Hướng dẫn giải đề thi ĐH - CĐ năm 2008 môn Hóa khối B M195

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

4
894
lượt xem
287
download

Hướng dẫn giải đề thi ĐH - CĐ năm 2008 môn Hóa khối B M195

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải đề thi đh - cđ năm 2008 môn hóa khối b m195', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải đề thi ĐH - CĐ năm 2008 môn Hóa khối B M195

 1. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) HƯ NG D N GI I ð THI ð I H C, CAO ð NG NĂM 2008 Môn thi : HOÁ, kh i B - Mã ñ : 195 Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (44 câu, t câu 1 ñ n câu 44) Câu 1 : Cho bi t các ph n ng x y ra sau : 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 ; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát bi u ñúng là A. tính kh c a Cl − m nh hơn c a Br − . B. tính oxi hoá c a Br2 m nh hơn c a Cl2. C. tính kh c a Br − m nh hơn c a Fe . 2+ D. tính oxi hoá c a Cl2 m nh hơn c a Fe3+. ðáp án D. Br2 oxi hóa ñư c Fe2+ → Fe3+ ⇒ Lo i C. Cl2 oxi hóa ñư c Br− ⇒ Lo i A, B. K t h p (b c c u) ⇒ Tính oxi hóa c a Cl2 m nh hơn Fe3+. Câu 2 : Dãy các nguyên t s p x p theo chi u tăng d n tính phi kim t trái sang ph i là A. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F. ðáp án C. D a vào ñ nh lu t tu n hoàn. N, O, F là các nguyên t thu c chu kì 2, có ñi n tích h t nhân tăng d n ⇒ N < O < F. N, P là các nguyên t thu c nhóm VA, có ñi n tích h t nhân tăng d n ⇒ P < N. Tóm l i : P < N < O < F. Câu 3 : Nguyên t c luy n thép t gang là A. dùng O2 oxi hoá các t p ch t Si, P, S, Mn, ... trong gang ñ thu ñư c thép. B. dùng ch t kh CO kh oxit s t thành s t nhi t ñ cao. C. dùng CaO ho c CaCO3 ñ kh t p ch t Si, P, S, Mn, ... trong gang ñ thu ñư c thép. D. tăng thêm hàm lư ng cacbon trong gang ñ thu ñư c thép. ðáp án A. Chú ý, tránh nh m l n v i nguyên t c s n xu t gang ! Câu 4 : ðun nóng ch t H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung d ch HCl (dư), sau khi các ph n ng k t thúc thu ñư c s n ph m là A. H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 2. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) B. H3N -CH2- COOHCl − , H3N -CH2-CH2- COOHCl − . + + C. H3N+-CH2- COOHCl − , H3N+-CH(CH3)- COOHCl − . D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. ðáp án C. Ph n ng th y phân, c t ñ t liên k t –CO–NH– kém b n. Chú ý môi trư ng axit HCl ⇒ s n ph m. Tuy nhiên, cách vi t công th c c u t o c a s n ph m như ñ bài là “có v n ñ ”, d gây lúng túng cho thí sinh ! Câu 5 : Cho sơ ñ chuy n hoá sau : + Br2 (1:1mol),Fe,t + NaOH(dö ),t ,p + HCl(dö ) Toluen  X  Y  Z → → → 0 0 Trong ñó X, Y, Z ñ u là h n h p c a các ch t h u cơ, Z có thành ph n chính g m A. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen. C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol. ðáp án D. X : o-bromtoluen và p-bromtoluen ; Y : o-NaO-C6H4-CH3 và p-NaO-C6H4-CH3 ⇒ Z : o-metylphenol và p-metylphenol. Nh n xét : m t s em “phân vân” ch “NaOH (dư), to, p”. N u ñ ghi rõ là NaOH ñ c, dư thì chính xác hơn ! Câu 6 : M t m u nư c c ng ch a các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3 , Cl − , SO 2− . Ch t ñư c dùng − 4 ñ làm m m m u nư c c ng trên là A. Na2CO3. B. HCl. C. H2SO4. D. NaHCO3. ðáp án A. Nguyên t c làm m m nư c c ng toàn ph n (b ng phương pháp hóa h c) là dùng Na3PO4 ho c Na2CO3 ñ lo i b Mg2+ và Ca2+ dư i d ng mu i k t t a. Câu 7 : ðun nóng h n h p g m hai rư u (ancol) ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng v i H2SO4 ñ c 1400C. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu ñư c 6 gam h n h p g m ba ete và 1,8 gam nư c. Công th c phân t c a hai rư u trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH ðáp án A. 2Cn H 2n+1OH  Cn H 2n+1OCn H 2n+1 + H 2O → n(rư u) = 2n(H2O) = 2.1,8/18 = 0,2 mol ; m(rư u) = m(ete) + m(H2O) = 7,8 gam 7,8 39 − 18 ⇒ 14n + 18 = = 39 ⇒ n = = 1,5 ⇒ Hai rư u là CH3OH và C2H5OH. 0, 2 14 Nh n xét : ðây là m t bài toán quen thu c trong Chuyên ñ . Ancol – Ph n ng tách nư c. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 3. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Câu 8 : Cho các ch t : rư u (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, ñimetyl ete và axit fomic. S ch t tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. ðáp án B. Các ch t : glixerol (t o ph c) ; glucozơ (t o ph c và oxi hóa – kh ) ; axit fomic (ph n ng axit – bazơ). Câu 9 : Oxi hoá 1,2 gam CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ñư c h n h p s n ph m X (g m HCHO, H2O, CH3OH dư). Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3, ñư c 12,96 gam Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%. ðáp án B. n(CH3OH pư) = n(HCHO) = 4n(Ag) = (12,96/108)/4 = 0,03 mol n(CH3OH) = 1,2/32 = 0,0375 mol ⇒ H = (0,03/0,0375).100% = 80%. Nh n xét : Câu này tương ñ i d . Không có gì ñ bàn c . Tuy nhiên có th ñi u ch nh các phương án nhi u ñ tăng ñ khó (ví d 40%). Câu 10 : Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít rư u (ancol) etylic 460 là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg. ðáp án D. C6H10O5 → 2C2H5OH H = 72%  46% × 5 × 0,8 0,5 ×162 ⇒ m(tinh b t) = × = 4,5 kg 46 72% Chú ý : b qua h s n c a tinh b t, dùng sơ ñ h p th c (chú ý hi u su t) ñ tính nhanh. Phép tính ch th c hi n 1 l n (không ñ i lít thành ml ñ ñơn v cu i cùng là kg). Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, hai phương án A và C ch mang tính hình th c (có th thay b ng các phương án 3,24 ; 6,25 ho c 6,95). Câu 11 : Nung m t h n h p r n g m a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín ch a không khí (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u, thu ñư c ch t r n duy nh t là Fe2O3 và h n h p khí. Bi t áp su t khí trong bình trư c và sau ph n ng b ng nhau, m i liên h gi a a và b là (bi t sau các ph n ng, lưu huỳnh m c oxi hoá +4, th tích các ch t r n là không ñáng k ). A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b. ðáp án B. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 4. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Sơ ñ : 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2 ; 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 Áp su t không ñ i ⇔ 3a = 3b ⇔ a = b. Nh n xét trên giúp bài toán ñư c gi i quy t nhanh hơn. Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, h u như ch mang tính hình th c (có th thay b ng a = 5b). Câu 12 : Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñư c dung d ch Y; cô c n Y thu ñư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá tr c a m là A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50. ðáp án A. Quy ñ i h n h p ñ u ch có FeO và Fe2O3 : FeO → FeCl2 ; Fe2O3 → 2FeCl3 m(Fe2O3) = 9,12 – (7,62/127)*72 gam. ⇒ m = m(FeCl3) = 2*[9,12 – (7,62/127)*72]*162,5/160 = 9,75 gam. Nh n xét : Câu này tính toán hơi ph c t p. Không c n th n có th b r i. Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, h u như ch mang tính hình th c (có th thay b ng 4,875 ; 19,5). Câu 13 : Cho dãy các ch t và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl − . S ch t và ion trong dãy ñ u có tính oxi hoá và tính kh là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. ðáp án B. Có tính oxi hóa và tính kh ⇔ s oxi hóa trung gian : Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+. Nh n xét : Nhi u b n s phân vân gi a A và B, do ít chú ý ñ n Mn2+. Câu 14 : Ph n ng nhi t phân không ñúng là A. 2KNO3  2KNO2 + O2 → B. NH4NO2  N2 + 2H2O → 0 0 t t C. NH4Cl  NH3 + HCl → D. NaHCO3  NaOH + CO2 → 0 0 t t ðáp án D. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O → 0 t Chú ý : Na2CO3 b n, không b nhi t phân ti p trong ñi u ki n thông thư ng ! Câu 15 : Cho dãy các ch t : KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. S ch t ñi n li là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. ðáp án B. Các ch t ñi n li : KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 5. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Câu 16 : Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c khi làm bay hơi dung d ch X là A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam. ðáp án B. n(e Mg như ng) = (2,16/24)*2 = 0,18 mol > n(e N → NO) = (0,896/22,4)*3 = 0,12 mol ⇒ Trong dung d ch có t o thành NH4NO3 ! n(NH4NO3) = (0,18 – 0,12)/8 mol m(mu i khan) = m(Mg(NO3)2) + m(NH4NO3) = (24 + 62*2)*(2,16/24) + 80*(0,18 – 0,12)/8 = 13,92 gam. Nh n xét : Bài này “có v n ñ ” ch sinh ra NH4NO3 trong dung d ch HNO3 dư ! Nên thay phương án C b ng m t s khác (5,92 ; 17,76). Câu 17 : Thành ph n chính c a qu ng photphorit là A. A. Ca3(PO4)2. B. NH4H2PO4. C. Ca(H2PO4)2. D. CaHPO4. ðáp án A. Câu này ñơn thu n là lý thuy t. Câu 18 : ðun nóng m t rư u (ancol) ñơn ch c X v i dung d ch H2SO4 ñ c trong ñi u ki n nhi t ñ thích h p sinh ra ch t h u cơ Y, t kh i hơi c a X so v i Y là 1,6428. Công th c phân t c a Y là A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O. ðáp án B. d(X/Y) = 1,6428 > 1 ⇒ ph n ng tách nư c t o anken. X : CnH2n+2O ⇒ Y : CnH2n d(X/Y) = (14n + 18)/14n = 1,6428 ⇔ 18/14n = 0,6428 ⇒ n = 2 ⇒ X là C2H6O. Nh n xét : Câu này không khó, ch có ñi u ñ bài b “nh m” ñáng ti c ch ñáng l ph i h i “công th c phân t c a X là” thì l i h i “công th c phân t c a Y là” (!?). Chú ý kĩ năng gi i nhanh phương trình trên. Hơi l p l i n i dung c a câu 7. Câu 19 : Cho các ph n ng : Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3  KCl + 3KClO4 → 0 t O3 → O2 + O S ph n ng oxi hoá kh là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. ðáp án D. D a vào s thay ñ i s oxi hóa c a các nguyên t . Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 6. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Nh n xét : Câu này có v n ñ , ch , theo ñáp án c a B ph n ng O3 → O2 + O không ph i là ph n ng oxi hóa – kh ! Chú ý, ph n ng sau v n có s thay ñ i s oxi hóa c a Cl (t oxi hóa – kh ) : Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O ñây ph i xét ñ n c u t o c a CaOCl2 thì m i th y ñư c ñi u này : Cl(-1)-Ca-O-Cl(+1) Câu này s có nhi u b n b nh m (do quên ph n ng trên) ho c ăn may (do quên ph n ng trên nhưng l i tính ph n ng O3 → O2 + O là ph n ng oxi hóa – kh ! Nói chung, không nên ñưa ph n ng O3 → O2 + O vào ñ thi. Câu 20 : Cho 8,9 gam m t h p ch t h u cơ X có công th c phân t C3H7O2N ph n ng v i 100 ml dung d ch NaOH 1,5M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ñư c 11,7 gam ch t r n. Công th c c u t o thu g n c a X là A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3. ðáp án D. Nh n th y : các ch t ñ u ph n ng v i NaOH theo t l 1:1. n(X) = 8,9/89 = 0,1 mol ⇒ n(NaOH) dư = 0,1*1,5 – 0,1 = 0,05 mol R n g m : RCOONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,05 mol) ⇒ R + 67 = (11,7 – 40*0,05)/0,1 ⇒ R = 30 (H2N-CH2-) ⇒ X là H2NCH2COOCH3. Chú ý : nh n xét t l ph n ng và lư ng NaOH dư. Câu 21 : D n 1,68 lít h n h p khí X g m hai hiñrocacbon vào bình ñ ng dung d ch brom (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, có 4 gam brom ñã ph n ng và còn l i 1,12 lít khí. N u ñ t cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công th c phân t c a hai hiñrocacbon là (bi t các th tích khí ñ u ño ñktc). A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6. ðáp án C. k(hiñrocacbon không no) = (4/160)/[(1,68 – 1,12)/22,4] = 1 ⇒ Lo i B. n(trung bình) = 2,8/1,68 = 5/3 = 1,67 ⇒ Lo i D. n(hiñrocacbon không no) = (2,8 – 1,12*1)/0,56 = 3 ⇒ CTPT c a hai hiñrocacbon là : CH4 và C3H6 Chú ý : Tính toán ngay v i th tích mà không c n chuy n v s mol. Câu 22 : Axit cacboxylic no, m ch h X có công th c th c nghi m (C3H4O3)n, v y công th c phân t c a X là A. C6H8O6. B. C3H4O3. C. C12H16O12. D. C9H12O9. ðáp án A. Axit cacboxylic no, m ch h ⇔ k = 3n/2 = (2*3n + 2 – 4n)/2 ⇒ n = 2 Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 7. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) ⇒ CTPT c a X là C6H8O6 Nh n xét : Ph i n m v ng công th c tính ñ b t bão hòa k.  → Câu 23 : Cho cân b ng hoá h c : N2 (k) + 3H2 (k) ← 2NH3 (k) ; ph n ng thu n là ph n  ng to nhi t. Cân b ng hoá h c không b chuy n d ch khi A. thay ñ i áp su t c a h . B. thay ñ i n ng ñ N2. C. thay ñ i nhi t ñ . D. thêm ch t xúc tác Fe. ðáp án D. Chú ý : Cân b ng hóa h c ch có th b chuy n d ch khi thay ñ i các y u t n ng ñ , nhi t ñ và áp su t. Ch t xúc tác ch có vai trò làm tăng t c ñ ph n ng (thu n và ngh ch) mà không làm cho cân b ng chuy n d ch ! Nh n xét : ðây là m t ph n ng khá quen thu c trong ph n “T c ñ ph n ng và cân b ng hóa h c”. Câu 24 : Cho 1,9 gam h n h p mu i cacbonat và hiñrocacbonat c a kim lo i ki m M tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí ( ñktc). Kim lo i M là A. Na. B. K. C. Rb. D. Li. ðáp án A. Chú ý : M2CO3 → CO2 ; MHCO3 → CO2 n(mu i) = 0,448/22,4 = 0,02 mol ⇒ M + 61 < 1,9/0,02 = 95 < 2M + 60 ⇒ 17,5 < M < 34 ⇒ M là Na (23). ðây là m t d ng quen thu c trong Chuyên ñ . Xác ñ nh tên kim lo i. Câu 25 : Th tích dung d ch HNO3 67,5% (kh i lư ng riêng là 1,5 g/ml) c n dùng ñ tác d ng v i xenlulozơ t o thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (bi t lư ng HNO3 b hao h t là 20%) A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít. ðáp án D. 3HNO3 → C6H7O2(NO3)3 H = 80%  V(HNO3) = {[3*(89,1/297)/80%]*63/67,5%}/1,5 = 70 lít. Nh n xét : Câu này quá ph c t p, n ng v tính toán. N u không c n th n r t d b nh m. Nên s d ng phép tính 1 l n (ñ i : 80% = 0,8 ; 67,5% = 0,675). Các phương án nhi u chưa n, nên thay b ng các giá tr 47,25 ; 56 ; 84 ho c 105. N i dung l p l i tương t câu 10. Câu 26 : Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3,36 lít khí ( ñktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric (ñ c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Giá tr c a m là Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 8. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D. 15,6. ðáp án C. Cu không tác d ng v i HCl ⇒ n(Al) = (3,36/22,4)*2/3 = 0,1 mol. Al không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i ⇒ n(Cu) = (6,72/22,4)/2 = 0,15 mol. ⇒ m = 27*0,1 + 64*0,15 = 12,3 gam. Nh n xét : ð bài chưa th c s chính xác. N u thí sinh c “vô tư” làm như trên thì s không có v n ñ gì. Tuy nhiên, s có thí sinh th c m c là “l Al tác d ng v i Cu2+ thì sao ?” ! ðây chính là v n ñ c n ph i bàn ! Các phương án nhi u là chưa t t, nên thay b ng các giá tr 10,45 ho c 13,65. Câu 27 : H p ch t h u cơ no, ña ch c X có công th c phân t C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác d ng v a ñ v i 100 gam dung d ch NaOH 8% thu ñư c ch t h u cơ Y và 17,8 gam h n h p mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là A. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5. B. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5. C. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5. D. CH3OOC-CH2-COO-C3H7. ðáp án C. Do sinh ra h n h p mu i ⇒ Lo i A, D ⇒ n(Y) = 0,1 mol. Theo b o toàn kh i lư ng : M(Y) = [(160*0,1 + 100*8%) – 17,8]/0,1 = 62 ⇒ Y là HO-CH2-CH2-OH. ⇒ X là CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5. Nh n xét : Câu này không có v n ñ gì l n. Câu 28 : Tr n 100 ml dung d ch có pH = 1 g m HCl và HNO3 v i 100 ml dung d ch NaOH n ng ñ a (mol/l) thu ñư c 200 ml dung d ch có pH = 12. Giá tr c a a là (bi t trong m i dung d ch [H+][OH−] = 10−14) A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12. ðáp án D. pH = 12 ⇒ pOH = 2 ⇒ [OH− dư] = (0,1a – 0,1*0,1)/0,2 = 0,01 ⇒ a = 0,12. Chú ý : t ñi u ki n [H+][OH−] = 10−14 ⇒ pH + pOH = 14. Nh n xét : ðây là m t bài toán dung d ch quen thu c. Các phương án nhi u là chưa t t, nên thay b ng các giá tr 0,08 ho c 0,20. Câu 29 : Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, ñơn ch c X tác d ng hoàn toàn v i 500 ml dung d ch g m KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung d ch thu ñư c 8,28 gam h n h p ch t r n khan. Công th c phân t c a X là A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH. ðáp án B. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 9. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Chú ý : X tác d ng hoàn toàn ⇔ X h t (KOH và NaOH có th dư) Theo b o toàn kh i lư ng : 3,6 + 0,5*0,12(56 + 40) = 8,28 + (3,6/X)*18 ⇒ X = 60 ⇒ X là CH3COOH. Câu này cũng có th gi i theo tăng gi m kh i lư ng. Câu 30 : Ch t ph n ng v i dung d ch FeCl3 cho k t t a là A. CH3NH2. B. CH3COOCH3. C. CH3OH. D. CH3COOH. ðáp án A.  → CH3NH2 + H2O ← CH3NH3+ + OH− ; Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3↓  Câu 31 : Cho các ph n ng sau : H2S + O2 (dư)  Khí X + H2O → 0 t NH3 + O2  Khí Y + H2O → 0 850 C, Pt NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X, Y, Z thu ñư c l n lư t là A. SO3, NO, NH3. B. SO2, N2, NH3. C. SO2, NO, CO2. D. SO3, N2, CO2. ðáp án C. H2S + O2 (dư)  SO2 + H2O → 0 t NH3 + O2  NO + H2O → 0 850 C, Pt NH4HCO3 + HCl loãng → CO2 + NH4Cl + H2O Chú ý ñi u ki n trong 2 ph n ng ñ u. Nh n xét : Các ñáp án có SO3 là quá “thô”, h c sinh d dàng lo i tr ! Nên thay b ng các t h p (S, NO, CO2) ho c (S, N2, CO2) ho c (SO2, N2, CO2). Câu 32 : Nhi t phân hoàn toàn 40 gam m t lo i qu ng ñôlômit có l n t p ch t trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 ( ñktc). Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a CaCO3.MgCO3 trong lo i qu ng nêu trên là A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%. ðáp án D. Qu ng ñôlômit là CaCO3.MgCO3 ⇒ %m(CaCO3.MgCO3) = {[(100 + 84)*(8,96/22,4)/2]/40}*100% = 92%. Nh n xét : Câu này không khó. Nên thay phương án A b ng giá tr 42%. Câu 33 : Cho các ph n ng : HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 → 0 t C2H4 + HBr → C2H6 + Br2 → askt(1:1mol) S ph n ng t o ra C2H5Br là Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 10. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. ðáp án B. HBr + C2H5OH  C2H5Br + H2O → C2H4 + Br2  C2H4Br2 → 0 t C2H4 + HBr  C2H5Br → C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr askt(1:1mol) Nh n xét : Câu này không khó. Câu 34 : Ti n hành hai thí nghi m sau : - Thí nghi m 1 : Cho m gam b t Fe (dư) vào V1 lít dung d ch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghi m 2 : Cho m gam b t Fe (dư) vào V2 lít dung d ch AgNO3 0,1M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n thu ñư c hai thí nghi m ñ u b ng nhau. Giá tr c a V1 so v i V2 là A. V1 = V2. B. V1 = 10V2. C. V1 = 5V2. D. V1 = 2V2. ðáp án A. Kh i lư ng ch t r n hai thí nghi m b ng nhau ⇔ V1(64 – 56) = 0,1*V2(108 – 56*0,5) ⇒ V1 = V2. Nh n xét : ñây là m t bài toán tăng gi m kh i lư ng ñi n hình. C n chú ý t l ph n ng. Có th thay th phương án nhi u b ng : V1 = 0,65V2. Câu 35 : Polime có c u trúc m ng không gian (m ng lư i) là A. PE. B. amilopectin . C. PVC. D. nh a bakelit. ðáp án D. PE, PVC : m ch th ng. Amilopectin : m ch phân nhánh. Nh a bakelit : m ng không gian (m ng lư i). Nh n xét : Ph i n m v ng lí thuy t c u trúc m ng c a polime. Tuy nhiên câu này không khó, do là m t câu ñã khá quen thu c. Câu 36 : Công th c phân t c a h p ch t khí t o b i nguyên t R và hiñro là RH3. Trong oxit mà R có hoá tr cao nh t thì oxi chi m 74,07% v kh i lư ng. Nguyên t R là A. S. B. As. C. N. D. P. ðáp án C. Oxit có d ng : R2O5 ⇒ 2R + 5*16 = 5*16/0,7407 ⇒ R = 14 ⇒ R là N. Chú ý : Hóa tr cao nh t v i H + Hóa tr cao nh t v i O = 8. Câu 37 : nh hư ng c a nhóm -OH ñ n g c C6H5- trong phân t phenol th hi n qua ph n ng gi a phenol v i A. dung d ch NaOH. B. Na kim lo i. C. nư c Br2. D. H2 (Ni, to) ðáp án C. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 11. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) C6H5OH + Br2  2,4,6-tribromphenol → D u hi u : ph n ng x y ra ngay v i dung d ch brom, nhi t ñ thư ng, không c n xúc tác, theo t l 1:3 (d hơn nhi u so v i benzen : brom khan, nhi t ñ cao, xúc tác b t Fe). Câu 38 : Hiñrocacbon m ch h X trong phân t ch ch a liên k t σ và có hai nguyên t cacbon b c ba trong m t phân t . ð t cháy hoàn toàn 1 th tích X sinh ra 6 th tích CO2 ( cùng ñi u ki n nhi t ñ , áp su t). Khi cho X tác d ng v i Cl2 (theo t l s mol 1 : 1), s d n xu t monoclo t i ña sinh ra là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. ðáp án C. X  6CO2 ⇒ X có 6C. → X m ch h , ch ch a liên k t σ ⇒ X là C6H14. X có 2 nguyên t C b c ba ⇒ X là : 2,3-ñimetylbutan. Cho X tác d ng v i Cl2 (t l mol 1:1) ch sinh ra t i ña 2 d n xu t monoclo : Chú ý : tính ñ i x ng c a phân t . Câu 39 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. ðáp án A. Ph n ng : (RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3 → Theo b o toàn kh i lư ng : m(xà phòng) = m(ch t béo) + m(NaOH) – m(glixerol) ⇒ m(xà phòng) = 17,24 + 40*0,06 – 92*0,06/3 = 17,80 gam. Nh n xét : Câu này không quá khó, ch c n chú ý khái ni m ch t béo. ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng 2008. Câu 40 : Cho dãy các ch t : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). S ch t trong dãy tham gia ñư c ph n ng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. ðáp án D. Các ch t tham gia ph n ng tráng gương : HCHO, HCOOH, CH3CHO và C12H22O11. Chú ý : Mantozơ có tham gia ph n ng tráng gương. C2H2 có ph n ng v i AgNO3/NH3 nhưng không ph i ph n ng tráng gương. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 12. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Câu 41 : Cho 0,1 mol P2O5 vào dung d ch ch a 0,35 mol KOH. Dung d ch thu ñư c có các ch t A. K3PO4, K2HPO4. B. K2HPO4, KH2PO4. C. K3PO4, KOH. D. H3PO4, KH2PO4. ðáp án B. P2O5  2H3PO4 → Do : 1 < n(KOH)/n(P2O5) = 0,35/(0,1*2) = 1,75 < 2 ⇒ Hai mu i là : K2HPO4, KH2PO4. Câu 42 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t este no, ñơn ch c thì s mol CO2 sinh ra b ng s mol O2 ñã ph n ng. Tên g i c a este là A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat. ðáp án A. Este no, ñơn ch c (m ch h ) ⇔ CnH2nO2 Ph n ng cháy : CnH2nO2 + (3n − 2)/2O2 → nCO2 + nH2O n(CO2) = n(O2) ⇔ (3n − 2)/2 = n ⇒ n = 2 ⇒ Este là C2H4O2 hay HCOOCH3 (metyl fomiat). Câu 43 : Cho ch t h u cơ X có công th c phân t C2H8O3N2 tác d ng v i dung d ch NaOH, thu ñư c ch t h u cơ ñơn ch c Y và các ch t vô cơ. Kh i lư ng phân t (theo ñvC) c a Y là A. 85. B. 68. C. 45. D. 46. ðáp án C. X + NaOH → ch t h u cơ Y và các ch t vô cơ ⇒ X là CH3CH2NH3NO3 Ph n ng : CH3CH2NH3NO3 + NaOH  CH3CH2NH2 + NaNO3 + H2O → ⇒ Y là CH3CH2NH2 (M = 45 ñvC). Nh n xét : Nhi u b n s lúng túng trong vi c xác ñ nh CTCT c a X. ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008. Câu 44 : H n h p r n X g m Al, Fe2O3 và Cu có s mol b ng nhau. H n h p X tan hoàn toàn trong dung d ch A. NaOH (dư). B. HCl (dư). C. AgNO3 (dư). D. NH3 (dư). ðáp án B. NaOH ch hòa tan ñư c Al. AgNO3 dư ch hòa tan ñư c Al và Cu. NH3 không hòa tan ñư c ch t nào. V i HCl : Al tan, Fe2O3 tan, Cu tan trong Fe3+ (v a ñ ). Chú ý : Dãy ñi n hóa kim lo i, Cu tan trong Fe3+. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 13. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) PH N RIÊNG ------ Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 ph n : Ph n I ho c Ph n II ------- Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 ñ n câu 50) Câu 45 : Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng ñư c v i nư c brom là A. 6. B. 8. C. 7. D. 5. ðáp án D. Các ch t ph n ng v i nư c brom là : C2H2, C2H4, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol). Câu 46 : Th tích dung d ch HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng ñ hoà tan hoàn toàn m t h n h p g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. ðáp án C. Th tích dung d ch HNO3 là ít nh t ⇔ dung d ch g m Fe2+ và Cu2+ (do Cu (và Fe dư, n u có) và Fe3+ tác d ng v a h t v i nhau). B o toàn e : n(NO) = (0,15*2 + 0,15*2)/3 = 0,2 mol Chú ý t l : n(HNO3) = 4n(NO) = 0,8 mol ⇒ V(HNO3) = 0,8 lít. Nh n xét : ðây là bài t p hay và khó (s không nhi u thí sinh làm ñư c). Tuy nhiên, n i dung hơi l p khi ñ t trong cùng ñ v i câu 44. ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008. Câu 47 : Cho các ph n ng : (1) O3 + dung d ch KI → (2) F2 + H2O  → 0 t (3) MnO2 + HCl ñ c  → (4) Cl2 + dung d ch H2S → 0 t Các ph n ng t o ra ñơn ch t là A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4). ðáp án A. O3 + KI + H2O → KOH + I2 + O2 F2 + H2O  HF + O2 t → 0 MnO2 + HCl ñ c  MnCl2 + Cl2 + H2O t → 0 Cl2 + H2S + H2O → HCl + H2SO4 Nh n xét : ð làm bài này ta ph i n m v ng tính ch t hóa h c c a các nguyên t nhóm Halogen và Oxi. Th c t bài này không khó, nhưng nhi u b n s lúng túng, do không quan tâm nhi u ñ n ki n th c l p 10. Câu 48 : ð t cháy hoàn toàn 1 lít h n h p khí g m C2H2 và hiñrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các th tích khí và hơi ño cùng ñi u ki n nhi t ñ , áp su t). Công th c phân t c a X là A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8. ðáp án A. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 14. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) S nguyên t C trung bình = 2/1 = 2 ⇒ X có 2C. Do : V(CO2) = V(H2O) ⇒ X là ankan. Tóm l i X là C2H6. Nh n xét : ðây là bài toán v n d ng nh ng nh n xét trong Chuyên ñ . Bài toán ñ t cháy trong Hóa H u cơ. Câu 49 : Ba hiñrocacbon X, Y, Z là ñ ng ñ ng k ti p, kh i lư ng phân t c a Z b ng 2 l n kh i lư ng phân t c a X. Các ch t X, Y, Z thu c dãy ñ ng ñ ng A. ankan. B. ankañien. C. anken. D. ankin. ðáp án C. Có th “làm mò” ngay là anken. Làm tr c ti p : G i X là CaHb ⇒ Z là CaHb(C2H4) M(Z) = 2M(X) ⇒ CaHb ≡ C2H4 ⇒ Các ch t X, Y, Z thu c dãy ñ ng ñ ng anken. Nh n xét : N u b sung thêm phương án “xicloankan” thì m c ñ nhi u s cao hơn. Câu 50 : Ti n hành b n thí nghi m sau : - Thí nghi m 1 : Nhúng thanh Fe vào dung d ch FeCl3; - Thí nghi m 2 : Nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSO4; - Thí nghi m 3 : Nhúng thanh Cu vào dung d ch FeCl3 ; - Thí nghi m 4 : Cho thanh Fe ti p xúc v i thanh Cu r i nhúng vào dung d ch HCl S trư ng h p xu t hi n ăn mòn ñi n hoá là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. ðáp án B. Ch có các thí nghi m 2 và 4 xu t hi n ăn mòn ñi n hóa. Nh n xét : Nhi u b n s lúng túng trong câu này. C n n m v ng khái ni m và các ñi u ki n ñ xu t hi n ăn mòn ñi n hóa. Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 ñ n câu 56) Câu 51 : Mu i C6 H 5 N 2 Cl − (phenylñiazoni clorua) ñư c sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác + d ng v i NaNO2 trong dung d ch HCl nhi t ñ th p (0-50C). ð ñi u ch ñư c 14,05 gam C 6 H 5 N 2 Cl − (v i hi u su t 100%), lư ng C6H5-NH2 và NaNO2 c n dùng v a ñ là + A. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,2 mol. C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol. ðáp án C. Ph n ng : C6H5NH2 + NaNO2 + HCl → C6 H 5 N + Cl − + 2H2O 2 ⇒ Lo i A, B, D ⇒ Duy ch có C ñúng ! Nh n xét : Câu này không hay (phương án ch n), nhưng ph i nh ph n ng m i làm ñư c. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 15. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Câu 52 : Cho các dung d ch : HCl, NaOH ñ c, NH3, KCl. S dung d ch ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. ðáp án B. Các dung d ch ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 là : HCl, NaOH ñ c và NH3. Nh n xét : V n ñ lư ng tính c a Cu(OH)2 là m t v n ñ “nh y c m” còn nhi u tranh cãi. Theo tôi, không nên ñưa v n ñ này vào trong ñ thi. Câu 53 : Hơi thu ngân r t ñ c, b i v y khi làm v nhi t k thu ngân thì ch t b t ñư c dùng ñ r c lên thu ngân r i gom l i là A. vôi s ng. B. cát. C. mu i ăn. D. lưu huỳnh. ðáp án D. Nh n xét : Câu h i này không khó. ðây là tính ch t ñ c bi t c a Hg → r t d nh (ñã h c trong bài S và m i h c trong bài “Hóa h c và v n ñ môi trư ng”). Câu 54 : Ba ch t h u cơ m ch h X, Y, Z có cùng công th c phân t C3H6O và có các tính ch t : X, Z ñ u ph n ng v i nư c brom; X, Y, Z ñ u ph n ng v i H2 nhưng ch có Z không b thay ñ i nhóm ch c; ch t Y ch tác d ng v i brom khi có m t CH3COOH. Các ch t X, Y, Z l n lư t là A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH. C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO. ðáp án C. X tác d ng v i nư c brom ⇒ Lo i B. Ch t Y ch tác d ng v i brom khi có m t CH3COOH ⇒ Y có nhóm cacbonyl ⇒ Lo i A. Ch Z không b thay ñ i nhóm ch c ⇒ Z ch có liên k t π m ch C ⇒ Lo i D. ⇒ X, Y, Z l n lư t là : C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. Nh n xét : ðây là m t câu khó, ñòi h i v n d ng ki n th c t ng h p. Thí sinh nào không nh ñi u ki n ph n ng th brom c a xeton thì s r t lúng túng. Câu 55 : Cho su t ñi n ñ ng chu n E0 c a các pin ñi n hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V; E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim lo i). Dãy các kim lo i x p theo chi u tăng d n tính kh t trái sang ph i là A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y . C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z. ðáp án B. E0(Cu-X) = 0,46V > 0 ⇒ Tính kh c a X < Cu. E0(Y-Cu) = 1,1V > E0(Z-Cu) = 0,47V > 0 ⇒ Tính kh c a Y > Z > Cu. Tóm l i : tính kh tăng d n theo chi u X, Cu, Z, Y Nh n xét : ð làm câu này c n n m v ng khái ni m và cách tính “su t ñi n ñ ng chu n” cũng như ki n th c v “Dãy th ñi n hóa c a kim lo i”. Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 16. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Câu 56 : Cho m t lư ng b t Zn vào dung d ch X g m FeCl2 và CuCl2. Kh i lư ng ch t r n sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn nh hơn kh i lư ng b t Zn ban ñ u là 0,5 gam. Cô c n ph n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 13,6 gam mu i khan. T ng kh i lư ng các mu i trong X là A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam. ðáp án A. Nh n xét : Theo b o toàn kh i lư ng, kh i lư ng ch t r n gi m = kh i lư ng mu i tăng. ⇒ m(X) = 13,6 – 0,5 = 13,1 gam. Câu này không khó. M t s nh n xét, ñánh giá v ñ thi : 1) Ưu ñi m : ð thi nhìn chung là khó ñ i v i kh năng c a các h c sinh kh i B, các phép tính có ñ ph c t p cao hơn so v i ñ kh i A. Ki n th c phân b ñ u trong toàn chương trình, ñ m b o vi c ki m tra, ñánh giá ñư c các ki n th c và kĩ năng toàn di n c a h c sinh. H c sinh ph i n m v ng và có s v n d ng linh ho t ki n th c, các kĩ năng (suy lu n, t ng h p, ñánh giá) và phương pháp gi i nhanh (b o toàn v t ch t, quy ñ i, trung bình) m i có th gi i quy t tr n v n ñư c yêu c u c a ñ bài. T l lý thuy t : bài t p là tương ñ i h p lý (50 : 50). Trong ñ ñã xu t hi n nh ng câu h i m i, hay và khó mang tính ch t phân lo i h c sinh (Câu 43, 46). 2) Như c ñi m : M t s câu còn n ng v lý thuy t (nh ) : câu 3, 17, 31, 35, 51. M c ñ và kh i lư ng tính toán nhi u, ph c t p : ñi n hình là câu 10, 12, 25. Nhi u câu có các phương án l a ch n còn chưa hay, m c ñ nhi u chưa th c s t t ( m t s câu còn mang tính hình th c) : câu 9, 10, 11, 12, 16, 25, 26, 28, 31, 32, 49, 51. M t s câu có n i dung chưa th c s rõ ràng, chính xác : câu 4, 5, 16, 19, 26, 52. M t s câu còn có n i dung “l p” nhau : câu 7 và 18 ; câu 10 và 25 ; câu 44 và 46. Có m t l i ñánh máy (câu 18), khi n nhi u h c sinh b lúng túng khi làm bài. M c dù còn m t s sai sót, như c ñi m như trên song nhìn chung ñ thi ñã ñáp ng ñư c yêu c u c a m t ñ thi ð i h c, m c ñ phân lo i h c sinh là t t (hơn ñ kh i A). ð có th gi i tr n v n ñ thi trong vòng 90’ ñòi h i h c sinh ph i n m ch c ki n th c (c 10, 11 và 12) và ph i bi t v n d ng linh ho t, ñ ng th i ph i có kĩ năng gi i toán t t. D ñoán : ph ñi m t p trung khu v c 5 ÷ 7 ñi m. ði m 10 là không nhi u (th m chí là ít). Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 17. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Trên ñây tôi ñã trình bày hư ng d n gi i chi ti t cho ñ thi tuy n sinh ð i h c – Kh i B năm 2008 (mã ñ 195). Do th i gian g p rút và trình ñ b n thân còn h n ch , m i câu tôi ñã ñ ngh m t phương án gi i mà b n thân cho là nhanh và d hi u nh t, ñ ng th i ñã có nh ng phân tích, ñánh giá v t ng câu cũng như toàn b ñ thi (trên quan ñi m cá nhân). Xin lưu ý là ngoài nh ng phương án ñã trình bày trên, v n còn có nh ng phương án gi i khác có th hay hơn, g n hơn và d hi u hơn. Bài vi t ch mang tính hư ng d n, trên cơ s ñó các em h c sinh nên suy nghĩ ñ tìm ra nh ng phương án gi i riêng c a mình, ñ ng th i áp d ng vào làm các bài t p tương t ñ rèn luy n thêm. Qua vi c gi i và phân tích ñ thi này, k t h p v i vi c phân tích ñ thi Kh i A, m t l n n a chúng ta nh n th y ki n th c trong ñ thi t p trung ch y u vào chương trình Hóa H c l p 12 (kho ng 70%), tuy nhiên v n có m i liên h h p lý v i ki n th c c a l p 10 và 11. M t khác, ki n th c Hóa H c có tính liên t c, vì v y l i khuyên cho các em h c sinh là khi h c các em ph i n m th t v ng ki n th c c a t ng chương, t ng ph n (ñ i cương, h u cơ, vô cơ) ñ ng th i ph i bi t v n d ng linh ho t các ki n th c ñó ñ gi i quy t các yêu c u ñ t ra c a bài thi. Bên c nh ñó, m t ñi u h t s c quan tr ng n a là các em ph i chú ý hơn ñ n vi c rèn luy n các kĩ năng tính (tính nh m, tính nhanh) và phương pháp gi i (các phương pháp b o toàn v t ch t, phương pháp trung bình, phương pháp quy ñ i, phương pháp lo i tr , …) ñ có th v n d ng linh ho t nh m nâng cao hi u qu làm bài. Hi v ng bài vi t này ñã ñáp ng ñư c ph n nào s kì v ng c a các b n ñ c. R t mong nh n ñư c ý ki n ph n h i c a ñông ñ o các b n giáo viên và các em h c sinh ñ bài vi t tr nên hay hơn n a. M i ý ki n ph n h i xin g i v ñ a ch : thanh.lepham@gmail.com Xin chân thành c m ơn các ý ki n góp ý c a các b n ! Chúc các em h c sinh h c t t, chúc các b n giáo viên d y t t ! Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 Lê Ph m Thành – Giáo viên http://truongtructuyen.vn Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
 18. Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008) Các chuyên ñ bài gi ng tr c tuy n và bài vi t c a tôi, các b n có th tìm ñ c và theo dõi thêm t i trang web http://truongtructuyen.vn : http://truongtructuyen.vn/SchoolOnline/Communication/Offline/tabid/119/typ/-1/AuthorId/5/Default.aspx H th ng các chuyên ñ ôn thi c p t c ðH môn Hóa H c. Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn kh i lư ng và tăng gi m kh i lư ng. Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn electron. Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn nguyên t . Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn ñi n tích. Chuyên ñ . Phương pháp quy ñ i. Chuyên ñ . Bài toán ñ t cháy trong Hóa H u cơ. Chuyên ñ . Xác ñ nh tên kim lo i. Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008. … Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản