intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 3

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

215
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình 1.10. Dịch vụ truyền hình hội nghị 12 Chương 2, Mạng Lưới Truyền Thông Công Cộng 2.1. Khái niện, phân loại và điều kiện kết cấu Mạng lưới truyền thông công cộng là tập hợp các thiết bị viễn thông, chúng được nối ghép với nhau thành một hệ thống dùng để truyền thông tin giữa các người sử dụng và thực hiện các dịch vụ viễn thông tương ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 3

  1. H ình 1.10. Dịch vụ truyền hình hội nghị 12
  2. Chương 2, Mạng Lưới Truyền Thông Công Cộng 2 .1. Khái niện, phân loại và điều kiện kết cấu 2.1.1, Khái niệm Mạng lưới truyền thông công cộng là tập hợp các thiết bị viễn thông, chúng được nối ghép với nhau thành mộ t h ệ thống dùng để truyền thông tin giữa các người sử dụng và thực hiện các dịch vụ viễn thông tương ứng. 2.1.2, Phân loại mạng lưới truyền thông và điều kiện kết cấu Mạng lưới truyền thông có thể đư ợc định nghĩa là một h ệ thống chuyển thông tin. Các m ạng lưới truyền thông điện hiện nay đang được sử dụng đ ể xử lý các lo ại thông tin khác nhau bao gồm m ạng lưới điện thoại, mạng lưới điện tín, và mạng lưới truyền số liệu. Ngoài ra, ISDN là một mạng lưới có khả năng xử lý tích hợp các loại thông tin trên. Về khía cạnh lo ại cuộc gọ i và các dịch vụ , các m ạng lưới truyền thông có thể được phân chia thành mạng truyền thông công cộng, mạng truyền thông chuyên dụng và m ạng truyền thông di động. Dựa vào phạm vi các d ịch vụ truyền thông được đưa vào hoạt động, các m ạng truyền thông có thể được phân loại tiếp thành mạng truyền thông nội bộ, m ạng truyền thông nội h ạt, m ạng truyền thông liên tỉnh, mạng truyền thông quốc tế. Nếu chúng ta phân lo ại chúng về xử lý chuyển mạch, ta có thể có m ạng truyền thông tức thời và m ạng truyền thông nhanh. Như đã nói trên, các mạng truyền thông có thể đ ược phân ra nhiều hơn nữ a tùy theo nhu cầu và đòi hỏi của người sử dụng. Về căn bản, m ạng truyền thông bao gồm một h ệ thống chuyển m ạch để đ ịnh rõ đường nố i cuộc gọi theo yêu cầu của thuê bao và một h ệ thống truyền d ẫn đ ể truyền thông tin gọ i đến người nh ận . Về căn bản, nó phải đáp ứng những điều kiện sau: 1 , Có khả năng kết n ối các cuộ c gọ i được gọ i từ tất cả các thuê bao chủ gọi có đ ăng ký trong hệ thống đ ến thuê bao b ị gọi vào bất cứ lúc nào hoặc vào thời gian đã đ ịnh trước. 2 , Có khả năng đáp ứng các yêu cầu và nhữ ng đặc tính của truyền dẫn. 3 , Số củ a thuê bao bị gọi phải được tiêu chuẩn hóa. 4 , Có khả năng thự c hiện việc truyền tin một cách cẩn th ận và độ tin cậy cao. 5 , Cần có một h ệ thống ghi hóa đơn hợp lý. 6 , Hoạt động củ a nó cần ph ải vừa tiết kiệm vừa linh ho ạt. Để thực hiện được những điều trên, mạng tổng đài ph ải được thiết kế, sau đó đưa vào ho ạt động một cách đúng đắn bằng cách xem xét chất lượng cu ộc gọ i, kh ả năng xử lý cuộc gọi, chi phí lắp đặt và chi phí vận hành, mố i liên hệ giữa h ệ thống truyền dẫn và h ệ thống chuyển mạch. Các mục đư ợc nêu ra trên đây có thể được tổng h ợp thành sự kết nối cuộ c gọi và tiêu chuẩn truyền d ẫn, kế hoặc đánh số, độ tin cậy và hệ thống ghi hóa đơn. 13
  3. 2 .2, Mạng chuyển mạ ch và điện thoạ i Vì các thuê bao đã đăng ký trong h ệ thống ở rải rác, nên về căn bản mà nói thì hệ thống này phải có kh ả n ăng xử lý tất cả cuộ c gọi của họ mộ t cách tiết kiệm, tin cậy và nhanh chóng. Để đạt được mụ c đích này, các đặc tính và những yêu cầu đòi hỏi của thuê bao ph ải được xem xét đ ể đảm bảo các d ịch vụ thoại chất lượng cao. Một m ạng nội h ạt với một hoặc hai hệ thống chuyển mạch có thể được thiết lập nếu cần thiết. Đối với các thuê bao sống trong mộ t vùng riêng biệt có th ể chỉ cần mộ t hệ thống tổng đài. Nhưng nếu số thuê bao trong một vùng riêng biệt vượt quá mộ t giới hạn nào đó, có thể lắp đ ặt nhiều tổng đài. Nói chung, các mạng lưới đường dây có thể được lập ra như m inh họ a hình 2.1 . Mạng lưới m ắc nối tiếp trong hình (a) được lập ra b ằng cách nối tất cả các m ạng lưới dây của tất cả các vùng theo kiểu nối tiếp. Trái lại, mạng lưới vòng trong hình (b) được thiết lập theo kiểu tròn. Như được nô tả trong hình (c), mạng hình sao được tập trung vào một điểm chuyển mạch. Trong hình (d) trường hợp mạng được m ắc theo kiểu lưới các đường nố i các phía với nhau được thự c hiện. Cũng vậy, nếu được yêu cầu, m ạng lư ới ghép có th ể đ ược lắp đ ặt như hình (e). Hình 2.1, Các kiểu mạ ng lưới đường dây 14
  4. Hình 2.2, Thiết lập tổng đài Bất cứ mạng lưới nào được đề cập trước đây có th ể được lắp đ ặt để đáp ứng những nhu cầu và yêu cầu của thuê bao. Trong trường hợp có một vùng rộng lớn cần nhiều hệ thống chuyển mạch, thông thường thì mạng mắc theo hình lưới được thiết lập. Đối với những vùng nông thôn ho ặc những vùng xa xôi như nông trại ho ặc các làng chài có m ật độ gọi thấp, ngư ời ta sử dụng mạng hình sao. Các phương pháp nối m ạng có thể dung cho các m ạng lưới đường dây có ph ần nào phức tạp hơn. Thông thường việc nối m ạng được thự c hiện theo 4 m ức như minh họ a trong hình 2.2; trung tâm nội hạt, trung tâm liên tỉnh, trung tâm khu vực, trung tâm vùng. Trong m ạng lưới phân cấp có các mức như trên, việc tạo hướng thay thế bao gồm các hướng có mức sử dụng cao và các hướng thay thế được sử dụng. Nếu mộ t cuộc gọ i được phát sinh, hướng có mức sử dụng cao sẽ đư ợc tìm đ ầu tiên. Cuộ c gọi này được nối với bên bị gọi thông qua hướng thay thế của tổng đài ở mứ c cao kế tiếp. Mạng điện thoại  K hái niệm: - Mạng điện tho ại là tập hợp các thiết bị, tổng đài, hệ thống truyền d ẫn, hệ thống thuê bao và các thiết bị phụ trợ khác, chúng được kết nối chặt chẽ với nhau để đ ảm bảo thông tin thoại giữa các thuê bao và các dịch vụ thoại - PSTN (Public Switching Telephone Network): mạng chuyển mạch tho ại công cộng: Là mạng có quy mô quốc gia được tổ chức, quản lý, phân định rõ ràng từ trên xuống dưới. Là một bộ phận cơ sở hạ tầng quốc gia đáp ứng nhu cầu trao đổ i thông tin thường xuyên của người dân, phục vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng - PA(B)X (Private Automatic (Branch) Exchange: mạng điện thoại riêng 15
  5. S ử dụng tổng đài riêng để lắp đặt một mạ ng điện thoại cho nội bộ một cơ quan, hoặc mộ t khu vực nào đó. Có các đường trung kế để kết nối với mạng điện thoại công cộng.  H ệ thống truyền dẫn trong mạng điện thoại Là môi trường truyền dẫn tín hiệu trong mạng điện thoại đảm bảo độ suy hao cho phép và thoả mãn các yêu cầu về:  D ung lượng thuê bao và tốc độ phát triển thuê bao - Đ iều kiện địa lý, khí hậu thời tiết - Các yếu tố về q uy ho ạch đô thị - Thuận tiện cho bảo dưỡng, sửa chữa - Tiết kiệm chi phí  Tuỳ theo số lượng thuê bao hay tốc độ phát triển thuê bao chia thành: - Mạng điện thoại không phân vùng - Mạng điện thoại phân vùng 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2