intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p7

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p7

  1. Cïng víi v¨n b¶n luËt, c¸c NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP, ngµy 29-3-1999; NghÞ ®Þnh 79/2001/N§-CP, ngµy 1-11- 2001 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 17- 1999/N§-CP lµ c¬ së ph¸p lý thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt vµ thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc quy ®Þnh viÖc miÔn gi¶m ®¸ng kÓ tiÒn thuª ®Êt, ®Æc biÖt ®èi víi vïng s©u, vïng xa, vïng khã kh¨n. 3. ChÝnh s¸ch vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n­íc cã mét sè v¨n b¶n t¹o khung ph¸p lý chung vÒ chÝnh khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp chung cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®· hç trî, khuyÕn khÝch thóc ®Èy viÖc ¸p dông khoa häc - kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi nh»m thay thÕ c«ng nghÖ cò, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng ngµy cµng cao h¬n, mÉu m· ®a d¹ng, t¨ng ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh… ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ t¨ng ®­îc hµng xuÊt khÈu . 62
  2. NghÞ ®Þnh 45/1998/N§-CP quy ®Þnh cô thÓ vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ, khuyÕn khÝch chuyÓn giao kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng tr­íc ®©y ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n yªu cÇu m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ cò nhËp khÈu ph¶i cßn 80% gi¸ trÞ sö dông trë lªn, møc ®é sö dông nguyªn liÖu vµ n¨ng l­îng kh«ng v­ît qu¸ 10% møc ®é sö dông cña m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ míi t­¬ng tù vµ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ m«i tr­êng. 4. ChÝnh s¸ch thuÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n 4.1. ChÝnh s¸ch thuÕ C¸c chÝnh s¸ch thuÕ dÇn ®­îc ban hµnh vµ ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc. Tuy cßn mét sè h¹n chÕ nh­ng nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu b­íc ®Çu ®· xo¸ bá ®­îc sù c¸ch biÖt gi÷a kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ nhµ n­íc vµ hîp t¸c x·. Tõ n¨m 1999 viÖc ¸p dông LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thuÕ kh¸c lµm cho chÝnh s¸ch thuÕ ®· thÓ 63
  3. hiÖn râ sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kh¾c phôc dÇn sù chång chÐo vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch thuÕ ®· khuyÕn khÝch ®Çu t­, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. 4.2. C¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n. VÒ chÕ ®é tµi chÝnh: HiÖn nay, Nhµ n­íc ch­a cã quy ®Þnh riªng vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n. Trong thùc tÕ c¸c c¬ quan nhµ n­íc ph¶i vËn dông c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó ¸p dông qu¶n lý, thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña t­ nh©n. §©y lµ vÊn ®Ò g©y t©m lý kh«ng tèt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v× nh­ vËy ®· cã sù can thiÖp kh«ng ®óng b¶n chÊt së h÷u cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµo doanh nghiÖp t­ nh©n. VÒ chÕ ®é kÕ to¸n: Ngµy 23-12-1996 Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1177/TC-C§KT t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n h¬n so víi chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp c¶ n­íc theo quyÕt ®Þnh 1141/TC-C§KT, ngµy 1-11-1995 vµ sau ®ã thay thÕ b»ng QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC, 64
  4. ngµy 25-10-2000, t¹o c¬ së ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, nép b¸o c¸o tµi chÝnh. ChÕ ®é kÕ to¸n ®· gãp phÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh khu vùc nµy. Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n nµy còng béc lé mét sè h¹n chÕ nh­: ch­a t¸ch ®­îc c¸c lo¹i vèn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n; c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ; ch­a thËt phï hîp víi quy m« vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp nªn cã nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn; mét sè chØ tiªu qu¸ chi tiÕt nh»m môc ®Ých phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc h¬n lµ phôc vô doanh nghiÖp. 65
  5. 5. ChÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o, tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi 5.1. §µo t¹o nghÒ cho lao ®éng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c c¬ së d¹y nghÒ d©n lËp, t­ thôc, cô thÓ ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 73/1999/N§-CP, ngµy 19-8-1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, v¨n ho¸, thÓ thao. Tuy nhiªn viÖc ®µo t¹o vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu lao ®éng cã tay nghÒ, cã kü thuËt cña c¸c doanh nghiÖp. §èi víi c¸c t×nh miÒn nói, vïng s©u, vïng xa tû lÖ lao ®éng ®­îc ®µo t¹o rÊt thÊp, phÇn lín lµ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o. 5.2. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng Theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng vµ Bé luËt D©n sù, chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cña ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ ®­îc tr¶ theo n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Møc l­¬ng 66
  6. ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ kh«ng thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ n­íc quy ®Þnh. Doanh nghiÖp t­ nh©n tham kh¶o thang b¶ng l­¬ng do ChÝnh phñ quy ®Þnh (theo NghÞ ®Þnh 26/C¥), ®Ó x©y dùng hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng cña doanh nghiÖp m×nh trªn c¬ së tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng vµ tho¶ thuËn víi ng­êi lao ®éng. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng víi c¬ quan lao ®éng ë ®Þa ph­¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng (tÝnh thuÕ thu nhËp). 5.3. ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi Theo Bé luËt Lao ®éng n¨m 1995: Lo¹i h×nh b¶o hiÓm x· héi ®­îc ¸p dông b¾t buéc ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông 10 lao ®éng trë lªn, cho nªn nh÷ng doanh nghiÖp cã d­íi 10 lao ®éng vµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ kh«ng ®­îc tham gia. NhiÒu doanh nghiÖp lîi dông quy ®Þnh nµy ®Ó trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi sö dông lao ®éng trong viÖc ®ãng b¶o 67
  7. hiÓm cho ng­êi lao ®éng nh­: ký hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n d­íi 3 th¸ng víi ng­êi lao ®éng; hoÆc chØ hîp ®ång miÖng; hay chØ ®¨ng ký lao ®éng d­íi 10 ng­êi ®Ó kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi. ViÖc quy ®Þnh mét tû lÖ ®ãng cè ®Þnh, thêi gian ®ãng vµ ®ãng ®Õn tuæi vÒ h­u, ng­êi lao ®éng míi ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ (®· ®ãng b¶o hiÓm 20 n¨m trë lªn, nam ®ñ 60 tuæi, n÷ 55 tuæi) ch­a hÊp dÉn ng­êi lao ®éng tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 6. ChÝnh s¸ch th«ng tin, tiÕp cËn thÞ tr­êng Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc ®¸p øng th«ng tin cho doanh nghiÖp vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp ®­îc quyÒn tiÕp cËn thÞ tr­êng, kÓ c¶ viÖc ra n­íc ngoµi ®Ó qu¶ng b¸, tiÕp thÞ. §èi víi lÜnh vùc thÞ tr­êng xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®ang gÆp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu, th«ng tin thÞ tr­êng, tiÕp cËn thÞ tr­êng so víi doanh nghiÖp nhµ n­íc. 68
  8. VÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh­ Ýt ®­îc tham gia vµo c¸c ®oµn doanh nghiÖp ra n­íc ngoµi, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó giíi thiÖu, triÓn l·m vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu, thiÕu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm th­¬ng m¹i quèc tÕ, thiÕu th«ng tin toµn diÖn vÒ thÞ tr­êng, mÆt hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. II. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n 1. T¹o m«i tr­êng thuËn lîi vÒ thÓ chÕ vµ t©m lý x· héi cho ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n - Söa ®æi, bæ sung LuËt doanh nghiÖp vµ mét sè quy ®Þnh ch­a thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®· ban hµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kinh tÕ t­ nh©n, theo h­íng xo¸ bá ph©n biÖt ®èi xña gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; ®¶m b¶o thÓ hiÖn ®ång bé, nhÊt qu¸n c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, tÝnh cô thÓ, minh b¹ch vµ æn ®Þnh cña ph¸p luËt; tiÕp tôc th¸o gì c¸c khã kh¨n, v­íng m¾c trong luËt ph¸p, thñ tôc hµnh chÝnh. 69
  9. - Quy ®Þnh râ nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh tÕ t­ nh©n kh«ng ®­îc phÐp kinh doanh hoÆc kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; khi thay ®æi c¸c quyÕt ®Þnh cÇn cã thêi gian chuyÓn tiÕp vµ chÝnh s¸ch bæ sung ®Ó doanh nghiÖp thÝch øng, gi¶m thiÓu thiÖt h¹i cho ng­êi kinh doanh. X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong ®¨ng ký kinh doanh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña kinh tÕ t­ nh©n. 2. Söa ®æi, bæ sung mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch Söa ®æi, bæ sung mét sè c¬ chÕ, b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ c¬ héi vµ kh¶ n¨ng lùc chän c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn; tiÕp tôc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c, söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh ch­a phï hîp víi quy m« vµ tr×nh ®é kinh doanh ®Ó kinh tÕ t­ nh©n cã ®iÒu kiÖn thô h­ëng nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ngµnh, vïng, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cÇn ­u tiªn hoÆc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ; chó träng t¹o ®iÒu kiÖn hç trî nh÷ng doanh nghiÖp nhá vµ võa. 2.1. ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai 70
  10. Söa ®æi bæ sung LuËt §Êt ®ai theo h­íng: - §Êt ë cña t­ nh©n ®· ®­îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt ®ang ®­îc t­ nh©n dïng lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh do ®­îc chuyÓn nh­îng l¹i mét c¸ch hîp ph¸p quyÒn sö dông hoÆc ®­îc Nhµ n­íc giao ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, th× t­ nh©n ®ã ®­îc tiÕp tôc sö dông mµ kh«ng ph¶i nép thªm tiÒn thuª ®Êt cho Nhµ n­íc khi dïng ®Êt nµy vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch x©y dùng nh÷ng khu c«ng nghiÖp víi c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt, cã gi¸ phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã kinh tÕ t­ nh©n, thuª lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch m¹nh mÏ viÖc sö dông ®Êt ë c¸c vïng cßn nhiÒu ®Êt ch­a ®­îc sö dông, ®Êt trèng ®åi nói träc. 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản