intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p8

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p8

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 74 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ngoaâi ra, kinh tïë gia àònh tuy khöng phaãi laâ möåt thaânh phêìn, nhûng noá coá vai troâ quan troång àïí phaát triïín kinh tïë úã nûúác ta. Noá cêìn àûúåc khuyïën khñch vaâ taåo àiïìu kiïån àïí phaát triïín. 27. Thïë naâo laâ xaä höåi hoáa nïìn saãn xuêët trïn thûåc tïë? Àùåc àiïím vaâ nöåi dung xaä höåi hoáa nïìn saãn xuêët trong thúâi kyâ quaá döå? Xaä höåi hoáa saãn xuêët, hiïíu theo nghôa àún giaãn, laâ sûå phên cöng lao àöång xaä höåi sêu röång ài àöi vúái sûå chuyïn mön hoáa, múã röång ngaânh nghïì múái, húåp thaânh möåt quaá trònh saãn xuêët xaä höåi vúái söë lûúång lao àöång lúán úã tûâng xñ nghiïåp trong nïìn saãn xuêët lúán. Theo nghôa chung nhêët, xaä höåi hoáa saãn xuêët laâ sûå liïn kïët nhiïìu quaá trònh kinh tïë riïng biïåt thaânh quaá trònh kinh tïë - xaä höåi. Nhû vêåy, xaä höåi hoáa saãn xuêët gùæn vúái nïìn saãn xuêët lúán. Nhûng nïëu chó xaä höåi hoáa vïì mùåt súã hûäu tû liïåu saãn xuêët thò múái chó laâ xaä höåi hoáa saãn xuêët trïn hònh thûác (nhû úã caác nûúác xaä höåi chuã nghôa trûúác àêy; ngûúåc laåi, úã caác nûúác tû baãn chuã nghôa biïíu hiïån chuã yïëu laåi laâ xaä höåi hoáa vïì mùåt tû liïåu saãn xuêët). Xaä höåi hoáa xaä höåi chuã nghôa nïìn saãn xuêët phaãi xem xeát trïn ba mùåt sau: - Kinh tïë - xaä höåi (maâ nöåi dung laâ quan hïå súã hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët). - Kinh tïë - kyä thuêåt (hay cöng nghïå, maâ nöåi dung thïí hiïån úã trònh àöå lûåc lûúång saãn xuêët, cú súã vêåt chêët cuãa noá). - Kinh tïë - töí chûác (nöåi dung thïí hiïån úã quan hïå töí chûác quaãn lyá nïìn saãn xuêët xaä höåi). Xaä höåi hoáa saãn xuêët trïn thûåc tïë laâ sûå tiïën haânh àöìng böå tûúng ûáng vïì trònh àöå cuãa ba mùåt noái trïn; coá nghôa laâ xêy dûång àûúåc quan hïå sú hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët tiïn tiïën trïn cú súã möåt trònh àöå khoa hoåc kyä thuêåt cao, möåt cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt hiïån àaåi, nùng suêët lao àöång cao vaâ thûåc hiïån àûúåc viïåc kiïím kï, kiïím soaát, http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 75 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k töí chûác quaãn lyá quaá trònh saãn xuêët vaâ phên phöëi saãn phêím trong toaân xaä höåi. Àöëi vúái nûúác ta, trong thúâi kyâ quaá àöå, chûa thïí coá ngay xaä höåi hoáa saãn xuêët trïn thûåc tïë maâ chó coá thïí laâ quaá trònh xaä höåi hoáa saãn xuêët theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Viïåc xaä höåi hoáa saãn xuêët vïì mùåt kinh tïë - xaä höåi úã nûúác ta trûúác àêy thûåc chêët múái chó laâ xaä höåi hoáa hònh thûác. Àïí phuâ húåp vúái trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët tûâng thúâi kyâ, chuáng ta àang àiïìu chónh theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa bùçng caách àöìng thúâi sûã duång, phaát triïín coá caãi biïën caác hònh thûác súã hûäu vïì tû hûäu saãn xuêët thöng qua caác hònh thûác kinh tïë quaá àöå, caác chñnh saách kinh tïë, luêåt kinh tïë, vúái bûúác ài vaâ quy mö thñch húåp. Caác quaá trònh caãi biïën àoá laâ: - Quöëc hûäu hoáa tû liïåu saãn xuêët àöëi vúái caác àöëi tûúång tû saãn maåi baãn, tû saãn phaãn àöång úã thaânh thõ vaâ àõa chuã úã nöng thön thaânh súã hûäu toaân dên. Àoá laâ möåt böå phêån quan troång cuãa quaá trònh xaä höåi hoáa saãn xuêët. - Húåp taác hoáa àöëi vúái kinh tïë caá thïí. Àêy laâ con àûúâng giaãn àún vaâ dïî tiïëp nhêån nhêët àöëi vúái saãn xuêët nhoã caá thïí, tuy nhiïn noá àoâi hoãi tuên theo nhûäng nguyïn tùæc cú baãn: tûå nguyïån, cuâng coá lúåi, tûâ thêëp lïn cao, tûâ àún giaãn àïën phûác taåp, coá sûå laänh àaåo vaâ trúå giuáp cuãa nhaâ nûúác. - Nhaâ nûúác thûåc hiïån xêy dûång múái caác doanh nghiïåp quöëc doanh. Tûâ xuêët phaát àiïím laâ möåt nïìn kinh tïë chêåm phaát triïín, quaá trònh naây coá yá nghôa rêët quan troång vaâ cêëp baách, vò noá laâ yïëu töë cú baãn baão àaãm vai troâ chuã àaåo, laâ cöng cuå àïí nhaâ nûúác quaãn lyá nïìn kinh tïë phaát triïín theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Hiïån nay, úã nûúác ta àang thûåc hiïån sûå àöíi múái quaá trònh naây theo hûúáng sùæp xïëp laåi, nùæm ngaânh, nùæm khêu then chöët, coi troång hiïåu quaã kinh tïë... http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 76 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Quaá trònh hònh thaânh súã hûäu höîn húåp dûúái caác hònh thûác kinh tïë quaá àöå húåp taác, caånh tranh nhau nhûng chõu sûå kiïím kï, kiïím soaát cuãa nhaâ nûúác àang àûúåc thûåc hiïån theo tinh thêìn àöíi múái nïìn kinh tïë. Xaä höåi hoáa saãn xuêët laâ quaá trònh coá tñnh quy luêåt àïí ài lïn saãn xuêët lúán. Àoá cuäng laâ xu hûúáng vêån àöång cú baãn cuãa nïìn kinh tïë nûúác ta trong thúâi kyâ quaá àöå. 28. Cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi laâ gò? Tñnh têët yïëu khaách quan cuãa viïåc tiïën haânh cöng nghiïåp hoáa hiïån àaåi hoáa àïí xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt úã nûúác ta? Hiïíu möåt caách giaãn àún thò cú súã vêåt chêët — kyä thuêåt laâ töíng thïí caác yïëu töë vêåt chêët gùæn vúái trònh àöå kyä thuêåt tûúng ûáng. Theo nghôa khaái quaát, cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa möåt xaä höåi laâ toaân böå hïå thöëng caác yïëu töë vêåt chêët cuãa saãn xuêët xaä höåi phuâ húåp vúái trònh àöå kyä thuêåt (cöng nghïå) tûúng ûáng. Möîi phûúng thûác saãn xuêët nhêët àõnh coá möåt cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt tûúng ûáng. Trònh àöå cuãa cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt àùåc trûng cho sûå thöëng trõ cuãa möåt phûúng thûác saãn xuêët. Cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi laâ nïìn saãn xuêët lúán hiïån àaåi, coá cú cêëu kinh tïë húåp lyá, coá trònh àöå xaä höåi hoáa cao, dûåa trïn trònh àöå khoa hoåc cöng nghïå hiïån àaåi àûúåc hònh thaânh möåt caách coá kïë hoaåch vaâ thöëng trõ trong toaân böå nïìn kinh tïë quöëc dên. Tiïën haânh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa laâ con àûúâng àïí xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi. Àoá laâ quaá trònh mang tñnh quy luêåt, búãi vò: ngay sûå quaá àöå tûâ chuã nghôa tû baãn lïn chuã nghôa xaä höåi àaä coá cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa tû baãn, nhûng àoá múái chó laâ tiïìn àïì vêåt chêët sùén coá. Muöën biïën noá thaânh cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi, phaãi tiïën haânh möåt loaåt caác cuöåc caãi biïën caách maång vïì quan hïå saãn http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 77 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr xuêët, tiïëp tuåc vêån duång thaânh tûåu múái cuãa khoa hoåc - kyä thuêåt, phên böë, töí chûác laåi vaâ hiïån àaåi hoáa cao hún. - ÚÃ nûúác ta, möåt nûúác coá nïìn kinh tïë keám phaát triïín quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi, viïåc thûåc hiïån cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àïí xêy dûång cú súã vêåt chêët kyä thuêåt caâng laâ têët yïëu vaâ cêìn thiïët. Vïì kinh tïë: Coá cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa múái taåo ra nïìn saãn xuêët bùçng maáy moác, taåo ra sûác saãn xuêët múái - cú súã àïí tùng nùng suêët lao àöång; taåo ra cú súã kinh tïë laâm chöî dûåa cho viïåc caãi taåo vaâ phaát triïín caác ngaânh kinh tïë quöëc dên khaác; taåo àiïìu kiïån vêåt chêët cho nïìn kinh tïë àöåc lêåp tûå chuã, coá khaã nùng tham gia phên cöng húåp taác quöëc tïë. - Vïì chñnh trõ - xaä höåi: Coá cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa múái coá àiïìu kiïån àïí tùng cûúâng vai troâ kinh tïë cuãa nhaâ nûúác, taåo tiïìn àïìâ liïn minh vûäng chùæc giûäa cöng nhên - nöng dên - trñ thûác. Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët cuäng taåo ra tiïìn àïì àïí cuãng cöë vaâ hoaân thiïån quan hïå saãn xuêët múái, àïí phaát triïín tûå do toaân diïån con ngûúâi. Viïåc hònh thaânh caác trung têm cöng nghiïåp vaâ àö thõ hoáa xoáa dêìn sûå caách biïåt giûäa thaânh thõ vaâ nöng thön, giûäa lao àöång trñ oác vaâ chên tay. Cuöëi cuâng, cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa seä taåo ra cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cho viïåc tùng cûúâng an ninh, quöëc phoâng. Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta coá quan hïå chùåt cheä vúái phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët nhùçm thûåc hiïån xaä höåi hoáa vïì mùåt kinh tïë - kyä thuêåt vaâ cöng nghïå múái theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Vò vêåy, cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác, phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët laâ nhiïåm vuå trung têm cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi úã nûúác ta. 29. Nöåi dung chuã yïëu cuãa cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa úã nûúác ta laâ gò? Noá àûúåc biïíu hiïån úã chùång àûúâng àêìu cuãa thúâi kyâ quaá àöå nhû thïë naâo? Nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 78 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k laâ gò? Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa theo nghôa chung vaâ khaái quaát laâ quaá trònh biïën möåt nûúác coá nïìn kinh tïë laåc hêåu thaânh möåt nûúác cöng nghiïåp coá khoa hoåc vaâ cöng nghïå hiïån àaåi. Do àoá, úã nûúác ta, cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa laâ quaá trònh chuyïín möåt nïìn saãn xuêët nhoã, nöng nghiïåp laåc hêåu, cöng nghïå laåc hêåu vaâ nùng suêët lao àöång thêëp thaânh möåt nûúác saãn xuêët lúán coá cú cêëu cöng nöng nghiïåp vaâ dõch vuå hiïån àaåi, khoa hoåc vaâ cöng nghïå tiïn tiïën, nùng suêët lao àöång xaä höåi cao úã caác ngaânh kinh tïë quöëc dên. Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa coá nöåi dung chuã yïëu sau àêy: + Xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi. ÚÃ nûúác ta, viïåc xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cho chuã nghôa xaä höåi vaâ cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa coá quan hïå chùåt cheä vúái nhau. Nïëu coi xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cho chuã nghôa xaä höåi laâ muåc tiïu cú baãn thò cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa laâ caách thûác, laâ con àûúâng àïí thûåc hiïån muåc tiïu àoá. Vò vêåy, nöåi dung chuã yïëu cuäng nhû muåc àñch cuãa cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa laâ nhùçm xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi. + Xêy dûång cú cêëu kinh tïë húåp lyá. Quaá trònh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa cuäng nhùçm tûâng bûúác xêy dûång cú cêëu kinh tïë húåp lyá. Cú cêëu kinh tïë bao göìm cú cêëu ngaânh, cú cêëu vuâng vaâ cú cêëu thaânh phêìn. Cú cêëu kinh tïë laâ töíng thïí caác quan hïå kinh tïë giûäa caác ngaânh, caác lônh vûåc kinh tïë, giûäa caác vuâng kinh tïë..., trong àoá quan hïå giûäa cöng nghiïåp vúái nöng nghiïåp vaâ dõch vuå laâ böå phêån coá têìm quan troång — laâ "böå xûúng" cuãa noá. Caác quan hïå naây biïíu hiïån úã caác khña caånh nhû trònh àöå cöng nghïå, quy mö, nhõp àiïåu phaát triïín giûäa chuáng v.v.. Cú cêëu kinh tïë laâ phaåm truâ kinh tïë coá tñnh lõch sûã. Trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët vaâ tñnh chêët xaä höåi hoáa lao àöång laâ caác yïëu töë coá aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën nöåi dung, àùåc àiïím cú cêëu kinh http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 79 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr tïë úã caác giai àoaån khaác nhau. Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa phaãi nhùçm taåo ra cú cêëu kinh tïë húåp lyá (töëi ûu) úã tûâng thúâi kyâ phaát triïín. Cú cêëu kinh tïë húåp lyá phaãi phaãn aánh àuáng yïu cêìu cuãa caác quy luêåt khaách quan, cho pheáp khai thaác coá hiïåu quaã nhêët moåi tiïìm nùng cuãa àêët nûúác, tham gia coá hiïåu quaã vaâo phên cöng, húåp taác quöëc tïë, phuâ húåp vúái xu hûúáng vaâ coá khaã nùng sûã duång caác thaânh tûåu cuãa cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt vaâ cöng nghïå hiïån àaåi v.v.. Böë trñ cú cêëu kinh tïë húåp lyá laâ möåt nöåi dung quan troång cuãa chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë xaä höåi úã nûúác ta. Trong chùång àûúâng àêìu cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta, nöåi dung cuãa cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àûúåc biïíu hiïån cuå thïí nhû sau: - Phaát triïín nöng - lêm - ngû nghiïåp gùæn vúái cöng nghiïåp chïë biïën vaâ caác ngaânh kïët cêëu haå têìng dõch vuå cho nöng nghiïåp laâ nhiïåm vuå quan troång haâng àêìu. - Tùng töëc àöå vaâ tyã troång cuãa cöng nghiïåp saãn xuêët haâng tiïu duâng, múã röång kinh tïë dõch vuå, khai thaác triïåt àïí caác khaã nùng àïí saãn xuêët haâng tiïu duâng vaâ haâng xuêët khêíu. - Phaát triïín coá choån loåc möåt söë ngaânh saãn xuêët tû liïåu saãn xuêët, khai thaác vaâ chïë biïën khoaáng saãn nhùçm trûúác hïët phuåc vuå saãn xuêët nöng - lêm - ngû nghiïåp. - Xêy dûång kïët cêëu haå têìng, trong àoá ûu tiïn phaát triïín àiïån, maång lûúái giao thöng vêån taãi àûúâng böå, àûúâng thuãy, àûúâng khöng vaâ maång lûúái thöng tin liïn laåc. - Xêy dûång vaâ phaát triïín caác vuâng kinh tïë àïí hònh thaânh cú cêëu kinh tïë vuâng vaâ sûã duång coá hiïåu quaã cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn. Àïí tiïën haânh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa coá kïët quaã phaãi giaãi quyïët àûúåc caác yïu cêìu chuã yïëu sau àêy: http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 80 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Taåo nguöìn vöën àïí cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa. Àêy laâ möåt yïu cêìu cú baãn vaâ cuäng laâ àiïìu kiïån quan troång haâng àêìu àïí tiïën haânh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa. - Àêíy maånh nghiïn cûáu vaâ ûáng duång khoa hoåc cöng nghïå. Sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån thúâi àaåi ngaây nay phaãi àùåt khoa hoåc vaâ cöng nghïå nhû möåt "quöëc saách", möåt "àöång lûåc". - Laâm töët cöng taác àiïìu tra cú baãn, thùm doâ àõa chêët. - Àaâo taåo caán böå khoa hoåc - kyä thuêåt, khoa hoåc quaãn lyá vaâ cöng nhên laânh nghïì. Nöåi dung vaâ yïu cêìu cuãa cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác trong àiïìu kiïån cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt vaâ cöång nghïå hiïån àaåi àoâi hoãi phaãi àêíy maånh sûå nghiïåp giaáo duåc vaâ àaâo taåo, khoa hoåc vaâ cöng nghïå, coi àoá laâ quöëc saách haâng àêìu àïí phaát huy nhên töë con ngûúâi - àöång lûåc trûåc tiïëp cuãa sûå phaát triïín. 30. Lúåi ñch kinh tïë laâ gò? Vai troâ vaâ möëi quan hïå giûäa lúåi ñch caá nhên vúái lúåi ñch têåp thïí vaâ lúåi ñch xaä höåi. Lúåi ñch kinh tïë coá quan hïå vúái nhu cêìu con ngûúâi nhûng khöng phaãi moåi nhu cêìu cuãa con ngûúâi àïìu laâ lúåi ñch kinh tïë. Chó caác nhu cêìu vêåt chêët, nhu cêìu kinh tïë múái trúã thaânh lúåi ñch kinh tïë. Lúåi ñch kinh tïë laâ möåt hònh thûác biïíu hiïån caác quan hïå kinh tïë cuãa möåt chïë àöå kinh tïë - xaä höåi nhêët àõnh. Ùngghen cho rùçng nhûäng quan hïå kinh tïë cuãa möåt xaä höåi nhêët àõnh naâo àoá biïíu hiïån trûúác hïët dûúái hònh thûác lúåi ñch. Nhû vêåy, lúåi ñch kinh tïë laâ möåt phaåm truâ kinh tïë biïíu hiïån cuãa quan hïå saãn xuêët maâ trûåc tiïëp vaâ cuöëi cuâng laâ quan hïå phên phöëi. Lúåi ñch kinh tïë àûúåc quy àõnh búãi võ trñ cuãa con ngûúâi trong hïå thöëng quan hïå saãn xuêët, maâ xuêët phaát laâ quan hïå súã hûäu vaâ phên cöng lao àöång xaä höåi. Lúåi ñch kinh tïë luön luön coá tñnh lõch sûã vaâ giai cêëp. Trong lõch sûã xaä höåi, caác giai cêëp, caác têìng lúáp xaä höåi khaác http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 81 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nhau thûúâng coá lúåi ñch kinh tïë khöng giöëng nhau, vaâ cuöåc àêëu tranh giai cêëp àûúåc tiïën haânh trûúác hïët vïì lúåi ñch kinh tïë. Lúåi ñch kinh tïë coá vai troâ quan troång. Noá laâ àöång cú thuác àêíy hoaåt àöång kinh tïë cuãa con ngûúâi, phuåc vuå nhu cêìu cú baãn nhêët cuãa con ngûúâi, laâ àöång lûåc maånh meä nhêët cuãa tiïën böå kinh tïë vaâ xaä höåi. Lúåi ñch kinh tïë thûúâng coá cú cêëu phûác taåp phuå thuöåc vaâo hïå thöëng quan hïå saãn xuêët, trûúác hïët laâ quan hïå súã hûäu, tûâ àoá dêîn àïën quan hïå phên phöëi. Trong hïå thöëng lúåi ñch kinh tïë, coá ba loaåi chuã yïëu coá quan hïå vúái nhau laâ lúåi ñch caá nhên, lúåi ñch têåp thïí vaâ lúåi ñch xaä höåi. Lúåi ñch xaä höåi bao göìm caác lúåi ñch cú baãn nhêët cuãa toaân thïí nhên dên nhùçm phaát triïín maånh meä nïìn kinh tïë, caãi thiïån vaâ nêng cao àúâi söëng vêåt chêët vaâ vùn hoáa cuãa nhên dên, baão àaãm caác nhu cêìu quöëc phoâng, an ninh, baão àaãm phaát triïín cú súã haå têìng saãn xuêët vaâ xaä höåi nhû vùn hoáa, giaáo duåc, y tïë v.v.. Lúåi ñch têåp thïí nhùçm thoãa maän trûúác hïët nhûäng nhu cêìu cuãa saãn xuêët vaâ phuác lúåi cuãa têåp thïí. Lúåi ñch caá nhên nhùçm trûåc tiïëp thoãa maän nhu cêìu caá nhên ngûúâi lao àöång vaâ gia àònh hoå. Trong caác lúåi ñch kinh tïë noái trïn, lúåi ñch caá nhên laâ àöång lûåc trûåc tiïëp vaâ quan troång nhêët àöëi vúái sûå phaát triïín kinh tïë. Noá aãnh hûúáng trûåc tiïëp túái traách nhiïåm, nhiïåt tònh, tñnh tñch cûåc vaâ saáng taåo cuãa ngûúâi lao àöång. Lúåi ñch xaä höåi coá tñnh chêët bao truâm; coân lúåi ñch têåp thïí vûâa gùæn vúái lúåi ñch xaä höåi vûâa gùæn vúái lúåi ñch caá nhên. Trong khi chuá yá giaãi quyïët haâi hoâa ba loaåi lúåi ñch noái trïn, phaãi hïët sûác coi troång lúåi ñch caá nhên, búãi vò, nïëu khöng coi troång lúåi ñch naây, seä khöng taåo ra àûúåc àöång lûåc thuác àêíy kinh tïë vaâ röët cuöåc, caã ba loaåi lúåi ñch àoá àïìu khöng àûúåc àaáp ûáng. Trong àiïìu kiïån nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn, phaãi giaãi quyïët haâi hoâa lúåi ñch kinh tïë giûäa caác thaânh phêìn kinh tïë vaâ chó khi àoá lúåi ñch kinh tïë múái trúã thaânh àöång lûåc phaát triïín kinh tïë. Mùåt khaác, trong àiïìu kiïån nïìn kinh tïë "múã" tham gia vaâo sûå hiïåp taác, phên cöng lao àöång quöëc tïë, viïåc giaãi quyïët haâi hoâa caác loaåi lúåi ñch http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 82 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k caá nhên, têåp thïí, xaä höåi, lúåi ñch giûäa caác thaânh phêìn kinh tïë khöng taách rúâi viïåc giaãi quyïët lúåi ñch dên töåc vúái lúåi ñch quöëc tïë. 31. Nhûäng nguyïn tùæc phên phöëi vaâ caác hònh thûác thu nhêåp chuã yïëu trong thúâi kyâ quaá àöå. Trong thúâi kyâ quaá àöå, quan hïå phên phöëi coá tñnh chêët àa daång. Caác nguyïn tùæc phên phöëi chuã yïëu laâ: 1. Phên phöëi theo lao àöång. Phên phöëi theo lao àöång laâ trïn cú súã baão àaãm cho ngûúâi coá sûác lao àöång àûúåc quyïìn lao àöång, xaä höåi cuäng baão àaãm phêìn tû liïåu tiïu duâng hoå nhêån àûúåc dûåa vaâo söë lûúång vaâ chêët lûúång lao àöång cuâng kïët quaã lao àöång maâ hoå àaä cöëng hiïën, khöng phên biïåt giúái tñnh, maâu da, dên töåc, tuöíi taác... Phên phöëi theo lao àöång khöng coá nghôa laâ möîi ngûúâi laâm ra bao nhiïu laâ àûúåc hûúãng têët caã. Böå phêån saãn phêím duâng àïí phên phöëi theo lao àöång - saãn phêím cêìn thiïët - chó laâ möåt phêìn cuãa töíng saãn phêím xaä höåi. Phên phöëi theo lao àöång àûúåc thûåc hiïån chuã yïëu trong caác xñ nghiïåp kinh tïë quöëc doanh vaâ têåp thïí, vaâ coá aãnh hûúãng àïën sûå phên phöëi trong caác xñ nghiïåp thuöåc caác thaânh phêìn kinh tïë khaác. Phên phöëi theo lao àöång laâ khaách quan. Àoá laâ vò: - ÚÃ caác thaânh phêìn kinh tïë quöëc doanh vaâ têåp thïí khöng coân chïë àöå boác löåt, cú súã àïí quyïët àõnh phên phöëi tû liïåu tiïu duâng cho möîi ngûúâi chó coá thïí laâ kïët quaã lao àöång maâ hoå àaä cöëng hiïën. - Trong xaä höåi coân nhiïìu sûå khaác nhau vïì caác loaåi lao àöång: lao àöång chên tay vaâ trñ oác, lao àöång laânh nghïì vaâ khöng laânh nghïì, coân coá sûå khaác nhau vïì thaái àöå lao àöång nhû tñch cûåc, têån tuåy, saáng taåo, coá kyã luêåt vaâ chêy lûúâi, tröën traánh lao àöång, thiïëu traách nhiïåm v.v.. http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 83 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Cuãa caãi xaä höåi chûa àuã döìi daâo àïí coá thïí thoãa maän nhu cêìu bùçng caách phên phöëi theo nhu cêìu, nïn buöåc phaãi phên phöëi theo lao àöång. Do àoá, phên phöëi theo lao àöång laâ têët yïëu vïì kinh tïë vaâ xaä höåi. Nguyïn tùæc naây àoâi hoãi trong àiïìu kiïån nhû nhau, lao àöång ngang nhau thò traã cöng ngang nhau, coân lao àöång khaác nhau thò traã cöng khaác nhau. Nguyïn tùæc phên phöëi theo lao àöång coá taác àöång kïët húåp chùåt cheä, húåp lyá lúåi ñch caá nhên vúái lúåi ñch xaä höåi vaâ têåp thïí; khuyïën khñch nêng cao trònh àöå chuyïn mön, kyä thuêåt, vùn hoáa, tay nghïì, trònh àöå quaãn lyá, phaát huy saáng kiïën, tùng nùng suêët lao àöång; goáp phêìn tñch cûåc giaáo duåc thaái àöå vaâ kyã luêåt lao àöång múái v.v.. 2. Phên phöëi theo taâi saãn hay vöën. Nguyïn tùæc naây biïíu hiïån roä rïåt vaâ chuã yïëu úã caác loaåi xñ nghiïåp, cöng ty cöí phêìn; caác húåp taác xaä do caác thaânh viïn tûå giaác goáp vöën àïí saãn xuêët, kinh doanh. Möåt böå phêån àaáng kïí vöën àûúåc huy àöång dûúái hònh thûác gûãi tiïìn tiïët kiïåm, mua traái khoaán v.v.. Taâi saãn hay vöën laâ lao àöång quaá khûá, coá taác duång goáp phêìn taåo ra lúåi nhuêån duâ khöng phaãi laâ nguöìn göëc trûåc tiïëp, do àoá, noá phaãi àûúåc tham gia phên phöëi lúåi nhuêån. Phên phöëi theo taâi saãn hay vöën laâ möåt nguyïn tùæc, laâ têët yïëu khaách quan. Nguyïn tùæc naây coá taác duång khai thaác töëi àa vaâ sûã duång húåp lyá caác nguöìn vöën cuãa xaä höåi vaâo saãn xuêët kinh doanh; goáp phêìn hònh thaânh thõ trûúâng tiïìn tïå, thõ trûúâng vöën vaâ thõ trûúâng chûáng khoaán — àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí phaát triïín kinh tïë haâng hoáa. 3. Phên phöëi qua caác quyä phuác lúåi. Nguyïn tùæc naây coá taác duång böí sung cho nguyïn tùæc phên phöëi theo lao àöång, khùæc phuåc möåt phêìn nhûäng nhûúåc àiïím cuãa phên phöëi theo lao àöång. Trong àiïìu kiïån thúâi kyâ quaá àöå, phên phöëi theo lao àöång laâ cú baãn, chuã yïëu, coân phên phöëi qua quyä phuác lúåi chó coá taác duång böí sung. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản