intTypePromotion=3

Giáo án Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Chia sẻ: Đoàn Trung Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
534
lượt xem
51
download

Giáo án Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các giáo án Hóa học lớp 10 Cấu hình electron nguyên tử được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Qua bài học, giáo viên cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm được thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử. Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng, lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10

CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

 

I. Mục tiêu bài học

  1. Về kiến thức:

Học sinh hiểu:

  • Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.
  • Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên.
  • Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết  các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3  electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử  phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.
  1. Về kĩ năng:

HS vận dụng:

  • Viết được cấu hình electron  nguyên tử của 20 nguyên tố hoá học đầu
  • Biết dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử  suy ra tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố tương ứng.

II. CHUẨN BỊ:

  1. Phiếu học tập số 1 và số 2
  2. Bảng cấu hình electron và sơ đồ phân bố electron trên các obitan của 20 nguyên tố đầu tiên.

III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

HOẠT ĐỘNG THẦY - TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: Tìm hiểu về thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử

* GV cho HS nghiên cứu hình 1.10 SGK – Tr 23. Yêu cầu HS nhận xét về cách trình bày sơ đồ phân bố mức năng lượng của các phân lớp và các lớp.

* HS hoạt động theo nhóm cử đại diện nhóm trình bày được các nội dung sau:

- Sắp xếp theo chiều tăng mức năng lượng của các lớp, của phân lớp.

- Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

* GV lưu ý với HS: Mức năng lượng 4s thấp hơn 3d.

 

 Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu hình electron của nguyên tử

GV: Cho HS nghiên cứu thí dụ SGK và cho biết cách biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử hiđro (H), heli (He), Liti (Li)?

HS: H (Z = 1): có 1 electron. Cấu hình electron của H là 1s1

      He (Z =2): có 2 electron. Cấu hình electron của He là 2s2

Li (Z = 3): có 3 electron. Cấu hình electron của Li là 1s2 2s1

GV: Hướng dân HS cách biểu diễn cấu hình electron theo lớp và cấu hình electron viết gọn của Li:

     Li (2 /1) hoặc viết gọn là: [He] 2s1

* GV nêu các bước viết cấu hình electron của nguyên tử?

* HS làm việc với SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu các quy ước về cách biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp và các lớp?

HS: Làm việc với SGK

 

 

 

 

- HS vận dụng viết cấu hình electron của một số nguyên tố Cl, Fe

- GV: Trong các cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên, hãy xác định xem nguyên tố đó thuộc nguyên tố s, p hay d?

- HS trả lời và rút ra ghi chú.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu.

- GV: Dựa vào các thí dụ ở phần trên hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có (Z = 1 đến Z= 20)?

 - GV tổ chức cho 4 nhóm HS lên bảng. Mỗi nhóm viết cấu hình của 5 nguyên tố.

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 4: Nghiên cứu đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

GV: Nhìn vào cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu hãy nhận xét số electron lớp ngoài cùng?

HS: Nhận xét: Đối với các nguyên tố lớp ngoài cùng có nhiều nhất 8 electron.

GV: Thông báo cho HS những nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng như thế nào thì thuộc các nguyên tố khí hiếm, các nguyên tố kim loại, các nguyên tố phi kim.

HS: Làm việc với SGK và phân biệt được nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm.

HS rút ra kết luận: Biết cấu hình electron của nguyên tử thì dự đoán được tính chất của nguyên tố.

Phiếu học tập số 1: Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của 10 nguyên tố đầu tiên. Dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố đó?

- HS hoàn thành phiếu học tập số 1 vào vở bài tập

Hoạt động 5: Củng cố

GV: Nhắc lại nguyên tắc sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của nguyên tố. Cách viết cấu hùnh electron. Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng?

HS nhắc lại kiến thức cơ bản đã học.

Phiếu học tập số 2:

1. Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử một số nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np6 (n = 2, 3, 4). Suy ra số e, số p?

2. Xây dựng mối quan hệ giữa số electron tối đa trong 1 lớp theo mâu sau:

- Lớp 1 có 1 phân lớp s tối đa 2 e

-Lớp 2 ……………………………………………………..

- Lớp 3 …………………………………………………….

- Lớp 4 ………………………………………………………

- Lớp n ………………………………………………………

3. Yêu cầu HS chú thích cho cách viết cấu hình electron: 2p6 ; 3s2

Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK, SBT.

HS: suy nghĩ độc lập, mỗi nhóm trả lời 1 phần trong phiếu học tập số 2, trình bày nội dung câu trả lời trước lớp.

HS cần trả lời được:

1. 1s2 2s2 2p6 ; Số e= số p = 8….

2. Điền theo mẫu hướng dẫn.

3. n = 2, phân lớp p có 6 electron.

   n = 3, phân lớp s có 2 electron.

Bài 5:       CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

I. THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ

    - Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao:   

      1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

 

 

 

 

II- CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ:

 

   1. Cấu hình electron:

       Cấu hình e biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -  Cách viết cấu hình e:

         * Xác định số electron của nguyên tử

   * Phân bố các electron theo thứ tự mức năng lượng ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…) và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2 electron, phân lớp p chứa tối đa 6e, phân lớp d chứa tối đa 10 electron, phân lớp f chứa tối đa 14 e.

      -  Qui ước cách viết cấu hình e:  

     * Số thứ tự của lớp được viết bằng các số   (1,2,3,...)

* Phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường: s  p  d  f

* Số e viết trên kí hiệu của các phân lớp như số mũ  (s2, p6)

 

    Y Ví dụ: 

     * H (Z=1): 1s1 g H là nguyên tố s

     * Li (Z = 3): 122 2s1  g Li là nguyên tố s

     * Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 g Cl là nguyên tố p

     * Fe (Z = 26): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 g Fe là nguyên tố d

    hay   1s2 2s2 2p6 3s23p6 3d6 4s2

Y Ghi chú :

     + Nguyên tố s: e cuối cùng điền vào phân lớp s.

     + Nguyên tố p: e cuối cùng điền vào phân lớp p

     + Nguyên tố d: e cuối cùng điền vào phân lớp d

 

 

 2. Cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu tiên:

 

Z

Kí hiệu

Cấu hình electron

1

H

1s1  

2

He

1s2  

3

Li

1s22s1  

4

Be

1s22s2  

5

B

1s22s22p1  

6

C

1s22s22p2  

7

N

1s22s22p3  

8

O

1s22s22p4  

9

F

1s22s22p5  

10

Ne

1s22s22p6

11

Na

1s22s22p6 3s1

12

Mg

1s22s22p6 3s2

13

Al

1s22s22p6 3s2  3p1

14

Si

1s22s22p6 3s2  3p2

15

P

1s22s22p6 3s2  3p3

16

S

1s22s22p6 3s2  3p4

17

Cl

1s22s22p6 3s2  3p5

18

Ar

1s22s22p6 3s2  3p6

19

 

K

1s22s22p6 3s2  3p6 4s1

20

Ca

1s22s22p6 3s2  3p6 4s2

 

    3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

      - Nguyên tử của tất cả các nguyên tố có tối đa 8 e lớp ngoài cùng.

 

 

Số e lớp ngoài cùng

Tính chất

*1, 2, 3 e

*4 e

*5, 6, 7 e

*8 e (trừ He)

*kim loại (trừ H, He, B)

*kim loại hoặc PK                             

*phi kim

*khí hiếm (khí trơ)

  Y Ví dụ: 

     * Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1(kim loại)

     * Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5(phi kim)

     * Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6(khí hiếm)

  Y Nhận xét:  Các electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố.  

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Giáo án Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron. Để xem toàn bộ nội dung giáo án, các quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập vào trang tailieu.vn để tải về máy tính.

Để thiết kế bài giảng đầy đủ, chi tiết hơn Thầy cô có thể tham khảo các tài liệu sau:

>> tailieu.vn cũng xin giới thiệu giáo án hay là bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử để phục vụ cho việc soạn bài trong tiết học tiếp theo. 

Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho Thầy cô có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài giảng của mình tốt nhất!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản