intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 34 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nhû vêåy, söë tiïìn ûáng ra ban àêìu (T) vúái muåc àñch àem laåi giaá trõ thùång dû cho ngûúâi chuã coá tiïìn àûúåc goåi laâ tû baãn. Qua àoá, ài àïën kïët luêån: Tiïìn tïå chó trúã thaânh tû baãn khi àûúåc duâng àïí mang laåi giaá trõ thùång dû cho nhaâ tû baãn. b) Mêu thuêîn cuãa cöng thûác chung cuãa tû baãn Lyá luêån giaá trõ àaä chûáng minh rùçng: Giaá trõ cuãa haâng hoáa do lao àöång cuãa nhûäng ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa taåo ra trong saãn xuêët. Nhûng nhòn vaâo cöng thûác T-H-T’ ngûúâi ta dïî lêìm tûúãng rùçng tiïìn tïå cuäng taåo ra giaá trõ khi vêån àöång trong lûu thöng. Thûåc chêët thò baãn thên tiïìn, duâ úã ngoaâi hay úã trong lûu thöng, cuäng khöng tûå lúán lïn àûúåc. Tiïìn khöng thïí sinh ra tiïìn laâ àiïìu hiïín nhiïn. Coân lûu thöng thuêìn tuáy, duâ diïîn ra úã bêët cûá hònh thûác naâo, kïí caã viïåc mua reã baán àùæt, cuäng khöng laâm tùng thïm giaá trõ, khöng taåo ra giaá trõ thùång dû; úã àêy chó coá sûå phên phöëi laåi lûúång giaá trõ coá sùén trong xaä höåi maâ thöi búãi nïëu mua reã thûá naây thò seä laåi phaãi mua àùæt thûá kia; baán àùæt thûá naây thò laåi phaãi baán reã thûá khaác, vò töíng khöëi lûúång haâng vaâ tiïìn trong toaân xaä höåi úã möåt thúâi gian nhêët àõnh laâ möåt söë lûúång khöng àöíi. Tuy vêåy, khöng coá lûu thöng cuäng khöng taåo ra àûúåc giaá trõ thùång dû. Do àoá, mêu thuêîn cuãa cöng thûác chung cuãa tû baãn laâ giaá trõ thùång dû khöng do lûu thöng àeã ra nhûng laåi àûúåc taåo ra thöng qua lûu thöng. Súã dô nhû vêåy vò nhaâ tû baãn tòm àûúåc trïn thõ trûúâng möåt loaåi haâng hoáa àùåc biïåt coá khaã nùng taåo ra giaá trõ thùång dû cho mònh. Àoá laâ haâng hoáa sûác lao àöång. 2. Haâng hoáa sûác lao àöång. Sûác lao àöång laâ toaân böå thïí lûåc vaâ trñ lûåc cuãa con ngûúâi, laâ khaã nùng lao àöång cuãa con ngûúâi. Sûác lao àöång laâ yïëu töë cú baãn cuãa moåi http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 35 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k quaá trònh saãn xuêët. Noá chó trúã thaânh haâng hoáa khi coá hai àiïìu kiïån: - Ngûúâi coá sûác lao àöång àûúåc tûå do thên thïí, àûúåc quyïìn laâm chuã sûác lao àöång cuãa mònh àïí coá thïí ài laâm thuï (baán sûác lao àöång). - Hoå khöng coá tû liïåu saãn xuêët vaâ cuãa caãi khaác àïí sinh söëng, buöåc phaãi ài laâm thuï, tûác laâ baán sûác lao àöång cuãa mònh. Sûác lao àöång khi trúã thaânh haâng hoáa, noá vûâa coá hai thuöåc tñnh nhû haâng hoáa thöng thûúâng vûâa coá àùåc àiïím riïng. - Giaá trõ haâng hoáa sûác lao àöång cuäng bùçng lûúång lao àöång xaä höåi cêìn thiïët àïí saãn xuêët vaâ taái saãn xuêët ra noá. Nhûng viïåc saãn xuêët vaâ taái saãn xuêët ra sûác lao àöång phaãi àûúåc thûåc hiïån bùçng caách tiïu duâng cho caá nhên. Vò vêåy, lûúång giaá trõ haâng hoáa sûác lao àöång bùçng lûúång giaá trõ nhûäng tû liïåu sinh hoaåt cêìn thiïët vïì vêåt chêët vaâ tinh thêìn àïí nuöi söëng ngûúâi cöng nhên, gia àònh anh ta vaâ chi phñ àaâo taåo cöng nhên theo yïu cêìu cuãa saãn xuêët. Vò vêåy, giaá trõ haâng hoáa sûác lao àöång phuå thuöåc vaâo àiïìu kiïån lõch sûã cuå thïí cuãa möîi quöëc gia trong tûâng thúâi kyâ nhêët àõnh. - Giaá trõ sûã duång haâng hoáa sûác lao àöång laâ cöng duång cuãa noá àïí thoãa maän nhu cêìu ngûúâi mua laâ sûã duång vaâo quaá trònh lao àöång. Khaác vúái haâng hoáa thöng thûúâng, haâng hoáa sûác lao àöång khi àûúåc sûã duång, noá taåo ra möåt lûúång giaá trõ múái lúán hún giaá trõ baãn thên noá. Àoá chñnh laâ nguöìn göëc cuãa giaá trõ thùång dû. Haâng hoáa sûác lao àöång laâ àiïìu kiïån àïí chuyïín hoáa tiïìn tïå thaânh tû baãn. Àêy cuäng chñnh laâ chòa khoáa àïí giaãi quyïët mêu thuêîn trong cöng thûác chung cuãa tû baãn. Nhû vêåy, tiïìn tïå chó trúã thaânh tû baãn khi noá àûúåc sûã duång laâm phûúng tiïån àïí mang laåi giaá trõ thùång dû cho ngûúâi coá tiïìn vaâ ngûúâi coá tiïìn phaãi tòm àûúåc möåt loaåi haâng hoáa àùåc biïåt - haâng hoáa sûác lao àöång. 11. Thïë naâo laâ tû baãn bêët biïën vaâ tû baãn khaã biïën? Viïåc phên chia http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 36 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tû baãn thaânh hai böå phêån nhû vêåy coá yá nghôa gò? Thïë naâo laâ tyã suêët giaá trõ thùång dû? 1. Tû baãn bêët biïën vaâ tû baãn khaã biïën Àïí tiïën haânh saãn xuêët, nhaâ tû baãn phaãi ûáng tiïìn ra àïí mua tû liïåu saãn xuêët vaâ sûác lao àöång, nghôa laâ biïën tû baãn tiïìn tïå thaânh caác yïëu töë cuãa quaá trònh saãn xuêët. Caác yïëu töë naây coá vai troâ khaác nhau trong viïåc taåo ra giaá trõ thùång dû. - Trong saãn xuêët, cöng nhên sûã duång tû liïåu saãn xuêët àïí chïë taåo ra saãn phêím. Tû liïåu saãn xuêët coá nhiïìu loaåi, coá loaåi nhû nhaâ xûúãng, kho taâng, thiïët bõ, maáy moác àûúåc sûã duång trong möåt thúâi gian daâi, hao moân dêìn qua nhiïìu chu kyâ saãn xuêët, nïn giaá trõ cuãa noá àûúåc chuyïín tûâng phêìn vaâo saãn phêím. Coá loaåi nhû nguyïn liïåu nhiïn liïåu, vêåt liïåu phuå tiïu hao toaân böå qua möåt chu kyâ saãn xuêët, nïn giaá trõ cuãa noá àûúåc chuyïín nguyïn veån ngay vaâo saãn phêím múái. Nhû vêåy, duâ giaá trõ tû liïåu saãn xuêët àûúåc chuyïín dêìn tûâng phêìn hay chuyïín nguyïn veån ngay vaâo saãn phêím, böå phêån tû baãn töìn taåi dûúái hònh thûác tû liïåu saãn xuêët coá àùåc àiïím chung laâ giaá trõ cuãa chuáng àûúåc baão töìn khöng coá sûå thay àöíi vïì lûúång vaâ chuyïín vaâo saãn phêím múái trong quaá trònh saãn xuêët. Böå phêån tû baãn naây goåi laâ tû baãn bêët biïën (kyá hiïåu bùçng C). - Böå phêån tû baãn töìn taåi dûúái hònh thûác sûác lao àöång coá tñnh chêët khaác vúái böå phêån tû baãn bêët biïën (C). Trong quaá trònh saãn xuêët, böå phêån tû baãn naây coá sûå thay àöíi vïì lûúång, tùng lïn vïì söë lûúång giaá trõ, vò àùåc àiïím cuãa giaá trõ sûã duång cuãa haâng hoáa sûác lao àöång laâ khi àûúåc àem tiïu duâng thò noá taåo ra möåt lûúång giaá trõ múái lúán hún giaá trõ baãn thên noá - goåi laâ tû baãn khaã biïën (kyá hiïåu bùçng V). - Viïåc phên chia tû baãn thaânh tû baãn bêët biïën vaâ tû baãn khaã biïën vaåch roä nguöìn göëc cuãa giaá trõ thùång dû laâ do lao àöång laâm http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 37 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k thuï cuãa cöng nhên taåo ra vaâ bõ nhaâ tû baãn chiïëm khöng. Hiïån nay, giai cêëp tû saãn sûã duång maáy moác hiïån àaåi tûå àöång hoáa quaá trònh saãn xuêët àöëi vúái möåt söë saãn phêím. Trong àiïìu kiïån saãn xuêët nhû vêåy, tû baãn bêët biïën coá vai troâ quan troång quyïët àõnh viïåc tùng nùng suêët lao àöång, nhûng cuäng khöng thïí coi àoá laâ nguöìn göëc cuãa giaá trõ thùång dû. Suy àïën cuâng, böå phêån tû baãn khaã biïën töìn taåi dûúái hònh thûác sûác lao àöång (chên tay vaâ trñ oác) múái laâ nguöìn göëc sinh ra giaá trõ thùång dû tû baãn chuã nghôa. 2. Tyã suêët giaá trõ thùång dû Tyã suêët giaá trõ thùång dû laâ tyã lïå phêìn trùm giûäa giaá trõ thùång dû vaâ tû baãn khaã biïën. Tyã suêët giaá trõ thùång dû kyá hiïåu laâ m’ vaâ àûúåc xaác àõnh bùçng cöng thûác: m m’ = ——— x 100% v Tyã suêët giaá trõ thùång dû vaåch roä trònh àöå boác löåt cuãa nhaâ tû baãn àöëi vúái lao àöång laâm thuï, àöìng thúâi noá cuäng noái lïn ngaây lao àöång àûúåc phên chia thaânh hai phêìn - thúâi gian lao àöång cêìn thiïët vaâ thúâi gian lao àöång thùång dû - nhû thïë naâo. 12. Thïë naâo laâ giaá trõ thùång dû? Giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi, giaá trõ thùång dû tûúng àöëi vaâ giaá trõ thùång dû siïu ngaåch? Vò sao noái saãn xuêët giaá trõ thùång dû laâ quy luêåt kinh tïë cú baãn cuãa chuã nghôa tû baãn? 1. Giaá trõ thùång dû, giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi, giaá trõ thùång dû tûúng àöëi vaâ giaá trõ thùång dû siïu ngaåch. - Giaá trõ thùång dû laâ phêìn giaá trõ döi ra ngoaâi giaá trõ sûác lao àöång, do cöng nhên laâm thuï taåo ra vaâ bõ nhaâ tû baãn chiïëm khöng. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 38 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Giaá trõ thùång dû phaãn aánh baãn chêët cuãa quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa - quan hïå boác löåt cuãa nhaâ tû baãn àöëi vúái lao àöång laâm thuï. Àïí thu àûúåc giaá trõ thùång dû, coá hai phûúng phaáp chuã yïëu: phûúng phaáp saãn xuêët giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi vaâ phûúng phaáp saãn xuêët giaá trõ thùång dû tûúng àöëi. - Giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi laâ giaá trõ thùång dû thu àûúåc do keáo daâi ngaây lao àöång vûúåt khoãi giúái haån thúâi gian lao àöång cêìn thiïët. Ngaây lao àöång keáo daâi trong khi thúâi gian lao àöång cêìn thiïët khöng àöíi, do àoá thúâi gian lao àöång thùång dû tùng lïn. Saãn xuêët giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi laâ cú súã chung cuãa chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Phûúng phaáp naây àûúåc aáp duång phöí biïën úã giai àoaån àêìu cuãa chuã nghôa tû baãn, khi lao àöång coân úã trònh àöå thuã cöng vaâ nùng suêët lao àöång coân thêëp. Vúái loâng tham vö haån, nhaâ tû baãn tòm moåi thuã àoaån àïí keáo daâi ngaây lao àöång, nêng cao trònh àöå boác löåt sûác lao àöång laâm thuï. Nhûng möåt mùåt, do giúái haån tûå nhiïn cuãa sûác lûåc con ngûúâi; mùåt khaác, do àêëu tranh quyïët liïåt cuãa cöng nhên àoâi ruát ngùæn ngaây lao àöång, cho nïn ngaây lao àöång khöng thïí keáo daâi vö haån. Tuy nhiïn, ngaây lao àöång cuäng khöng thïí ruát ngùæn àïën mûác chó bùçng thúâi gian lao àöång têët yïëu. Möåt hònh thûác khaác cuãa saãn xuêët giaá trõ thùång dû tuyïåt àöëi laâ tùng cûúâng àöå lao àöång. Vò tùng cûúâng àöå lao àöång cuäng giöëng nhû keáo daâi thúâi gian lao àöång trong ngaây, trong khi thúâi gian lao àöång cêìn thiïët khöng thay àöíi. - Giaá trõ thùång dû tûúng àöëi laâ giaá trõ thùång dû thu àûúåc do ruát ngùæn thúâi gian lao àöång têët yïëu trïn cú súã tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi. Viïåc tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi, trûúác hïët úã caác ngaânh saãn xuêët ra vêåt phêím tiïu duâng, seä laâm cho giaá trõ sûác lao àöång giaãm xuöëng do àoá, laâm giaãm thúâi gian lao àöång cêìn thiïët. Khi àöå daâi ngaây lao àöång khöng thay àöíi, thúâi gian lao àöång cêìn thiïët http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 39 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr giaãm seä laâm tùng thúâi gian lao àöång thùång dû - thúâi gian àïí saãn xuêët ra giaá trõ thùång dû tûúng àöëi cho nhaâ tû baãn. - Àïí giaânh ûu thïë trong caånh tranh, àïí thu àûúåc nhiïìu giaá trõ thùång dû, caác nhaâ tû baãn àaä aáp duång nhûäng tiïën böå kyä thuêåt múái vaâo saãn xuêët, caãi tiïën töí chûác saãn xuêët, hoaân thiïån phûúng phaáp quaãn lyá kinh tïë, nêng cao nùng suêët lao àöång. Kïët quaã laâ, giaá trõ caá biïåt cuãa haâng hoáa thêëp hún giaá trõ xaä höåi. Nhaâ tû baãn naâo thûåc hiïån àûúåc àiïìu àoá thò khi baán haâng hoáa cuãa mònh seä thu àûúåc möåt söë giaá trõ thùång dû tröåi hún so vúái caác nhaâ tû baãn khaác. Phêìn giaá trõ thùång dû thu àûúåc tröåi hún giaá trõ thùång dû bònh thûúâng cuãa xaä höåi àûúåc goåi laâ giaá trõ thùång dû siïu ngaåch. Xeát tûâng àún võ saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, giaá trõ thùång dû siïu ngaåch laâ hiïån tûúång taåm thúâi cuåc böå. Nhûng xeát vïì toaân böå xaä höåi tû baãn, giaá trõ thùång dû siïu ngaåch laâ hiïån tûúång töìn taåi thûúâng xuyïn. Vò vêåy, giaá trõ thùång dû siïu ngaåch laâ möåt àöång lûåc maånh nhêët thuác àêíy caác nhaâ tû baãn ra sûác caãi tiïën kyä thuêåt, tùng nùng suêët lao àöång. Giaá trõ thùång dû siïu ngaåch vaâ giaá trõ thùång dû tûúng àöëi àïìu dûåa trïn cú súã tùng nùng suêët lao àöång. Caái khaác nhau laâ úã chöî giaá trõ thùång dû tûúng àöëi thò dûåa trïn cú súã tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi; coân giaá trõ thùång dû siïu ngaåch thò dûåa trïn cú súã tùng nùng suêët lao àöång caá biïåt. 2. Saãn xuêët giaá trõ thùång dû laâ quy luêåt kinh tïë cú baãn cuãa chuã nghôa tû baãn. Quy luêåt kinh tïë cú baãn laâ quy luêåt phaãn aánh baãn chêët vaâ muåc àñch cuãa möåt phûúng thûác saãn xuêët. Möîi phûúng thûác saãn xuêët coá möåt quy luêåt kinh tïë cú baãn. Bõ tûúác àoaåt hïët tû liïåu saãn xuêët cöng nhên buöåc phaãi baán sûác lao àöång cho nhaâ tû baãn. Lao àöång khöng cöng cuãa cöng nhên laâm http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 40 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k thuï laâ nguöìn göëc cuãa giaá trõ thùång dû, nguöìn göëc laâm giaâu cuãa nhaâ tû baãn. Saãn xuêët giaá trõ thùång dû laâ muåc àñch duy nhêët cuãa nïìn saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. Vò muåc àñch àoá, caác nhaâ tû baãn saãn xuêët bêët cûá loaåi haâng hoáa naâo, kïí caã vuä khñ giïët ngûúâi haâng loaåt, miïîn laâ thu àûúåc nhiïìu giaá trõ thùång dû. Phûúng tiïån àïí àaåt muåc àñch laâ tùng cûúâng boác löåt cöng nhên laâm thuï trïn cú súã phaát triïín kyä thuêåt, tùng cûúâng àöå lao àöång, keáo daâi ngaây lao àöång, tùng nùng suêët lao àöång v.v.. Saãn xuêët giaá trõ thùång dû laâ quy luêåt kinh tïë cú baãn cuãa chuã nghôa tû baãn. Nöåi dung cuãa quy luêåt laâ taåo ra ngaây caâng nhiïìu giaá trõ thùång dû cho nhaâ tû baãn bùçng caách tùng cûúâng caác phûúng tiïån kyä thuêåt vaâ quaãn lyá àïí boác löåt ngaây caâng nhiïìu lao àöång laâm thuï. Quy luêåt giaá trõ thùång dû coá taác duång maånh meä trong nhiïìu mùåt cuãa àúâi söëng xaä höåi. Möåt mùåt, noá thuác àêíy kyä thuêåt vaâ phên cöng lao àöång xaä höåi phaát triïín, laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët trong xaä höåi tû baãn chuã nghôa phaát triïín vúái töëc àöå nhanh vaâ nêng cao nùng suêët lao àöång. Mùåt khaác, noá laâm cho caác mêu thuêîn vöën coá cuãa chuã nghôa tû baãn, trûúác hïët laâ mêu thuêîn cú baãn cuãa noá - mêu thuêîn giûäa tñnh chêët xaä höåi cuãa saãn xuêët vúái sûå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët - ngaây caâng gay gùæt. 13. Tñch luäy tû baãn laâ gò? Nhûäng nhên töë naâo aãnh hûúãng àïën quy mö tñch luäy tû baãn? Thïë naâo laâ tñch tuå, têåp trung vaâ cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn? 1. Tñch luäy tû baãn vaâ nhên töë aãnh hûúãng àïën quy mö cuãa tñch luäy. - Tñch luäy tû baãn laâ biïën möåt phêìn giaá trõ thùång dû thaânh tû baãn àïí múã röång saãn xuêët, tùng thïm quy mö boác löåt. Tñch luäy tû baãn laâ têët yïëu khaách quan do quy luêåt kinh tïë cú baãn, quy luêåt giaá trõ vaâ caånh tranh... cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 41 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k baãn chuã nghôa quy àõnh. Nguöìn göëc duy nhêët cuãa tû baãn tñch luäy laâ giaá trõ thùång dû; thûåc chêët cuãa tñch luäy tû baãn laâ biïën möåt phêìn giaá trõ thùång dû thaânh tû baãn phuå thïm àïí múã röång saãn xuêët. - Quy mö tñch luäy phuå thuöåc vaâo khöëi lûúång giaá trõ thùång dû vaâ tyã lïå phên chia giaá trõ thùång dû thaânh tû baãn phuå thïm vaâ thu nhêåp (böå phêån giaá trõ thùång dû nhaâ tû baãn tiïu duâng cho caá nhên). Nïëu tyã lïå phên chia khöng thay àöíi, thò quy mö tñch luäy phuå thuöåc vaâo caác nhên töë laâm tùng khöëi lûúång giaá trõ thùång dû nhû: + Tùng cûúâng boác löåt sûác lao àöång. Nhên töë naây biïíu hiïån úã chöî cùæt xeán tiïìn cöng, tùng cûúâng àöå lao àöång àöëi vúái cöng nhên laâm thuï. + Tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi. Àêy laâ àoân bêíy kinh tïë maånh meä vaâ coá taác duång thiïët thûåc àöëi vúái tñch luäy. + Sûå chïnh lïåch ngaây caâng lúán giûäa tû baãn sûã duång (tûác giaá trõ maáy moác, thiïët bõ àûúåc sûã duång) vaâ tû baãn tiïu duâng (tûác giaá trõ tiïu hao cuãa maáy moác, thiïët bõ àoá qua möîi chu kyâ saãn xuêët). + Quy mö tû baãn ûáng trûúác. Quy mö tû baãn ûáng trûúác caâng lúán, caâng coá àiïìu kiïån phaát triïín nhanh, do àoá tñch luäy ngaây caâng nhiïìu. 2. Tñch tuå tû baãn. Tñch tuå tû baãn laâ sûå tùng thïm quy mö tû baãn caá biïåt bùçng caách tû baãn hoáa möåt phêìn giaá trõ thùång dû. Tñch tuå tû baãn laâ kïët quaã trûåc tiïëp cuãa tñch luäy tû baãn. Chùèng haån, möåt tû baãn 1.000 àöla cöång thïm 100 àöla giaá trõ thùång dû tû baãn hoáa thaânh möåt tû baãn lúán hún laâ 1.100 àöla. Tñch tuå tû baãn laâ möåt têët yïëu. Trûúác hïët àoá laâ do yïu cêìu cuãa quy luêåt kinh tïë cú baãn cuãa chuã nghôa tû baãn, cuãa caånh tranh vaâ cuãa tiïën böå kyä thuêåt. Àöìng thúâi trònh àöå boác löåt vaâ khöëi lûúång giaá trõ thùång dû boác löåt àûúåc ngaây caâng tùng trong quaá trònh phaát http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 42 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k triïín cuãa chuã nghôa tû baãn laâ àiïìu kiïån vêåt chêët laâm cho khaã nùng tû baãn hoáa giaá trõ thùång dû biïën thaânh hiïån thûåc tñch tuå tû baãn. 3. Têåp trung tû baãn. Têåp trung tû baãn laâ sûå tùng thïm quy mö tû baãn bùçng caách kïët húåp nhiïìu tû baãn nhoã thaânh möåt tû baãn lúán hún. Thñ duå: möåt tû baãn 3.000 àöla húåp laåi vúái möåt tû baãn 2.000 àöla thaânh möåt tû baãn lúán hún laâ 5.000 àöla. Têåp trung tû baãn thûúâng diïîn ra bùçng hai phûúng phaáp. Phûúng phaáp cûúäng bûác vaâ phûúng phaáp tûå nguyïån. Phûúng phaáp cûúäng bûác thïí hiïån úã chöî: trong quaá trònh caånh tranh, caác nhaâ tû baãn lúán thön tñnh caác nhaâ tû baãn nhoã phaá saãn. ÚÃ phûúng phaáp tûå nguyïån trong quaá trònh caånh tranh, caác nhaâ tû baãn khöng phên thùæng baåi, hoå liïn hiïåp laåi vaâ töí chûác caác cöng ty cöí phêìn àïí traánh khoãi sûå phaá saãn vaâ coá àuã sûác maånh cêìn thiïët cho caånh tranh trïn phaåm vi múái. Nïëu tñch tuå tû baãn laâm tùng quy mö tû baãn xaä höåi vaâ phaãn aánh möëi quan hïå trûåc tiïëp giûäa giai cêëp cöng nhên vaâ giai cêëp tû saãn thò têåp trung tû baãn khöng laâm tùng quy mö tû baãn xaä höåi maâ chó phên phöëi laåi vaâ töí chûác laåi tû baãn xaä höåi; noá phaãn aánh quan hïå trûåc tiïëp giûäa caác nhaâ tû baãn. Tñch tuå vaâ têåp trung tû baãn coá quan hïå vúái nhau vaâ taác àöång thuác àêíy nhau. Tñch tuå tû baãn laâm tùng quy mö tû baãn caá biïåt khiïën cho caånh tranh gay gùæt hún, dêîn àïën sûå têåp trung tû baãn. Têåp trung tû baãn taåo ra àiïìu kiïån àïí tùng cûúâng boác löåt giaá trò thùång dû vaâ àêíy maånh tñch tuå tû baãn. 4. Cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn. - Trong quaá trònh tñch luäy tû baãn, cú cêëu tû baãn dêìn dêìn thay àöíi. Caác böå phêån cuãa tû baãn coá sûå thay àöíi khöng giöëng nhau. Cêëu taåo cuãa tû baãn göìm coá hai mùåt: mùåt vêåt chêët vaâ mùåt giaá trõ. + Cêëu taåo cuãa tû baãn vïì mùåt vêåt chêët göìm coá tû liïåu saãn xuêët vaâ sûác lao àöång. Tyã lïå giûäa söë lûúång tû liïåu saãn xuêët vaâ söë lûúång sûác http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 43 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k lao àöång sûã duång tû liïåu saãn xuêët àoá goåi laâ cêëu taåo kyä thuêåt cuãa tû baãn. + Cêëu taåo cuãa tû baãn vïì mùåt giaá trõ göìm coá tû baãn bêët biïën vaâ tû baãn khaã biïën. Tyã lïå giûäa tû baãn bêët biïën vaâ tû baãn khaã biïën goåi laâ cêëu taåo giaá trõ cuãa tû baãn. + Cêëu taåo kyä thuêåt vaâ cêëu taåo giaá trõ coá quan hïå chùåt cheä vúái nhau. Àïí chó möëi quan hïå chùåt cheä àoá, C.Maác duâng khaái niïåm cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn. Vêåy cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn laâ cêëu taåo giaá trõ cuãa tû baãn do cêëu taåo kyä thuêåt quy àõnh vaâ phaãn aánh nhûäng thay àöíi cuãa cêëu taåo kyä thuêåt. Cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn thay àöíi tuây theo mûác àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. ÚÃ giai àoaån cöng nghiïåp hoáa tû baãn chuã nghôa, phaát triïín cöng nghiïåp cú khñ, cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn tùng lïn rêët nhanh. Nhûng hiïån nay coá nhiïìu ngaânh cöng nghiïåp saãn xuêët ra caác maáy moác, thiïët bõ kyä thuêåt múái reã hún so vúái caác maáy moác, thiïët bõ kyä thuêåt cuä maâ chñnh noá thay thïë, hoùåc àang phaát triïín ngaânh coá cêëu taåo hûäu cú thêëp nhû lônh vûåc dõch vuå. Vò vêåy, hiïån nay xu hûúáng tùng lïn cuãa cêëu taåo hûäu cú cuãa tû baãn khöng roä rïåt úã möåt söë ngaânh. Vêën àïì naây cêìn àûúåc nghiïn cûáu kyä hún. 14. Thïë naâo laâ tuêìn hoaân vaâ chu chuyïín cuãa tû baãn? Nhûäng nhên töë naâo laâm tùng töëc àöå chu chuyïín tû baãn? YÁ nghôa thûåc tiïîn cuãa viïåc nghiïn cûáu vêën àïì naây? 1. Tuêìn hoaân cuãa tû baãn. - Moåi tû baãn saãn xuêët trong quaá trònh vêån àöång àïìu qua ba giai àoaån, töìn taåi dûúái ba hònh thûác vaâ thûåc hiïån ba chûác nùng. Giai àoaån I, tû baãn mang hònh thûác tiïìn tïå, thûåc hiïån chûác nùng mua caác yïëu töë saãn xuêët tû liïåu saãn xuêët vaâ sûác lao àöång; Giai àoaån II, tû baãn mang hònh thûác tû baãn saãn xuêët, thûåc hiïån chûác nùng saãn xuêët ra haâng hoáa vaâ taåo ra giaá trõ thùång dû; http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản