Gíao án 6 - NHÔM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
8
download

Gíao án 6 - NHÔM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể tên một số dụng cụ, máy móc, đồ dùng được làm bằng nhôm. - Quan sát và phát hiện một vài tính chất của nhôm. - Nêu nguồn gốc và tính chất của nhôm. - Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - NHÔM

  1. Bài 25: NHÔM I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - K tên m t s d ng c , máy móc, dùng ư c làm b ng nhôm. - Quan sát và phát hi n m t vài tính ch t c a nhôm. - Nêu ngu n g c và tính ch t c a nhôm. - Nêu cách b o qu n dùng b ng nhôm ho c h p kim c a nhôm có trong gia ình. II. dùng d y h c: - Hình và thông tin trang 52, 53 SGK. - M t s thìa nhôm ho c dùng khác b ng nhôm. - Sưu t m m t s thông tin, tranh nh v nhôm và m t s dùng ư c làm b ng nhôm ho c h p kim c a nhôm. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i các thông tin, tranh nh, v t sưu t m ư c. M c tiêu: HS k ư c tên m t s d ng c , máy móc, dùng ư c làm b ng nhôm. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình th o lu n. - Cho HS trình bày k t qu . K t lu n: (SGV) Ho t ng 3: Làm vi c v i v t th t. M c tiêu: HS quan sát và phát hi n
  3. m t vài tính ch t c a nhôm. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Cho HS trình bày k t qu quan sát và th o lu n. K t lu n: (SGV) Ho t ng 4: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: Giúp HS nêu ư c: - Ngu n g c và m t s tính ch t c a nhôm. - Cách b o qu n m t s dùng b ng nhôm ho c h p kim c a nhôm. Cách ti n hành: - GV cho HS làm vi c cá nhân.
  4. - Phát phi u h c t p cho HS, yêu c u HS làm vi c theo ch d n m c Th c hành trang 53 SGK và ghi l i các câu tr l i vào phi u h c t p. - Cho m t s HS trình bày bài làm c a - C l p nh n xét. mình. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản