. Ch−¬ng 19: M¹ng vµ hÖ thèng truyÒn d÷ liÖu C¬ së vÒ truyÒn th«ng
  2. TruyÒn th«ng ®¬n h−íng TruyÒn th«ng b¸n hai chiÒu TruyÒn th«ng hai chiÒu Ph−¬ng ph¸p truyÒn tin TruyÒn song song TruyÒn nèi tiÕp Bé dån tÝn hiÖu Bé dån kªnh tÇn sè Dån kªnh thêi gian Dån kªnh b»ng thèng kª Lçi ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra KiÓm tra ån KiÓm tra møc l−îng d− däc KiÓm tra l−äng d− ngang KiÓm tra l−îng d− trô C¸c qui chuÈn truyÒn th«ng TruyÒn nèi tiÕp ®ång bé Qui ph¹m truúen nèi tiÕp ®ång bé Qui ph¹m truyªn nhÞ ph©n ®ång bé Qui ph¹m HDLC M¹ng néi bé LAN CÊu h×nh m¹ng LAN Qui ph¹m m¹ng LAN
  3. CÊu tróc m¹ng tiªu chuÈn Tiªu chuÈn phÇn cøng nèi tiÕp Tiªu chuÈn EIA232
  4. Tiªu chuÈn RS-422 Tiªu chuÈn RS-485 Tiªu chuÈn m¹ch vßng dong 20-mA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản