intTypePromotion=3

Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
5
download

Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động của GV và HS HOẠT ĐỘNG 1 Giíi thiÖu bµi Liªn quan trùc tiÕp vµ nhiÒu ®Õn mçi c«ng d©n lµ bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së ( x·, ph­êng, thÞ trÊn) §Ó hiÓu râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së chóng ta häc bµi h«m nay HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu tình huống hoạt động SGK Trước khi v

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  1. HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 Giíi thiÖu bµi Liªn quan trùc tiÕp vµ nhiÒu ®Õn mçi c«ng d©n lµ bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së ( x·, ph­êng, thÞ trÊn) §Ó hiÓu râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së chóng ta häc bµi h«m nay HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu tình huống hoạt động SGK Trước khi vào phần hỏi I. Tình huống : và giải đáp phápluật SGK trang 60, GV kiểm tra kiến thức của
  2. HS bài 17 để giúp học sinh hiểu bài hệ thống hơn GV: Sử dụng sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở * GV: Bộ máy nhà nước phương, thị xã) gồm: cấp cơ sở ( phường, xã,. thị - HĐND ( xã, phường, thị trấn) có những cơ quan nào? trấn) Giải thích tình - UBND ( xã, phường, thị GV: huống Tr 60 trấn) GV: Chiếu trên máy nội dung tình huống và nội dung trả lời. Trả lời: Việc cấp lại giấy khai sinh do UBND xã, phường thị trấn nơi đương sự cư trú hoặc đàng đăng ký hộ tịch thực hiện. - Người xin cấp lại giấy khai sinh phải làm
  3. Đơn xin cấp lại giấy khai sinh Sổ hộ khẩu Chứng minh thư nhân dân Các giấy tờ klhác để chứng minh việc mất giấy khai sinh Học sinh quan sát và là có thật nhận xét Thời gian: Qua 7 ngày kể từ GV: Chiếu trên máy nội ngày nhận hồ sơ. dung tình huống. Mẹ em sinh em bé. Gia đình em cần xin giấy khai sinh thì đến cơ quan nào? Trả lời: Phương án 3 đúng 1. Công an xã, phường, thị trấn 2. Trường Trung học phổ thông
  4. 3. UBND xã, phường thị trấn GV: nhận xét và kết luận. Chuyển ý theo hoạt động 3. Kết luận tìm hiểu tình huống làm rõ những việc nào cần giải quyết phải đến UBND, công việc nào đến cơ quan quan khác. HOẠT ĐỘNG 3 T×m hiÓu nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c cÊp c¬ së GV: §Ó gióp häc sinh 1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n tiÕp thu phÇn nµy, tr­íc hÕt cho cña H§ND x·, ph­êng, thÞ HS t¸i hiÖn kiÕn thøc bµi 17.GV trÊn chiÕu trªn m¸y néi dung ®iÒu 119 vµ ®iÒu 10 HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
  5. Nam n¨m 1992. H§ND lµ c¬ quan quyÒn lùc cña nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng do nh©n d©n bÇu ra vµ ®­îc nh©n d©n ®Þa ph­¬ng giao nhiÖm vô. - B¶o ®¶m thi hµnh nghiªm chØnh hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt t¹i ®Þa ph­¬ng - QuyÕt ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸, gi¸o dôc an ninh ë ®Þa ph­¬ng. H§ND x· ph­êng, thÞ trÊn do GV hái nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn 1. H§ND x· ph­êng, trùc tiÕp bÇu ra. thÞ trÊn do ai bÇu ra? 2.H§ND cã nhiÖm vô - NhiÖm vô vµ quyÒn lîi : vµ quyÒn h¹n g×? QuyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr­êng HS trao ®æi ý kiÕn vµ biÖn ph¸p quan träng ë ®Þa
  6. GV nhËn xÐt rót ra kÕt ph­¬ng nh­ x©y dùng kinh tÕ luËn. x· héi, cñng cè quèc phßng an GV chiÕu trªn m¸y ninh kh«ng ngõng c¶i thiÖn chiÕu néi dung ®iÒu 12 hiÕn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ph¸p ViÖt Nam 1992 nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, lµm trßn nghÜa vô cña ®Þa ph­¬ng víi nhµ n­íc. UBND lµ c¬ quan chÊp Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña hµnh cña H§ND do H§ND bÇu th­êng trùc H§ND, UBND x· ra, lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ ph­êng, thÞ trÊn, gi¸m s¸t viÖc n­íc ®Þa ph­¬ng, chÞu tr¸ch thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña nhiÖm chÊp hµnh hiÕn ph¸p, H§ND x· ph­êng, thÞ trÊn vµ ph¸p luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi, ®êi quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ nghÞ sèng. quyÕt cña H§ND. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña GV ®Æt c©u hái UBND xa, ph­êng, thÞ trÊn 1. UBND x·, ph­êng, UBND xa, ph­êng, thÞ trÊn do thÞ trÊn do ai bÇu ra H§ND x·, ph­êng thÞ trÊn bÇu 2. UBND cã nhiÖm vô, ra
  7. quyÒn h¹n g×? - NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n HS tù do tr×nh bµy ý Qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa kiÕn ph­¬ng c¸c lÜnh vùc GV nhËn xÐt tãm t¾t Tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc ph¸p néi dung,nhËn xÐt bæ sung. luËt HS: §äc l¹i néi dung, ®¶m b¶o an ninh trËt tù an toµn nhiÖm vô quyÒn h¹n cña x· h«i H§ND vµ UBND x·, ph­êng, Phßng chèng thiªn tai, b¶o vÖ thÞ trÊn tµi s¶n GV: Chèt l¹i phÇn nµy Chèng tham nhòng vµ tÖ n¹n cho häc sinh lµm bµi tËp sau: x· héi Bµi tËp: X¸c ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n nµo sau ®©y thuéc vÒ H§ND, UBND x·, ph­êng thÞ trÊn - QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng - Gi¸m s¸t thùc hiÖn
  8. nghÞ ®Þnh cña H§ND - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, t«n gi¸o ®Þa ph­¬ng - Qu¶n lý hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng - Truyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸pluËt - Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù - B¶o vÖ tù do, b×nh ®¼ng - Thi hµnh ph¸p luËt - Phßng chèng tÖ n¹n x· héi ë ®Þa ph­¬ng HS tù béc lé suy nghÜ GV kÕt thøc tiÕt d¹y . DÆn dß xem l¹i néi dung bµi häc SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản