intTypePromotion=1

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 8

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
130
lượt xem
27
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HĐ3: Tìm hiểu về khoảng cách giữa các phân tử GV: Treo tranh hình 19.3, các em thấy các nguyên tử silic có được sắp xếp xít nhau không ? HS: Quan xát và trả lời GV: Vậy giữa các nguyên tử, phân tử các chất nói chung có khoảng cách hay không HS: Đại diện trả lời GV hướng dẫn HS làm thí nghiêm mô hình theo hướng dẫn của câu C1. HS: Làm TN theo HD GV: Y/c giải thích tại sao có sự hụt thể tích đó ? HS: Thảo luaanj nhóm và trả lời GV: sửa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 8

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 mét khèi. H§3: T×m hiÓu vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö II- Gi÷a c¸c ph©n tö cã kho¶ng GV: Treo tranh h×nh 19.3, c¸c em thÊy c¸c nguyªn tö silic cã ®­îc s¾p xÕp xÝt nhau kh«ng ? c¸ch hay kh«ng ? HS: Quan x¸t vµ tr¶ lêi GV: VËy gi÷a c¸c nguyªn tö, ph©n tö c¸c chÊt nãi chung cã kho¶ng c¸ch hay kh«ng HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiªm m« h×nh theo h­íng dÉn cña c©u C1. C1: HS: Lµm TN theo HD C2: GV: Y/c gi¶i thÝch t¹i sao cã sù hôt thÓ tÝch ®ã ? HS: Th¶o luaanj nhãm vµ tr¶ lêi KÕt luËn : Gi÷a c¸c ph©n tö, GV: söa ch÷a sai sãt cho HS nÕu cÇn nguyªn tö cã kho¶ng c¸ch. HS: tù ghi phÇn tr¶ lêi c©u hái C1, C2 vµo vë. H§4: VËn dông III. VËn dông GV: Y/c HS h·y gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ë c©u C3, C4, C5. C3: HS: suy nghÜ tr¶ lêi c©u C3, C4, C5. Tham gia C4: th¶o luËn trªn líp c¸c c©u tr¶ lêi. C5: GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm D. Cñng cè: C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? HD HS lµm BT Tõ 19.1 ®Õn 19.7 SBT. E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi - Lµm BT trong SBT - §äc tr­íc bµi 20 TiÕt 24 TuÇn Bµi 20 : Nguyªn tö, ph©n tö S: chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ? G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Gi¶i thÝch ®­îc chuyÓn ®éng B¬-rao. - ChØ ra ®­îc sù t­¬ng tù gi÷a chuyÓn ®éng cña qu¶ bãng bay khæng lå do v« sè HS x« ®Èy tõ nhiÒu phÝa vµ chuyÓn ®éng B¬-rao. - N¾m ®­îc r»ng khi ph©n tö, nguyªn tö cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng cµng nhanh th× nhiÖt ®é cña vËt cµng cao. Gi¶i thÝch ®­îc t¹i sao khi nhiÖt ®é cµng cao th× hiÖn t­îng khuÕch t¸n x¶y ra cµng nhanh. -71- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 2- Th¸i ®é : Kiªn tr× trong viÖc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, yªu thÝch m«n häc. II- ChuÈn bÞ: - GV : Lµm tr­íc c¸c thÝ nghiÖm vÒ hiÖn t­îng khuÕch t¸n cña dung dÞch ®ång sunfat (h×nh 20.4 - SGK). NÕu cã ®iÒu kiÖn GV cho HS lµm thÝ nghiÖm vÒ hiÖn t­îng khuÕch t¸n theo nhãm tõ tr­íc trªn phßng häc bé m«n : 1 èng lµm tr­íc 3 ngµy, 1 èng lµm tr­íc 1 ngµy, 1 èng lµm khi häc bµi. - Tranh vÏ phãng to h×nh 20.1, 20.2, 20,3, 20.4. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : + C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? + M« t¶ mét hiÖn t­îng chøng tá c¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t riªng biÖt, gi÷a chóng cã kho¶ng c¸ch. HS2 : + T¹i sao c¸c chÊt tr«ng ®Òu cã vÎ nh­ liÒn mét khèi mÆc dï chóng ®Òu ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t riªng biÖt ? + Ch÷a bµi tËp 19.5 (SBT). - GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm cho HS. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp (nh­ phÇn më bµi SGK) HoÆc GV th«ng b¸o : N¨m 1827 B¬-rao – nhµ thùc vËt häc (ng­êi Anh) (treo h×nh 2.2), khi quan s¸t c¸c h¹t phÊn hoa trong n­íc b»ng kÝnh hiÓn vi ®· ph¸t hiÖn thÊy chóng chuyÓn ®éng kh«ng ngõng vÒ mäi phÝa. ¤ng g¸n cho chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t phÊn hoa trong n­íc lµ do mét "lùc sèng" TiÕt 24 chØ cã ë vËt thÓ sèng g©y nªn. Tuy nhiªn, sau ®ã ng­êi ta dÔ dµng chøng minh ®­îc quan niÖm nµy Bµi 20 : Nguyªn tö, ph©n lµ kh«ng ®óng v× cã bÞ "gi· nhá" hoÆc "luéc chÝn" tö c¸c h¹t phÊn hoa vÉn chuyÓn ®éng hçn ®én kh«ng chuyÓn ®éng hay ®øng ngõng. VËy chuyÓn ®éng cña h¹t phÊn hoa ë trong yªn ? n­íc ®­îc gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo ? H§2: ThÝ nghiÖm B¬-rao. GV: Th«ng b¸o thÝ nghiÖm mµ chóng ta võa nãi tíi ®­îc gäi lµ thÝ nghiÖm B¬-rao vµ tãm t¾t thÝ -72- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 nghiÖm lªn b¶ng. I- ThÝ nghiÖm B¬-rao HS: Theo râi vµ ghi vë H§3 : T×m hiÓu vÒ chuyÓn ®éng cña nguyªn tö, ph©n tö. GV: Gäi 1 HS ®äc phÇn më bµi SGK. HS: §äc SGK II- C¸c nguyªn tö, ph©n tö GV: Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u C1, chuyÓn ®éng kh«ng ngõng. C2, C3. HS: th¶o luËn chung toµn líp vÒ c¸c c©u hái trªn C1 : Qu¶ bãng t­¬ng tù víi h¹t µ cö ®¹i diÖn tr¶ lêi phÊn hoa. GV treo tranh vÏ h×nh 20.2, 20.3 vµ th«ng b¸o : C2 : C¸c häc sinh t­¬ng tù víi N¨m 1905, nhµ b¸c häc An-be Anh-xtanh (ng­êi ph©n tö n­íc. §øc) míi gi¶i thÝch ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c thÝ C3 : C¸c ph©n tö n­íc chuyÓn nghiÖm B¬-rao. Nguyªn nh©n g©y ra chuyÓn ®éng ®éng kh«ng ngõng, trong khi cña c¸c h¹t phÊn hoa trong thÝ nghiÖm B¬ -rao lµ chuyÓn ®éng nã va ch¹m vµo c¸c do c¸c ph©n tö n­íc kh«ng ®øng yªn mµ chuyÓn h¹t phÊn hoa tõ nhiÒu phÝa, c¸c va ®éng kh«ng ngõng. ch¹m nµy kh«ng c©n b»ng nhau HS: Ghi vë lµm cho c¸c h¹t phÊn hoa chuyÓn ®éng hçn ®én kh«ng ngõng. *kÕt luËn chung : C¸c nguyªn tö, H§4 : T×m hiÓu vÒ mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn ®éng ph©n tö chuyÓn ®éng hçn ®én cña ph©n tö vµ nhiÖt ®é. kh«ng ngõng. GV th«ng b¸o : Trong thÝ nghiÖm B¬-rao, nÕu ta III- ChuyÓn ®éng ph©n tö vµ cµng t¨ng nhiÖt ®é cña n­íc th× chuyÓn ®éng cña nhiÖt ®é. c¸c h¹t phÊn hoa cµng nhanh vµ yªu cÇu HS dùa sù t­¬ng tù víi thÝ nghiÖm m« h×nh vÒ qu¶ bãng ë trªn ®Ó gi¶i thÝch ®iÒu nµy. HS: Th¶o luËn cö ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái KÕt luËn : NhiÖt ®é cµng cao th× c¸c GV: th«ng b¸o ®ång thêi ghi lªn b¶ng kÕt luËn nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt HS: ghi vë chuyÓn ®éng cµng nhanh. H§ 5 : VËn dông GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4 c©u C5 c©u C6. IV- VËn dông: HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C4 vµ C5 c©u C6. C4: C5: C6: D. Cñng cè: - Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? - Gi¶i thÝch thÝ ngfhiÖm B¬-rao: E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - Lµm thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u C7. -73- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Lµm bµi tËp 20 - Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ? (SBT) Tõ 20.1 ®Õn 20.6. TuÇn TiÕt 25 S: Bµi 21 : NhiÖt n¨ng G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa nhiÖt n¨ng vµ mèi quan hÖ cña nhiÖt n¨ng víi nhiÖt ®é cña vËt. - T×m ®­îc vÝ dô vÒ thùc hiÖn c«ng vµ truyÒn nhiÖt. - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa vµ ®¬n vÞ nhiÖt l­îng. 2- KÜ n¨ng : Sö dông ®óng thuËt ng÷ nh­ : nhiÖt n¨ng, nhiÖt l­îng, truyÒn nhiÖt ... 3- Th¸i ®é : Trung thùc, nghiªm tóc trong häc tËp. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS * GV : - 1 qu¶ bãng cao su - 2 miÕng kim lo¹i (hoÆc 2 ®ång xu) - 1 phÝch n­íc nãng - 2 th×a nh«m - 1 cèc thñy tinh - 1 banh kÑp, 1 ®Ìn cån, diªm * Mçi nhãm HS : - 1 miÕng kim lo¹i hoÆc 1 ®ång tiÒn b»ng kim lo¹i - 1 cèc nhùa + 2 th×a nh«m III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: - C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? - Gi÷a nhiÖt ®é cña vËt vµ chuyÓn ®éng cña c¸c nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt cã quan hÖ nh­ thÕ nµo ? - Trong qu¸ tr×nh c¬ häc, c¬ n¨ng ®­îc b¶o toµn nh­ thÕ nµo ? Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : GV lµm thÝ nghiÖm th¶ qu¶ bãng r¬i. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ m« t¶ hiÖn t­îng. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu kh¸i niÖm nhiÖt n¨ng. I- NhiÖt n¨ng - Yªu cÇu nh¾c l¹i kh¸i niÖm ®éng n¨ng cña mét - C¸ nh©n HS nghiªn cøu môc I vËt. (tr.74 - SGK). HS nªu ®­îc ®Þnh -74- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Yªu cÇu HS ®äc phÇn th«ng b¸o môc I- NhiÖt nghÜa nhiÖt n¨ng, mèi quan hÖ n¨ng. gi÷a nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt ®é. - Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi : + §Þnh nghÜa nhiÖt n¨ng + Mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt ®é ? Gi¶i thÝch. - GV chèt l¹i kiÕn thøc ®óng vµ yªu cÇu HS ghi - HS ghi vë : vë. + NhiÖt n¨ng cña vËt = Tæng ®éng n¨ng c¸c ph©n tö (W®) cÊu t¹o nªn vËt. + Mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt ®é : NhiÖt ®é cña vËt cµng cao th× c¸c ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng cµng nhanh vµ nhiÖt n¨ng cña vËt cµng lín. GV : Nh­ vËy, ®Ó biÕt nhiÖt n¨ng cña 1 vËt cã NhiÖt ®é vËt cµng cao  thay ®æi hay kh«ng ta c¨n cø vµo nhiÖt ®é cña vËt NhiÖt n¨ng cµng lín cã thay ®æi hay kh«ng  Cã c¸ch nµo lµm thay II- C¸c c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt ®æi nhiÖt n¨ng cña vËt ? n¨ng - HS th¶o luËn theo nhãm, ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n lµm t¨ng nhiÖt n¨ng cña Ho¹t ®éng 3 : C¸c c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt n¨ng. ®ång xu. - GV nªu vÊn ®Ò ®Ó HS th¶o luËn : NÕu ta cã 1 ®ång xu b»ng ®ång muèn cho nhiÖt n¨ng cña nã - §¹i diÖn 2, 3 HS nªu ph­¬ng ¸n. thay ®æi (t¨ng) ta cã thÓ lµm thÕ nµo ? - Gäi 1 sè HS nªu ph­¬ng ¸n lµm t¨ng nhiÖt n¨ng cña ®ång xu. GV ghi b¶ng, ph©n 2 cét t­¬ng øng víi 2 c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt n¨ng cña ®ång xu : Thùc hiÖn c«ng vµ truyÒn nhiÖt. III- NhiÖt l­îng - NÕu ph­¬ng ¸n cña HS kh¶ thi vµ cã thÓ thùc - HS ghi vë : hiÖn t¹i líp th× GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm + §Þnh nghÜa nhiÖt l­îng : PhÇn kiÓm tra dù ®o¸n ®ã lu«n. (C1) nhiÖt n¨ng mµ vËt nhËn thªm hay Ho¹t ®éng 4 : Th«ng b¸o ®Þnh nghÜa nhiÖt l­îng. mÊt bít ®i trong qu¸ tr×nh truyÒn - GV th«ng b¸o ®Þnh nghÜa nhiÖt l­îng, ®¬n vÞ ®o nhiÖt ®­îc gäi lµ nhiÖt l­îng. nhiÖt l­îng. §¬n vÞ nhiÖt l­îng : jun (kÝ hiÖu : - Cho HS ph¸t biÓu l¹i nhiÒu lÇn. J). Cã thÓ hái thªm : Qua c¸c thÝ nghiÖm, khi cho 2 vËt cã nhiÖt ®é kh¸c nhau tiÕp xóc : + nhiÖt l­îng truyÒn tõ vËt nµo sang vËt nµo ? + nhiÖt ®é c¸c vËt thay ®æi thÕ nµo ? - Mét sè HS ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. - GV th«ng b¸o muèn cho 1 g n­íc nãng thªm IV. VËn dông 10C th× cÇn nhiÖt l­îng kho¶ng 4J. + C3 : NhiÖt n¨ng cña miÕng ®ång gi¶m, nhiÖt n¨ng cña n­íc t¨ng. -75- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Ho¹t ®éng 5 : VËn dông §ång ®· truyÒn nhiÖt cho n­íc. - Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi phÇn ghi nhí, yªu cÇu HS c¶ + C4 : C¬ n¨ng chuyÓn hãa thµnh nhiÖt n¨ng. §©y lµ sù thùc hiÖn líp ghi nhí ngay t¹i líp. c«ng. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C3, C4, C5. + C5 : C¬ n¨ng cña qu¶ bãng ®· chuyÓn hãa thµnh nhiÖt n¨ng cña qu¶ bãng, cña kh«ng khÝ gÇn qu¶ bãng vµ mÆt sµn. D. Cñng cè - Qua bµi häc h«m nay, chóng ta cÇn ghi nhí nh÷ng vÊn ®Ò g× ? - Cßn thêi gian GV cho HS ®äc phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt". E. H­íng dÉn vÒ nhµ : Bµi tËp 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.6 (SBT) - §äc kü phÇn ghi nhí. - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". TiÕt 27 TuÇn S: Bµi 22 : DÉn nhiÖt G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - T×m ®­îc vÝ dô trong thùc tÕ vÒ sù dÉn nhiÖt. - So s¸nh tÝnh dÉn nhiÖt cña chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ. - Thùc hiÖn ®­îc thÝ nghiÖm vÒ sù dÉn nhiÖt, c¸c thÝ nghiÖm chøng tá tÝnh dÉn nhiÖt kÐm cña chÊt láng, chÊt khÝ. 2- KÜ n¨ng : Quan s¸t hiÖn t­îng vËt lý. 3- Th¸i ®é : Høng thó häc tËp bé m«n, ham hiÓu biÕt kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - 1 ®Ìn cån, 1 gi¸ thÝ nghiÖm - 1 thanh ®ång cã g¾n c¸c ®inh a, b, c, d, e b»ng s¸p nh­ h×nh 22.1. L­u ý c¸c ®inh kÝch th­íc nh­ nhau, nÕu sö dông nÕn ®Ó g¾n c¸c ®inh l­u ý nhá nÕn ®Òu ®Ó g¾n ®inh. - Bé thÝ nghiÖm h×nh 22.2. L­u ý g¾n ®inh ë 3 thanh kho¶ng c¸ch nh­ nhau. - 1 gi¸ ®ùng èng nghiÖm, 1 kÑp gç, 2 èng nghiÖm : + èng 1 : cã s¸p (nÕn) ë ®¸y èng cã thÓ h¬ qua löa lóc ban ®Çu ®Ó nÕn g¾n xuèng ®¸y èng nghiÖm kh«ng bÞ næi lªn, ®ùng n­íc. + èng 2 : Trªn nót èng nghiÖm b»ng cao su hoÆc nót bÊc cã 1 que nhá trªn ®Çu g¾n côc s¸p. - 1 khay ®ùng kh¨n ­ít. III. Ph­¬ng ph¸p: -76- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : NhiÖt n¨ng cña vËt lµ g× ? Mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt ®é cña vËt ? gi¶i thÝch. BT 21.1, 21.2. HS2 : Cã thÓ thay ®æi nhiÖt n¨ng b»ng c¸ch nµo ? Cho vÝ dô. - GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : §V§ : Cã thÓ thay ®æi nhiÖt n¨ng cña vËt b»ng c¸ch truyÒn nhiÖt. Sù truyÒn nhiÖt ®ã ®­îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng c¸ch nµo ? Bµi häc h«m nay chóng ta ®i t×m hiÓu mét trong nh÷ng c¸ch truyÒn nhiÖt ®ã lµ dÉn nhiÖt Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu sù dÉn nhiÖt. I- Sù dÉn nhiÖt - GV yªu cÇu HS ®äc môc 1 thÝ nghiÖm. T×m hiÓu - HS ®äc phÇn 1- ThÝ nghiÖm cña ®å dïng thÝ nghiÖm, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. môc I (tr 77-SGK). - Gäi 1, 2 HS nªu tªn dông cô thÝ nghiÖm, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.  Nªu dông cô thÝ nghiÖm : CÇn 1 gi¸ thÝ nghiÖm, 1 thanh ®ång cã g¾n ®inh b»ng s¸p ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trªn thanh, 1 ®Ìn cån. C¸ch tiÕn hµnh : §èt nãng 1 ®Çu - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm, thanh ®ång  Quan s¸t hiÖn t­îng. quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra vµ th¶o luËn nhãm tr¶ - HS l¾p ®Æt thÝ nghiÖm theo nhãm, lêi c©u C1 ®Õn C3. tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. - GV nh¾c nhë c¸c nhãm l­u ý khi tiÕn hµnh xong - C¸c HS trong nhãm quan s¸t hiÖn thÝ nghiÖm, t¾t ®Ìn cån ®óng kü thuËt, dïng kh¨n t­îng x¶y ra. ­ít ®¾p lªn thanh ®ång, tr¸nh báng. - Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u C1 ®Õn - Gäi 1, 2 HS m« t¶ hiÖn t­îng x¶y ra vµ tr¶ lêi C3. c©u hái C1 ®Õn C3. GV söa ch÷a nÕu cÇn. - Yªu cÇu HS nªu ®­îc hiÖn t­îng x¶y ra lµ c¸c ®inh r¬i xuèng ®Çu tiªn lµ ®inh ë vÞ trÝ a, råi ®Õn ®inh ë vÞ trÝ - GV th«ng b¸o : Sù truyÒn nhiÖt n¨ng nh­ trong b, tiÕp theo lµ ®inh ë vÞ trÝ c, d, cuèi thÝ nghiÖm trªn gäi lµ sù dÉn nhiÖt. - Gäi HS nªu 1 sè vÝ dô vÒ sù dÉn nhiÖt trong thùc cïng lµ r¬i ®inh ë vÞ trÝ e  Chøng tá nhiÖt ®· truyÒn tõ ®Çu A ®Õn ®Çu tÕ. GV ph©n tÝch ®óng, sai. B cña thanh ®ång. Ghi : DÉn nhiÖt : Sù truyÒn nhiÖt n¨ng tõ -77- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 phÇn nµy sang phÇn kh¸c cña vËt. - VËn dông nªu 1 sè vÝ dô thùc tÕ vÒ Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÒu tÝnh dÉn nhiÖt cña c¸c sù dÉn nhiÖt. II- TÝnh dÉn nhiÖt cña c¸c chÊt chÊt. §V§ : C¸c chÊt kh¸c nhau, tÝnh dÉn nhiÖt cã kh¸c - HS nªu ph­¬ng ¸n kiÓm tra tÝnh nhau kh«ng ? Ph¶i lµm thÝ nghiÖm nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ kiÓm dÉn nhiÖt cña c¸c chÊt kh¸c nhau. tra ®­îc ®iÒu ®ã ? - GV nhËn xÐt ph­¬ng ¸n kiÓm tra cña HS, ph©n tÝch ®óng, sai, dÔ thùc hiÖn hay khã thùc hiÖn nÕu ph­¬ng ¸n HS nªu kh¸c ph­¬ng ¸n SGK. Víi ph­¬ng ¸n cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ë nhµ th× GV gîi ý ®Ó HS thùc hiÖn ë nhµ. - GV ®­a ra dông cô thÝ nghiÖm h×nh 22.2 (ch­a - Víi ®å dïng thÝ nghiÖm h×nh 22.2. cã g¾n ®inh). Gäi HS nªu c¸ch kiÓm tra tÝnh dÉn HS nªu ®­îc còng g¾n ®inh b»ng s¸p lªn 3 thanh. L­u ý kho¶ng c¸ch nhiÖt cña ®ång, nh«m, thñy tinh. g¾n ®inh lªn c¸c thanh ph¶i nh­ - GV l­u ý HS c¸ch g¾n ®inh lªn 3 thanh trong thÝ nhau. - C¸ nh©n HS theo dâi thÝ nghiÖm, nghiÖm. - GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, yªu cÇu HS quan s¸t quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra tr¶ lêi c©u C4, C5. hiÖn t­îng x¶y ra ®Ó tr¶ lêi c©u hái C4, C5. - Yªu cÇu HS nªu ®­îc : §inh g¾n trªn thanh ®ång r¬i xuèng tr­íc  ®Õn ®inh g¾n trªn thanh nh«m vµ - Chóng ta võa kiÓm tra tÝnh dÉn nhiÖt cña chÊt cuèi cïng lµ ®inh g¾n trªn thanh r¾n. ChÊt láng, chÊt khÝ dÉn nhiÖt nh­ thÕ nµo ? thñy tinh. - Chóng ta tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra tÝnh dÉn Chøng tá ®ång dÉn nhiÖt tèt nhÊt råi nhiÖt cña n­íc. ®Õn nh«m, cuèi cïng lµ thñy tinh dÉn - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm. GV nhiÖt kÐm nhÊt trong 3 thanh. nh¾c nhë c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm an toµn. - HS lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm : - L­u ý : H×nh 22.3 ; 22.4 cã thÓ kÑp èng nghiÖm Mét b¹n trong nhãm dïng kÑp èng vµo gi¸ ®Ò phßng n­íc s«i HS cÇm tay cã thÓ hÊt nghiÖm. §èt nãng phÇn trªn èng vµo mÆt b¹n. nghiÖm. HS trong nhãm quan s¸t - GV cã thÓ cho 1 vµi HS kiÓm tra phÇn d­íi èng hiÖn t­îng x¶y ra. Yªu cÇu nhËn thÊy nghiÖm (kh«ng ®èt) b»ng c¸ch sê tay vµo èng phÇn n­íc ë trªn gÇn miÖng èng nghiÖm thÊy r»ng èng nghiÖm kh«ng nãng  nghiÖm nãng, s«i nh­ng s¸t d­íi ®¸y èng nghiÖm kh«ng bÞ ch¶y ra. §iÒu ®ã chøng tá g× ? - Yªu cÇu HS cÊt èng nghiÖm vµo gi¸ thÝ nghiÖm. - T­¬ng tù GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ®Ó - HS nªu ®­îc : Thñy tinh dÉn nhiÖt kiÓm tra tÝnh dÉn nhiÖt cña kh«ng khÝ. GV nªu kÐm, n­íc còng dÉn nhiÖt kÐm. c©u hái : Cã thÓ ®Ó miÕng s¸p s¸t vµo èng nghiÖm Tr¶ lêi C6. ®­îc kh«ng ? T¹i sao ? -78- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - HS nªu ®­îc : Kh«ng ®Ó s¸t miÕng - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm 3 theo nhãm. s¸p vµo èng nghiÖm tr¸nh nhÇm lÉn sù dÉn nhiÖt cña kh«ng khÝ vµ thñy - Qua hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc  Chøng tá ®iÒu tinh. g× vÒ tÝnh dÉn nhiÖt cña chÊt khÝ ? - HS lµm thÝ nghiÖm 3 theo nhãm. - GV th«ng b¸o : ChÊt khÝ cßn dÉn nhiÖt kÐm h¬n Quan s¸t thÊy hiÖn t­îng  nªu c¶ chÊt láng. nhËn xÐt. - HS thÊy ®­îc : MiÕng s¸p kh«ng ch¶y ra  Chøng tá kh«ng khÝ dÉn nhiÖt kÐm. Tr¶ lêi C7. Ghi : - ChÊt r¾n dÉn nhiÖt tèt ; kim lo¹i Ho¹t ®éng 4 : VËn dông dÉn nhiÖt tèt nhÊt. - Qua c©u C9 thÊy chóng ta ®· vËn dông ®­îc kiÕn - ChÊt láng ; chÊt khÝ dÉn nhiÖt kÐm. thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng. III.VËn dông + C9 : Nåi xong th­êng lµm b»ng kim lo¹i v× kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt. B¸t ®Üa th­êng lµm b»ng sø v× sø dÉn nhiÖt kÐm h¬n khi cÇm ®ì nãng. - Víi c©u C12, GV gîi ý cho HS tr¶ lêi : VÒ mïa + C10, C11 : NhÊn m¹nh ®­îc rÐt nhiÖt ®é c¬ thÓ (tay) so víi nhiÖt ®é cña kim kh«ng khÝ dÉn nhiÖt kÐm. lo¹i nh­ thÕ nµo ? Nh­ vËy nhiÖt sÏ ®­îc truyÒn tõ + C12 : Ngµy trêi rÐt sê vµo kim lo¹i c¬ thÓ vµo kim lo¹i. Dùa vµo tÝnh dÉn nhiÖt cña thÊy l¹nh do kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt. kim lo¹i HS tù gi¶i thÝch tiÕp. Ngµy rÐt nhiÖt ®é bªn ngoµi thÊp h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ. Khi sê tay vµo kim lo¹i nhiÖt tõ c¬ thÓ truyÒn vµo kim lo¹i vµ ph©n t¸n trong kim lo¹i nhanh nªn ta cã c¶m thÊy l¹nh. Ng­îc l¹i nh÷ng ngµy trêi nãng, nhiÖt ®é bªn ngoµi cao h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ nªn nhiÖt tõ kim lo¹i truyÒn vµo c¬ thÓ nhanh vµ ta cã c¶m gi¸c nãng. D. Cñng cè - Qua c¸c thÝ nghiÖm trªn chóng ta rót ra ®­îc kÕt luËn g× cÇn ghi nhí qua bµi häc h«m nay. - H­íng dÉn HS th¶o luËn c¸c c©u hái phÇn vËn dông t¹i líp. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Bµi tËp 22.1 ®Õn 22.6 (SBT). - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - Häc kü phÇn ghi nhí cuèi bµi -79- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TiÕt 28 TuÇn S: Bµi 23 : §èi l­u - Bøc x¹ nhiÖt G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - NhËn biÕt ®­îc dßng ®èi l­u trong chÊt láng vµ chÊt khÝ. - BiÕt sù ®èi l­u x¶y ra trong m«i tr­êng nµo vµ kh«ng x¶y ra trong m«i tr­êng nµo. - T×m ®­îc vÝ dô thùc tÕ vÒ bøc x¹ nhiÖt. - Nªu ®­îc tªn h×nh thøc truyÒn nhiÖt chñ yÕu cña chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ, ch©n kh«ng. 2- KÜ n¨ng : - Sö dông mét sè dông cô thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n nh­ ®Ìn cån, nhiÖt kÕ ... - L¾p ®Æt thÝ nghiÖm theo h×nh vÏ - Sö dông khÐo lÐo mét sè dông cô thÝ nghiÖm dÔ vì. 3- Th¸i ®é : Trung thùc, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS * Cho GV : - ThÝ nghiÖm h×nh 23.1, 23.4, 23.5 (SGK) - H×nh 23.6 phãng to. * Cho HS : Mçi nhãm thÝ nghiÖm h×nh 23.2, 23.3. NÕu kh«ng cã thÝ nghiÖm h×nh 23.3 cho c¸c nhãm cã thÓ cho HS c¸c nhãm chuÈn bÞ tr­íc thÝ nghiÖm nµy ®¬n gi¶n nh­ sau : - LÊy mét vá hép b¸nh b»ng b×a h×nh hép ch÷ nhËt kÝch th­íc kho¶ng 35cm x 45cm x 7cm. Mét mÆt hép ®­îc d¸n b»ng giÊy bãng kÝnh (chän giÊy dµy, khã ch¸y) ®Ó dÔ dµng quan s¸t, dïng mét miÕng b×a kh¸c lµm v¸ch ng¨n. PhÝa trªn khoÐt 2 lç võa ph¶i. Mét lç ®Ó khi ®èt h­¬ng, khãi h­¬ng chui vµo. Mét lç phÝa bªn kia sÏ thÊy khãi h­¬ng tho¸t ra. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: Gäi HS 1 tr¶ lêi c©u hái : - So s¸nh tÝnh dÉn nhiÖt cña chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ. - Ch÷a bµi tËp 22.1, 22.3. HS 2 : - Ch÷a bµi tËp 22.2, 22.5. -80- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2