intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
5
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 14 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + Loaåi coá sùén trong tûå nhiïn maâ lao àöång cuãa con ngûúâi chó cêìn taách noá khoãi möi trûúâng töìn taåi cuãa noá laâ coá thïí sûã duång àûúåc, nhû göî trong rûâng nguyïn thuãy, caá ngoaâi biïín, than àaá úã moã... + Loaåi àaä coá sûå taác àöång cuãa lao àöång goåi laâ nguyïn liïåu, nhû theáp thoãi trong nhaâ maáy cú khñ, göî úã xûúãng möåc v.v.. Vúái sûå phaát triïín cuãa caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt, con ngûúâi ngaây caâng taåo ra nhiïìu àöëi tûúång lao àöång coá chêët lûúång múái. - Tû liïåu lao àöång laâ toaân böå nhûäng vêåt maâ con ngûúâi duâng àïí taác àöång vaâo àöëi tûúång lao àöång, àïí truyïìn dêîn lao àöång cuãa mònh túái àöëi tûúång lao àöång laâm biïën àöíi chuáng theo yïu cêìu cuãa mònh. Tû liïåu lao àöång göìm: + Cöng cuå lao àöång laâ böå phêån quan troång nhêët cuãa tû liïåu lao àöång, noá taác àöång trûåc tiïëp vaâo àöëi tûúång lao àöång, quyïët àõnh trûåc tiïëp nùng suêët lao àöång. Trònh àöå cöng cuå lao àöång laâ cú súã àïí phên biïåt sûå khaác nhau giûäa caác thúâi àaåi kinh tïë. + Hïå thöëng caác yïëu töë vêåt chêët phuåc vuå trûåc tiïëp cho quaá trònh saãn xuêët nhû bùng chuyïìn, öëng dêîn cêìn truåc , bïí chûáa... + Nhûäng yïëu töë vêåt chêët khaác khöng tham gia trûåc tiïëp quaá trònh saãn xuêët, nhûng coá taác duång quan troång àïën toaân böå nïìn saãn xuêët xaä höåi, nhû àûúâng saá, caác phûúng tiïån giao thöng vêån taãi, thöng tin liïn laåc, v.v. goåi chung laâ kïët cêëu haå têìng cuãa saãn xuêët xaä höåi. Nïìn saãn xuêët caâng hiïån àaåi, caâng àoâi hoãi kïët cêëu haå têìng saãn xuêët phaát triïín vaâ hoaân thiïån. Tû liïåu lao àöång vaâ àöëi tûúång lao àöång laâ caác yïëu töë vêåt chêët cuãa quaá trònh saãn xuêët; chuáng húåp thaânh tû liïåu saãn xuêët. Quaá trònh lao àöång laâ quaá trònh kïët húåp vaâ taác àöång cuãa caác yïëu töë saãn xuêët noái trïn, tûác cuãa sûác lao àöång vaâ tû liïåu saãn xuêët. Sûå phaát triïín cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi gùæn liïìn vúái sûå phaát triïín vaâ hoaân thiïån cuãa caác yïëu töë saãn xuêët. Quaá trònh chuyïín biïën nïìn saãn xuêët nhoã, laåc hêåu sang nïìn saãn xuêët lúán, hiïån àaåi àoâi hoãi phaát http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 15 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k triïín àöìng böå caã ba yïëu töë saãn xuêët vaâ muåc tiïu cuöëi cuâng laâ trang bõ cöng nghïå hiïån àaåi, tiïn tiïën trong caác lônh vûåc cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi. Trong caác yïëu töë cú baãn cuãa quaá trònh saãn xuêët, sûác lao àöång luön luön laâ yïëu töë cú baãn, coá tñnh chêët quyïët àõnh. Tuy nhiïn, baãn thên sûác lao àöång coá sûå biïën àöíi cùn baãn vïì chêët lûúång phuâ húåp vúái trònh àöå cuãa tû liïåu saãn xuêët. Nïëu trong nïìn saãn xuêët thuã cöng, trònh àöå sûác lao àöång chuã yïëu laâ dûåa vaâo kinh nghiïåm vaâ sûác cú bùæp thò trong nïìn saãn xuêët hiïån àaåi, trònh àöå sûác lao àöång dûåa vaâo trñ tuïå, tri thûác, vaâo "chêët xaám" noái chung. Trong nïìn saãn xuêët hiïån àaåi, kho taâng trñ tuïå trúã thaânh taâi nguyïn quyá giaá nhêët cuãa möîi dên töåc. Do àoá, giaáo duåc vaâ àaâo taåo àûúåc nhiïìu quöëc gia coi laâ quöëc saách; úã nûúác ta, vêën àïì naây àûúåc àùåt thaânh quöëc saách haâng àêìu. 3. Taái saãn xuêët laâ gò? Phên tñch nöåi dung, hònh thûác cuãa taái saãn xuêët xaä höåi vaâ caác phaåm truâ cú baãn cuãa noá. Saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët laâ hoaåt àöång cú baãn cuãa loaâi ngûúâi. Noá khöng phaãi laâ hoaåt àöång nhêët thúâi, àún nhêët maâ thûúâng xuyïn, liïn tuåc, tûác laâ taái saãn xuêët. Ngûúâi ta chia taái saãn xuêët thaânh taái saãn xuêët giaãn àún vaâ taái saãn xuêët múã röång. + Taái saãn xuêët giaãn àún laâ quaá trònh saãn xuêët àûúåc lùåp laåi vúái quy mö khöng thay àöíi, caác yïëu töë cuãa quaá trònh saãn xuêët cuäng khöng thay àöíi; chûa coá saãn phêím thùång dû hoùåc nïëu coá thò coân nhoã beá vaâ àûúåc tiïu duâng caá nhên hïët. + Taái saãn xuêët múã röång laâ quaá trònh saãn xuêët úã chu kyâ sau coá quy mö lúán hún so vúái chu kyâ trûúác. Trong taái saãn xuêët múã röång, caác yïëu töë cuãa quaá trònh saãn xuêët tùng lïn vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång. Nguöìn göëc cuãa taái saãn xuêët múã röång laâ saãn phêím thùång dû. Taái saãn xuêët giaãn àún laâ àùåc trûng cuãa saãn xuêët nhoã, thuã cöng, coân taái saãn xuêët múã röång laâ àùåc trûng cuãa saãn xuêët lúán, hiïån àaåi. http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 16 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ÚÃ bêët kyâ giai àoaån naâo, xaä höåi naâo, taái saãn xuêët cuäng bao göìm nöåi dung sau: + Taái saãn xuêët sûác lao àöång laâ nhên töë chuã yïëu vaâ àêìu tiïn. Sûác lao àöång laâ yïëu töë cú baãn cuãa quaá trònh saãn xuêët vaâ trong quaá trònh saãn xuêët noá bõ hao moân, do àoá, phaãi àûúåc taái saãn xuêët àïí thûåc hiïån quaá trònh saãn xuêët tiïëp theo. Taái saãn xuêët sûác lao àöång coân bao haâm viïåc àaâo taåo, àöíi múái thïë hïå lao àöång cuä bùçng thïë hïå lao àöång múái coá chêët lûúång cao hún phuâ húåp vúái trònh àöå múái cuãa tû liïåu saãn xuêët. + Taái saãn xuêët cuãa caãi vêåt chêët (göìm coá vêåt phêím tiïu duâng vaâ tû liïåu saãn xuêët) cuäng laâ nhên töë khaách quan, khöng thïí thiïëu cuãa saãn xuêët xaä höåi. Trong quaá trònh saãn xuêët, saãn phêím xaä höåi thûúâng xuyïn àûúåc tiïu duâng cho caá nhên vaâ cho saãn xuêët. Vêåt phêím tiïu duâng àïí taái saãn xuêët sûác lao àöång, coân tû liïåu saãn xuêët àïí tiïëp tuåc qua trònh saãn xuêët. Vò vêåy, phaãi thûúâng xuyïn taái saãn xuêët ra chuáng. Hún nûäa, nhu cêìu vïì àúâi söëng vaâ saãn xuêët thûúâng xuyïn tùng lïn, do àoá cuãa caãi vêåt chêët cêìn àûúåc taái saãn xuêët múã röång, laâm cho söë lûúång thûúâng xuyïn tùng lïn vaâ chêët lûúång àûúåc caãi tiïën. Taái saãn xuêët múã röång ra cuãa caãi vêåt chêët biïíu hiïån úã mûác tùng cuãa töíng saãn phêím xaä höåi (TSPXH) vaâ thu nhêåp quöëc dên (TNQD). Töíng saãn phêím xaä höåi laâ töíng söë saãn phêím hay cuãa caãi xaä höåi àûúåc saãn xuêët ra trong möåt thúâi gian nhêët àõnh (thûúâng laâ möåt nùm). Thu nhêåp quöëc dên laâ phêìn coân laåi cuãa töíng saãn phêím xaä höåi sau khi trûâ ài toaân böå nhûäng chi phñ cuãa lao àöång vêåt hoáa. Thu nhêåp quöëc dên laâ kïët quaã thûåc tïë cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi, noá quyïët àõnh mûác àöå tiïu duâng vaâ tñch luäy cuãa xaä höåi. Nhûäng biïån phaáp cú baãn àïí taái saãn xuêët múã röång töíng saãn phêím xaä höåi vaâ thu nhêåp quöëc dên laâ tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi vaâ tùng söë ngûúâi laâm viïåc trong caác ngaânh saãn xuêët vêåt chêët. http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 17 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + Taái saãn xuêët quan hïå saãn xuêët. Taái saãn xuêët cuãa caãi vêåt chêët diïîn ra trong nhûäng quan hïå saãn xuêët nhêët àõnh. Do àoá, quaá trònh saãn xuêët laâ quaá trònh phaát triïín, hoaân thiïån quan hïå saãn xuêët laâm cho quan hïå saãn xuêët phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå múái cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. + Taái saãn xuêët ra möi trûúâng (saãn xuêët vaâ àúâi söëng). Quaá trònh saãn xuêët khöng thïí taách rúâi àiïìu kiïån tûå nhiïn vaâ möi trûúâng söëng cuãa con ngûúâi. Quaá trònh taái saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët laâm cho caác nguöìn taâi nguyïn thiïn nhiïn bõ caån kiïåt dêìn vaâ aãnh hûúãng túái möi trûúâng söëng noái chung. Vò vêåy, trong quaá trònh taái saãn xuêët phaãi thûúâng xuyïn taái taåo caác àiïìu kiïån tûå nhiïn cuãa saãn xuêët nhû khöi phuåc àöå maâu múä àêët àai, tröìng rûâng vaâ taái taåo caác nguöìn taâi nguyïn, v.v.. 4. Thïë naâo laâ tùng trûúãng kinh tïë vaâ hiïåu quaã kinh tïë? Hiïåu quaã kinh tïë xeát vïì mùåt kinh tïë - kyä thuêåt vaâ kinh tïë - xaä höåi? Tùng trûúãng kinh tïë laâ sûå tùng lïn caác yïëu töë cuãa quaá trònh saãn xuêët vaâ do àoá tùng lïn vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång saãn phêím xaä höåi. Àoá chñnh laâ kïët quaã cuãa quaá trònh taái saãn xuêët múã röång trïn phaåm vi toaân böå nïìn kinh tïë. Nhõp àöå tùng trûúãng kinh tïë thïí hiïån úã nhõp àöå tùng töíng saãn phêím xaä höåi vaâ thu nhêåp quöëc dên. Tùng trûúãng kinh tïë coá thïí diïîn ra theo hai hûúáng: tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu röång vaâ tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu sêu. - Tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu röång laâ tùng vïì söë lûúång caác yïëu töë cuãa quaá trònh saãn xuêët trïn cú súã kyä thuêåt saãn xuêët cuä. - Tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu sêu laâ sûå phaát triïín saãn xuêët trïn cú súã hoaân thiïån caác yïëu töë saãn xuêët, nhû sûã duång caác tû liïåu lao àöång tiïën böå, caác àöëi tûúång lao àöång ñt töën keám, nêng cao trònh àöå cuãa ngûúâi lao àöång, sûã duång coá hiïåu quaã caác tiïìm nùng saãn xuêët, v.v.. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 18 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Trong thûåc tïë, viïåc tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu röång vaâ tùng trûúãng kinh tïë theo chiïìu sêu àûúåc kïët húåp vúái nhau vaâ àûúåc sûã duång theo hûúáng phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuå thïí cuãa tûâng nûúác úã caác giai àoaån khaác nhau. Kïët quaã cuãa taái saãn xuêët múã röång, cuãa tùng trûúãng kinh tïë biïíu hiïån têåp trung úã hiïåu quaã nïìn saãn xuêët. Hiïåu quaã saãn xuêët laâ kïët quaã cuãa möåt nïìn saãn xuêët nhêët àõnh. Muöën biïët hiïåu quaã saãn xuêët ngûúâi ta lêëy kïët quaã saãn xuêët so saánh vúái chi phñ lao àöång xaä höåi àïí saãn xuêët ra noá (hoùåc laâ chi phñ caác yïëu töë saãn xuêët). Kïët quaã saãn xuêët Hiïåu quaã saãn = ——————————————————————————————— xuêët Chi phñ caác yïëu töë saãn xuêët (lao àöång söëng vaâ lao àöång vêåt hoáa) Kïët quaã cuãa saãn xuêët laâ saãn phêím. ÚÃ caác àún võ saãn xuêët, hiïåu quaã saãn xuêët coá thïí biïíu hiïån úã chöî chi phñ àïí saãn xuêët möåt àún võ saãn phêím nhiïìu hay ñt; coân hiïåu quaã cuãa toaân böå nïìn kinh tïë biïíu hiïån úã tyã lïå giûäa giaá trõ cuãa toaân böå saãn phêím xaä höåi vúái toaân böå chi phñ lao àöång xaä höåi àïí saãn xuêët ra chuáng. Tùng hiïåu quaã kinh tïë laâ yïu cêìu khaách quan àöëi vúái moåi xaä höåi. Àïí tùng hiïåu quaã kinh tïë phaãi tùng kïët quaã saãn xuêët vaâ giaãm chi phñ àïí saãn xuêët chuáng. Tùng kïët quaã saãn xuêët laâ tùng söë lûúång vaâ nêng cao chêët lûúång saãn phêím, laâm cho cú cêëu saãn phêím phuâ húåp vúái cú cêëu tiïu duâng xaä höåi. Giaãm chi phñ lao àöång xaä höåi thïí hiïån úã tiïët kiïåm lao àöång söëng, giaãm khöëi lûúång vêåt tû hao phñ, tiïët kiïåm vöën àêìu tû v.v.. Hiïåu quaã nïìn saãn xuêët àûúåc xem xeát dûúái hai khña caånh: kinh tïë - kyä thuêåt vaâ kinh tïë - xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 19 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Hiïåu quaã saãn xuêët, xeát vïì mùåt kinh tïë - kyä thuêåt, àûúåc tñnh bùçng möåt hïå thöëng caác chó tiïu vïì kïët quaã sûã duång caác nguöìn dûå trûä khaác nhau. Möåt söë caác chó tiïu quan troång thûúâng àûúåc duâng laâ: + Nùng suêët lao àöång xaä höåi. Àêy laâ chó tiïu quan troång cuãa hiïåu quaã saãn xuêët. Noá biïíu hiïån sûå hoaåt àöång cuãa quy luêåt tiïët kiïåm thúâi gian. + Hiïåu quaã sûã duång vöën saãn xuêët cú baãn. Vöën saãn xuêët cú baãn coá khöëi lûúång vaâ vai troâ quan troång nhêët trong saãn xuêët. Hiïåu quaã vöën saãn xuêët cú baãn àûúåc tñnh bùçng caách lêëy söë lûúång saãn phêím chia cho söë lûúång vöën saãn xuêët cú baãn: Söë lûúång saãn phêím Hiïåu quaã vöën = ——————————————————————————————— Vöën saãn xuêët cú baãn Hiïåu suêët vöën cho thêëy möåt àún võ vöën chi ra thu àûúåc bao nhiïu saãn phêím. + Hiïåu suêët vêåt tû àûúåc ào bùçng chi phñ nhiïn liïåu, nguyïn liïåu, nùng lûúång, vêåt liïåu vaâ caác nguöìn dûå trûä khaác trïn möåt àún võ saãn phêím: Söë lûúång vêåt tû Hiïåu suêët vêåt tû = ——————————————————————————— Söë lûúång saãn phêím Hiïåu quaã saãn xuêët xeát vïì mùåt kinh tïë - kyä thuêåt phuå thuöåc vaâo trònh àöå kyä thuêåt vaâ khöng phuå thuöåc vaâo hònh thûác xaä höåi. Hiïåu quaã saãn xuêët xeát vïì mùåt kinh tïë - xaä höåi úã caác xaä höåi khaác nhau coá biïíu hiïån khaác nhau phuå thuöåc vaâo quan hïå saãn xuêët vaâ http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 20 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k muåc àñch cuãa nïìn saãn xuêët, vaâ noái chung, laâ phuå thuöåc vaâo thaái àöå àöëi vúái yïëu töë con ngûúâi. Kïët húåp hiïåu quaã kinh tïë vúái hiïåu quaã xaä höåi laâ àùåc trûng cuãa àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta. Noá biïíu hiïån úã sûå kïët húåp chñnh saách kinh tïë vúái chñnh saách xaä höåi; viïåc tùng hiïåu quaã kinh tïë gùæn liïìn vúái giaãi quyïët viïåc laâm, vúái àiïìu kiïån söëng vaâ lao àöång cuãa dên cû, baão vïå möi trûúâng, phaát triïín vùn hoáa, giaáo duåc, y tïë vaâ caác vêën àïì xaä höåi khaác. 5. Saãn xuêët haâng hoáa laâ gò? Noá ra àúâi vaâ phaát triïín nhû thïë naâo? Noá coá ûu viïåt gò so vúái kinh tïë tûå nhiïn? Trong lõch sûã phaát triïín cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi, coá hai hònh thûác saãn xuêët roä rïåt laâ: saãn xuêët tûå cêëp tûå tuác vaâ saãn xuêët haâng hoáa. Saãn xuêët tûå cêëp, tûå tuác laâ saãn xuêët saãn phêím àïí thoãa maän nhu cêìu cuãa ngûúâi saãn xuêët trong nöåi böå àún võ kinh tïë. Coân saãn xuêët haâng hoáa laâ saãn xuêët ra saãn phêím àïí baán, caác quan hïå kinh tïë giûäa nhûäng ngûúâi saãn xuêët biïíu hiïån qua viïåc mua baán saãn phêím cuãa nhau trïn thõ trûúâng. Saãn xuêët haâng hoáa àaä ra àúâi trong hai àiïìu kiïån lõch sûã: + Coá sûå phên cöng lao àöång xaä höåi: Phên cöng lao àöång xaä höåi laâ kïët quaã cuãa sûå phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët, biïíu hiïån úã sûå chuyïn mön hoáa saãn xuêët. Do phên cöng lao àöång xaä höåi, möîi ngûúâi hoùåc möîi nhoám ngûúâi chó saãn xuêët möåt hoùåc möåt söë saãn phêím nhêët àõnh. Möîi ngûúâi (hoùåc möîi nhoám ngûúâi) àïìu thûâa saãn phêím do mònh saãn xuêët ra nhûng laåi thiïëu caác loaåi saãn phêím khaác. Do àoá, viïåc trao àöíi saãn phêím trúã thaânh têët yïëu vaâ coá lúåi àöëi vúái moåi ngûúâi saãn xuêët. + Coá chïë àöå tû hûäu. Àiïìu àoá laâm cho nhûäng ngûúâi saãn xuêët àöåc lêåp vúái nhau; hoå saãn xuêët dûåa trïn cú súã tû liïåu saãn xuêët cuãa hoå vaâ saãn phêím lao àöång thuöåc quyïìn chi phöëi cuãa hoå. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 21 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chïë àöå tû hûäu laâm cho nhûäng ngûúâi saãn xuêët àöåc lêåp vúái nhau, coân phên cöng lao àöång xaä höåi laåi laâm cho hoå phuå thuöåc vaâo nhau. Saãn xuêët haâng hoáa ra àúâi chñnh laâ àïí giaãi quyïët mêu thuêîn naây. Nhûäng hònh thûác àêìu tiïn cuãa saãn xuêët haâng hoáa xuêët hiïån tûâ thúâi kyâ tan raä cuãa chïë àöå cöng xaä nguyïn thuãy, töìn taåi vaâ phaát triïín úã caác phûúng thûác saãn xuêët tiïëp theo. Saãn xuêët haâng hoáa phaát triïín cao nhêët, phöí biïën nhêët trong chuã nghôa tû baãn vaâ trúã thaânh hònh thûác saãn xuêët haâng hoáa àiïín hònh, nöíi bêåt trong lõch sûã. Saãn xuêët haâng hoáa tiïëp tuåc töìn taåi vaâ phaát triïín dûúái chuã nghôa xaä höåi vò dûúái chuã nghôa xaä höåi coân töìn taåi nhiïìu hònh thûác súã hûäu khaác nhau vaâ trònh àöå phên cöng lao àöång xaä höåi ngaây caâng phaát triïín. Nhû vêåy, saãn xuêët haâng hoáa xuêët hiïån röìi töìn taåi vaâ phaát triïín úã nhiïìu xaä höåi, laâ saãn phêím cuãa lõch sûã phaát triïín saãn xuêët cuãa loaâi ngûúâi. Noá coá nhiïìu ûu thïë, tiïën böå so vúái saãn xuêët tûå cêëp tûå tuác maâ cho túái nay chûa coá hònh thûác saãn xuêët xaä höåi naâo coá ûu thïë hún noá. Tuy nhiïn, úã caác xaä höåi khaác nhau, saãn xuêët haâng hoáa coá vai troâ vaâ giúái haån khaác nhau. Song, nhòn chung, so vúái saãn xuêët tûå cêëp tûå tuác, saãn xuêët haâng hoáa coá nhiïìu ûu viïåt àùåc biïåt: - Thuác àêíy sûå phaát triïín maånh meä cuãa lûåc lûúång saãn xuêët, ûáng duång tiïën böå kyä thuêåt, húåp lyá hoáa saãn xuêët, tiïët kiïåm, tùng nùng suêët lao àöång. - Laâm cho saãn xuêët gùæn liïìn vúái tiïu duâng, saãn phêím thûúâng xuyïn àûúåc caãi tiïën chêët lûúång, hònh thûác phuâ húåp vúái nhu cêìu, thõ hiïëu ngûúâi tiïu duâng. - Thuác àêíy nhanh choáng quaá trònh xaä höåi hoáa saãn xuêët, tñch tuå vaâ têåp trung saãn xuêët, múã röång sûå giao lûu thõ trûúâng trong nûúác vaâ quöëc tïë. http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 22 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Laâ cú súã thuác àêíy quaá trònh dên chuã hoáa, bònh àùèng, tiïën böå xaä höåi, phaá vúä tñnh baão thuã, trò trïå, phûúâng höåi cuãa kinh tïë tûå nhiïn, tûå cêëp tûå tuác v.v.. Tuy nhiïn, saãn xuêët haâng hoáa coá mùåt traái cuãa noá nhû viïåc laâm phên hoáa ngûúâi saãn xuêët thaânh giaâu ngheâo vaâ nhiïìu hiïån tûúång tiïu cûåc nhû laâm haâng giaã, lûâa loåc... Trong àiïìu kiïån cuãa nûúác ta, möåt mùåt phaãi àêíy maånh nïìn saãn xuêët haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn vêån àöång theo cú chïë thõ trûúâng phuâ húåp vúái caác quy luêåt cuãa saãn xuêët haâng hoáa; mùåt khaác, phaãi coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác àïí baão àaãm sûå àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ haån chïë nhûäng tiïu cûåc do cú chïë thõ trûúâng sinh ra, thûåc hiïån sûå kïët húåp hiïåu quaã kinh tïë vúái tiïën böå vaâ cöng bùçng xaä höåi. 6. Haâng hoáa laâ gò? Phên tñch caác thuöåc tñnh cuãa haâng hoáa vaâ lûúång giaá trõ cuãa haâng hoáa? 1. Haâng hoáa laâ möåt vêåt phêím cuãa lao àöång coá thïí thoãa maän nhu cêìu naâo àoá cuãa con ngûúâi vaâ ài vaâo tiïu duâng thöng qua trao àöíi (mua - baán). Vò vêåy, khöng phaãi bêët kyâ vêåt phêím naâo cuäng laâ haâng hoáa. Nhûäng vêåt phêím ài vaâo tiïu duâng khöng thöng qua trao àöíi (mua - baán) thò khöng phaãi laâ haâng hoáa. Chùèng haån, thoác cuãa ngûúâi nöng dên saãn xuêët àïí tiïu duâng cho baãn thên hoå thò khöng phaãi laâ haâng hoáa. Nhûng nïëu thoác àoá àûúåc àem baán thò noá laâ haâng hoáa. 2. Haâng hoáa coá hai thuöåc tñnh: giaá trõ sûã duång vaâ giaá trõ. a) Giaá trõ sûã duång Giaá trõ sûã duång cuãa vêåt phêím laâ cöng duång cuãa noá, coá thïí thoãa maän nhu cêìu naâo àoá cuãa con ngûúâi nhû gaåo àïí ùn, vaãi àïí may mùåc, nhaâ àïí úã... Giaá trõ sûã duång cuãa vêåt phêím do thuöåc tñnh tûå nhiïn cuãa vêåt phêím quy àõnh. Xaä höåi loaâi ngûúâi caâng phaát triïín, caâng phaát hiïån ra àûúåc nhiïìu thuöåc tñnh tûå nhiïn coá ñch cuãa vêåt phêím vaâ lúåi duång http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 23 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr nhûäng thuöåc tñnh tûå nhiïn àoá àïí taåo ra nhiïìu loaåi giaá trõ sûã duång khaác nhau. Chùèng haån, than àaá tûâ xa xûa chó àûúåc duâng laâm nhiïn liïåu (àöët noáng), àïën nay coân laâ nguyïn liïåu cuãa nhiïìu saãn phêím vúái giaá trõ sûã duång cao. Do àoá, giaá trõ sûã duång laâ möåt phaåm truâ vônh viïîn. Trong kinh tïë haâng hoáa, giaá trõ sûã duång laâ vêåt mang giaá trõ trao àöíi. b) Giaá trõ Muöën hiïíu giaá trõ cuãa haâng hoáa phaãi nghiïn cûáu tûâ giaá trõ trao àöíi cuãa noá. Giaá trõ trao àöíi biïíu hiïån möëi quan hïå trao àöíi haâng hoáa trïn thõ trûúâng. Àoá laâ möëi quan hïå tyã lïå vïì lûúång giûäa nhûäng haâng hoáa coá giaá trõ sûã duång khaác nhau àem trao àöíi vúái nhau. Thñ duå: 1m vaãi trao àöíi vúái 5kg thoác. Súã dô vaãi vaâ thoác laâ hai haâng hoáa coá giaá trõ sûã duång khaác nhau coá thïí trao àöíi àûúåc vúái nhau theo möåt tyã lïå nhêët àõnh, vò vaãi vaâ thoác àïìu laâ saãn phêím cuãa lao àöång, coá cú súã chung laâ sûå hao phñ lao àöång cuãa con ngûúâi. Sûå hao phñ lao àöång àoá chñnh laâ giaá trõ cuãa haâng hoáa. Vêåy, giaá trõ haâng hoáa laâ lao àöång xaä höåi cuãa ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa kïët tinh trong haâng hoáa àoá. Do àoá, giaá trõ laâ cú súã cuãa giaá trõ trao àöíi; coân giaá trõ trao àöíi laâ hònh thûác biïíu hiïån cuãa giaá trõ. Giaá trõ phaãn aãnh möëi quan hïå xaä höåi giûäa nhûäng ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa. Do àoá, giaá trõ laâ möåt phaåm truâ lõch sûã, chó töìn taåi trong kinh tïë haâng hoáa. 3. Lûúång giaá trõ cuãa haâng hoáa. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản