intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu Quản trị ngân hàng thương mại - PGS.TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

111
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị ngân hàng thương mại giúp các học viên nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng; các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các Thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu Quản trị ngân hàng thương mại - PGS.TS. Trương Quang Thông

  1. Giới thiệu môn học QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (Cao học) Giảng viên phụ trách: PGS. TS Trương Quang Thông Đại học Kinh tế TP.HCM 1
  2. Đối tượng và mục tiêu • ĐỐI TƯỢNG – Học viên cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng – Học viên các chương trình bồi dưỡng Sau đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng • MỤC TIÊU Sau khi học xong môn học nầy, các học viên sẽ nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng; các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các Thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản … 2
  3. Yêu cầu và thời lượng • YÊU CẦU Để có thể học tập và lĩnh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có các kiến thức về Kinh tế học, Tiền tệ và Ngân hàng, Ngân hàng Trung ương, Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. • THỜI LƯỢNG Môn học được thiết kế trong thời lượng 45 tiết với các nội dung trình bày như sau (xem lịch làm việc). 3
  4. Phương pháp Thuyeát giaûng keát hôïp vôùi thuyeát trình, phaân tích tình huoáng vaø ñaët caâu hoûi thaûo luaän. – GV seõ thuyeát giaûng 4 chuyeân ñeà QTNH. – Hoïc vieân neân nghieân cöùu caùc taøi lieäu tham khaûo, baøi giaûng vaø chuaån bò baøi thuyeát trình theo nhoùm tröôùc khi ñeán lôùp. – Nhoùm töø 6-8 hoïc vieân seõ thuyeát trình caùc tieåu ñeà taøi theo gôïi yù/höôùng daãn cuûa giaûng vieân. – Giaûng vieân ñöa ra caùc tình huoáng vaø höôùng daãn hoïc vieân thaûo luaän xöû lyù caùc tình huoáng. 4
  5. Giáo trình và sách tham khảo • Rose Peter S. & Sylvia C. Hudgins. Bank Management and Financial Services. Mc Graw Hill International Edition. 2007. • Rose. P. S. Quản trị ngân hàng thương mại. Bản dịch Việt ngữ của Đại học Kinh tế Quốc dân (2001). • Trương Quang Thông. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà Xuất bản Kinh tế 2012. 5
  6. Đánh giá • Điểm quá trình (thuyết trình+bài tập tình huống): 50% • Kiểm tra cuối kỳ: 50% • Hình thức kiểm tra: đề thi mở (thời gian 75’), bao gồm 2 phần: – Tự luận: lý thuyết có liên hệ đến các vấn đề thực tiễn. – Bài tập/bài tập tình huống. 6
  7. Merci ! THANK YOU ! 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2