intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p2

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p2', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p2

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng DÇu gan c¸ Mory (c¸ thu) - Gia sóc lín: 100 - 200 g/ngµy - Gia sóc nhá: 30 - 80 g/ngµy - Chã: 10 - 20 g/ngµy DÇu gan c¸ b¬n, l−ìi bß: - Gia sóc nhá: 0,05 - 0,5 g/ngµy DÇu gan c¸ ë n−íc ta s¶n xuÊt: - Lîn lín: trén 1 - 2 th×a cµ phª hay 3 - 5 ml dÇu gan c¸ cho 1 kg thøc ¨n hçn hîp. - Lîn nhá: cho uèng 0,5 th×a cµ phª hay 1,5 - 3 ml cho mçi con. - Gµ lín: trén 1 th×a cµ phª gan c¸ vµo 1 kg thøc ¨n, cho ¨n tuú thÝch. - Gµ nhá: cho uèng 1 th×a cµ phª cho 20 gµ con. Chó ý: Trong thó y cã thÓ dïng cµ rèt, cµ chua ®Òu chøa nhiÒu Vitamin A cho gia sóc ¨n phÇn nµo thay thÕ dÇu gan c¸. 65
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k DÇu GÊC Lµ dÇu chiÕt tõ mµng bäc h¹t qu¶ gÊc. Trung b×nh 100 gam mµng h¹t gÊc t−¬i chøa 0,338 gam tiÒn sinh tè A. 100 gam mµng h¹t gÊc kh« chøa 1 gam tiÒn sinh tè A. 1 kg dÇu gÊc chøa 3580 mg Beta caroten t−¬ng ®−¬ng 6425 UI, l−îng Vitamin A cña dÇu gÊc gÊp 1,8 lÇn dÇu gan c¸ thu gÊp 1,5 lÇn cµ rèt vµ gÊp 68 lÇn cµ chua. 1. TÝnh chÊt DÇu gÊc mµu ®á m¸u, chøa tiÒn sinh tè A (Beta caroten). DÇu gÊc kh«ng bÒn v÷ng bëi nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng. CÇn b¶o qu¶n n¬i tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh s¸ng, ®ùng trong lä kÝn, mµu tèi. Khi dÇu gÊc bÞ oxy ho¸, mµu nh¹t dÇn vµ gi¶m ho¹t tÝnh. Cã thÓ cho thªm hydro quinin víi tû lÖ mét phÇn ngh×n sÏ b¶o qu¶n ®−îc l©u h¬n. 2. T¸c dông Khi uèng dÇu gÊc vµo c¬ thÓ d−íi t¸c dông cña men Carotenaza trong gan biÕn Bcaroten thµnh Vitamin A nªn t¸c dông nh− Vitamin A trong c¬ thÓ. 3. ChØ ®Þnh Dïng dÇu gÊc trong c¸c tr−êng hîp thiÕu Vitamin A. - Chøng viªm kÕt m¹c kh« m¾t, c¸c bÖnh vÒ m¾t kh¸c ë gia sóc, gia cÇm. - BÖnh co giËt, tª liÖt gia sóc, gia cÇm c¸i. - Ch÷a héi chøng v« sinh, ®Î nou, sÈy thai cña gia sóc - T¨ng kh¶ n¨ng ®éng dôc cña gia sóc ®ùc. - T¨ng kh¶ n¨ng sinh s¶n cña gia sóc c¸i. - T¨ng kÝch thÝch kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña gia sóc non. - Båi bæ c¬ thÓ trong c¸c bÖnh nhiÔm khuÈn. - T¨ng søc ®Ò kh¸ng ®Ò phßng vµ chèng bÖrth cho gia sóc. - KÝch thÝch vÕt th−¬ng mau lµnh, chãng lªn da non 4. LiÒu l−îng DÇu gÊc dïng cho gia sóc uèng víi liÒu trung b×nh sau: - Tr©u, bß, ngùa: 10 - 20 ml/ngµy - Bª, nghÐ, ngùa con: 5 - 15 ml/ngµy - Dª, cõu, lîn: 3 - 5 ml/ngµy - Chã: 2 - 3 ml/ngµy - Gia cÇm: 0,5 - 2 ml/ngµy cho 10 con (hay mçi con nhá 2 - 3 giät) 66
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k VIT-ADE 1. TÝnh chÊt VIT-ADE tiªm do XÝ nghiÖp d−îc vµ vËt t− thó y TW s¶n xuÊt. Thµnh phÇn Vitamin A (Retinol cicetat) 1.000.000 UI Vitamin D (Engocalciferol) 1.000.000 UI Vitamin E (DLα-tocoferol acetat) 300 mg Dung m«i vµ chÊt b¶o qu¶n ®Æc biÖt v® 10 ml 2. T¸c dông VIT-ADE tiªm lµ mét l−îng thuèc tiªm gåm c¸c Vitamin A, D, E hoµ tan trong dÇu, cã t¸c dông cho sù ph¸t triÓn cña c¬ thÓ, tham gia vµo sù t¹o ra c¸c m«, da vµ niªm m¹c còng nh− vâng m¹c thÞ gi¸c. Vitamin A cßn ®iÒu hoµ chøc n¨ng cña tuyÕn gi¸p vµ tuyÕn sinh dôc, t¨ng cuêng søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ, chèng viªm nhiÔm ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nang trøng, tinh trïng, ph¸t triÓn cña bµo thai. Vitamin A kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña gia sóc con, ®Î trøng cña gµ m¸i, kÝch thÝch qu¸ tr×nh rùng trøng, thô thai vµ lµm æ cña bµo thai. Vitamin D b¶o ®¶m cho sù hÊp thu c¸c hîp chÊt canxi vµ phospho ë ruét, ®iÒu chØnh nång ®é c¸c chÊt nµy trong m¸u vµ tÝch chóng trong x−¬ng, t¹o vá trøng. Vitamin E kÝch thÝch thuú tr−íc tuyÕn yªn tõ ®ã lµm t¨ng tiÕt c¸c Hormon; Gonadotropin, Thyreotropin vµ ACTH. KÝch thÝch qu¸ tr×nh t¹o tinh trïng, kh¶ n¨ng thô thai, mang thai. Vitamin E cßn lµ chÊt b¶o qu¶n lµm bÒn v÷ng c¸c axit bÐo kh«ng no, øc chÕ sù t¹o thµnh c¸c Lipoperoxid ®éc vµ c¸c Phospholipit kh«ng b×nh th−êng. KÝch thÝch qu¸ tr×nh t¹o s¾c tè da, lßng ®á trøng... Ngoµi ra Vitamin E t¸c dông nh− mét chÊt b¶o qu¶n Vitamin A, kÝch thÝch sù hÊp thô vµ dù tr÷ Vitamin A trong c¬ thÓ. 3. ChØ ®Þnh VIT-ADE dïng trong c¸c tr−êng hîp sau: - Phßng vµ ch÷a c¸c triÖu chøng thiÕu Vitamin A, D, E - Dïng khi m¾c c¸c bÖnh nhiÔm khuÈn, ký sinh trïng, hoÆc c¸c bÖnh néi khoa, ®Æc biÖt víi c¸c bÖnh viªm nhiÔm ®−êng h« hÊp vµ tiªu ho¸, t¨ng søc ®Ò kh¸ng ®Ó chèng Stress cho gµ, lîn nu«i c«ng nghiÖp. - T¨ng kh¶ n¨ng thô thai, mang thai, sinh tr−ëng. - T¨ng tû lÖ ®Î trøng, tû lÖ në cao, kÝch thÝch sinh tr−ëng cña gia sóc con, gia sóc chËm lín, cßi x−¬ng, viªm x−¬ng, viªm c¬, ®i ®øng xiªu vÑo. - Phßng vµ trÞ bÖnh qu¸ng gµ, kh« m¾t, tæn th−¬ng biÓu m« ë gia sóc. 67
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng Tiªm b¾p thÞt: - Tr©u, bß, ngùa: . 5 - 10 ml/ngµy - Bª, nghÐ, lîn, dª, cõu: 3 - 7 ml/ngµy - Lîn con: 1 - 3 ml/ngµy - Chã, mÌo: 0,1 - 0,2 ml/ngµy - Thá vµ gia cÇm: 0,1 ml/ngµy BÖnh nÆng cã thÓ lÆp l¹i 2 - 3 lÇn, c¸ch nhau 2 ngµy. 68
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k VITAMIN D Cã nhiÒu lo¹i Vitamin D ®ã lµ Vitamin D2, D3, D4, D5, D6 cã cÊu t¹o gièng nhau, chØ kh¸c nhau ë ho¹t tÝnh sinh häc vµ quan träng nhÊt lµ Vitamin D2, vµ D3. Vitamin D2 cßn gäi lµ Canciferon hay Ergocanciferon. Vitamin D3 Cßn gäi lµ Colecanciferon. Trong thó y th−êng dïng Vitamin D2 vµ D3. 1. TÝnh chÊt Vitamin D lµ nh÷ng tinh thÓ tr¾ng, hoµ tan trong dÇu, Ýt tan trong cån, kh«ng tan trong n−íc, bÒn v÷ng trong m«i tr−êng kiÒm bÞ ph©n huû trong m«i tr−êng axit v« c¬. NhiÖt ®é th−êng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn Vitamin D. 1mg Vitamin D tu¬ng ®−¬ng 40.000 UI (®¬n vÞ quèc tÕ). 2. T¸c dông Vitamin D cã t¸c dông ®iÒu hoµ tû lÖ Ca/P trong m¸u, gióp cho viÖc h×nh thµnh bé x−¬ng cña gia sóc non ®−îc b×nh th−êng. ThiÕu Vitamin D xuÊt hiÖn bÖnh cßi x−¬ng do sù mÊt c©n b»ng cña tû lÖ Ca/P. Vitamin D cã t¸c dông ®Õn c¸c tuyÕn néi tiÕt: Vitamin D kÝch thÝch ho¹t ®éng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng. Gia sóc bÞ suy tho¸i tuyÕn gi¸p tr¹ng, chØ cÇn cung cÊp Vitamin D lµ cã thÓ chòa khái. Vitamin D3 t¸c dông ®Õn tuyÕn sinh dôc t¨ng c−êng ®éng dôc cña bß. 3. ChØ dÞnh Vitamin D dïng ®Ó phßng vµ trÞ c¸c bÖnh sau: - Phßng vµ trÞ chøng cßi x−¬ng ë gia sóc, gia cÇm non. - Viªm x−¬ng, viªm khíp x−¬ng, chøng mÒm xu¬ng ë gia sóc. - C¸c rèi lo¹n trao ®æi chÊt kÌm theo hay kh«ng kÌm theo sù biÕn d¹ng x−¬ng do thiÕu dinh d−ìng. - T¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng bÖnh cña gia sóc non vµ bæ sung Vitamin D trong giai ®o¹n lµnh bÖnh. - KÝch thÝch ®éng dôc cña bß c¸i, ngùa c¸i. - Trong bÖnh sèt s÷a cña bß vµ gia sóc c¸i - C¸c chøng ¨n: ®Êt, ®¸, v«i t−êng... cña lîn c¸i, chã c¸i do thiÕu canxi. 69

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản