intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10

  1. VÒ thùc tiÔn, qu¶n lý ®· cã tõ l©u. Nh­ng qu¶n lý trë thµnh mét khoa häc th× khëi ®Çu ph¶i nãi lµ ph­¬ng T©y. ë thÕ kû nµy, nhÊt lµ tr­íc thËp kû 70, qu¶n lý häc ph¸t triÓn nhanh chãng, c¸c häc ph¸i mäc ra nh­ nÊm, mét c¶nh t­îng ph¸t triÓn rùc rì. CÇn ph¶i nãi r»ng, vÒ mÆt khoa häc ho¸, ®Þnh l­îng ho¸ vÒ qu¶n lý th× qu¶n lý ph­¬ng T©y cã c«ng ®Çu. Tãm l¹i: Qu¶n lý doanh nghiÖp kiÓu Trung Quèc vµ NhËt B¶n cÇn ph¶i cã nÐt kh¸i qu¸t lín. Song nã kh«ng ph¶i lµ tr¹ng th¸i tÜnh, mµ lµ tr¹ng th¸i ®éng. Nã døt kho¸t kh«ng ph¶i lµ mét lo¹i m« thøc cøng nh¾c cè ®Þnh, h×nh thøc cô thÓ cña nã ph¶i tuú tõng n¬i mµ chÕ ®Þnh biÖn ph¸p thÝch hîp, tuú lóc mµ chÕ ®Þnh biÖn ph¸p thÝch hîp, tõ ®ã mµ lµ c¸i tr¨m ngµn d¸ng vÎ, phong phó, ®a d¹ng. II. Nh÷ng ®iÓm lîi vµ h¹i cña §øc trÞ §­êng lèi ®øc trÞ trong qu¶n lý, chñ yÕu lµ dùa vµo x©y dùng quan niÖm gi¸ trÞ chung cña mäi ng­êi, dùa vµo quyÒn lùc phi chÝnh thøc cña b¶n th©n ng­êi l·nh ®¹o nh­ phÈm chÊt ®¹o ®øc, tµi n¨ng, t×nh c¶m..., dÉn d¾t mäi ng­êi hoµn thiÖn cuéc sèng tinh thÇn vµ tu d­ìng ®¹o ®øc, trªn c¬ së ®ã, 19
  2. thùc hiÖn khèng chÕ bªn trong cña hµnh vi, khiÕn cho hµnh vi cña mäi ng­êi tù gi¸c ®¶m b¶o nhÊt trÝ víi môc tiªu tæ chøc. C¸i lîi vµ c¸i h¹i cña qu¶n lý ®øc trÞ, hÇu nh­ ng­îc l¹i víi qu¶n lý ph¸p trÞ, ­u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm tr¸i ng­îc nhau. Ph¸p trÞ dùa vµo søc r¨n ®e, lu«n lu«n cã hiÖu qu¶ ngay. §øc trÞ dùa vµo gi¸o ho¸, dùa vµo t­ t­ëng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Nh­ vËy, hiÖu qu¶ sÏ nh×n thÊy chËm. NhÊt lµ h×nh thµnh ®¹o ®øc nÕp sèng lÝ t­ëng, x©y dùng quan niÖm gi¸ trÞ chung th× mÊt thêi gian, quyÕt kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu. Do vËy, dïng nã ®Ó ng¨n cÊm ¸c, gi¶m lan truyÒn th× tá ra lùc bÊt tßng t©m. NhÊt lµ trong khi qu¶n lý xuÊt hiÖn hçn lo¹n, ®ßi hái dÑp lo¹n ®Ó x©y dùng l¹i trËt tù, lµm cho qu¶n lý nhanh chãng tõ kh«ng nÒn nÕp chuyÓn biÕn thµnh cã nÒn nÕp th× ®øc trÞ tá ra mÒm yÕu ®uèi søc. Nh­ng sau khi mét lo¹i t­ t­ëng, mét lo¹i quan niÖm gi¸ trÞ ®­îc mäi ng­êi tiÕp nhËn, th× thêi gian ph¸t huy t¸c dông cña nã t­¬ng ®èi dµi, thËm chÝ lµ rÊt s©u xa. §iÓm nµy qu¶n lý ph¸p trÞ kh«ng sao b× kÞp. Do vËy, cã thÓ nãi ph¸p trÞ theo ®æi lµ hiÖu qu¶ thêi gian ng¾n, ®øc trÞ theo ®æi lµ hiÖu qu¶ thêi gian dµi. Ph¸p trÞ lµ qu¶n lý tÝnh chiÕn thuËt, ®øc trÞ lµ qu¶n lý tÝnh chiÕn l­îc. 20
  3. Cßn chøc n¨ng ®øc trÞ ë chç “khuyªn thiÖn”. Nã kh«ng ph¶i lµ gi¶m l­u truyÒn, ng¨n chÆn “¸c” mét c¸ch tiªu cùc mµ lµ tÝch cùc tiªu diÖt tËn gèc c¸i “¸c”, thùc hiÖn “chÆt ®øt gèc rÔ”, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tõ c¨n b¶n. III. NhËn xÐt Nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cho thÊy r»ng, trong thùc tiÔn qu¶n lý, hai ®­êng lèi qu¶n lý ®øc trÞ vµ ph¸p trÞ ph¶i cã ®ñ c¶ vµ kÕt hîp sö dông, réng m¹nh cïng thi hµnh. KÕt luËn cña thùc tiÔn qu¶n lý mÊy ngµn n¨m cña Trung Quèc ®ãi víi h«m nay ph¶i cã ý nghÜa r¨n b¶o. Kh«ng chØ Trung Quèc, ngay ë NhËt B¶n, giíi xÝ nghiÖp trong tæng kÕt thùc tiÔn, còng rót ra kÕt luËn nh­ vËy. Nhµ xÝ nghiÖp næi tiÕng ®­¬ng ®¹i Songxia nãi: “Lµ mét ng­êi l·nh ®¹o, ®èi víi ©n uy ph¶i phèi hîp vËn dông ®­îc”; “©n uy kiªm sö dông, réng nghiªm tho¶ ®¸ng, míi cã thÓ gióp nhau cïng hoµn thµnh thu ®­îc hiÖu qu¶ mét c«ng ®«i viÖc”. Tõ chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cña ®øc trÞ chóng ta cã thÓ thÊy nã phï hîp ®ßi hái tæ chøc trÞ an l©u dµi cña xÝ nghiÖp, cã lîi cho ph¸t triÓn æn ®Þnh l©u dµi. 21
  4. Chøc n¨ng cña qu¶n lý ®øc trÞ dùa vµo gi¸o ho¸ ®Ó h×nh thµnh khèng chÕ bªn trong cña mäi ng­êi. Còng tøc lµ biÕn môc tiªu, t«n chØ, quan niÖm gi¸ trÞ cña xÝ nghiÖp thµnh môc tiªu, t«n chØ quan niÖm gi¸ trÞ cña b¶n th©n toµn thÓ thµnh viªn. 22
  5. Môc lôc Lêi nãi ®Çu. Trang Ch­¬ng I: T­ t­ëng “§øc trÞcña Khæng tö I. T­ t­ëng “§øc trÞ” cña Khæng Tö 1. Khæng Tö - Nhµ qu¶n lý xuÊt s¾c 2. Khæng Tö - Nhµ t­ t­ëng qu¶n lý thuyÕt §øc trÞ. 2.1. §¹o nh©n vÒ qu¶n lý 2.2. Khæng Tö víi tÇng líp qu¶n lý chuyªn nghiÖp Ch­¬ng II: VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i I. VËn dông trong thùc tiÔn II. Nh÷ng ®iÓm lîi vµ h¹i cña “§øc trÞ” trong qu¶n 23
  6. lý. III. NhËn xÐt 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản