intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k TESTOSTERON Testosteron lµ mét lo¹i kÝch tè sinh dôc ®ùc ®−îc chÕ t¹o tõ tinh hoµn cña dª ®ùc, bß ®ùc, lîn ®ùc. Testosteron còng ®−îc s¶n xuÊt t¹i buång trøng, vá th−îng thËn vµ nhau thai. Trong thó y ta th−êng dïng d−íi d¹ng c¸c este cña Testosteron ®ã lµ Propionat testosteron vµ c¸c Acetat testosteron. 1. TÝnh chÊt Testosteron lµ chÊt bét tr¾ng hay vµng kh«ng tan trong n−íc, tan trong dÇu, Ýt tan trong ete, r−îu. T¸c dông chËm nh−ng kÐo dµi nh−: Propionat testosteron kÐo dµi 24-48 glê. Vµi chÕ phÈm kh¸c cña Testosteron kÐo dµi t¸c dông trong 3-5 tuÇn nh−: Herahydro benzoat testosteron (Sterandryl retard); Cenanthat testosteron (Androtardyl). C¸c chÕ phÈm nµy ®Òu ë d¹ng dung dÞch dÇu ®ãng èng chøa tõ 5-25mg ho¹t chÊt trong 1ml. 2. T¸c dông - Testosteron kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña c¬ quan sinh dôc ®ùc. - KÝch thÝch c¸c ®Æc tÝnh sinh dôc ®ùc khi tr−ëng thµnh (ph¸t triÓn d−¬ng vËt, b×u d¸i, tinh nang, tuyÕn tiÒn liÖt) vµ c¸c tËp tÝnh sinh dôc. - Testosteron rÊt cÇn thiÕt cho sù sinh tinh trïng. - Testosteron cßn t¸c dông m¹nh ®èi víi sù ®ång ho¸ cña c¬ thÓ, ®Æc biÖt ®ång ho¸ protit. 3. ChØ ®Þnh Testosteron ®−îc dïng ®Ó ®iÒu trÞ nh÷ng bÖnh sau: - Kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n cña gia sóc ®ùc: l·nh ®¹m sinh dôc, rèi lo¹n sinh s¶n tinh trïng (th−êng kÕt hîp víi huyÕt thanh ngùa chöa hay Gonado liberin). - KÝch thÝch ph¸t triÓn tinh hoµn. - Dïng trong c¸c tr−êng hîp ch¶y m¸u tö cung, u x¬ tö cung, ung th− vó cña gia sóc c¸i. - §iÒu trÞ b¨ng huyÕt ë chã c¸i, lîn c¸i. - KÝch thÝch t¨ng träng ë bß c¸i t¬ (cÊy ghÐp d−íi tai). - Testosteron kÝch thÝch sù sinh tr−ëng cña gia sóc non. - T¨ng qu¸ tr×nh ®ång ho¸ - t¨ng träng l−îng c¸c loµi Håi phôc nhanh c¬ thÓ sau khi m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm, néi khoa... - Testosteron båi bæ c¬ thÓ trong tr−êng hîp thiÕu dinh d−ìng, gÇy yªu, suy nh−îc cßi cäc cña gia sóc. 105
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng Tiªm b¾p thÞt: - Tr©u, bß, ngùa: 200-500 mg/lÇn - Dª, cõu, lîn: 100-150 mg/1Çn - Chã ®ùc: 25-100 mg/lÇn - Chã c¸i (bÖnh tö cung): 100-400 mg/lÇn - MÌo: 10-25 mg/lÇn Sau 2-4 tuÇn tiªm nh¾c l¹i. 106
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k FOLLICULIN Folliculin lµ mét kÝch tè sinh dôc c¸i, ®−îc chiÕt xuÊt tõ n−íc tiÓu ®éng vËt cã thai. 1 lÝt n−íc tiÓu ngùa cã thai cã kho¶ng 300.000 ®¬n vÞ. 1. TÝnh chÊt Folliculin lµ tinh thÓ tr¾ng bãng, Ýt tan trong dÇu, cån, n−íc, dÔ tan h¬n trong cån 1000, tan trong Etyl acetat (1mg t−¬ng ®−¬ng 10.000 ®¬n vÞ quèc tÕ). Trong thó y th−êng dïng d−íi d¹ng Follicillin benzoat. Folliculin benzoat lµ tinh thÓ tr¾ng Ýt tan trong cån vµ c¸c dÞch thÓ, tan trong dÇu. Folliculin cã t¸c dông kÐo dµi trong c¬ thÓ. 2. T¸c dông KÝch thÝch d¹ con t¨ng sinh, bé phËn sinh dôc c¸i ph¸t triÓn, niªm m¹c d¹ con dµy lªn, h×nh thµnh nhiÒu m¹ch m¸u, c¸c tuyÕn niªm m¹c t¨ng thªm tuyÕn to ra, c¸c èng dÉn s÷a ph¸t triÓn ®èi víi tr©u, bß, lîn, chã. KÝch thÝch lµm t¨ng c−êng co bãp d¹ con ë gia sóc c¸i. 3. ChØ ®Þnh Folliculin ®−îc dïng trong nh÷ng tr−êng hîp sau: - KÝch thÝch kh¶ n¨ng sinh s¶n cña gia sóc c¸i. - KÝch thÝch c¬ quan sinh dôc c¸i ph¸t triÓn: d¹ con, bÇu vó. - T¨ng c−êng co bãp d¹ con, kh«ng dïng khi con vËt cã thai. - §iÒu trÞ chøng thiÕu kh¶ n¨ng sinh dôc. 4. LiÒu l−îng Tiªm d−íi da hay b¾p thÞt: - Tr©u, bß, ngùa: 1500-200 ®¬n vÞ/lÇn - Dª, cõu, lîn: 400-500 ®¬n vÞ/lÇn - Chã: 150-300 ®¬n vÞ/lÇn Mçi ngµy tiªm 1 lÇn. Tiªm liªn tôc trong 2-4 ngµy. Dung dÞch Folliculin 1ml cã 200 ®¬n vÞ. Dung dÞch Folliculin dÇu: 1ml cã 100 ®¬n vÞ. 107
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k PROSTAGLANDIN Prostaglandin ®−îc ph©n lËp tõ tinh nang cña bß ®ùc, tinh nang dª ®ùc vµ cßn ®−îc t×m thÊy ë loµi san h« sõng Euplexaura vµ mét sè loµi t¶o. Prostagladin cßn ®−îc tæng hîp ho¸ häc cã ho¹t tÝnh cao. 1. TÝnh chÊt - Prostaglandin cã trong c¸c c¬ quan sinh dôc vµ trong c¸c tæ chøc ë nhiÒu loµi ®éng vËt cã vó, chim, bß s¸t, c¸ . - Cã nhiÒu lo¹i Prostaglandin tù nhiªn (15 lo¹i) nh−ng quan träng nhÊt lµ lo¹i PGF2α Lo¹i nµy bÞ ph©n huû khi ®−a vµo m¸u bëi c¸c men cña phæi vµ gan, nªn chØ dïng ®−îc t¹i chç trong tö cung, ë sõng tö cung t−¬ng øng víi thÓ vµng. - Prostaglandin tæng hîp ho¸ häc Ýt bÞ ph©n gi¶i, ho¹t tÝnh cao, Ýt cã t¸c dông phô. Cã thÓ dïng tiªm b¾p thÞt. 2. T¸c dông - T¸c dông quan träng ®Õn ho¹t ®éng sinh dôc - trong nh©n y còng nh− trong thó y, th−êng dïng lo¹i FGF2α - PGF2α cã t¸c dông g©y ®éng dôc rông trøng hµng lo¹t - PGF2α cã t¸c dông kÝch thÝch c¬ tr¬n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù dÞch chuyÓn c¸c tinh trïng ®i vµo tö cung vµ kÝch thÝch co bãp tö cung lóc chuyÓn d¹ ë sóc vËt c¸i. - PGF2α kÝch thÝch hÖ tim m¹ch (chøng m¹ch nhanh) ë sóc vËt - T¸c dông trªn hÖ tiªu ho¸ g©y t¸c dông phô cã h¹i: ®au bông, n«n möa, Øa ch¶y... ë gia sóc khi dïng thuèc. 3. ChØ ®Þnh Prostaglandin ®−îc sñ dông trong nh÷ng tr−êng hîp sau: - KÝch thÝch kh¶ n¨ng sinh s¶n cña tr©u, bß, ngùa. - T¨ng c−êng tÝnh ®éng dôc cña gia sóc c¸i. - Ch÷a bÖnh u nang buång trøng ë gia sóc c¸i. - KÝch thÝch qu¸ tr×nh rông trøng nhanh ngay c¶ trong thêi kú s¶n s÷a ë ngùa c¸i. - Lµm t¨ng nhanh chu kú ®éng dôc míi ë sóc vËt c¸i - Dïng Prostaglandin trong tr−êng hîp chÕt ph«i vµ thai chÕt l−u (tèng ra ngoµi) - Trong tr−êng hîp viªm néi m¹c tö cung cã mñ, bäc mñ tö cung, th¶i mñ vµ dÞch ra ngoµi. - KÝch thÝch rông trøng nh©n t¹o hµng lo¹t ®Ó tiÕt hµnh thô tinh nh©n t¹o kh«ng cÇn ph¸t hiÖn ®éng dôc ë gia sóc c¸i - G©y s¶y thai theo ý muèn. 108
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - G©y ®Î chñ ®éng ë gia sóc c¸i. 4. LiÒu l−îng G©y ®Î chñ ®éng ®−îc tiªm b¾p thÞt c¸c chÕ phÈm tæng hîp víi liÒu: - Ngùa c¸i: Lyprostil (Prosolvin): 7,5 mg/ngµy - Bß c¸i: Cloprostenol (Estrumate, Uniandin): 500 mg/ngµy Dinopost (Dinolytin, Hormo PGF2α): 25 mg/ngµy Etiproston (Prostavet): 5 mg/ngµy Luprostiol (Prosolvin): 15 mg/ngµy - Lîn n¸i: Cloprostenol (Plante): 175 mg/ngµy Dinoprost (Dinobytic): 10 mg/ngµy Luprostiol (Prosolvin): 7,5 mg/ngµy Chó ý: - Kh«ng dïng ë gia sóc c¸i cã chöa. - Kh«ng tiªm tÜnh m¹ch. - ChØ ®−îc dïng s÷a sau 24 giê tiªm Prostaglandin vµ chØ dïng thÞt sau 3-7 ngµy tiªm thuèc. - CÈn thËn khi tiÕp xóc víi thuèc nhÊt lµ víi phô n÷ ë løa tuæi cã con, nguêi bÞ suyÔn - CÇn röa s¹ch thuèc khi dÝnh vµo da. 109

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản