Gíao án tuần 33

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
62
lượt xem
7
download

Gíao án tuần 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án mẫu khối tiểu học - Gíao án tuần 33

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án tuần 33

 1. L CH BÁO GI NG TU N 33 Th ngày Môn Tên bài d y T p c (2) Bác ưa thư Hai o c N i dung t ch n c a a phương. Th công Cát dán và trang trí ngôi nhà. Th d c H N – trò chơi Chính t Bác ưa thư Ba Toán Ôn t p các s n 10 T p vi t Tô ch hoa X T p c (2) Làm anh Tư Toán Ôn t p các s n 10 TNXH Th i ti t
 2. Chính t Chia quà Toán Ôn t p các s n 10 Năm T p vi t Tô ch hoa Y Mĩ thu t Bé và hoa T p c (2) Ngư i tr ng na Toán Ôn t p các s n 100 Sáu K chuy n Hai ti ng kì l Hát Ôn 2 bài hát: i t i trư ng, năm ngón tay ngoan Th hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c BÀI: BÁC ƯA THƯ I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài. Phát âm úng các t ng : m ng quýnh, nh nh i, mát l nh, l phép. Luy n ng t hơi khi g p d u ph y, ngh hơi sau m i câu.
 3. 2. Ôn các v n inh, uynh; tìm ư c ti ng trong bài có v n inh, tìm ti ng ngoài bài có v n inh, uynh. 3. Hi u n i dung bài: Bác ưa thư v t vã trong vi c ưa thư t i m i nhà. Các em c n yêu m n và chăm sóc bác cũng như nh ng ngư i lao ng khác. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC : G i h c sinh c o n 2 bài t p c 2 h c sinh c bài và tr l i các câu h i: “Nói d i h i thân” và tr l i các câu h i: Khi sói Không ai n giúp chú bé c . B y c u c a n th t, chú kêu c u, có ai n giúp chú không? chú b sói ăn th t h t. S vi c k t thúc ra sao? Nh n xét KTBC. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a Nh c t a. bài ghi b ng. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài văn l n 1 (gi ng c vui). Tóm t t n i dung bài: L ng nghe. + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. + Luy n c ti ng, t ng khó: + Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n c trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các nhóm nêu, các nhóm khác b sung. nhóm ã nêu: m ng quýnh, nh nh i, mát l nh, l
 4. phép. + H c sinh luy n c t ng k t h p gi i nghĩa t . 5, 6 em c các t khó trên b ng. + Luy n c câu: G i h c sinh c trơn câu theo cách c n i ti p, h c sinh ng i u bàn c câu th nh t, các em H c sinh l n lư t c các câu n i ti p theo khác t ng lên c n i ti p các câu còn l i cho yêu c u c a giáo viên. n h t bài. Các h c sinh khác theo dõi và nh n xét b n C n luy n c kĩ các câu: 1, 4, 5 và câu 8. c. Luy n c di n c m các câu: 1, 4, 5 và câu + Luy n c o n và bài: (theo 2 o n) 8. + Cho h c sinh c t ng o n n i ti p nhau. c n i ti p 2 em, thi c o n gi a các + c c bài. nhóm. 2 em, l p ng thanh. Luy n t p: Ngh gi a ti t Ôn các v n inh, uynh. Giáo viên nêu yêu c u bài t p1: Tìm ti ng trong bài có v n inh? Bài t p 2: Minh. Tìm ti ng ngoài bài có v n inh, uynh? H c sinh c t trong SGK “t kính, ch y hỳnh hu ch” Các nhóm thi ua tìm và ghi vào gi y các t có ch a ti ng mang v n inh, v n uynh, trong th i gian 2 phút, nhóm nào tìm và ghi úng ư c nhi u ti ng nhóm ó th ng.
 5. Inh:xinh xinh, hình nh, cái kính, … Uynh: ph huynh, khuỳnh tay, … 2 em. G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. 3.C ng c ti t 1: Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. G i 1 h c sinh c o n 1, c l p c th m và tr l i các câu h i: Ch y vào nhà khoe v i m ngay. 1. Nh n ư c thư c a b , Minh mu n làm gì? Ch y vào nhà rót nư c mát l nh m i bác 2. Th y bác ưa thư m hôi nh nh i, Minh u ng. mu n làm gì? Luy n nói: tài: Nói l i chào h i c a Minh v i bác ưa thư. Giáo viên t ch c cho t ng nhóm 2 h c sinh óng H c sinh quan sát tranh SGK và luy n nói vai bác ưa thư và vai Minh th c hi n cu c g p theo nhóm nh 2 em, óng vai Minh và bác g ban u và lúc Minh m i bác ưa thư u ng ưa thư nói l i chào h i c a Minh v i bác nư c (Minh nói th nào ? bác ưa thư tr l i ra sao ưa thư. ?) Cháu chào bác . Bác cám ơn cháu, cháu ngoan nhĩ ! Cháu m i bác u ng nư c cho Tuyên dương nhóm ho t ng t t. m t. Bác cám ơn cháu. … 5.C ng c : H i tên bài, g i c bài, nêu l i n i dung bài ã Nh c tên bài và n i dung bài h c. h c. 1 h c sinh c l i bài. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, xem bài m i. K l i trò chơi óng vai cho b m
 6. nghe. Th c hành nhà. Môn : Th công BÀI: C T DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ (Ti t 1) I.M c tiêu: -H c sinh v n d ng ki n th c vào bài “C t dán và trang trí ngôi nhà”. -C t dán ư c ngôi nhà theo ý thích. II. dùng d y h c: -Bài m u m t s h c sinh có trang trí. -Gi y các màu, bút chì, thư c k , h dán. -1 t gi y tr ng làm n n. -H c sinh: Gi y màu có k ô, bút chì, v th công, h dán … .
 7. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh: Hát. 2.KTBC: Ki m tra s chu n b c a h c sinh theo yêu c u H c sinh mang d ng c trên bàn cho giáo giáo viên d n trong ti t trư c. viên ki m tra. Nh n xét chung v vi c chu n b c a h c sinh. 3.Bài m i: Gi i thi u bài, ghi t a. Giáo viên hư ng d n h c sinh quan sát và Vài HS nêu l i nh n xét: Ghim hình m u ngôi nhà lên b ng. Hư ng d n h c sinh quan sát bài m u ngôi nhà ư c c t dán ph i h p t nh ng bài ã h c b ng H c sinh quan sát ngôi nhà ư c c t dán ph i gi y màu. h p t nh ng bài ã h c b ng gi y màu. nh hư ng cho h c sinh quan sát các b ph n Thân nhà hình ch nh t (c t HCN) c a ngôi nhà và nêu ư c các câu h i v thân nhà, mái nhà, c a ra vào, c a s là hình gì? Cách Mái nhà hình thang (c t hình thang) v và c t các hình ó ra sao? Các ra vào hình ch nh t nh (c t HCN) Giáo viên hư ng d n h c sinh th c hành: C a s hình vuông (c t hình vuông) Giáo viên hư ng d n k c t ngôi nhà. K và c t thân nhà: + K và c t r i hình ch nh t dài 8 ô và r ng 5 Th c hi n theo giáo viên (C t thân nhà) ô ra kh i t gi y màu (v n d ng c t hình ch nh t ã h c) K c t mái nhà:
 8. V lên m t trái c a t gi y 1 HCN có c nh dài 10 ô, c nh ng n 3 ô và k 2 ư ng xiên 2 bên. Sau ó c t thành mái nhà (H4) C t mái nhà Hình 4 (mái nhà) K c t c a ra vào, c a s : C a s là hình vuông có c nh 2 ô C a ra vào HCN c nh dài 4 ô, c nh ng n 2ô C t các c a C a ra vào c as Cho h c sinh th c hi n k và c t thân nhà, mái nhà, các c a. Quan sát giúp h c sinh y u hoàn thành k , c t H c sinh th c hi n c t như trên. thân nhà, mái nhà, các c a. 4.C ng c : 5.Nh n xét, d n dò:
 9. Nh n xét, tuyên dương các em k úng và c t p. Chu n b bài h c sau: mang theo bút chì, thư c H c sinh nh c l i cách k và c t các b ph n k , kéo, gi y màu có k ô li, h dán… c a ngôi nhà. Th c hi n nhà. Th ba ngày… tháng… năm 2005 MÔN : TH D C BÀI: I HÌNH I NGŨ- TRÒ CHƠI I.M c tiêu: -Ôn m t s kĩ năng H N. Yêu c u th c hi n m c cơ b n, nhanh, tr t t , không xô y nhau. -Ti p t c ôn tâng c u. Yêu c u nâng cao thành tích. II.Chu n b : -D n v sinh nơi t p. Chu n b còi và m t s qu c u cho m i h c sinh m i qu . III. Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.Ph n m u: Th i còi t p trung h c sinh. H c sinh ra sân. ng t i ch , kh i ng. Ph bi n n i dung yêu c u c a bài h c: 1 – 2 HS l ng nghe n mYC n i dung bài h c. phút. ng v tay hát 1 phút. H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a l p Xoay các kh p c tay, c chân, u g i hông: 1 – trư ng.
 10. 2 phút. Ch y nh nhàng thành m t hàng d c trên a hình t nhiên sân trư ng 60 – 80 m. i thư ng theo vòng tròn ngư c chi u kim ng h ) và hít th sâu: 1 phút. 2.Ph n cơ b n: Ôn t p h p hàng d c, dóng hàng, i m s , H c sinh th c hi n các ông tác: t p h p ng nghiêm, ng ngh , quay ph i, quay trái: 2 hàng d c, dóng hàng, i m s , ng nghiêm, l n ng ngh , quay ph i, quay trái theo l i hô L n 1: Giáo viên i u khi n h c sinh c l p th c nh p c a giáo viên và cán s l p. hi n. L n 2: Do cán s viên i u khi n h c sinh c l p th c hi n. Giáo viên có nh n xét và ch d n thêm. H c sinh thi ua tâng c u theo i u khi n c a Tâng c u cá nhân ho c chuy n c u theo 2 l p trư ng, thi u gi a các nhóm. nhóm ngư i: 10 – 12 phút Chia t và t ch c cho h c sinh thi u. Quan sát giúp u n n n h c sinh th c hi n sai. 3.Ph n k t thúc : GV dùng còi t p h p h c sinh. T p h p và th c hi n theo hư ng d n c a l p i thư ng theo nh p 2 – 4 hàng d c và hát: 1 - 2 trư ng. phút. Giáo viên h th ng bài h c 1 – 2 phút. H c sinh l ng nghe 4.Nh n xét gi h c. D n dò: Th c hi n nhà. Th c hi n nhà.
 11. Môn : Chính t (nghe vi t) BÀI : BÁC ƯA THƯ I.M c tiêu: -HS nghe vi t chính xác, trình bày úng o n văn trong bài: Bác ưa thư. o n: “Bác dưa thư … m hôi nh nh i” -Làm úng các bài t p chính t : i n v n inh ho c uynh, ch c ho c k. II. dùng d y h c: -B ng ph , b ng nam châm. N i dung o n văn c n chép và các bài t p 2, 3. -H c sinh c n có VBT. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1.KTBC : Ch m v nh ng h c sinh giáo viên cho v nhà Ch m v nh ng h c sinh y u hay vi t sai ã chép l i bài l n trư c. cho v nhà vi t l i bài. Giáo viên c cho h c sinh vi t hai dòng thơ sau: 2 h c sinh vi t trên b ng l p: Trư ng c a em be bé Trư ng c a em be bé N m l ng gi a r ng cây. N m l ng gi a r ng cây. Nh n xét chung v bài cũ c a h c sinh. 2.Bài m i: GV gi i thi u bài ghi t a bài. H c sinh nh c l i. 3.Hư ng d n h c sinh nghe – vi t chính t Giáo viên c l n th nh t o n văn s nghe vi t. 1 h c sinh c l i, h c sinh khác dò theo bài Cho h c sinh theo dõi trên b ng ph . b n c trên b ng t . C l p c th m o n văn c n chép và tìm nh ng
 12. ti ng thư ng hay vi t sai vi t vào b ng con. H c sinh c th m và tìm các ti ng khó hay vi t sai: tuỳ theo h c sinh nêu nhưng giáo Giáo viên nh n xét chung v vi t b ng con c a viên c n ch t nh ng t h c sinh sai ph bi n h c sinh. trong l p. H c sinh vi t vào b ng con các ti ng hay vi t sai: m ng quýnh, khoe, nh Th c hành bài vi t (chính t – nghe vi t). nh i.. Hư ng d n các em tư th ng i vi t, cách c m bút, t v , cách vi t u bài, cách vi t ch uc a o n văn th t vào 2 ô, ph i vi t hoa ch cái b t u m i câu. Giáo viên c cho h c sinh nghe – vi t. Hư ng d n h c sinh c m bút chì s al i chính t : + Giáo viên c thong th , ch vào t ng ch trên H c sinh nghe c và vi t bài chính t vào b ng h c sinh soát và s a l i, hư ng d n các v chính t . em g ch chân nh ng ch vi t sai, vi t vào bên l v . H c sinh soát l i t i v c a mình và i v + Giáo viên ch a trên b ng nh ng l i ph bi n, s a l i cho nhau. hư ng d n các em ghi l i ra l v phía trên bài vi t. Thu bài ch m 1 s em. H c sinh ghi l i ra l theo hư ng d n c a 4.Hư ng d n làm bài t p chính t : giáo viên. H c sinh nêu yêu c u c a bài trong v BT Ti ng Vi t. ính trên b ng l p 2 b ng ph có s n 2 bài t p gi ng nhau c a các bài t p. G i h c sinh làm b ng t theo hình th c thi ua i n v n inh ho c uynh gi a các nhóm. i n ch c ho c k H c sinh làm VBT.
 13. Các em thi ua nhau ti p s c i n vào ch tr ng theo 2 nhóm, m i nhóm i di n 4 h c sinh. Nh n xét, tuyên dương nhóm th ng cu c. Gi i 5.Nh n xét, d n dò: Bình hoa, khuỳnh tay, cú mèo, dòng kênh. Yêu c u h c sinh v nhà chép l i o n văn cho úng, s ch p, làm l i các bài t p. H c sinh nêu l i bài vi t và các ti ng c n lưu ý hay vi t sai, rút kinh nghi m bài vi t l n sau. Môn: T p vi t BÀI: TÔ CH HOA X I.M c tiêu:-Giúp HS bi t tô ch hoa X. -Vi t úng các v n inh, uynh, các t ng : bình minh, ph huynh – ch thư ng, c v a, úng ki u, u nét, ưa bút theo úng quy trình vi t; dãn úng kho ng cách gi a các con ch theo m u ch trong v t p vi t. II. dùng d y h c: B ng ph vi t s n m u ch trong n i dung luy n vi t c a ti t h c. -Ch hoa: X t trong khung ch (theo m u ch trong v t p vi t) -Các v n và các t ng ( t trong khung ch ). III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC: Ki m tra bài vi t nhà c a h c sinh, H c sinh mang v t p vi t trên bàn cho
 14. ch m i m 2 bàn h c sinh. giáo viên ki m tra. G i 2 em lên b ng vi t, c l p vi t b ng con các 2 h c sinh vi t trên b ng, l p vi t b ng con t : kho ng tr i, áo khoác các t : kho ng tr i, áo khoác Nh n xét bài cũ. 2.Bài m i : Qua m u vi t GV gi i thi u và ghi t a bài. GV treo b ng ph vi t s n n i dung t p vi t. Nêu nhi m v c a gi h c: T p tô ch hoa X, t p H c sinh nêu l i nhi m v c a ti t h c. vi t các v n và t ng ng d ng ã h c trong các bài t p c: inh, uynh, bình minh, ph huynh. Hư ng d n tô ch hoa: Hư ng d n h c sinh quan sát và nh n xét: Nh n xét v s lư ng và ki u nét. Sau ó nêu quy trình vi t cho h c sinh, v a nói v a tô ch H c sinh quan sát ch hoa X trên b ng ph và trong khung ch X. trong v t p vi t. Nh n xét h c sinh vi t b ng con. H c sinh quan sát giáo viên tô trên khung ch m u. Hư ng d n vi t v n, t ng ng d ng: Vi t b ng con. Giáo viên nêu nhi m v h c sinh th c hi n: H c sinh c các v n và t ng ng d ng, + c các v n và t ng c n vi t. quan sát v n và t ng trên b ng ph và trong + Quan sát v n, t ng ng d ng b ng và v v t p vi t. t p vi t c a h c sinh. + Vi t b ng con. 3.Th c hành : Cho HS vi t bài vào t p. Vi t b ng con. GV theo dõi nh c nh ng viên m t s em vi t ch m, giúp các em hoàn thành bài vi t t i l p.
 15. 4.C ng c : Th c hành bài vi t theo yêu c u c a giáo viên và v t p vi t. G i HS c l i n i dung bài vi t và quy trình tô ch X. Thu v ch m m t s em. Nh n xét tuyên dương. 5.D n dò: Vi t bài nhà ph n B, xem bài m i. Nêu n i dung và quy trình tô ch hoa, vi t các v n và t ng . Hoan nghênh, tuyên dương các b n vi t t t. Th tư ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c Bài : LÀM ANH I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài Làm anh. -Phát âm úng các t ng : làm anh, ngư i l n, d dành, d u dàng. Luy n c thơ 4 ch . 2. Ôn các v n ia, yua; tìm ư c ti ng trong bài có v n ia, ti ng ngoài bài có v n ia, v n uya. 3. Hi u ư c n i dung bài: Anh ch ph i yêu thương em, như ng nh n em. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c : 1.KTBC : H i bài trư c. H c sinh nêu tên bài trư c.
 16. G i 2 h c sinh c bài: “Bác ưa thư” và tr l i 2 h c sinh c bài và tr l i câu h i: câu h i 1 và 2 trong SGK. GV nh n xét chung. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a bài ghi b ng. Nh c t a. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài thơ l n 1 (gi ng c d u dàng, âu L ng nghe. y m). Tóm t t n i dung bài. + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. + Luy n c ti ng, t ng khó: Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó c Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các nhóm nêu, các nhóm khác b sung. nhóm ã nêu: làm anh, ngư i l n, d dành, d u dàng. H c sinh luy n c các t ng trên: Vài em c các t trên b ng: ngư i l n, d dành, d u dàng. Luy n c câu: G i em u bàn c 2 dòng thơ (dòng thơ th nh t c n i ti p m i em 2 dòng thơ b t u em và dòng thơ th hai) Các em sau t ng d y c ng i u bàn dãy bàn bên ph i. hai dòng thơ n i ti p. + Luy n c o n và c bài thơ: c n i ti p t ng kh thơ (m i em c 4 dòng 4 h c sinh c theo 4 kh thơ, m i em c thơ) m i kh thơ. Thi c c bài thơ. 2 h c sinh thi c c bài thơ. Giáo viên c di n c m l i bài thơ.
 17. c ng thanh c bài. L p ng thanh. Ngh gi a ti t Luy n t p: Ôn v n ia, uya: 1. Tìm ti ng trong bài có v n ia? Chia 2. Tìm ti ng ngoài bài có v n ia, uya? Các nhóm thi tìm ti ng và ghi vào b ng con, thi ua gi a các nhóm. Ia: tia ch p, tia sangs, t a ngô, … Uya: êm khuya, khuya kho t, … 2 em c l i bài thơ. G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. 3.C ng c ti t 1: Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. G i h c sinh c bài và tr l i câu h i: 1. Làm anh ph i làm gì? Anh ph i d dành. + khi em bé khóc ? Anmh ph i nâng d u dàng. + khi em bé ngã ? Anh chia quà cho em ph n hơn. + khi m cho quà bánh ? Anh ph i như ng nh em. + khi có chơi p? Ph i yêu thương em bé. 2. Mu n làm anh ph i có tình c m gì v i em bé? Th c hành luy n nói: tài: K v anh (ch em) c a em. H c sinh quan sát tranh và th c hi n theo Giáo viên cho h c sinh quan sát tranh minh ho và hư ng d n c a giáo viên. nêu các câu h i g i ý h c sinh k cho nhau nghe v anh ch em c a mình (theo nhóm 3 h c
 18. sinh) Nh n xét luy n nói và u n n n, s a sai. 5.C ng c : H i tên bài, g i c bài. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, H c sinh nêu tên bài và c l i bài. xem bài m i. Th c hành nhà. Môn : TNXH BÀI : TH I TI T I.M c tiêu : Sau gi h c h c sinh bi t : -Th i ti t luôn luôn thay i. -Có ý th c ăn m c phù h p v i th i ti t gi gìn s c kho . II. dùng d y h c: -Các hình trong SGK, hình v các hi n tư ng v th i ti t các bài trư c ã h c.. -Gi y kh to, bút màu, … III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh : 2.KTBC: H i tên bài. + Hãy k các hi n tư ng v th i ti t mà em Các hi n tư ng v th i ti t ó là: n ng, mưa, bi t? gió, rét, nóng, … Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i:
 19. Giáo viên gi i thi u và ghi b ng t a bài. H c sinh nh c t a. Ho t ng 1 : Trò chơi M c ích: H c sinh nh n bi t các hi n tư ng c a th i ti t qua tranh và th i ti t luôn luôn thay i. Các bư c ti n hành: Bư c 1: Giáo viên ph bi n cách chơi. Ch n úng tên d ng th i ti t ghi trong tranh H c sinh quan sát tranh và ho t ng theo + Cài tên d ng th i ti t tranh nào v c nh tr i nhóm 2 h c sinh. nóng, tranh nào v c nh tr i rét ? Vì sao b n bi t ? Bư c 2: H c sinh ti n hành chơi, m i l n 2 h c sinh tham gia chơi, l n lư t n t t c các em u chơi. i di n t ng nhóm nêu k t qu th c hi n. Bư c 3: Giáo viên nh n xét cu c chơi. Giáo viên nêu câu h i: Nhìn tranh các em th y th i ti t có thay i như th nào? Th i ti t thay i liên t c theo ngày, theo Giáo viên k t lu n: Th i ti t luôn luôn thay i tu n, … trong m t năm, mm t tháng, m t tu n th m chí Nh c l i. trong m t ngày, có th bu i sáng n ng, bu i ch u mưa. V y mu n bi t th i ti t ngày mai như th nào, ta ph i lam gì ? Giáo viên nêu: Chúng ta c n theo dõi d báo th i Nghe ài d báo th i ti t khí tư ng thu văn, ti t bi t cách ăn m c cho phù h p m b o … s c kho Ho t ng 2: Th c hi n quan sát.
 20. M : H c sinh bi t th i ti t hôm nay như th nào qua các d u hi u v th i ti t. Cách ti n hành: Bư c 1: Giáo viên giao nhi m v và nh hư ng cho h c sinh quan sát : Các em hãy quan sát b u tr i, cây c i hôm nay như th nào? Vì sao em bi t i u ó? Bư c 2: Giáo viên hư ng d n các em ra hành lang ho c sân trư ng quan sát. Bư c 3: Cho h c sinh vào l p. G i i di n các em tr l i câu h i nêu trên. Quan sát và nêu nh ng hi u bi t c a mình v th i ti t hôm nay. Ho t ng 3: Trò chơi ăn m c h p th i ti t. M : Rèn luy n kĩ năng ăn m c phù h p v i th i i di n các nhóm nêu k t qu quan sát ư c. ti t cho h c sinh. Cách ti n hành: Bư c 1: Giáo viên ph bi n cách chơi: ưa ra các tranh có nh ng h c sinh ăn m c theo th i ti t. Cho h c sinh nhìn tranh n i úng cách ăn m c úng theo tranh theo th i ti t. H c sinh l ng nghe và n m lu t chơi. Bư c 2: T ch c cho h c sinh ti n hành chơi. Tuyên b ngư i th ng cu c ng viên khuy n khích các em. 4.C ng c dăn dò: + Nh n xét ti t h c, tuyên dương h c sinh h c t t. H c sinh ti n hành n i các tranh cho thích D n dò: H c bài, sưu t m các tranh nh, ca dao, h p theo yêu c u c a giáo viên. t c ng n i v th i ti t, xem bài m i.
Đồng bộ tài khoản